Wydział Lekarsko-Dentystyczny

O NAS

Misją Wydziału Lekarsko-Dentystycznego jest dążenie do doskonałości w kształceniu studentów na kierunkach medycznych, prowadzenie badań naukowych o wysokim stopniu innowacyjności oraz podnoszenie poziomu świadczeń zdrowotnych zapewniających pełne bezpieczeństwo pacjentom.

Cele strategiczne:

Ustawiczne doskonalenie programów dydaktycznych i jakości kształcenia zgodnie z najlepszymi standardami edukacji dla zawodów medycznych.
Wprowadzenie modelu ustawicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.
Zapewnienie standaryzowanego, bezpiecznego i powtarzalnego środowiska edukacji medycznej skupionego wokół opieki nad pacjentem.
Prowadzenie innowacyjnych badań naukowych służących rozwojowi wiedzy medycznej i odpowiadających potrzebom zdrowotnym mieszkańców regionu.
Stworzenie międzynarodowej wspólnoty akademickiej skupionej na rozwoju edukacji i badań naukowych służących ochronie zdrowia pacjentów.
Ustawiczna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

O STUDIACH

Kształcenie studentów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym odbywa się na 4 kierunkach:

   • lekarsko-dentystycznym – studia jednolite magisterskie,
   • technikach dentystycznych – studia pierwszego stopnia,
   • higienie stomatologicznej – studia pierwszego stopnia,
   • elektroradiologii – studia pierwszego stopnia,
   • elektroradiologii – studia drugiego stopnia.

Wydział prowadzi studia w języku angielskim na kierunku lekarsko-dentystycznym.

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

kierunek lekarsko-dentystyczny:

 • prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
 • dr n. med. Katarzyna Sarna- Boś, prof. Uczelni

kierunek techniki dentystyczne:

 • dr hab. n. med. Anna Szabelska
 • mgr inż. Anna Modzelewska

kierunek higiena stomatologiczna:

 • dr n. med. Ilona Wójcik-Chęcińska
 • prof. Uczelni i dr n. med. Elżbieta Czelej-Piszcz

kierunek elektroradiologia I i II stopnia:

  • prof. dr hab. Radosław Pietura
  • lek. Aneta Dudek

KOORDYNATORZY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

kierunek lekarsko-dentystyczny:

 • dr n. med. Mirosław Orłowski

 • dr n. med. Katarzyna Kamińska-Pikiewicz

kierunek lekarsko-dentystyczny anglojęzyczny:

 • dr n. med. Tomasz Bieżanek

 • lek.dent. Agnieszka Wójcicka

kierunek techniki dentystyczne:

 • mgr inż. Anna Modzelewska

kierunek higiena stomatologiczna:

 • dr n. med. Ilona Wójcik-Chęcińska, prof. Uczelni

kierunek elektroradiologia I i II stopnia:

 • lek. med. Aneta Dudek

OPIEKUNOWIE LAT

Rok akademicki 2022/2023

Na kierunku lekarsko-dentystycznym

dr n. med. Bożena Robak – Zakład Protetyki Stomatologicznej

dr n. med. Katarzyna Kamińska-Pikiewicz – Pracownia Stomatologii Przedklinicznej

dr n. med. Michał Łobacz – Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

dr n. med. Agnieszka Sochaczewska-Dolecka – Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

dr n. med. Monika Smyl-Golianek – Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej

Na kierunku lekarsko-dentystycznym anglojęzycznym

dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha – Zakład Protetyki Stomatologicznej

dr n. med. Joanna Zubrzycka – Pracownia Stomatologii Przedklinicznej

dr n. med. Agnieszka Skawińska-Bednarczyk – Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

dr n. med. Magdalena Piskórz – Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatolog. i Szczękowo-Twarzowej

dr n. med. Leszek Szalewski – Pracownia Stomatologii Cyfrowej

Na kierunku techniki dentystyczne

dr hab. n. med. Anna Szabelska – Zakład Technik Dentystycznych z Laboratorium Nowoczesnych Technologii

dr n. med. Aneta Kamińska – Zakład Technik Dentystycznych z Laboratorium Nowoczesnych Technologii

mgr inż. Anna Modzelewska – Zakład Technik Dentystycznych z Laboratorium Nowoczesnych Technologii

