Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

O NAS

WNoZ UM w Lublinie prowadzi studia na:
Fizjoterapii
Pielęgniarstwie
Położnictwie
Terapii zajęciowej
Zdrowiu publicznym

OGŁOSZENIA

Zapraszamy studentów do składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia UM w Lublinie w terminie do 15 października br.

Wnioski należy składać do Dziekanatu właściwego dla danego kierunku.

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem, że o stypendium nie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

Pełna treść informacji

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni oraz Kolegium Dziekańskie serdecznie zapraszają studentów I roku na uroczystość oficjalnego włączenia w poczet społeczności akademickiej osób rozpoczynających pierwszy rok studiów.

Uroczystość odbędzie się 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Auli Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4.

Rektor i Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

Inauguracji Roku Akademickiego
2023/2024

 

która odbędzie się

03.10.2023 o godz. 10:30 w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
ul
Jaczewskiego 4.

 

Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 odbędzie się o godz. 9:00

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

HYMN PAŃSTWOWY 

Otwarcie uroczystości
JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska 

Immatrykulacja 

GAUDE MATER POLONIA

Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów

Wręczenie wyróżnień:

„Amicus Almae Matris”
prof. dr hab. Jacek Manitius

 „Laur Nauki”
prof. dr hab. Tomasz Plech

Wykład inauguracyjny:
dr hab. Mariusz Wysokiński – prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
„Blaski i cienie starości”

GAUDEAMUS

Oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu Chóru Akademickiego UM w Lublinie
pod dyrekcją prof. dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej

Transmisja z Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 na kanale You Tube

 

Pierwsze logowanie do Portalu Studenta

Portal Studenta dla osób pobierających kształcenie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajduje się pod adresem:

https://portal.student.umlub.pl/cas/login?service=https://portal.student.umlub.pl/

 

Aby zalogować się po raz pierwszy do Portalu Studenta do Kandydata wysyłany jest mail (na prywatny adres email podany podczas procesu rejestracji elektronicznej).

Login to numer albumu studenta. 

Hasło do logowania na Portal Studenta należy zresetować pod adresem: 

 https://umlub.pl/pl/reset-hasla-student/
Podczas resetowania jako identyfikator należy podać numer albumu, a w polu „adres e-mail prywatny” adres mailowy, który podawali Państwo w systemie rekrutacyjnym.

Konto w Portalu Studenta pozwala sprawdzić harmonogram zajęć, oceny, plan studiów, indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wszelkie opłaty związane ze studiami  

Dla każdego studenta Uczelnia tworzy indywidualne konto poczty elektronicznej tzn. email (np. 12345@student.umlub.pl – pierwszy człon – cyfry adresu to numer albumu studenta)

Indywidualne konto poczty elektronicznej (email) służy do wymiany wiadomości pomiędzy studentem a pracownikiem dziekanatu oraz nauczycielami akademickimi.
Logowanie pod adresem:  https://poczta.student.umlub.pl/  
W przypadku problemów z kontem pocztowym, prosimy o kontakt z:
informatyka@umlub.pl lub Działem ds. Systemów Informatycznych – tel.: +48 81448 5565 lub 5567

Logowanie do zajęć realizowanych zdalnie na Platformie Moodle

https://e-learning.umlub.pl/moodle/

W polu “Nazwa użytkownika” należy wpisać tylko numer albumu.

Hasło obowiązuje to samo, którego używacie w Portalu Studenta.

Informacje dla studentów rozpoczynających I rok studiów 2023/2024

Szanowni Studenci, serdecznie witamy Was na naszym Wydziale i ogromnie cieszymy się, że wybraliście studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
73. Inauguracja roku akademickiego 2023/2024– rozpoczniemy nowy rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
W programie uroczystości m.in. wystąpienie Rektora UM prof. Wojciecha Załuska, międzywydziałowa immatrykulacja oraz wykład inauguracyjny.
Tradycją akademicką jest przywitanie i przyjęcie nowych studentów w poczet społeczności akademickiej podczas uroczystej Immatrykulacji, która jest ważna częścią akademickiej tradycji i wielkim świętem dla studentów oraz Uczelni.

