STRATEGIA I MISJA UMLub

MISJA

Misją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest tworzenie przyjaznych warunków funkcjonowania wspólnoty akademickiej, w ramach której powstaje wysokiej jakości nowoczesna oferta edukacyjna, naukowa oraz komercyjna Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2023-2030 adresowana do kręgu interesariuszy w Polsce oraz zagranicą, dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych, demograficznych i gospodarczych.

W ramach wizji rozwoju do roku 2030 Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie:

 • miejscem budowania międzypokoleniowej i wielokulturowej wspólnoty akademickiej, składającej się z pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych, studentów, doktorantów oraz absolwentów, podzielających wspólne wartości, w centrum których znajduje się troska o dobro i podmiotowość człowieka;

 • uczelnią dbającą ostały rozwój kadr oraz studentów, zapewniającą możliwość wspierania różnych rodzajów aktywności z zachowaniem zasad dostępności i równości,

 • znaczącym ośrodkiem dydaktycznym i naukowym atrakcyjnym dla studentów krajowych i zagranicznych,

 • jednostką, gdzie powstają prace naukowe o międzynarodowym zasięgu,

 • sprzyjać kreowaniu innowacyjności i wspierać rozwój badań, szczególnie w dziedzinach o dużym potencjale aplikacyjnym,

 •  dysponować nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnym zapleczem osobowym w jednostkach klinicznych,

 • dostarczać usługi w zakresie badań klinicznych oraz rozwiązania z dziedziny własności intelektualnej dla podmiotów prywatnych oraz publicznych,

 • rozwijać wielopłaszczyznowe formy współpracy ze otoczeniem, w tym innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, angażując się we wspólne przedsięwzięcia, projekty badawcze oraz projekty wymiany międzynarodowej,

 • stosować efektywne metody zarządzania oparte na podejściu procesowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wspomagających,

 • prowadzić przejrzyste działania komunikacyjne na poziomie wewnętrznym oraz na zewnątrz, dzięki którym tworzy spójny wizerunek nowoczesnej i dostępnej uczelni.

   

STRATEGIA ROZWOJU UMLUB NA LATA 2023 - 2030

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest syntetycznym dokumentem wyznaczającym kierunki działań w latach 2023-2030, uwzględniającym uwarunkowania społeczno-gospodarcze (w tym demograficzne) oraz prawne, jakie stawiają przed Uczelnią nowe wyzwania.

Strategia uwzględnia rozwiązania wypracowanie w innych dokumentach powiązanych, opisujących planowany rozwój uczelni w odpowiadających im obszarach szczegółowych, m.in. takich jak nauka, rozwój kadr, wspieranie badań klinicznych, rozwój innowacji czy zagadnienia dostępności.