Dziekanat Wydziału Lekarskiego

O NAS

Dziekanat Wydziału Lekarskiego podlega Zastępcy Dyrektora Centrum Edukacji Medycznej. Za prawidłową pracę dziekanatu odpowiada kierownik Dziekanatu. Do zadań Dziekanatu należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jakością kształcenia na Wydziale,
 • obsługa konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

W ramach Dziekanatu funkcjonują 4 sekcje:

OBSŁUGA STUDENTÓW

DYŻURY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Dziekan: 

Środa:
12:00 – 14:00 – prof. dr hab. n. med. Halina Lach

Spotkanie z Dziekanem jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Prodziekani:

Poniedziałek: 
12:00 – 14:00 – prof. dr hab. n. med.  Ewa Urbańska     
12:00 – 13:00 – prof. dr hab. n .med. Tomasz Blicharski

Wtorek:
9:00 – 10:00 – prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz 

Środa: 
9:00 – 10:00 – dr hab. n. med. Paweł Miotła, prof. ucz. 
13:30 – 14:30 – prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Drabko

Czwartek: 
10:00 – 11:00 – prof. dr hab. n .med. Tomasz Blicharski
12:00 – 13:00 – dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

13:00 – 14:00 – prof. dr hab. n. med.  Ewa Urbańska

Piątek: 
10:00 – 11:00 – prof. dr hab. n. med. Agata Filip 

OGŁOSZENIA

Immatrykulacja
Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie dokumentów znajdujących się w informacjach dla studentów I roku. Dokumenty będą od Państwa zbierane Podczas uroczystości Immatrykulacji.
transmisja on-line
Poprzedni slajd
Następny slajd

LOGOWANIE DO SYSTEMÓW

Zgodnie z Regulaminem studiów, we wszystkich sprawach dotyczących studiów, w korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym w domenie student.umlub.pl.

Instrukcja logowania:

 • Uczelnia tworzy dla każdego studenta indywidualne konto poczty elektronicznej (numer_albumu@student.umlub.pl).

 • Kandydat otrzymuje potrzebne informacje na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji elektronicznej.

 • Loginem jest indywidualny numer albumu studenta.

 • W celu zresetowania hasła należy wejść na stronę zmiany hasła i wpisać numer albumu oraz adres e-mail podany podczas rejestracji na studia (lub później zaktualizowany w Dziekanacie). Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła.

PORTAL STUDENTA

Studenci mają założone konto w Portalu Studenta, gdzie mogą sprawdzić: numer grupy, harmonogram zajęć, oceny, plan studiów, indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wszelkie opłaty związane ze studiami (np. legitymację, powtarzanie przedmiotu).

Dostęp do Portalu Studenta odbywa się w oparciu o usługę jednolitego logowania, czyli autoryzujemy się przy użyciu tego samego loginu i hasła co do poczty e-mail, sieci bezprzewodowej i zasobów bibliotecznych.
 
 • Aby zalogować się do Portalu Studenta należy podać identyfikator i hasło. Identyfikatorem jest numer albumu studenta.
 • W celu uzyskania hasła umożliwiającego zalogowanie się do Portalu Studenta należy wejść na stronę zmiany hasła.
 • Aby zresetować hasło należy wpisać numer albumu oraz adres e-mail, np.: jankowalski@gmail.com. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła.
 • Problemy z kontem w Portalu Studenta, prosimy zgłaszać pod adresem email: pomocportalstudenta@umlub.pl lub zsi@umlub.pl).

Jest to system, który powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Studentem, a Dziekanatem.

Do założenia konta niezbędne jest posiadanie adresu e-mail w domenie umlub.pl: numer_albumu@student.umlub.pl

 1. Należy wejść na stronę: e-csm.umlub.pl.
 2. Następnie wybrać „system FRONTDESK”: frontdesk.umlub.pl.
 3. W celu zarejestrowania konta należy podać: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz adres e-mail w domenie umlub.pl, następnie potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „rejestruj”.
 4. Aby zalogować się na konto należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji i potwierdzić klikając przycisk „dalej”.
 5. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany jednorazowy token, który należy wpisać w miejscu „wprowadź token” i potwierdzić klikając „zaloguj”.
 6. Po zalogowaniu pojawi się menu, gdzie należy wybrać: rodzaj studiów, wydział, kierunek, rok, tok studiów oraz numer albumu, zatwierdzić wprowadzone dane. Następnie pojawi się główne okno aplikacji Frontdesk, gdzie możliwe jest założenie nowej sprawy.
 7. W razie pytań i problemów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 448 5943 lub pod  adresem e-mail: system_frontdesk@umlub.pl.