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się 2 października 2023 r.
Rok akademicki dzieli się na:
a) semestr zimowy od 01.10.2023 r. do 25.02.2024 r.
b) semestr letni od 26.02.2024 r. do 30.09.2024 r.

Kalendarz roku akademickiego znajduje się na stronie Wydziału.
Legitymacja studencka

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej (ELS) – 22 zł za pierwszą legitymację na indywidualny numer rachunku bankowego.

Legitymacje studenckie będą wydawane po wcześniejszym ogłoszeniu przez Dziekanat i za okazaniem dowodu wpłaty.
 

mLegitymacja to legitymacja na urządzeniu mobilnym, która stanowi odpowiednik plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ELS i pełni funkcję uzupełniającą oferowaną w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji mobilnej mObywatel jest wydawana na wniosek studenta na podstawie ważnej legitymacji ELS. 
mLegitymacja jest wydawana z taką samą datą ważności, co jej plastikowy odpowiednik.
Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego wypełnienia wniosku.
mLegitymacja straci ważność gdy ją unieważnisz, zakończysz studia, zostaniesz skreślony z listy studentów, stracisz status studenta lub gdy zostanie anulowana legitymacja plastikowa.

Portal Studenta

Hasło do logowania na Portal Studenta należy zresetować pod adresem: http://umlub.pl/studenci-i-doktoranci/zmiana-hasla/

Podczas resetowania jako identyfikator należy podać numer albumu, a w polu adres e-mail prywatny adres mailowy, który podawali Państwo w systemie rekrutacyjnym.

Aktualne harmonogramy zajęć można znaleźć na Portalu studenta (MENU -> Zajęcia -> Harmonogram kierunku. Po wybraniu właściwego semestru studiów klikamy Wydruk, a następnie wybieramy parametry wydruku i klikamy Generuj.

Poczta Uczelniana

Zgodnie z regulaminem studiów we wszystkich sprawach dotyczących studiów w korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym (w domenie student.umlub.pl).

Pełnomocnik ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

 1. W przygotowaniu materiałów w postaci elektronicznej.
 2. Informację, poradę i pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w kontaktach z władzami uczelni oraz wykładowcami.
 3. W zorganizowaniu egzaminów w formie alternatywnej, tj. dostosowanie egzaminu do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 4. Udostępnienie sprzętu audiowizualnego: skaner, drukarka.
 5. Korzystanie z pomieszczenia dydaktycznego z dostępem do Internetu oraz ze sprzętem audiowizualnym.
 6. Współuczestnictwo w kołach studenckich.
 7. Uczestnictwo we władzach samorządowych.
 8. Umożliwienie korzystania z zajęć dodatkowych, tj. basen.
 9. Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni wewnątrz i na zewnątrz.
 11. Pomoc w dostosowaniu zajęć dydaktycznych po absencji związanej ze stanem zdrowia studenta.
 12. Pomoc i pośredniczenie w znalezieniu pracy.
 13. Pomoc w uzyskaniu wcześniejszego terminu zbiegów fizjoterapeutycznych.
 14. Porady prawne (w trakcie realizacji).
 15. Porady psychologiczne.
 16. Porady z promocji zdrowia (w trakcie realizacji).
 17. Pomoc w uzyskaniu specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki od 9:00 do 14:00.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i e-mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Biura, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań lub udogodnień.

