Dziekanat Wydziału Biomedycznego

O NAS

Dziekanat Wydziału Biomedycznego to przede wszystkim miejsce obsługi klienta. Jest nim Student, ale także Kandydat na studia, Absolwent, Dziekani, Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, Pracownicy innych biur Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dziekanat to biuro Dziekana. Dziekanat zajmuje się całokształtem obsługi administracyjnej studentów Wydziału Biomedycznego. Prowadzi dokumentację przebiegu studiów. Tutaj Studenci kierunków Biomedycyna oraz Dietetyka załatwią każdą sprawę związaną z tokiem studiów, a Nauczyciele Akademiccy złożą wnioski np. o awanse. Dziekanat jest też miejscem spotkań społeczności Wydziału z jego Szefem – czyli Dziekanem.

Zajmujemy się także: organizowaniem Inauguracji roku akademickiego Dyplomatorium, Rad Wydziału, spotkań Wydziałowych Zespołów, konkursami dla Nauczycieli Akademickich, ewaluacją i oceną Nauczycieli, a także delegacjami Pracowników Wydziału.

Jesteśmy częścią Centrum Edukacji Medycznej.

INFORMACJE

Biomedycyna studia I stopnia 

 • studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim
 • trwają 3 lata (6 semestrów)
 • wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów 180

 

Uniwersytet Medyczny jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie na kierunku biomedycyna w roku 2015.

Z każdym kolejnym rokiem program studiów jest aktualizowany o nowe przedmioty i zagadnienia w oparciu o opinie studentów oraz zmieniające się trendy w świecie nauki.

 

 

Cel studiów

Celem studiów I stopnia na kierunku Biomedycyna jest wykształcenie absolwenta, który zdobędzie wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Pozwoli to studentowi na zrozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

 

 

Praktyki wakacyjne i certyfikaty

 • po I roku – praktyka w laboratorium diagnostycznym (140 godzin)
 • po II roku – praktyka w Zwierzętarni (140 godzin)
 • po II roku studenci kończą kurs „Badania na zwierzętach laboratoryjnych” uzyskując certyfikat w zakresie wykonywania procedur oraz przeprowadzania doświadczeń dla osób wykonujących procedury. Ukończony kurs uprawnia do prowadzenia badań na zwierzętach w dowolnym ośrodku w Polsce.

 

 

Biomedycyna studia II stopnia

 • studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim
 • trwają 2 lata (4 semestry)
 • wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów: 120

 

Celem studiów II stopnia na kierunku Biomedycyna jest wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Oczekuje się, że program będzie stymulować studentów do krytycznego myślenia i niezależności wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne dla kariery naukowej w dziedzinie medycyny, dotyczące funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie. Obejmuje poznanie procesów na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i organizmu oraz interakcje z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi w środowisku. Koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów chorobowych na poziomie molekularnym, szczególnie w przypadku najczęstszych i powszechnych chorób, w celu opracowania przyszłych metod diagnozowania i leczenia tych chorób. Program zapewniając studentom naukę i różne szkolenia w środowisku akademickim (krajowym i zagranicznym), zorientowany jest na wysokiej jakości badaniach naukowych, które stymulują studentów intelektualnie, dając im jednocześnie wybór szerokiego wachlarza możliwości późniejszego zatrudnienia w przemyśle, centrach badawczych i społeczeństwie. Absolwent może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Dietetyka Studia I stopnia

Studia stacjonarne o profilu praktycznym

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

liczba godzin praktyk: 840

wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów: 180

Dietetyka I stopień cykl: 2020-2023

Praktyki zawodowe:

V semestr: Praktyka w domu pomocy społecznej – 70 godzin

VI semestr: Praktyka: Szpital dorosłych – 350 godzin

Dietetyka I stopień cykl: 2021-2024

 • I semestr: Praktyka technologia potraw – 70 godzin
 • II semestr: Praktyka wstępna: szpital – 105 godzin
 • III semestr: Praktyka w zakresie dietoterapii – 105 godzin
 • IV semestr: Praktyka w zakresie poradnictwa dietetycznego – 70 godzin
                     Praktyka – szpital dziecięcy – 70 godzin