INFORMACJE

Immatrykulacja – wymagane dokumenty

Poniżej zamieszczamy dokumenty, które będą zbierane podczas uroczystości Immatrykulacji.

Prosimy o ich wydrukowanie, wypełnienie i czytelne podpisanie

Druki zostaną przesłane także na Portal Studenta.

 

Przewodnik dla studentów I roku

 

 

Harmonogramy

Harmonogram 1 rok sem zimowy ST

Harmonogram 1 rok sem. zimowy -NST

 

Krótki przewodnik, jak trafić na zajęcia

Lp. Przedmiot Nazwa, lokalizacja budynku oraz symbol Miejsce zbiórki Uwagi
1 Podstawy Medycyny  Anatomia Collegium Anatomicum   ul. Jaczewskiego 4  (ANATO) hol-tuż przy sekretariacie Proszę czekać na przyjście Asystenta
2 Podstawy Medycyny  Histologia i embriologia z cytofizjologią Collegium Medicum ul. Radziwiłowska 11 (MEDIC) 2 piętro-hol Proszę czekać na przyjście Asystenta
3 Podstawy Medycyny  Fizjologia człowieka Collegium Medicum ul. Radziwiłowska 11 (MEDIC) 1 piętro-hol Proszę czekać na przyjście Asystenta
4 Chemia Collegium  Pharmaceuticum ul. Chodźki 4 A (PHARM) 3 piętro- hol Proszę czekać na przyjście Asystenta
5 Biofizyka Collegium Anatomicum    ul. Jaczewskiego 4  (ANATO) 1 piętro- hol Proszę czekać na przyjście Asystenta
6 PAM 1 Collegium Academicum     ul. Chodźki 7 (ACAD) sala 2  
7 PUK 1 Cenrym symulacji Medycznej ul. Chodźki 4 (CSM) 1 piętro- hol Proszę sprawdzać informacje dotyczące dydaktyki/kształcenia,wyświetlane na tablicy multimedialnej umieszczonej na holu na parterze budynku.  NAJWAŻNIEJSZA KWESTIA TO UBIÓR. 
8 Język angielski Collegium Anatomicum – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ul. Jaczewskiego 4      

Opiekun roku

Opiekunem pierwszego roku studiów kierunku lekarskiego jest Pani  Dr n. fiz. Małgorzata Gospodarek. W Uniwersytecie spośród studentów są powoływani starostowie roku oraz starostowie grup studenckich. Do podstawowych obowiązków starostów roku/grup studenckich należy reprezentowanie roku/grupy we wszystkich sprawach organizacyjno-dydaktycznych. Uprzejmie prosimy z początkiem października o jak najszybsze wybranie dwóch starostów roku (jeden starosta studiów stacjonarnych i drugi starosta studiów niestacjonarnych) oraz starostów grup studenckich. Wykaz starostów należy przesłać na adres magdalena.daniewska@umlub.pl

Legitymacja Studencka

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wpłacić po rozpoczęciu roku akademickiego 2023/2024 na indywidualny numer rachunku studenta, który dostępny jest na Portalu Studenta

Otrzymacie Państwo komunikat na Portalu Studenta, kiedy będą wydawane legitymacje studenckie.

MLegitymacja

to legitymacja na urządzeniu mobilnym, która stanowi odpowiednik plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i pełni funkcję uzupełniającą oferowaną w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji moblinej mObywatel. mLegitymacja może być wydana jedynie na podstawie ważnej legitymacji ELS, ponadto Student musi o nią zawnioskować. Wnioskowanie o mLegitymację odbywa się za pośrednictwem systemu FRONTDESK. Szczegółowe informacje zamieszczone są w poniższym linku: http://old.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/mlegitymacja/

Nauczanie zdalne

Link do strony zawierającej wszelkie niezbędne informacje umożliwiające korzystanie ze zdalnego nauczania: http://zdalne.umlub.pl/

Link do platformy zdalnego nauczania na bieżący rok akademicki: https://e-learning.umlub.pl/

Informacja dotyczy przenosin ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w roku akademickim 2023/2024.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 15 ust. 4 Regulaminu Studiów termin składania wniosków w sprawie przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne upływa ostatniego dnia sesji poprawkowej, tj. 22.09.2023 r.