 

 1. Rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie trwa od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.
  2. Rok akademicki dzieli się na :
  a) semestr zimowy od 01.10.2022 r. do 26.02.2023 r.,
  b) semestr letni od 27.02.2023 r. do 30.09.2023 r.,
  z zastrzeżeniem ust. 3
  3. Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego rok akademicki dzieli się na :
  a) semestr zimowy od 01.10.2022 r. do 05.03.2023 r.,
  b) semestr letni od 06.03.2023 r. do 30.09.2023 r.,
  § 2
  Ustala się następujący rozkład semestru zimowego, o którym mowa w § 1 ust. 2:
  Okres szkolny: od 01.10.2022 r. do 05.02.2023 r.
  Przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 08.01.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna od 06.02.2023 r. do 12.02.2023 r.
  Sesja poprawkowa od 13.02.2023 r. do 19.02.2023 r.
  Przerwa międzysemestralna od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.
  § 3
  Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego ustala się następujący rozkład semestru zimowego, o którym mowa w § 1 ust. 3:
  Okres szkolny: od 01.10.2022 r. do 19.02.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna (1) od 02.12.2022 r. do 08.12.2022 r.
  Przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 08.01.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna (2) od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.
  Przerwa międzysemestralna od 27.02.2023 r. do 05.03.2023 r.
 • 4
  Ustala się następujący rozkład semestru letniego, o którym mowa w § 1 ust. 2:
  Okres szkolny: od 27.02.2023 r. do 27.06.2023 r.
  Przerwa świąteczna od 06.04.2023 r. do 12.04.2023 r.
  Wakacje wiosenne od 01.05.2023 r. do 07.05.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna od 28.06.2023 r. do 14.07.2023 r.
  Wakacje letnie od 15.07.2023 r. do 31.08.2023 r.
  Sesja poprawkowa od 01.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
  § 5
  Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego ustala się następujący rozkład semestru letniego, o którym mowa w § 1 ust. 3:
  Okres szkolny: od 06.03.2023 r. do 04.07.2023 r.
  Przerwa świąteczna od 06.04.2023 r. do 12.04.2023 r.
  Wakacje wiosenne od 01.05.2023 r. do 07.05.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna (3) od 15.05.2023 r. do 21.05.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna (4) od 05.07.2023 r. do 14.07.2023 r.
  Wakacje letnie od 15.07.2023 r. do 31.08.2023 r.
  Sesja poprawkowa od 01.09.2023 r. do 21.09.2023 r.
  § 6
  Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2022/2023, obejmująca semestry zimowy i letni, określona jest w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
  § 7
  Podział roku akademickiego dla studentów VI roku studiów kierunku lekarskiego może podlegać modyfikacjom uwzględniającym odrębność organizacji procesu kształcenia
  § 8
  Podział roku akademickiego dla studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz V i VI roku kierunku lekarskiego studiów prowadzonych w języku angielskim może podlegać modyfikacjom uwzgledniającym odrębność organizacji procesu kształcenia.
  § 9
  Podział roku akademickiego w zakresie dni wolnych od zajęć dydaktycznych przypadających w okresach świątecznych, z wyjątkiem: sesji egzaminacyjnej, sesji poprawkowej oraz przerwy semestralnej, ma zastosowanie również do studentów kierunku farmacja, odbywających sześciomiesięczne praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami’’ w aptece.
  § 10
  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki.

 

5 października (pierwszy dzień roboczy października) immatrykulacja i ślubowanie studentów pierwszego roku
od 20 października przedłużanie legitymacji studenckich
do 30 października odbiór legitymacji za potwierdzeniem wpłaty należności na indywidualny numer konta
do 30 października
student zobowiązany jest do wyboru przedmiotów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim zgodnie z programem studiów
do 30 października
dostarczenie do Dziekanatu aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez WOMP o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku oraz orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych i wymaganych szczepień
do 15 lutego zaliczenie semestru zimowego
kwiecień/ maj przekazanie studentom do wyboru listy tematów prac dyplomowych zatwierdzonych przez Radę Wydziału
do 30 maja złożenie pracy dyplomowej na studiach I stopnia i pozostałych dokumentów związanych z obroną
do 30 czerwca złożenie pracy dyplomowej na studiach II stopnia i pozostałych dokumentów dla osób broniących się w I-ym terminie
czerwiec/ lipiec

