Społeczna Odpowiedzialność Uczelni (SOU)

strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią i budowania współpracy i dialogu z interesariuszami

Tu znajdziesz

Plan równości płci UMLub

tematyka równości szans kobiet i mężczyzn oraz inne zagadnienia dotyczące równego traktowania

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu

Inicjatywy zakończone

Medyczne Forum Edukacyjne

autorski program UMLub dedykowany uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Akcje społeczne

Białe niedziele, pokazy medyczne i inne

Komisja Antymobbingowa​

Mobbing, dyskryminacja, stalking i molestowanie seksualne jako zjawiska/działania niepożądane uznawane są w społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za godne potępienia. Każdy student/doktorant zobowiązany jest przeciwstawiać się tym zjawiskom i wspierać działania mające na celu przeciwdziałanie i eliminację ich ze środowiska akademickiego naszej Uczelni.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dnia 11 sierpnia 2022 roku wprowadził zarządzenie (Nr 127/2022) w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, stalkingowi i molestowaniu seksualnemu w środowisku studenckim i doktoranckim.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania w/wym. zjawiskom niepożądanym w środowisku studenckim i doktoranckim powołano Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi oraz Komisję Antymobbingową.

Do zadań Komisji należy:

 • niezwłoczne rozpatrywanie skarg studentów/doktorantów w sprawach zgłoszeń dotyczących wystąpienia zjawisk niepożądanych poprzez wstępną merytoryczną ocenę zgłoszeń oraz wskazanie propozycji rozstrzygnięcia skargi;
 • monitorowanie problematyki działań niepożądanych poprzez koordynowanie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka zaistnienia zjawisk niepożądanych;
 • rekomendowanie Rektorowi rozwiązań w zakresie proponowanych działań dotyczących przeciwdziałania i eliminacji zjawisk niepożądanych w Uczelni;
 • koordynowanie realizacji zadań prewencyjnych, o których mowa w pkt. 3;
 • zgłaszanie rekomendacji w zakresie zmian w aktach prawa wewnętrznego Uczelni w przedmiotowym zakresie. 

W przypadkach wystąpienia zjawisk niepożądanych student/doktorant ma prawo do złożenia skargi do Rzecznika, w sprawie dotyczącej bezpośrednio jego osoby bądź innego studenta/doktoranta Uczelni. Skarga może być wniesiona pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu w Biurze Rektora/Dziekanacie Wydziału/Biurze Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych. Skarga wnoszona anonimowo, tj. nie zawierająca imienia, nazwiska i adresu osoby wnoszącej skargę nie będzie rozpatrywana.

Po wstępnym rozpoznaniu sprawy, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia skargi, Rzecznik wydaje opinię czy zachowania objęte zakresem skargi spełniają znamiona zjawisk niepożądanych.

W przypadku uznania, że zachowania objęte zakresem skargi spełniają znamiona zjawisk niepożądanych: 1) przekazuje ją do Komisji w celu dokonania rozstrzygnięcia merytorycznego lub 2) wskazuje inne organy lub osoby właściwe do jej rozstrzygnięcia. 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2022 roku nr 127/2022

UMLub

Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna - APPiE

dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:

 • mają złe samopoczucie psychiczne,
 • znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
 • mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
 • mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
 • mają nastroje depresyjne,
 • doświadczają napadów lęków i paniki,
 • dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.

 Osoby, które zgłoszą się do APPiE mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.

Dlaczego APPiE w UMLUB?

 Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

Jak skorzystać z APPiE w UMLUB?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie appie.umlub.pl (formularze w j. polskim i angielskim).
 Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messenger/WhatsApp) bądź w formie spotkań kontaktowych.
 W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

Siedziba APPiE:

Collegium Academicum
 ul. dra W. Chodźki 7
 1 piętro, pokój 119.

Kto udziela pomocy?

 Pracownicy APPiE to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:

 • Dr Joanna Milanowska – pomoc w języku angielskim i polskim
 • Dr hab. Ewa Humeniuk – pomoc w języku polskim
 • Dr Tomasz Kucmin – porady w języku polskim i angielskim
 • Dr Grażyna Gwizda – pomoc w języku polskim
 • Dr Tatiana Baran – pomoc w języku ukraińskim

 Osoby zgłaszające się do APPiE mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

 Wszelkie informacje uzyskane w trakcie udzielania pomocy psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych, a jedynie o wskazanie płci osoby kontaktującej się oraz o wskazanie, czy dana osoba jest studentem, czy pracownikiem Uczelni – dane te posłużą wyłącznie celom statystycznym.

 Informacje takie jak podany przez osobę kontaktującą się w celu uzyskania pomocy psychologicznej numer telefonu i/lub e-mail oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie podane przez tą osobę mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody tej osoby. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD@umlub.pl) i który przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 Podane dobrowolnie dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu porady.