II rok:

Stosownie do postanowień § 15 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 167/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku, student studiów niestacjonarnych może zostać przeniesiony na ten sam kierunek studiów stacjonarnych w ramach limitu wolnych miejsc, przeniesienie może nastąpić z początkiem roku akademickiego/semestru, najwcześniej po ukończeniu II roku studiów.

III rok:

Liczba wolnych miejsc 16.
Przeniesione zostały osoby ze średnią egzaminacyjną z całego toku studiów co najmniej: 3,5 oraz średnią egzaminacyjną za ostatni semestr 3,5.

IV rok:

Liczba wolnych miejsc: 2
Przeniesione zostały osoby ze średnią egzaminacyjną z całego toku studiów co najmniej: 3,96

V rok:

Liczba wolnych miejsc: 1
Przeniesiona została osoba ze średnią egzaminacyjną: 4,5

VI rok – brak wolnych miejsc

Komunikat dla studentów/absolwentów, zamierzających przystąpić do lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK)

Zgłoszenie następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Założenie konta

Student chcąc uzyskać dostęp do aplikacji SMK, w przeglądarce internetowej wpisuje adres http://smk.ezdrowie.gov.pl

W celu założenia konta student klika przycisk „Załóż konto”, a następnie wypełnia „Wniosek o założenie konta użytkownika”. Po wypełnieniu wniosku należy kliknąć przycisk „Złóż wniosek o założenie konta”. Na podany we wniosku adres mailowy zostanie wysłane hasło potrzebne do pierwszego logowania w aplikacji.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na:

„Dodatkowe informacje”

W rubryce:

 • „Grupa biznesowa” – z listy należy wybrać hasło „Student kierunku lekarskiego”,
 • „Grupa funkcjonalna” – z listy wybieramy hasło „Użytkownik”,
 • „Wnioskowana rola” – automatycznie powinno pojawić się hasło

Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Tej czynności dokonuje właściwy Dziekanat.

Do LEK może przystąpić lekarz albo osoba, która ukończyła 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o LEK przyjmowane są tylko do dnia 15 lipca włącznie (w przypadku sesji jesiennej egzamin odbywa się od 1 do 30 września) oraz do dnia 30 listopada (w sesji wiosennej egzamin odbywa się id 1 do 28 lutego).

W związku z tym, że wniosek można przesłać wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz istnieje konieczność zweryfikowania tożsamości i uprawnień Studenta przez pracownika właściwego Dziekanatu, prosimy o możliwie jak najwcześniejsze składanie wniosków w godzinach pracy Dziekanatu to jest najpóźniej do dnia 13 lipca 2023 r.

Po uzyskaniu weryfikacji należy w systemie dokonać zapisu na egzamin i wysłać swój wniosek w terminie do 15 lipca w roku akademickim 2022/2023 bądź do 30 listopada w roku akademickim 2023/2024.

W związku z tym, że opcja składania wniosku bez podpisu elektronicznego generuje konieczność potwierdzenia danych w Dziekanacie, a co za tym idzie przedłużanie procesu weryfikacji procedowania wniosku. Prosimy o wybieranie opcji z podpisem elektronicznym.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków dostępne są po zalogowaniu do systemu SMK.

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk-serwis@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

W skład działającego w Uczelni systemu biblioteczno-informacyjnego wchodzą Biblioteka Głowna, Filia Studencka oraz księgozbiory jednostek organizacyjnych jako biblioteki specjalistyczne. Dzięki gromadzonym, opracowywanym i udostępnianym zasobom informacji w postaci drukowanych i elektronicznych książek, czasopism oraz baz danych, wspierają one procesy dydaktyczne, naukowe i lecznicze.

Dane kontaktowe:

Biblioteka Główna UM
ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin
tel. 81 448 58 00
e-mail: sekretariat@bg.pl

www.biblioteka.umlub.pl

Czytelnia Multimedialna:
ul. Witolda Chodźki 4, 20-093 Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewnia studentom kierunku lekarskiego realizowanie studenckich praktyk wakacyjnych w niżej wymienionych jednostkach bez konieczności zawierania umowy:

 • w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1,
 • w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4,
 • w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.

1. Studenci, którzy chcą realizować praktyki wakacyjne w jednostkach UM w Lublinie  powinni zgłosić się do Opiekuna praktyk (zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej).