V semestr: Praktyka w domu pomocy społecznej – 70 godzin

VI semestr: Praktyka – szpital dorosłych – 350 godzin

Dietetyka I stopień cykl: 2022-2025

II semestr: Praktyka w szpitalu – Dział żywienia – 4 tygodnie (120 godzin)

III semestr: Praktyka w poradni dietetycznej – 3 tygodnie (90 godzin)

IV semestr: Praktyka w szpitalu: klinika/oddział – 4 tygodnie (120 godzin)

Praktyki międzysemestralne – 4 tygodnie (120 godzin)

V semestr: Praktyka w szpitalu dziecięcym – Oddział pediatryczny – 3 tygodnie (90 godzin)

VI semestr: Praktyka w szpitalu: oddział/klinika – 6 tygodni (180 godzin)

Studia kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej, z uwzględnieniem postępowania żywieniowego w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób dietozależnych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania  racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

 

Studia II stopnia

Studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim

Studia trwają 2 lata (4 semestry)

wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów: 120

Program kształcenia oferuje rozwinięcie i pogłębienie wyszkolenia medycznego i klinicznego w zakresie dietetyki i żywienia człowieka zdrowego i chorego, kładąc nacisk na te aspekty działalności dietetyka, które dotyczą współczesnych zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna chorób dietozależnych), a także profesjonalnego wkładu dietetyka do działalności zespołów terapeutycznych i promujących zdrowie. Studia obejmują prawne, organizacyjne i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym. Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie Dietetyka w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych, publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Dietetyka II stopień cykl 2021-2023

Praktyki zawodowe:

I semestr: do wyboru 1 z 3:
 Praktyka w poradni dietetycznej- 40 godzin
 Praktyka – szpital dorosłych – 40 godzin
 Praktyka w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego – 40 godzin

II semestr: Praktyka w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 40 godzin

III semestr: Praktyka – szpital dziecięcy – 40 godzin

Dietetyka II stopień cykl 2022-2024

Praktyki zawodowe: 

 • I semestr: Praktyka w poradni dietetycznej- 40 godzin
 • II semestr: Praktyka w szpitalu dla dorosłych – 40 godzin
 • III semestr: Praktyka w szpitalu dziecięcym – 40 godzin.

Aplikacja FRONTDESK

Jest to system, który powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Studentem, a Dziekanatem.

Do założenia konta niezbędne jest posiadanie adresu e-mail w domenie umlub.pl: numer_albumu@student.umlub.pl

 1. Należy wejść na stronę: e-csm.umlub.pl.
 2. Następnie wybrać „system FRONTDESK”: frontdesk.umlub.pl.
 3. W celu zarejestrowania konta należy podać: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz adres e-mail w domenie umlub.pl, następnie potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „rejestruj”.
 4. Aby zalogować się na konto należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji i potwierdzić klikając przycisk „dalej”.
 5. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany jednorazowy token, który należy wpisać w miejscu „wprowadź token” i potwierdzić klikając „zaloguj”.
 6. Po zalogowaniu pojawi się menu, gdzie należy wybrać: rodzaj studiów, wydział, kierunek, rok, tok studiów oraz numer albumu, zatwierdzić wprowadzone dane. Następnie pojawi się główne okno aplikacji Frontdesk, gdzie możliwe jest założenie nowej sprawy.
 7. W razie pytań i problemów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 448 5943 lub pod  adresem e-mail: system_frontdesk@umlub.pl.

PORTAL STUDENTA

Studenci mają założone konto w Portalu Studenta, gdzie mogą sprawdzić: numer grupy, harmonogram zajęć, oceny, plan studiów, indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wszelkie opłaty związane ze studiami (np. legitymację, powtarzanie przedmiotu).

