Stypendia dla kandydatów

Określenie form oraz zasad przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów (którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020) zawarte są w Regulaminie świadczeń.
Świadczeniami przyznawanymi przez Uniwersytet w ramach środków funduszu stypendialnego są:

1.  stypendium socjalne
2.  stypendium dla osób niepełnosprawnych
3.  stypendium rektora dla studentów/doktorantów
4.  zapomoga

Świadczenia te przyznawane są na pisemny wniosek studenta/doktoranta na okres nieprzekraczający semestru (semestr zimowy obejmuje okres od października do lutego, zaś semestr letni od marca do czerwca), z zastrzeżeniem studentów na kierunku farmacja, realizujących sześciomiesięczną praktykę zawodową.
Stypendium socjalne może otrzymywać student/doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Student/doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego jest zobowiązany do złożenia:

1. wniosku o przyznanie świadczeń (Załącznik nr 1);
2. dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Stypendium socjalne 

przyznawane jest na podstawie zaświadczeń o źródłach i wysokości dochodu w rodzinie studenta/doktoranta oraz na podstawie oświadczenia studenta/doktoranta o liczbie osób w rodzinie.
Szczegółowy sposób dokumentowania oraz zasady ustalania dochodu rodziny studenta/doktoranta zawarty jest w Załączniku nr 14.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
Za szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się:

1. ponoszenie kosztów zamieszkania w Domu Studenckim (DS) lub na stancji studenta/doktoranta, który na stałe mieszka poza miejscem studiowania;
2. zupełne sieroctwo;
3. sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać student/doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezależnie od sytuacji materialnej.
Do wniosku o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1) student/doktorant załącza kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, albo kopię orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (oryginał do wglądu).
Stypendium przyznawane jest na czas ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres semestru.

Stypendium Rektora

może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym za rok akademicki poprzedzający przyznanie stypendium, nie dotyczy studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
Stypendium rektora, przyznawane jest na wniosek studenta (Załącznik nr 6),do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,m.in. kopie dyplomów (oryginały do wglądu).
Powyższe dokumenty nie są wymagane w przypadku osiągnięć potwierdzonych na wniosku przez właściwego opiekuna bądź kierownika jednostki, zgodnie z wymogami druku Załącznika nr 6 dla danej części osiągnięć.
Student może otrzymać stypendium rektora o ile terminowo, zgodnie z Regulaminem studiów do 30 września zaliczył poprzedni rok akademicki oraz:

1. uzyskał średnią ocen z podstawowego kryterium (średnia ocen z egzaminów z ostatniego roku akademickiego) nie mniejszą niż 4,01 lub,
2. posiada osiągnięcia naukowe przy średniej ocen z podstawowego kryterium nie mniejszej niż 3,75 lub,
3. posiada osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, przy średniej ocen z podstawowego kryterium nie mniejszej niż 3,75 lub,
4. posiada osiągnięcia artystyczne przy średniej ocen z podstawowego kryterium nie mniejszej niż 3,75.

Kryteria oceny osiągnięć uprawniających do przyznania stypendium rektora określa Załącznik nr 11.
Stypendium rektora dla doktorantów na IV roku studiów, przyznawane jest maksymalnie 15% doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020. Stypendia przyznaje się doktorantom, którzy uzyskali najwyższą punktację na wspólnej liście rankingowej. Stypendium przysługuje doktorantom przedłużającym studia doktoranckie. Kryteria punktowe dla doktorantów IV roku określa Załącznik nr 11A.
Doktorant, może otrzymać stypendium rektora dla doktorantów, o ile:

1. terminowo złożył Kierownikowi Studiów Doktoranckich Sprawozdanie z Realizacji Indywidualnego Planu Pracy;
2. złożył w DSSS wniosek (Załącznik nr 6A) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, które bezspornie potwierdzają osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim, w terminie wynikającym z harmonogramu prac KS i OKS. Złożenie wniosku bez wymaganych załączników lub z niekompletnymi załącznikami skutkować będzie nieprzyznaniem punktów w danym kryterium.

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, na zasadach określonych w § 26 ust. 1 Regulaminu świadczeń.
Wniosek o zapomogę (Załącznik nr 7) należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Do wniosku o przyznanie zapomogi student/doktorant załącza dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową uzasadniające przyznanie zapomogi. Wniosek nieudokumentowany, nie może być podstawą do przyznania zapomogi.
Studentom pierwszego roku, rozpoczynającym studia od semestru letniego przysługuje na zasadach ogólnych wyłącznie stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga.

Więcej informacji na temat powyższych świadczeń znajdziesz w naszym Regulaminie.

Studenci

O stypendium w ramach Funduszu mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem, że o stypendium nie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

W ramach Funduszu można przyznać stypendium dla studentów posiadających wybitne wyniki w nauce, osiągnięte wyłącznie w toku studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Warunkiem ubiegania się o przedmiotowe stypendium jest osiągnięcie w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną co najmniej 4,70 oraz braku oceny niedostatecznej z egzaminów i zaliczeń z oceną.

Doktoranci

O stypendium w ramach Funduszu mogą ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej.

W ramach Funduszu można przyznać stypendium dla doktorantów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe za rok akademicki poprzedzający składanie wniosku.

Młodzi naukowcy

Stypendium naukowe dla młodych naukowców może być przyznane młodym naukowcom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok aplikacji.

Reguluje: Zarządzenie Nr 134/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 września 2021 roku

Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami, 
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia

Stypendia finansowane przez jednostkę Samorządu Terytorialnego

 W tym miejscu publikowane będą aktualne informacje dotyczące stypendiów oferowanych przez jednostki Samorządu Terytorialnego:

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego (Powiat Włoszczowa)