2. Informacje dotyczące sposobu i terminów zapisów u Opiekunów praktyk, przesłane będą do Państwa przez Portal Studenta.

3. Studenci, którzy chcą realizować praktyki poza ww. jednostkami  zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego 2 egzemplarze umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej w celu zaakceptowania przez Dziekana. Umowa musi być podpisana przez Organizatora praktyki (Dyrektora Szpitala).

4. Dane szczegółowe w umowach w sposób czytelny wypełnia student. Wypełnione umowy należy przedstawić w wybranej przez siebie instytucji w celu zaakceptowania warunków praktyki  przez Organizatora i podpisania przez osobę upoważnioną.

5. Wypełnione i podpisane przez Organizatora praktyki 2 egzemplarze umowy należy dostarczyć do Dziekanatu: 

  1. za pośrednictwem poczty- korespondencję należy przesłać na adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. W. Chodźki 19 (TBV) III piętro, 20-093 Lublin,
  2. osobiście do Pokoju Obsługi Studenta, Dziekanatu Wydziału Lekarskiego.

6. Każdy Student zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, badanie lekarza medycyny pracy, szczepienia przeciw WZW typu B oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

7. Każdy Student, zobowiązany jest do przedłożenia w Dziekanacie dowodu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki.

8. Studenci po realizacji praktyki wakacyjnej składają w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego potwierdzone podpisem i imienną pieczątką Opiekuna Karty Praktyki w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2023 roku, w celu ostatecznego zaliczenia praktyki przez Koordynatora: Dr hab. Beatę Kasztelan-Szczerbińską.

9. Praktyki realizowane za granicą będą traktowane jedynie jako dodatkowe.

UWAGA!!!

Punkt 9 nie dotyczy praktyk realizowanych w ramach umów międzynarodowych zawieranych przez Uniwersytet Medyczny ani programów wymian międzynarodowych, np. ERASMUS+

 

Materiały do pobrania 

 

 

Opiekunowie praktyk

Grupa zajęć / przedmiot

Opiekun

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

I ROK

OPIEKA NAD CHORYM

dr n. med. Ewa Rymarz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

81 532 7717

ewarymarz@umlub.pl

I ROK

OPIEKA NAD CHORYM

dr hab. n. med. Anna Steć, prof. UML

Katedra i Klinika Nefrologii, SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

81 724 4539

anna.stec@umlub.pl

II ROK

LEKARZ RODZINNY, POMOC DORAŹNA

dr hab. n. med. Ewa Wielosz, prof. UML

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

81 724 4790

ewa.wielosz@umlub.pl

III ROK

CHOROBY WEWNĘTRZNE

dr n. med. Ewa Rymarz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

81 532 7717

ewarymarz@umlub.pl

III ROK

CHOROBY WEWNĘTRZNE

prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

81 724 4790

jolanta.parada-turska@umlub.pl

III ROK

CHOROBY WEWNĘTRZNE

dr n. med. Joanna Malicka

Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

81 448 7124

joanna.malicka@umlub.pl

IV ROK

PEDIATRIA

prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną, III Katedry Pediatrii, USD ul. A. Gębali 2

81 718 5440

iwona.ben-skowronek@umlub.pl

IV ROK

GINEKOLOGIA

dr hab. n. med. Arkadiusz Krzyżanowski

Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

81 532 6612

arkadiusz.krzyzanowski@umlub.pl

IV ROK

GINEKOLOGIA

dr hab. n. med. Ewa Woźniakowska, prof. uczelni UM

III Katedra i Klinika Ginekologii Jaczewskiego 8 (SPSK nr. 4)

81 724 4848

ewawozniakowska@umlub.pl

V ROK

INTENSYWNA TERAPIA

dr hab. n. med. Michał Borys

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

81 532 2713

michal.borys@umlub.pl

V ROK

CHIRURGIA

dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

81 532 4127

justyna.wyroslak-najs@umlub.pl

V ROK

CHIRURGIA

lek. med. Adam Alzubedi

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

81 724 4829

adam.alzubedi@umlub.pl

Koordynator praktyk – dr hab. n. med. Beata Kasztelan- Szczerbińska (Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8)

Studenci, po Immatrykulacji (złożeniu ślubowania) w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zobowiązani są w trakcie 1 roku studiów do udokumentowania następujących badań i szczepień: (Zarządzenie Rektora Nr 67/2019).

