Wydział Nauk Medycznych

O NAS

Kształcenie na Wydziale Nauk Medycznych ma zapewnić studentom zdobycie odpowiedniej wiedzy (w zakresie nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych) oraz umiejętności praktycznych, w tym umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu Ratownika Medycznego i Psychologa zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie świadczenia usług medycznych.

Programy nauczania Ratownika medycznego i Psychologa realizowane na Wydziale podążają za najnowszymi osiągnięciami nauki i udoskonalane są corocznie. Wysoki poziom wykształcenia i doświadczenia dydaktycznego naszych nauczycieli akademickich gwarantuje doskonałe przygotowanie studentów i absolwentów do pracy zawodowej oraz podejmowania i realizowania zadań w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz promocji zdrowia.

WŁADZE

prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki​

prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

profesor w grupie badawczej, Kierownik Zakładu Medycyny Pracy Katedry Nauk Przedklinicznych UM, nauczyciel akademicki, pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Rady ds. Kształcenia, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych, koordynator Centrum Medycznych Egzaminów Testowych, koordynator modułów kształcenia studentów w zakresie prowadzenia badań naukowych, autor i współautor wielu publikacji naukowych, promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, recenzent licznych czasopism naukowych, członek Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, wykładowca na kursach doskonalących dla nauczycieli akademickich. 

Prodziekani Wydziału Nauk Medycznych

Marzena Samardakiewicz

Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. Uczelni

Kierownik Zakładu Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny UM w Lublinie, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkolog, konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Pracuje jako psycholog kliniczny w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, autorka Programu wspomagania psychospołecznego dzieci z chorobą nowotworową, współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej.

Współkoordynator modułu Psychospołeczne Aspekty Medycyny – przedmiotu obejmującego wszystkie efekty kształcenia z grupy D przewidziane dla studentów medycyny oraz koordynator nowego kierunku Psychologia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który został wyróżniony Certyfikatem Studia z Przyszłością 2022. Jest również koordynatorem Akademickiej Pomocy Psychologicznej i Edukacyjnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ z zakresu komunikacji medycznej, z zagadnień psychoonkologicznych, z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP) oraz Pediatrycznej Grupy w ramach Światowego Towarzystwa Psycho-Onkologicznego (IPOS).

Zrealizowała również programy dla organizacji pozarządowych: Departamentu Polityki Społecznej przy Ministerstwie Zdrowia i Regionalnego Oddziału Polityki Społecznej w Lublinie. Od 1991 r zaangażowana jest w pracę zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.

Główne zainteresowania: adaptacja dzieci i młodzieży do choroby przewlekłej, wspomaganie rozwoju dzieci przewlekle chorych, następstwa psychospołeczne chorób przebiegających z zagrożeniem życia.

UMLub

Prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

profesor w grupie badawczo-dydaktycznej, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczyciel akademicki, od 2007 roku Kierownik Katedry Traumatologii i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie, specjalizacje z chirurgii ogólnej i z medycyny ratunkowej, autor i współautor wielu publikacji naukowych, promotor i recenzent licznych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, recenzent czasopism naukowych. W latach 2012 -2020 Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  i członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Od 2004 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Adam Nogalski
UMLub
Bartłomiej Drop

Dr hab. n o. zdr. Bartłomiej Drop, prof. Uczelni

w grupie badawczej, nauczyciel akademicki, absolwent Politechniki Lubelskiej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia, a także „MBA w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Analiza danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie. Kierownik Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia Katedry Nauk Przedklinicznych oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu, współtwórca nowego kierunku studiów podyplomowych – „MBA w ochronie zdrowia”. W roku 2017 jeden z pięciu najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk o Zdrowiu według I Rankingu „Najlepszych Dydaktyków” UM. Autor i współautor licznych publikacji na temat zarządzania i informatyzacji w ochronie zdrowia, realizator projektów krajowych i międzynarodowych, promotor prac magisterskich i licencjackich.

UMLub

MISJA

Dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia studentów w zakresie: ratownictwa medycznego i psychologii z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod nauczania, zapewniających uzyskanie wiedzy i umiejętności cenionych przez pracodawców.

O STUDIACH

Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczy się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nabywa również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego: w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego, Lotniczych Zespołach Ratownictwa Medycznego, Dyspozytorniach Medycznych oraz jednostkach współpracujących z systemem: WOPR, TOPR, GOPR, Policja, Straż Pożarna i wojsko. Może także zabezpieczać pod kątem medycznym obozy, kolonie, imprezy masowe.

Kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Stanowi to dowód uznania dla zaprojektowanej

i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne. Jest dostosowana do po-trzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej wiedzy medycznej, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

to stacjonarne jednolite studia magisterskie, o profilu ogólnoakademickim. Pięcioletnie studia (10 semestrów) wymagają uzyskania 300 punktów ECTS (60 ECTS rocznie), łączna liczba godzin wynosi 2995. 80% punktów ECTS stanowią dziedziny nauk o zdrowiu i nauk medycznych, a pozostałe 20% nauki humanistyczne i społeczne. Ukończenie studiów kończy uzyskanie tytułu magister psychologii.