Obrony prac dyplomowych
lipiec I termin obron prac dyplomowych na studiach II stopnia
do 30 września studenci I roku studiów II stopnia oraz II roku studiów I stopnia składają do Dziekanatu zobowiązania dotyczące wyboru tematu pracy dyplomowej
do 30 września złożenie pracy dyplomowej na studiach II stopnia dla osób broniących się w drugim terminie
październik/listopad II termin obron dyplomowych na studiach II stopnia
do 31 grudnia złożenie pracy dyplomowej na studiach II stopnia dla osób broniących się w trzecim terminie
do 31 grudnia wniesienie opłaty za ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków lub dostarczenie do Dziekanatu zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie NNW

Studenci, którzy decydują się na odbycie praktyki indywidualnej zobowiązani są do złożenia u opiekuna praktyk podania o wyrażenie zgody i uzyskanie umowy na 3 tygodnie przed jej rozpoczęciem.

Zasady i tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określają:

Zarządzenie Rektora nr 133/2022
z dn. 05-09-2022
zmieniające Zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

oraz

Zarządzenie Rektora nr 104/2014
z dn. 19-08-2014
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


a) semestr zimowy od 01.10.2022 r. do 26.02.2023 r.,
b) semestr letni od 27.02.2023 r. do 30.09.2023 r.,
z zastrzeżeniem ust. 3
3. Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego rok akademicki dzieli się na :
a) semestr zimowy od 01.10.2022 r. do 05.03.2023 r.,
b) semestr letni od 06.03.2023 r. do 30.09.2023 r.,
§ 2
Ustala się następujący rozkład semestru zimowego, o którym mowa w § 1 ust. 2:
Okres szkolny: od 01.10.2022 r. do 05.02.2023 r.
Przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 08.01.2023 r.
Sesja egzaminacyjna od 06.02.2023 r. do 12.02.2023 r.
Sesja poprawkowa od 13.02.2023 r. do 19.02.2023 r.
Przerwa międzysemestralna od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.
§ 3
Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego ustala się następujący rozkład semestru zimowego, o którym mowa w § 1 ust. 3:
Okres szkolny: od 01.10.2022 r. do 19.02.2023 r.
Sesja egzaminacyjna (1) od 02.12.2022 r. do 08.12.2022 r.
Przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 08.01.2023 r.
Sesja egzaminacyjna (2) od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.
Przerwa międzysemestralna od 27.02.2023 r. do 05.03.2023 r.

 • 4
  Ustala się następujący rozkład semestru letniego, o którym mowa w § 1 ust. 2:
  Okres szkolny: od 27.02.2023 r. do 27.06.2023 r.
  Przerwa świąteczna od 06.04.2023 r. do 12.04.2023 r.
  Wakacje wiosenne od 01.05.2023 r. do 07.05.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna od 28.06.2023 r. do 14.07.2023 r.
  Wakacje letnie od 15.07.2023 r. do 31.08.2023 r.
  Sesja poprawkowa od 01.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
  § 5
  Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego ustala się następujący rozkład semestru letniego, o którym mowa w § 1 ust. 3:
  Okres szkolny: od 06.03.2023 r. do 04.07.2023 r.
  Przerwa świąteczna od 06.04.2023 r. do 12.04.2023 r.
  Wakacje wiosenne od 01.05.2023 r. do 07.05.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna (3) od 15.05.2023 r. do 21.05.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna (4) od 05.07.2023 r. do 14.07.2023 r.
  Wakacje letnie od 15.07.2023 r. do 31.08.2023 r.
  Sesja poprawkowa od 01.09.2023 r. do 21.09.2023 r.
  § 6
  Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2022/2023, obejmująca semestry zimowy i letni, określona jest w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
  § 7
  Podział roku akademickiego dla studentów VI roku studiów kierunku lekarskiego może podlegać modyfikacjom uwzględniającym odrębność organizacji procesu kształcenia
  § 8
  Podział roku akademickiego dla studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz V i VI roku kierunku lekarskiego studiów prowadzonych w języku angielskim może podlegać modyfikacjom uwzgledniającym odrębność organizacji procesu kształcenia.
  § 9
  Podział roku akademickiego w zakresie dni wolnych od zajęć dydaktycznych przypadających w okresach świątecznych, z wyjątkiem: sesji egzaminacyjnej, sesji poprawkowej oraz przerwy semestralnej, ma zastosowanie również do studentów kierunku farmacja, odbywających sześciomiesięczne praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami’’ w aptece.
  § 10
  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki.