UMLub

Plan równości płci

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje zadania dotyczące stworzenia warunków dla równego traktowania swoich interesariuszy. Jednym z nich jest przygotowany i obowiązujący w Uczelni Plan Równości Płci.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci w instytucjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

Plan Równości Płci UMLub obejmuje dwa aspekty funkcjonowania naszej Uczelni – jako pracodawcy oraz instytucji realizującej działalność dydaktyczną i naukową. Dokument został opracowany pod nadzorem prof. dr hab. Doroty Krasowskiej – Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry.

Plan Równości Płci - dokument

Zespół ds. Wdrożenia i Monitorowania Planu Równości Płci

Do koordynowania działań wynikających z realizacji celów założonych w Planie Równości Płci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Uczelnie został powołany Zespół ds. Wdrożenia i Monitorowania Planu Równości Płci .

 1. Alan Abramek
 2. Anna Gosik
 3. Bartłomiej Maślejak
 4. Beata Jarocka – Maron
 5. Elwira Przybylska
 6. Jowita Kałkus
 7. Katarzyna Rabka – Białas
 8. Magdalena Szczygielska
 9. Małgorzata Kostrubiec
 10. Marcin Marcewicz
 11. Marta Wójcik
 12. Monika Jarczyk

Pełnomocnik Rektora ds. Równości Płci

W celu wdrożenia systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym, służącym zapewnieniu równego traktowania na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Równości Płci.

dr n. med. Dariusz Juchnowicz, prof. Uczelni

Tworzenie Planu Równości Płci w UMLub

W 2022 roku przeprowadzono w UMLub badania, których celem była diagnoza stanu Uczelni pod kątem równości płci. W ich konsekwencji zorganizowane zostały warsztaty, podczas których uczestnicy i uczestniczki dyskutowali nad wynikami tych badań. Powstały wówczas propozycje działań wspierających równość płci w Uczelni.

Jak wyglądała praca nad Planem? Jak równość postrzegają osoby tworzące społeczność akademicką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie? Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Materiały informacyjne / szkolenia

Podstawowe pojęcia

(dokument do pobrania)

Materiały archiwalne

Drodzy Członkowie Społeczności Akademickiej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje zadania dotyczące stworzenia warunków dla równego traktowania osób związanych z naszą Uczelnią. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia dotyczącego podstawowych zagadnień z zakresu równości płci oraz wzięcia udziału w krótkim badaniu.

Otrzymane wyniki posłużą do monitorowania poziomu świadomości społeczności akademickiej z tego zakresu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią szkolenia i wypełnienie ankiet w następującej kolejności:

 1. Ankieta samooceny PRE (przed zapoznaniem się z treścią szkolenia)
 2. Szkolenie – „Równość płci”
 3. Ankieta samooceny POST (po zapoznaniu się z treścią szkolenia)

 

UMLub

Medyczne Forum Edukacyjne

Autorski program UMLub dedykowany uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Medyczne Forum Edukacyjne stanowi odpowiedź na wymagania wynikające z wyzwań, jakie stawia się młodym ludziom. Współczesna szkoła powinna uczyć kreatywnego myślenia oraz umiejętności samokształcenia i doskonalenia, natomiast zadaniem autorskiego programu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Medyczne Forum Edukacyjne – jest rozbudzanie zainteresowania oraz rozwijanie teoretycznych i  praktycznych kompetencji uczniów. Kluczem tej inicjatywy jest jej wartość edukacyjna. Dla szkół jest to również szansa na uatrakcyjnienie swoich programów nauczania oraz poznania oferty edukacyjnej Uniwersytetu.

Zajęcia z wykładowcami i studentami zarażają pasją do nauk medycznych, promują poszczególne kierunki kształcenia, pokazują bazę dydaktyczną i doskonałe warunki do nauki dla studentów.

W ramach współpracy oferujemy następujące wydarzenia:

 • Zajęcia w blokach tematycznych: biologiczny, chemiczny, ogólnorozwojowy – medyczny
 • Konkursy przedmiotowe
 • Konferencje tematyczne

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie są oceniani przez Wykładowców pod kątem zainteresowania tematem, poziomu wiedzy a także aktywności w trakcie zajęć. Podsumowaniem roku współpracy ze szkołami będzie nagrodzenie Medalem Doskonałości tych najbardziej aktywnych.

Szkoły zrzeszone w Medycznym Forum Edukacyjnym

Szkoły ponadpodstawowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
 3. Zespól Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen Wł. Andersa w Chełmie
 5. II Liceum Ogólnokształcące im. gen Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
 6. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku
 8. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 9. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
 10. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 11. VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie
 12. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Tajnego Nauczania w Lublinie
 13. Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie
 14. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 15. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 16. XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 17. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 18. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
 19. Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie
 20. II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w  Świdniku
 21. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie
 22. Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu
 23. Zespól Szkól im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
 24. I LO im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim
 25. Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
 26. I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku

Szkoły podstawowe

 1. Szkoła Podstawowa 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej
 2. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem
 3. Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie
 4. Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
 6. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
 7. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi Lublin
 8. Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie
 9. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II Lublin

 

Kontakt

Koordynator Projektu:
Joanna Tęsna

Biuro Projektu Medyczne Forum Edukacyjne
Collegium Novum, Al. Racławickie 1
20-059 Lublin

pokój nr 33 (parter)
tel. 507 214 621

UMLub

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni

2 czerwca 2022 r. Uniwersytet Medyczny w Lublinie przystąpił do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

W imieniu Władz Uczelni dokument podpisała Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, profesor uczelni. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni” zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych podpisuje deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

Podpisanie Deklaracji wpisuje się w Społeczną Odpowiedzialność Uczelni prowadzoną przez Centrum Edukacji Medycznej.