 • Aby zalogować się do Portalu Studenta należy podać identyfikator i hasło. Identyfikatorem jest numer albumu studenta.
 • W celu uzyskania hasła umożliwiającego zalogowanie się do Portalu Studenta należy wejść na stronę zmiany hasła.
 • Problemy z kontem w Portalu Studenta, prosimy zgłaszać pod adresem email: pomocportalstudenta@umlub.pl lub zsi@umlub.pl).

Studencka Poczta E-MAIL

Zgodnie z Regulaminem studiów, we wszystkich sprawach dotyczących studiów, w korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym w domenie student.umlub.pl.

 • Uczelnia tworzy dla każdego studenta indywidualne konto poczty elektronicznej (numer_albumu@student.umlub.pl).

 • Kandydat otrzymuje potrzebne informacje na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji elektronicznej.

 • Loginem jest indywidualny numer albumu studenta.

 • W celu zresetowania hasła należy wejść na stronę zmiany hasła i wpisać numer albumu oraz adres e-mail podany podczas rejestracji na studia (lub później zaktualizowany w Dziekanacie). Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła.

DYŻURY DZIEKANÓW WYDZIAŁU BIOMEDYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Dziekan:

Piątek:
9:00 – 10:00 – dr hab. Anna Błażewicz, prof uczelni

 

Prodziekani:

Czwartek:
10.00 – 11.00 – prof. dr hab. Ewelina Grywalska

Wtorek:
09.15 – 10.15 – prof. dr hab. Emilia Fornal

OPIEKUNOWIE LAT

BIOMEDYCYNA

STUDIA I STOPNIA

Rok 1 – Mgr Urszula Deneka
Rok 2 – Dr n. med. Katarzyna Skórka
Rok 3 – Dr n. med. Barbara Miziak

STUDIA II STOPNIA

Rok 1 – Dr Marta Morawska
Rok 2 – Dr n. med. Justyna Niedźwiadek

DIETETYKA

STUDIA I STOPNIA

Rok 1 – Mgr Karolina Goral
Rok 2 – Mgr Olga Poźniak
Rok 3 – Dr n. farm. Agnieszka Marzec, profesor uczelni

STUDIA II STOPNIA

Rok 1 – Mgr Karolina Szczygieł
Rok 2 – Dr n. rol. Renata Krzyszycha, profesor uczelni

OGŁOSZENIA

Serdecznie zapraszamy Absolwentów i Rodziców na Uroczyste rozdanie dyplomów, które odbędzie się 14 października 2023 (sobota) r o godz.: 10:00 w Auli Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie.

Dress code absolwentów: toga 🙂

Zapraszamy studentów do składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia UM w Lublinie w terminie do 15 października br.

Wnioski należy składać do Dziekanatu właściwego dla danego kierunku.

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem, że o stypendium nie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

Pełna treść informacji

PRACOWNICY

Czuwa nad prawidłową organizacją pracy Dziekanatu.

 

tel. +48 81448 7302

e-mail: katarzyna.skiba@umlub.pl

Prowadzi sprawy związane z tokiem studiów Biomedycyny I oraz II stopnia.

 

tel. +48 81448 7300

e-mail: marta.demczuk@umlub.pl

Prowadzi sprawy związane z tokiem studiów Dietetyki I oraz II stopnia. Zajmuje się również obsługą delegacji.

 

tel. +48 81448 7300

e-mail: magdalena.majczak@umlub.pl

Obsługuje sprawy nauczycieli akademickich: konkursy, awanse, przedłużanie umów, ewaluacja, SONAR.

 

tel. +48 81448 7303

e-mail: joanna.adamek@umlub.pl

PO ZAJĘCIACH

Koła Naukowe

Sport, wolontariat, kultura → Życie na UMLUB

EMAIL