Główne cele kształcenia to przygotowanie absolwenta do pracy w ośrodkach ochrony zdrowia. W toku studiów student otrzymuje pogłębioną wiedzę z zakresu podstaw medycyny i nauk o zdrowiu. Przedmioty z obszaru nauk społecznych stanowią dopełnienie profilu „medycznego” kierunku psychologia. Planowane uruchomienie dwóch specjalności: psychologii klinicznej i psychologii zdrowia stanowią  kontynuację głównych celów kształcenia. Baza kliniczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie umożliwia prowadzenie planowanych ćwiczeń i warsztatów przy pacjentach. Dodatkowo planowane jest prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych w Centrum Symulacji Medycznej. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie podyplomowe, także w ramach oferty edukacyjnej UMLUB, jak również mogą ubiegać się o miejsce w Szkole Doktorskiej. Po rocznym doświadczeniu w pracy klinicznej, absolwent może podjąć czteroletni proces uzyskiwania specjalizacji w psychologii klinicznej możliwy do uzyskania w UMLUB.

AKREDYTACJE

Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznany kierunkowi Ratownictwo medyczne (studia I stopnia) w roku 2016 oraz kierunkowi Psychologia (studia jednolite magisterskie) w roku 2022. Projekt „Studia z Przyszłością” ma charakter konkursu jakości i ogólnopolskiego programu akredytacji środowiskowej, która adresowana jest do instytucji szkolnictwa wyższego. W Programie nagradzane są kierunki i specjalności studiów, które na rynku wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, nowatorstwem modelu edukacji praktycznej oraz skutecznością w realizacji celów akademickich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy.

OGŁOSZENIA

Poprzedni slajd
Następny slajd

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

WYDZIAŁOWE ZESPOŁY

Dokumenty do pobrania:

 

Skład Zespołu

 1. Prof. dr hab. Adam Nogalski – przewodniczący
 2. Dr hab. Ewa Humeniuk
 3. Dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni
 4. Dr Katarzyna Naylor
 5. Dr Patrycja Okońska
 6. Aleksandra Węgorzewska – studentka
 7. Eryk Wajdzik – student
 8. Małgorzata Goś – CEM
 9. Alicja Ciechan – interesariusz zewnętrzny
 10. Katarzyna Wrońska – interesariusz zewnętrzny
 11. dr hab. Mariola Drozd, prof. uczelni – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Planowane terminy posiedzeń w roku akademickim 2023/2024

07.09.2023, 21.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 09.11.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 11.01.2024, 25.01.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 07.03.2024, 21.03.2024, 11.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024, 23.05.2024, 13.06.2024, 27.06.2024, 11.07.2024

Skład Zespołu

 1. Prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Andrzej Stepulak
 3. Dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni
 4. Prof. dr hab. Adam Nogalski
 5. Dr Piotr Flieger, prof. uczelni
 6. Dr Agnieszka Kotwica
 7. Dr Katarzyna Naylor
 8. Mateusz Kot – student
 9. Karolina Żelazowska – student
 10. Katarzyna Wilkowska – CEM
 11. dr hab. Mariola Drozd, prof. uczelni – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

Planowane terminy posiedzeń w roku akademickim 2023/2024

07.09.2023, 21.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 09.11.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 11.01.2024, 25.01.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 07.03.2024, 21.03.2024, 11.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024, 23.05.2024, 13.06.2024, 27.06.2024, 11.07.2024

Skład Zespołu

 1. Dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni – przewodnicząca
 2. Dr Katarzyna Sidor
 3. Dr Renata Bogusz
 4. Dr Kamil Bednarz
 5. Dr Maja Chrzanowska – Wąsik
 6. p. Natalia Pintal – studentka
 7. p. Zuzanna Kania – studentka
 8. Mgr Katarzyna Gąska – CEM
 9. Mgr Alicja Ciechan – interesariusz zewnętrzny
 10. Mgr Katarzyna Wrońska – interesariusz zewnętrzny
 11. Dr hab. Mariola Drozd, prof. uczelni – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

Planowane terminy posiedzeń w roku akademickim 2023/2024

07.09.2023, 21.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 09.11.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 11.01.2024, 25.01.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 07.03.2024, 21.03.2024, 11.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024, 23.05.2024, 13.06.2024, 27.06.2024, 11.07.2024

Skład Zespołu

 1. Dr hab. Bartłomiej Drop, prof. uczelni – przewodniczący
 2. Dr hab. Ewa Humeniuk
 3. Dr Anna Zagaja
 4. Dr Tomasz Słomka
 5. Dr Barbara Miziak
 6. Dr Paula Wróblewska –Łuczka
 7. Mgr Norbert Miącz
 8. p. Magda Ziętek – studentka
 9. p. Alicja Niemiec – studentka
 10. Mgr Magdalena Staśkiewicz – CEM
 11. Mgr Alicja Ciechan – interesariusz zewnętrzny
 12. Mgr Katarzyna Wrońska – interesariusz zewnętrzny

 

Planowane terminy posiedzeń w roku akademickim 2023/2024

07.09.2023, 21.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 09.11.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 11.01.2024, 25.01.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 07.03.2024, 21.03.2024, 11.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024, 23.05.2024, 13.06.2024, 27.06.2024, 11.07.2024

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

 • Koordynatorem kierunku ratownictwo medyczne jest dr Katarzyna Naylor
 • Koordynatorem kierunku psychologia jest dr hab. Ewa Humeniuk

EMAIL