Na kierunku higiena stomatologiczna

dr n. med. Ilona Wójcik-Chęcińska, prof. Uczelni – Pracownia Stomatologii Przedklinicznej

dr n. med. Karolina Thum-Tyzo – Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej

dr n. med. Justyna Pietrak – Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Na kierunku elektroradiologia I stopnia

lek. med. Aneta Dudek – Zakład Elektroradiologii

mgr Izabela Piskorska – Zakład Elektroradiologii

mgr Artur Łazorczyk – Zakład Elektroradiologii

Na kierunku elektroradiologia II stopnia

mgr Sławomir Nazaruk – Zakład Elektroradiologii

lek. med. Bartosz Zieńczuk – Zakład Elektroradiologii

Zakres obowiązków opiekuna roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym

 1. Opiekun roku powoływany jest przez Dziekana.
 2. Opiekun roku reprezentuje studentów danego roku, wspomagając ich w wyrażaniu opinii i formułowaniu wniosków w sprawach organizacji procesu dydaktycznego, świadczeń socjalnych.
 3. Opiekun roku współpracuje w sprawach dotyczących danego roku z Władzami Wydziału, koordynatorami przedmiotów, osobą odpowiedzialną w dziekanacie za dany rok studiów, starostą roku w sprawach istotnych dla danego rocznika.
 4. Do obowiązków opiekuna roku należy:
 • organizacja spotkania przed rozpoczęciem roku studiów z koordynatorami przedmiotu i ustalenie terminów egzaminów i zaliczeń w danym roku akademickim;
 • przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku akademickiego, toku studiów, regulaminu studiów;
 • zapoznanie studentów I roku ze strukturą organizacyjną Uczelni;
 • kształtowanie postawy zgodnej ze złożonym ślubowaniem;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z systemem kształcenia, warunkami socjalno-bytowymi, trudnościami w nauce;
 • przekazywanie Władzom Uczelni stanowiska studentów we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia.

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1881) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.
 • Zarządzenie Nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego W Lublinie

Kandydat przed rozpoczęciem procesu nostryfikacji powinien zapoznać się z treścią powyższych dokumentów.

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Dziekana właściwego Wydziału, za pośrednictwem Dziekanatu następujące dokumenty:

1) wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik nr 1);

2) dyplom ukończenia studiów;

3) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów (sylabusy, suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument);

4) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia;

5) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;

6) zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie złożenia tego dokumentu przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu, Uniwersytet wystąpi do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o wydanie przedmiotowego zaświadczenia lub informacji.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4) mogą być złożone w postaci oryginałów bądź kopii poświadczonych przez notariusza, upoważnionego Dziekana lub innego upoważnionego pracownika właściwego Dziekanatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej i przekazaniu wniosku Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 3) sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba wyznaczona do kontaktu

Paula Poleszak, +48 81 448 6004, paula.poleszak@umlub.pl

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Chodźki 19, w godzinach: 7.15 – 15.15.

Dziekan przekazuje wniosek do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może podjąć decyzję w formie uchwały o konieczności złożenia przez kandydata określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia. W celu uzupełnienia różnic kandydat obowiązany jest zdać egzamin w formie testu lub w innej formie ustalonej przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Próg zdawalności egzaminu wynosi 60%.

Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uznaniu dyplomu albo o wydanie decyzji administracyjnej o odmowie uznania dyplomu.

Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wydaje zaświadczenie o uznaniu dyplomu albo wydaje decyzję administracyjną o odmowie uznania dyplomu.

Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi 3.205 zł.

Kandydat wpłaca na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w terminie wskazanym w wezwaniu do uiszczenia opłaty. Wezwanie do zapłaty przygotowuje pracownik Dziekanatu po wstępnej weryfikacji dokumentacji przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną i przed ustaleniem różnic programowych.

Brak uiszczenia opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

AKREDYTACJE

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku lekarsko – dentystycznym jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.

www.pka.edu.pl

WYDZIAŁOWE ZESPOŁY

Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

Wiceprzewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
 • dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski
 • dr n. med. Agnieszka Skawińska-Bednarczyk
 • dr n. med. Monika Litko-Rola
 • dr n. med. Maja Weremko-Fałdyga
 • dr n med. Krystian Kuźniarz
 • dr n. med. Jacek Szkutnik
 • dr hab. n. med. Anna Szabelska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • mgr Katarzyna Wilkowska – Przedstawiciel CEM
 • mgr inż. Elżbieta Mardoń – pracownik Dziekanatu
 • Kamila Smala – studentka kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Weronika Paczocha – studentka kierunku higiena stomatologiczna
 • Julia Pogódź – studentka kierunku techniki dentystyczne
 • Kinga Frasek – studentka kierunku elektroradiologia I st.
 • Melania Baj – studentka kierunku elektroradiologia II st.

