KIERUNKI PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH

KIERUNKI BADAŃ W DYSCYPLINIE NAUK MEDYCZNYCH

 1. Zaawansowane techniki obrazowania w diagnostyce i terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.
 2. Badania nad nowymi strategiami terapeutycznymi w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
 3. Analiza biowskaźników diagnostycznych, prognostycznych oraz służących monitorowaniu efektów leczenia chorób układu nerwowego.
 4. Poszukiwanie nowych leków celem optymalizacji terapii chorób układu nerwowego w badaniach przedklinicznych i klinicznych.
 1. Zaawansowane techniki genetyczne i immunologiczne w badaniu etiopatogenezy nowotworów.
 2. Profilowanie molekularne i immunologiczne oraz nowe strategie terapeutyczne w planowaniu leczenia przeciwnowotworowego.
 3. Specjalne techniki diagnostyki przed- i śródoperacyjnej, służące personalizacji chirurgii i radioterapii nowotworów.
 1. Badania dotyczące zależności genotyp-fenotyp u pacjentów z rzadkimi chorobami wzroku.
 2. Zależności genotypowo-fenotypowe w pierwotnych tubulopatiach, glomerulopatiach, metabolicznie uwarunkowanych chorobach nefrologicznych i wrodzonych anomaliach układu moczowego.
 3. Zależności genotypowo-fenotypowe u chorych na neurogenne i syndromalne dysfunkcje narządu ruchu.
 4. Badania nad zależnościami genotypowo-fenotypowymi w niedoborach odporności, w chorobach autozapalnych oraz w rzadkich chorobach układu krwiotwórczego i immunologicznego.
 5. Wykorzystanie wysokoprzepustowych metod sekwencjonowania w rzadkich chorobach metabolicznych i w zespołach wad wrodzonych z predyspozycją do nowotworzenia.
 1. Analiza profili metabolicznych i immunologicznych w chorobach autoimmunizacyjnych i nowotworowych.
 2. Parametry elektryczne układów biologicznych w badaniach potencjału chemoprewencyjnego i terapeutycznego substancji pochodzenia biologicznego.
 3. Ocena związku szeregu zmian molekularnych z rozwojem zaburzeń stanu odżywienia i składu ciała u chorych na nowotwory i przewlekłe stany zapalne.
 4. Ocena zmian metabolicznych i immunologicznych u chorych po urazach.
 1. Problem narastania otyłości i cukrzycy w populacji – przyczyny i skutki.
 2. Badania genetyczne, epigenetyczne i immunologiczne w obszarze chorób
 3. Badania w kierunku podłoża genetycznego oraz immunologicznego schorzeń kardiologicznych.
 4. Specyfika postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u osób obciążonych wielochorobowością w skrajnych grupach wiekowych.

Zdalna terapia ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu w inwazyjnych zabiegach dotyczących układu sercowo-naczyniowego.

UMLub

KIERUNKI BADAŃ W DYSCYPLINIE NAUK FARMACEUTYCZNYCH

 1. Opracowanie nowych struktur chemicznych o pożądanej aktywności biologicznej i selektywności wobec zadanego celu molekularnego.
 2. Synteza związków organicznych oraz poszukiwania substancji aktywnych pochodzenia naturalnego. Analiza struktur chemicznych w kontekście aktywności biologicznej i potencjału leczniczego.
 3. Komputerowo wspomagane projektowanie cząsteczek i przewidywanie ich właściwości. Modelowanie molekularne oddziaływań cząsteczek leków z ich celami molekularnymi.
 4. Badania przedkliniczne. Ocena toksykologiczna oraz badania aktywności farmakologicznej związków naturalnych i syntetycznych oraz biomateriałów, w tym in.
  a) badania behawioralne,
  b) badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne,
  c)  badana dostępności biologicznej.
 5. Otrzymywanie oraz fizykochemiczna i biofarmaceutyczna ocena postaci leku.
 6. Opracowywanie nowych formulacji.
 7. Identyfikacja patomechanizmów chorób cywilizacyjnych w oparciu o techniki analizy genomu, transkryptomu, proteomu, metabolomu etc. w celu opracowania nowych testów diagnostycznych i leków mających charakter medycyny.
 1. Badania nad rozwojem, optymalizacją i zastosowaniem metod i technik bio-analitycznych.
 2. Badania nad nowymi materiałami o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, farmacji i analizach środowiskowych.
 3. Analiza zawartości biopierwiastków i pierwiastków toksycznych.
 4. Ocena jakościowa i ilościowa substancji biologicznie aktywnych i ich metabolitów.
UMLub

KIERUNKI BADAŃ W DYSCYPLINIE NAUK O ZDROWIU

 1. Ochrona ludzi w Polsce przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia oraz poprawa zdolności zarządzania kryzysowego.
 2. Etyczne uwarunkowania i skutki racjonowania opieki pielęgniarskiej i położniczej.
 3. Nowoczesne technologie – AI (sztuczna inteligencja), maszynowe uczenie jako narzędzia wspomagające pracę lekarza i pracowników medycznych. 
 4. Analiza uwarunkowań rozwoju kompetencji cyfrowych personelu medycznego.
 1. Opracowanie nowych strategii terapeutycznych, bazujących na substancjach syntetycznych oraz składnikach pochodzenia naturalnego, w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.
 2. Poznanie czynników determinujących zachowania zdrowotne, zdrowie, jakość życia oraz występowanie zaburzeń emocjonalnych pacjentów.
 3. Określenie czynników wpływających na optymalizację opieki nad pacjentem w różnych fazach życia i stanie zdrowia w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i terapii.
 4. Obiektywna ocena efektywności zabiegów fizjoterapeutycznych w celu optymalizacji procesu rehabilitacji pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi.
 5. Utworzenie, wprowadzenie i rozpowszechnienie zintegrowanych protokołów diagnostyczno-terapeutycznych w oparciu o nowoczesną aparaturę badawczą mającą zastosowanie w procesie kompleksowej rehabilitacji.