 • szczepienia przeciw WZW typu B – 3 dawki- w cyklu 0, 1, 6 miesięcy,
 • badań sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania od lekarza Medycyny Pracy.

Studentom, którzy nie mają wykonanych w/w badań i szczepień, skierowania wydaje Dziekanat. Studenci, którzy posiadają wykonane w/w badania zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń do POS.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 • ukończył 26 rok życia,
 • nie pracuje i nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy,
 • nie ma zawartej umowy (o pracę, zlecenie),
 • nie ma pracującego współmałżonka.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na wniosek studenta złożony w Dziekanacie (POS) pok. nr 11.

Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.

W celu uzyskania informacji o możliwości i warunkach otrzymania pomocy materialnej na uczelni, stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów, należy przejść do strony Działu Spraw Socjalnych Studentów. Informacje dotyczące zakwaterowania w domach studenckich są dostępne w domach studenckich

Studenci, którzy otrzymali kredyt na studia medyczne i jednocześnie dokonali już opłaty podstawowej za studia, w celu uzyskania zwrotu opłaty proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu umowy o kredyt na studia medyczne oraz wniosku o zwrot należności.

 

Więcej informacji pod adresem: https://old.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/kredyty-studenckie/

Przepisy dotyczące opłat za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne reguluje Uchwała Senatu nr 152/2022 z dn. 30-03-2022, zmieniającej Uchwałę Nr LVII/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne.

Wnioski należy przesłać do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2023 r. Wnioski mogą być przesłane w formie papierowej na adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , ul. Chodźki 19 (TBV) IIIp. 20-093 Lublin lub skanem na adres e-mail: pos@umlub.pl

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedury przyznawania stypendium dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe na rok akademicki 2022/2023

Wnioski wraz z załącznikami należy przekazywać na adres katarzyna.gaska@umlub.pl, numer kontaktowy: 81 448 50 53.

Uzupełniony wniosek o udzielenie zgody na odbywanie studiów w trybie IOS wraz z tabelą indywidualnego planu studiów należy dostarczyć do Pokoju Obsługi Studenta Dziekanatu Wydziału Lekarskiego.

Podział roku akademickiego 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rok akademicki dzieli się na:

 1. semestr zimowy od 01.10.2023 r.              do 25.02.2024 r.
 2. semestr letni od 26.02.2024 r.              do 30.09.2024 r.

dla studentów VI roku:

 1. semestr zimowy od 01.10.2023 r.              do 03.03.2024 r.
 2. semestr letni od 04.03.2024 r.              do 30.09.2024 r.

 

Rozkład semestru zimowego:

 

Okres szkolny                                od 01.10.2023 r.              do 04.02.2024 r

Przerwa jesienna                            od 30.10.2023 r.              do 02.11.2023 r.

Przerwa świąteczna                       od 23.12.2023r.                do 07.01.2024 r.

Sesja egzaminacyjna                      od 05.02.2024 r.              do 11.02.2024 r.

Sesja poprawkowa                         od 12.02.2024 r.              do 18.02.2024 r

Przerwa międzysemestralna           od 19.02.2024 r.              do 25.02.2024 r.

 

Dla studentów VI roku:

Okres szkolny                                    od 01.10.2023 r.              do 18.02.2024 r

Przerwa jesienna                            od 30.10.2023 r.              do 02.11.2023 r.

Sesja egzaminacyjna (1)                od 04.12.2023 r.              do 10.12.2023 r.

Przerwa świąteczna                       od 23.12.2023r.                do 07.01.2024 r.

Sesja egzaminacyjna (2)                od 19.02.2024 r.              do 25.02.2024 r.

Przerwa międzysemestralna      od 26.02.2024 r.              do 03.03.2024 r.

 

 

Rozkład semestru letniego:

 

Okres szkolny                                od 26.02.2024 r.              do 25.06.2024 r

Przerwa świąteczna                        od 28.03.2024r.                do 03.04.2024 r.

Przerwa wiosenna                          od 29.04.2024r.                do 05.05.2024 r.

Sesja egzaminacyjna                      od 26.06.2024 r.              do 14.07.2024 r.

Przerwa letnia                                od 15.07.2024 r.              do 31.08.2024 r.

Sesja poprawkowa                         od 01.09.2024 r.              do 21.09.2024 r.