Społeczna odpowiedzialność uczelni (SOU) to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:

 • zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
 • wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
 • podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjność.*

* J. Kulczycka, E. Pędziwiatr, Definicje SOU, w: Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019, s. 9

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej, zobowiązujemy się:

 1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość.
 2. Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.
 3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.
 4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
 5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.
 6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
 7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
 8. Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.
 9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.
 10. Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.
 11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.
 12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.
UMLub

Akcje społeczne

Biała Niedziela

Wydarzenie przeznaczone dla mieszkańców miasta, organizowane cyklicznie, w założeniu ma umożliwić dostęp do wielu porad medycznych oraz nieinwazyjnych procedur diagnostycznych. Wydarzenie jest organizowane przez zarząd Samorządu Studentów we współpracy z organizacjami studenckimi. Wznowienie inicjatywy po pandemicznej przerwie, pokazało, jak jest ważna i potrzebna. Każda edycja przyciąga rzeszę zaciekawionych mieszkańców. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że akcja Biała Niedziela została wielokrotnie doceniona przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego w konkursie „Samo-rządź”, wyróżniając tym samym Uniwersytet Medyczny w Lublinie wśród innych uczelni medycznych. Biała Niedziela od pierwszej edycji stanowiła niepowtarzalną okazję do integracji i współpracy studentów z wielu kierunków, organizacji uczelnianych i kół naukowych naszej Uczelni.

Projekt Białej Niedzieli 2023 zgłoszony przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został laureatem III edycji konkursu „Lublin Akademicki”, dzięki czemu otrzymał dodatkowe środki na realizację akcji, pochodzące z budżetu Miasta Lublin.

W 2023 roku, w dniach od 29 maja do 3 czerwca, każdy będzie miał możliwość, by uczestniczyć w wydarzeniu, a przez to poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwiać wątpliwości w zakresie zdrowia. Szczególnie duży nacisk zostanie położony na tematykę zdrowia psychicznego, którego ochrona w obecnych czasach stanowi szczególnie duże wyzwanie. Wydarzenie – jak co roku – będzie zwieńczone finałem, odbywającym się na Placu Litewskim. W tegorocznej edycji będzie to niedziela, 4 czerwca. Wtedy to mieszkańcy regionu będą mieli dostęp do wielu nieinwazyjnych procedur diagnostycznych, porad oraz konsultacji specjalistów, takich jak dietetyk, kardiolog czy stomatolog. Będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby skorzystać z pomocy i porad tak wielu specjalistów medycznych w jednym miejscu. Dodatkowo, podczas finału wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji autorytetów w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.

Skonsultuj się z farmaceutą

Celem akcji jest budowanie świadomości społecznej mieszkańców Lublina i okolic w zakresie zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Akcja jest organizowana przez studentów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Studentów Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Tegoroczna, wiosenna edycja odbyła się w dniach 27.03-1.04.2023 r. i była poświęcona astmie oskrzelowej. Rozpoczął ją wykład inauguracyjny pt. ”Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z astmą oskrzelową”, który został wygłoszony w auli Collegium Pharmaceuticum. W Galerii VIVO zaś rozmieszczono stanowiska, przy których mieszkańcy mogli skorzystać z porad i konsultacji farmaceutycznych oraz poddać się bezpłatnym, nieinwazyjnym badaniom diagnostycznym, takim jak pomiar ciśnienia tętniczego czy oznaczenie poziomu cukru we krwi.

UMLub

Inicjatywy zakończone

Przystanek szczepienie

Akcja obywała się od 30 września w każdy czwartek i piątek od godz. 9.00 do 16.00 oraz w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Chodźki 4.

Początkowo akcja szczepień zaplanowana była jedynie na trzy dni, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie jakim cieszyła się od samego początku, organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu akcji do 17 grudnia, 2021 r.

Łącznie przez 23 dni trwania akcji zaszczepionych zostało 2691 osób, co daje średnią 117 osób dziennie i prawie 17 osób na godzinę.

W akcję bezpośrednio zaangażowanych było łącznie 3 lekarzy oraz 4 pielęgniarki z Instytutu Medycyny Wsi, 28 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu UM, 20 żołnierzy z II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 osób z Centrum Edukacji Medycznej UM, które koordynowały na miejscu przebieg akcji oraz pracownicy Centrum Symulacji Medycznej.

Zwieńczeniem akcji było uroczyste podsumowanie tej inicjatywy, które odbyło się 23 grudnia, 2021 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podczas którego prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymał z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki okolicznościową monetę Narodowego Banku Polskiego za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19.