 

Treść akordeonu

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu zajmuje się obsługą administracyjną studentów i wykładowców z kierunków:

 

 • Fizjoterapia jednolite studia magisterskie
 • Pielęgniarstwo pierwszego stopnia
 • Pielęgniarstwo drugiego stopnia
 • Położnictwo pierwszego stopnia
 • Położnictwo drugiego stopnia
 • Zdrowie publiczne drugiego stopnia

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE DYDAKTYKI

NOSTRYFIKACJA

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie:

 

Kandydat przed rozpoczęciem procesu nostryfikacji powinien zapoznać się z treścią powyższych dokumentów. 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Dziekana właściwego Wydziału, za pośrednictwem Dziekanatu następujące dokumenty:

1) wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik nr 1);

2) dyplom ukończenia studiów;

3) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów (sylabusy, suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument);

4) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia;

5) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;

6) zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie złożenia tego dokumentu przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu, Uniwersytet wystąpi do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o wydanie przedmiotowego zaświadczenia lub informacji.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4) mogą być złożone w postaci oryginałów bądź kopii poświadczonych przez notariusza, upoważnionego Dziekana lub innego upoważnionego pracownika właściwego Dziekanatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Po przeprowadzeniu oceny formalnej i przekazaniu wniosku Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4).

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 3) sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu – Katarzyna Banach
+48 81 448 6709, katarzyna.banach@umlub.pl

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6,

Dziekan przekazuje wniosek do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może podjąć decyzję w formie uchwały o konieczności złożenia przez kandydata określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia. W celu uzupełnienia różnic kandydat obowiązany jest zdać egzamin w formie testu lub w innej formie ustalonej przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Próg zdawalności egzaminu wynosi 60%. 

Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uznaniu dyplomu albo o wydanie decyzji administracyjnej o odmowie uznania dyplomu.

Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wydaje zaświadczenie o uznaniu dyplomu albo wydaje decyzję administracyjną o odmowie uznania dyplomu.

Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi 3.205 zł.

Kandydat wpłaca na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w terminie wskazanym w wezwaniu do uiszczenia opłaty. Wezwanie do zapłaty przygotowuje pracownik Dziekanatu po wstępnej weryfikacji dokumentacji przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną i przed ustaleniem różnic programowych.

Brak uiszczenia opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

KIERUNKI STUDIÓW

studia stacjonarne I stopnia – mgr inż. Agnieszka Jaślikowska
studia stacjonarne II stopnia – mgr inż. Anna Bujak vel Bujakowska

studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia – mgr Elżbieta Rzeźnik

studia anglojęzyczne I stopnia – mgr Justyna Włodek

studia stacjonarne I stopnia – mgr Marta Barszcz
studia stacjonarne II stopnia – mgr Elżbieta Rzeźnik

studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne podstawowe I stopnia – mgr Elżbieta Rzeźnik

studia anglojęzyczne I stopnia – mgr Justyna Włodek

Studia stacjonarne jednolite magisterskie – mgr Sylwia Gębal

studia stacjonarne II stopnia – mgr Elżbieta Rzeźnik

OBSŁUGA ORGANIZACYJNO-SPRAWOZDAWCZA

mgr Katarzyna Banach

Jakość kształcenia, Programy studiów, Nostryfikacje

mgr Ilona Matuszewska

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, Zmiany stanowisk, Zmiany grupy pracowniczej

mgr Sylwia Gębal

Zastępca redaktora wydziałowego ESI

mgr Jolanta Moritz

Praktyki studenckie, Redaktor Wydziałowy ESI, Administrator merytoryczny Portalu Studenta, Administrator merytoryczny Modułu Wykładowca, Administrator Wydziałowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego, Administrator merytoryczny Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

PRACOWNICY