Centrum Edukacji Medycznej

O NAS

Centrum Edukacji Medycznej (CEM) jako jednostka odpowiedzialna za koordynowanie i standaryzację procesu edukacyjnego w naszej Uczelni w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego, podejmuje działania mające na celu ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia.

Centrum Edukacji Medycznej podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki, który realizuje zadania przy pomocy wymienionych poniżej jednostek organizacyjnych:

  1. Centrum Organizacyjno – Informacyjne:
   • Sekcja Organizacyjna,
   • Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask;
  2. Centrum Innowacji i Akredytacji:
   • Biuro Karier,
   • Biuro Rekrutacji;
  3. Centrum Organizacji Kształcenia:
   • Sekcja ds. Programów Studiów,
   • Sekcja Rozliczania i Analiz,
   • Sekcja Jakości Kształcenia i URSA,
   • Sekcja Planowania i Metod Oceny,
   • Sekcja ds. Studenckich;
  4. Centrum Wymiany Akademickiej i Projektów Edukacyjnych;
  5. Dział Spraw Socjalnych Studentów;
  6. Dziekanaty:
  7. Biuro Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki;
  8. Centrum Kształcenia Podyplomowego:
   • Zespół ds. Specjalizacji i Szkoleń Dofinansowywanych,
   • Zespół ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń Odpłatnych;

OGŁOSZENIA

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

PRACOWNICY

EMAIL