GRANTY WEWNĘTRZNE

7T (granty 7T)

mogą obejmować wyłącznie badania pilotażowe z wykorzystaniem Rezonansu magnetycznego 7T, zlokalizowanego w...

DS. (działalność statutowa)

tzw. działalność statutowa finansowane są w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni...

GI. (granty innowacyjne)​

przyznawane na prowadzenie innowacyjnych badań są finansowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego...

PB. (początkujący badacze)​

dla początkujących badaczy są finansowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego...

Własny Fundusz na Stypendia

mogą być przyznane młodym naukowcom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w roku kalendarzowym...

7T (granty 7T)

Granty wewnętrzne 7T mogą obejmować wyłącznie badania pilotażowe z wykorzystaniem Rezonansu magnetycznego 7T, zlokalizowanego w Centrum Ecotech-Complex, których wyniki zostaną wykorzystane do aplikowania ośrodki zewnętrzne.

Aplikować mogą:


pracownicy naukowi, posiadający co najmniej stopień dr hab. (w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej) i pracownicy na stanowisku profesora uczelni w grupie badawczej oraz pracownicy pełniący obowiązki kierownika jednostki, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML oraz w okresie ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych uzyskali 15 IF lub min. 500 pkt. MEiN za publikacje;

 

Czas trwania:

maksymalnie 12 miesięcy ;

Wartość dofinansowania:

maksymalnie do 50 tys. zł

Zasady wnioskowania:

O finansowanie grantów wewnętrznych realizowanych z wykorzystaniem Rezonansu Magnetycznego 7T, zlokalizowanego w Centrum Ecotech–Complex w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – wniosek, sprawozdanie (link do intranetu 1)

Ważne terminy:

 • do 30 października roku poprzedzającego rok finansowania grantu – wnioskowanie o grant
 • do 30 września w roku realizacji grantu – składanie zapotrzebowań w systemie Egeria na towary i usługi
 • po 6-ciu miesiącach od rozpoczęcia realizacji grantu – sprawozdanie etapowe
 •  do 2 m-cy od daty zakończenia grantu –sprawozdanie końcowe

Osoba do kontaktu:

Monika Ostrowska-Kałan

Aktualnie realizowane granty :

 

UMLub

DS. (działalność statutowa)​

Granty wewnętrzne DS. tzw. działalność statutowa finansowane są w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni.

Aplikować mogą:

pracownicy naukowi, posiadający co najmniej stopień dr hab. (w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej) i pracownicy na stanowisku profesora uczelni w grupie badawczej oraz pracownicy pełniący obowiązki kierownika jednostki, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML oraz w okresie ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych uzyskali 15 IF lub min. 500 pkt. MEiN za publikacje;

 

Czas trwania:

maksymalnie 36 miesięcy;

Wartość dofinansowania:

wynika z procentowego udziału danej jednostki w dorobku naukowym UM w Lublinie.

Zasady wnioskowania:

O finansowanie grantów wewnętrznych DS w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – wniosek, sprawozdanie (link do intranetu 1)

Ważne terminy:

 • do 30 listopada roku poprzedzającego rok finansowania grantu – wnioskowanie o grant
 • do 30 czerwca danego roku – zamówienia na zakupy inwestycyjne
 • do 30 września danego roku – składanie zapotrzebowań w systemie Egeria na towary i usługi
 • do 28 lutego – sprawozdanie za poprzedni rok z realizacji grantu

Osoby do kontaktu:

Agata Kochańska, Magdalena Szymczyk-Pawlak, Monika Biała-Ferdyn

Aktualnie realizowane granty :

 

UMLub

GI. (granty innowacyjne)

Granty wewnętrzne innowacyjne przyznawane na prowadzenie innowacyjnych badań są finansowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

Aplikować mogą:

pracownicy naukowi, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w UML, posiadający stopień co najmniej dr, z wyłączeniem osób, które realizują grant zewnętrzny w dniu składania wniosku;

 

Czas trwania:

maksymalnie 24 miesiące;

Wartość dofinansowania:

maksymalnie do 200 tys. zł

Zasady wnioskowania:

finansowanie grantów innowacyjnych w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego- -wniosek, sprawozdanie (link do intranetu 1)

Ważne terminy:

 • do 30 czerwca roku poprzedzającego rok finansowania grantu – wnioskowanie o grant
 • do 30 września w roku realizacji grantu – składanie zapotrzebowań w systemie Egeria na towary i usługi
 • do 30 stycznia – sprawozdanie za poprzedni rok z realizacji grantu

Osoba do kontaktu:

Monika Ostrowska-Kałan

Aktualnie realizowane granty :

 

UMLub

PB. (początkujący badacze)

Granty wewnętrzne PB dla początkujących badaczy są finansowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

Aplikować mogą:

pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w UML, do roku kalendarzowego włącznie, w którym kończą 32 lata lub doktoranci (przez doktoranta rozumie się studenta studiów doktoranckich i uczestnika Szkoły Doktorskiej, z wyłączeniem ostatniego roku kształcenia);

 

Czas trwania:

maksymalnie 24 miesiące;

Wartość dofinansowania:

0 tys. zł/ rok

Zasady wnioskowania:

finansowanie grantów wewnętrznych PB w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – wniosek, sprawozdanie (link do intranetu 1)

Ważne terminy:

 • do 30 listopada roku poprzedzającego rok finansowania grantu – wnioskowanie o grant
 • do 30 czerwca danego roku – zamówienia na zakupy inwestycyjne
 • do 30 września danego roku – składanie zapotrzebowań w systemie Egeria na towary i usługi
 • do 28 lutego -sprawozdanie za poprzedni rok z realizacji grantu

Osoba do kontaktu:

Ewa Lewandowska

Aktualnie realizowane granty :

 

UMLub

WFS. (Własny Fundusz na Stypendia)

Stypendia naukowe dla młodych naukowców mogą być przyznane młodym naukowcom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok aplikacji na okres 10 miesięcy.

O stypendium mogą ubiegać się:

zatrudnieni w Uczelni młodzi naukowcy, będący pracownikami badawczymi, pracownikami badawczo-dydaktycznymi bądź pracownikami badawczo-technicznymi do ukończenia 35 roku życia w roku ubiegania się o stypendium, ze stopniem naukowym nie wyższym niż stopień doktora, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz o zaliczeniu ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, tj. liczby N.

Kryteria oceny wniosków

opisane są w Regulaminie przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów, doktorantów i młodych naukowców – wniosek (link do intranetu 4)

Termin składania wniosków:

do 15 października danego roku akademickiego.

Osoba do kontaktu:

Ewa Lewandowska

UMLub