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów należy w szczególności:

 1. Dokonywanie analizy osiągnięć w obszarze dydaktycznym nauczycieli akademickich zatrudnionych na danym wydziale na potrzeby: awansów i przeszeregowania, corocznej ewaluacji i oceny okresowej,
 2. Opiniowanie tworzenia nowych etatów,
 3. Analiza raportów z ankiet oceny osób prowadzących zajęcia,
 4. Wsparcie rozwoju studenta, w szczególności poprzez wskazywanie możliwości uczestnictwa w badaniach i rozwoju naukowym,
 5. Ewaluacja kompetencji do pracy w zawodzie i profesjonalizmu, w szczególności poprzez:
  1. gromadzenie informacji o wpływających do dziekanatu skargach i zawiadomieniach odnośnie nieadekwatnych zachowań w relacji student-nauczyciel i student-student,
  2. przeprowadzanie rozmów wyjaśniających i dyscyplinujących,
  3. określanie zaleceń i dobrych praktyk w zakresie odpowiednich postaw i zachowań,
  4. opracowywanie corocznego raportu, w terminie do 30 września danego roku, zawierającego podsumowanie działań, identyfikację głównych problemów, opis podjętych czynności oraz propozycje działań naprawczych służących poprawie problematycznych obszarów w zakresie profesjonalizmu i kompetencji.

6. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,

7. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.

Zespół ds. Rekrutacji, Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Wiceprzewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak

Członkowie Zespołu:

 • dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
 • dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
 • dr n. med. Marta Kusa-Podkańska
 • dr  n. med. Michał Łobacz
 • dr n. med. Magdalena Kozek
 • mgr Magdalena Baran-pracownik Dziekanatu
 • Dawid Bednarski-student
 • Interesariusz zewnętrzny

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej należy w szczególności:

 1. Przedstawianie propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia prowadzone na wydziale,
 2. Przedstawianie propozycji limitów przyjęć,
 3. Monitorowanie i wdrażanie standardów i wytycznych związanych z akredytacjami na wydziale (we współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. programów studiów oraz Wydziałowym Zespołem ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów),
 4. Tworzenie i aktualizacja harmonogramu audytów i akredytacji (we współpracy z Centrum Edukacji Medycznej),
 5. Badanie możliwości umiędzynarodowienia i zwiększenia mobilności studentów i kadry, a także nawiązania współpracy w zakresie kształcenia,
 6. Koordynowanie procesu akredytacji na wydziale,
 7. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,

8. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.

Zespół ds. Metod Oceny, Ewaluacji Realizacji Programów Studiów

Przewodniczący:

 • dr n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni

Wiceprzewodnicząca:

 • dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni

Członkowie Zespołu:

 • dr hab. n. med. Anna Szabelska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. n. med. Agata Niewczas
 • dr n. med. Ilona Wójcik-Chęcińska, prof. Uczelni
 • dr n. med. Monika Smyl-Golianek
 • dr n. med. Piotr Stachurski
 • dr n. med. Wojciech Świątkowski
 • lek. med. Aneta Dudek
 • Paula Poleszak – pracownik Dziekanatu
 • mgr Dorota Stachura-Żurek – Przedstawiciel CEM
 • Magdalena Ungiert – studentka kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Wiktoria Smaka – studentka kierunku higiena stomatologiczna
 • Julia Pogódź – studentka kierunku techniki dentystyczne
 • Melania Baj – studentka kierunku elektroradiologia I st.
 • Karolina Kukiełka – studentka kierunku elektroradiologia II st.
 • Interesariusz zewnętrzny

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów należy w szczególności:

 1. Coroczna merytoryczna weryfikacja sylabusów, karty oceny studenta, karty praktyk, dzienniczków umiejętności praktycznych w trakcie danego cyklu kształcenia,
 2. Koordynacja procedury hospitacji na wydziałach oraz stworzenie raportu rocznego z przeprowadzonych hospitacji,
 3. Analiza wyników ankietyzacji związanej z wydziałem, za wyjątkiem ankiety oceny nauczyciela akademickiego,
 4. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych oraz zdawalności egzaminów dyplomowych i egzaminów o szczególnej randze, np. flagowych, oraz egzaminów typu LEK, LDEK, USMLE,
 5. Analiza opinii pracodawców na temat absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, losów zawodowych absolwentów oraz wyników badań rynku pracy,
 6. Weryfikacja efektów uczenia się i określanie różnic programowych dla studentów,
 7. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,

8. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.

