Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

O PROREKTORZE

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie toksykologii uzyskał w 1996 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej – w 2008 roku, tytuł profesora nauk medycznych – w 2014 roku. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Farmacji i Analityki Medycznej UM w Lublinie w zakresie Analityki Medycznej, a w 2009 roku ukończył roczne studia podyplomowe na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej.

W latach 2014-2016 pełnił obowiązki kierownika, a od 2016 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego. W latach 2016-2020 był Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego ds. Analityki Medycznej.

Prof. dr hab. Jarosław Dudka prowadzi badania w zakresie kardiotoksyczności leków z grupy antracyklin oraz optymalizacji terapii przeciwnowotworowej w warunkach doświadczalnych. Koncentruje się również na badaniach skriningowych aktywności przeciwnowotworowej związków naturalnych i syntetycznych w warunkach in vitro i in vivo.

Jest współautorem 5 patentów i 4 zgłoszeń patentowych, kierownikiem i wykonawcą grantów KBN oraz współwykonawcą grantu NCBIR. Był promotorem w 7 zakończonych przewodach doktorskich. W 2018 roku kierowany przez niego zespół naukowy sprzedał licencję na know-how. Jest beneficjentem dwóch projektów finansowanych z funduszy europejskich. Był animatorem rozwoju Klastra Lubelska Medycyna powołanego w 2015 roku oraz inicjatorem założenia, a następnie kierownikiem Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej utworzonej w 2010 roku na II  Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. Był także współzałożycielem i kierownikiem NZOZ Lubelskiego Laboratorium Medycznego. W 2020 roku został członkiem zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów, jest członkiem zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

Jest laureatem 13 nagród JM Rektora UM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, 2 zespołowych nagród naukowych Ministra Zdrowia, a także nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną w roku 2008 przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Otrzymał najwyższą ocenę w rankingu „Najlepszy Dydaktyk Wydziału” za rok akademicki 2016/2017 na podstawie oceny studentów.

prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

WYRÓŻNIENIA

Nagroda JM Rektora UM

Trzynastokrotny laureat za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

Nagroda naukowa Ministra Zdrowia

Dwukrotnie przyznana zespołowo.

Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego

Przyznana za najlepszą pracę habilitacyjną w roku 2008

„Najlepszy Dydaktyk Wydziału” za rok akademicki 2016/2017

Najwyższa ocena w rankingu na podstawie oceny studentów.

PUBLIKACJE

EMAIL