 

Dla studentów VI roku:

 

Okres szkolny                                od 04.03.2024 r.              do 02.07.2024 r

Przerwa świąteczna                       od 28.03.2024r.                do 03.04.2024 r.

Przerwa wiosenna                          od 29.04.2024r.                do 05.05.2024 r.

Sesja egzaminacyjna (3)                od 13.05.2024 r.              do 19.05.2024 r.

Sesja egzaminacyjna (4)                od 03.07.2024 r.              do 09.07.2024 r.

Przerwa letnia                                 od 10.07.2024 r.              do 31.08.2024 r.

Sesja poprawkowa                         od 01.09.2024 r.              do 21.09.2024 r.

 

Dni ustawowo wolne:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 (wtorek)
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 (piątek)
 • Boże Narodzenie – 25 grudnia 2023 (niedziela)
 • Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia 2023 (poniedziałek)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 (poniedziałek)  
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 (sobota)
 • Wielkanoc – 31 marca 2024 (niedziela)  
 • Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 (poniedziałek)
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 (środa)
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 (piątek)      
 • Zielone Świątki – 19 maja 2024 (niedziela)
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 (czwartek)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia 2024 (czwartek)
 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2024 (piątek)
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2024 (poniedziałek)
 • Boże Narodzenie – 25 grudnia 2024 (środa)
 • Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia 2024 (czwartek)

 

I rok – dr n. fiz. Małgorzata Gospodarek

II rok – dr n. med. Justyna Niedźwiadek

III rok – dr n.med. Halina Szymczyk

IV rok – dr n. med. Weronika Kaźmierak

V rok – dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz

VI rok – lek. med. Michał Próchnicki

Zakres obowiązków opiekuna roku na Wydziale Lekarskim UM w Lublinie

 1. Opiekun roku utrzymuje stały kontakt i współpracuje w sprawach dotyczących danego roku:
 • z Władzami Wydziału,
 • z Wydziałową komisją ds. Jakości Kształcenia,
 • z koordynatorem kierunku studiów,
 • z koordynatorami kształcenia praktycznego,
 • z koordynatorami przedmiotów,
 • z osobą odpowiedzialną w dziekanacie za dany rok studiów,
 • ze starostami roku w sprawach istotnych dla danego
 1. Zapoznaje studentów z organizacją i przebiegiem toku kształcenia oraz regulaminem studiów.
 2. Kształtuje u studentów postawy zgodne ze złożonym ślubowaniem oraz Kodeksem
 3. Zapoznaje się i pomaga rozwiązywać bieżące problemy związane z systemem kształcenia, warunkami socjalno-bytowymi, trudnościami w nauce studentów oraz otacza szczególną opieka studentów wyróżniających się w
 4. Współdziała z organami samorządu studenckiego we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, wychowania i sytuacją socjalno-bytową studentów.
 5. Przekazuje Władzom Wydziału opinie i wnioski studentów we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, wychowania i sprawami socjalno-bytowymi.
 6. Aktywizuje studentów w zakresie wypełniania ankiet dotyczących oceny jakości kształcenia oraz ankiet losu absolwenta.
 7. Uczestniczy w egzaminach
 8. Ustala i uzgadnia z Władzami Wydziału plan i program indywidualnego toku studiów dla uzdolnionych i wyróżniających się studentów.

Szczegóły dotyczące uzyskania pomocy znajdziesz na stronie www.zdalne.umlub.pl w zakładce Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna (APPiE).

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 127/2022 oraz Zarządzeniem Rektora Nr 104/2014 skargi i wnioski, o których mowa w w/w Zarządzeniach można składać w Pokoju Obsługi Studenta od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 – 14.30.

Uprzejmie informujemy, iż dokumenty w sprawie przenosin z innej uczelni medycznej na kierunek lekarski przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego od godziny 8.00 do 14.30. Komplet dokumentów należy złożyć w terminie od 1.08.2023 do 31.08.2023. Za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień ich wpływu do dziekanatu.

Dokumenty można wysłać za pośrednictwem poczty.

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. W. Chodźki 19 (TBV) III piętro
20-093 Lublin

Osoba wyznaczona do kontaktu:

mgr Marta Jakimiak
tel: 81 448 6309, pokój nr 5
marta.jakimiak@umlub.pl

 

 

Pracownicy

mgr Katarzyna Ożga

tel.+48814486302

e-mail:  katarzyna.ozga@umlub.pl