Zespół ds. Programów Studiów

Przewodnicząca:

 • dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni

Wiceprzewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura
 • dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
 • dr n. med. Ilona Wójcik-Chęcińska, prof. Uczelni
 • dr hab. n. med. Anna Szabelska
 • dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
 • dr n. med. Elżbieta Czelej-Piszcz
 • dr n. med. Leszek Szalewski
 • dr n. med. Anna Surtel
 • dr n. med. Agnieszka Lasota
 • dr n. med. Karolina Thum-Tyzo
 • mgr Anna Modzelewska
 • lek. Aneta Dudek
 • mgr inż. Ewa Gładysz, Paula Poleszak-pracownicy Dziekanatu
 • Śmiech Natalia-student
 • Surowaniec Wiktoria-student
 • Braszko Agata-student
 • Mitrut Martyna-student
 • Spyt Krystian-student
 • Szwedo Sylwia-student
 • Interesariusze zewnętrzni

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Programów Studiów należy w szczególności:

 1. Opracowanie dokumentacji związanej z kierunkiem studiów: program studiów, macierz, sylabusy, karty oceny studenta, karty praktyk, dzienniczki umiejętności praktycznych przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia,
 2. Monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS,
 3. Monitorowanie zasad i procedur procesu dyplomowania, w tym stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),
 4. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,
 5. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.

Zespół ds. Programów Studiów w języku angielskim

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Wiceprzewodnicząca:

 • dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś

Członkowie:

 • dr n. med. Małgorzata Strycharz-Dudziak
 • dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
 • dr n. med. Agnieszka Skawińska-Bednarczyk
 • dr n. med. Mateusz Kister
 • mgr Agnieszka Chmielewska -pracownik Dziekanatu
 • Sylwia Szwedo – studentka

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. programów studiów w języku angielskim należy w szczególności:

 1. Opracowanie dokumentacji związanej z kierunkiem studiów: program studiów, macierz, sylabusy, karty oceny studenta, karty praktyk, dzienniczki umiejętności praktycznych przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia,
 2. Monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS,
 3. Monitorowanie zasad i procedur procesu dyplomowania, w tym stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),
 4. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,
 5. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.

Harmonogram posiedzeń Zespołów Wydziałowych

Rok akademicki 2022/2023

Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów

Zespół
 ds. Rekrutacji, Akredytacji

 i Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Metod Oceny, Ewaluacji,
 Realizacji Programów Studiów

Zespół ds. Programów Studiów

Zespół ds. Programów Studiów w języku angielskim

 

12:00 piątek

13:30 środa

10:00 piątek

10:00 czwartek

13:30 środa

Wrzesień

23.09.2022

 

 

 

 

Październik

21.10.2022

26.10.2022

21.10.2022

 

 

Listopad

18.11.2022

22.11.2022

 

17.11.2022

16.11.2022

Grudzień

16.12.2022

14.12.2022

02.12.2022

 

 

Styczeń

20.01.2023

 

 

12.01.2023

11.01.2023

Luty

17.02.2023

01.02.2023

03.02.2023

 

 

Marzec

24.03.2023

 

 

02.03.2023

01.03.2023

Kwiecień

21.04.2023

19.04.2023

14.04.2023

 

 

Maj

26.05.2023

 

 

11.05.2023

10.05.2023

Czerwiec

 

 

 

 

 

TERMINY RAD WYDZIAŁU

Rok akademicki 2022/2023

 • 26.10.2022
 • 11.01.2023
 • 05.04.2023
 • 07.06.2023

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

WŁADZE

prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dziekanem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na kadencję 2020-2024. Lekarz stomatolog, specjalista (I°) stomatologii ogólnej, (II°) stomatologii zachowawczej oraz w dziedzinie periodontologii. Jest nauczycielem akademickim związanym z Alma Mater od 1995 r. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – „Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia” oraz szkolenie podyplomowe MEiN i Uniwersytetu w Groningen ”Masters of Didactics” w zakresie nowoczesnych metod edukacji.

Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej, Członek Zarządu – Komisji ds. Odznak i Godności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Członek Zarządu – Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, były Członek Zarządu European Organization for Caries Research, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej CEM w Łodzi, Koordynator Akademickiego Centrum Egzaminów Medycznych (ACEM) UM w Lublinie, Członek Senatu, Rady ds. Kształcenia oraz Komisji i Zespołów uczelnianych. Beneficjent Grantu z Funduszy Wyszehradzkich oraz programu International Dean Leadership Development Program.

Autor i współautor licznych publikacji i doni