WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Partnerzy międzynarodowi

JavaScript chart by amCharts 3.21.15JS map by amCharts

UMLub

Studenci międzynarodowi

Short Term Exchange

Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje studentom oraz pracownikom zagranicznych uczelni staż naukowy w wybranej jednostce Uniwersytetu.

Partner, czyli zagraniczna uczelnia wyższa oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach wzajemnej współpracy umożliwiają Stażyście uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medyczny w Lublinie.

Staż naukowy to nie tylko odbycie praktyki w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych z określonej dziedziny, ale również transfer wiedzy, innowacji i wymiana doświadczeń pomiędzy Stronami.

Jednostka uczelni organizująca staż kontaktuje się z Sekcją ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, gdzie przygotowywana jest umowa określająca warunki stażu.

Wyznaczony opiekun Stażysty w jednostce goszczącej odpowiedzialny jest za dostarczenie niezbędnych danych do umowy, przekazanie stażyście kopii umowy oraz pomoc stażyście w zakwaterowaniu, jeśli zaistnieje taka jest potrzeba.

Obowiązkiem Stażysty jest organizacja ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa koszty leczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na okres pobytu na stażu.

Koszty związane z przyjazdem i pobytem w Polsce, takie jak koszty podróży, zakwaterowania czy wyżywienia, leżą po stronie Stażysty i Partnera.

UMLub

Działalność międzynarodowa

UMLub

Programy międzynarodowe

Współpraca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta

Program Fulbrighta to flagowy międzynarodowy program wymiany edukacyjnej rządu USA. Program Fulbrighta od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych między Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

W ramach programów oferowanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza stypendystów Fulbrighta.  

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami. 

W ramach programu Inter-Country Travel Grant polskie instytucje (uczelnie wyższe, stowarzyszenia studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe) mogą zaprosić amerykańskiego naukowca, który przebywa obecnie w Europie na stypendium Fulbrighta, do udziału w jednorazowym wydarzeniu, np. wykładzie gościnnym, konferencji czy spotkaniu ze studentami.

 

Więcej informacji na: fulbright.edu.pl

Program Erasmus+

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Jego całkowity budżet wynosi 26,2 mld euro. Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz Europejskim programie na rzecz umiejętności. Pomaga wcielić w życie Europejski filar praw socjalnych, wdraża strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 i rozwija europejski wymiar sportu. 

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Więcej informacji na: erasmus.umlub.pl

UMLub

Goście zagraniczni/Profesorowie wizytujący

Profesorowie wizytujący

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza wybitnych naukowców, jako tzw. Profesorów Wizytujących w związku z realizowanymi projektami oraz w celu wzmacniania potencjału dydaktycznego i naukowego. Jest to przyjazd na dłuższy okres czasu w celu realizacji dydaktyki w ciągu roku akademickiego lub projektu badawczego w ramach współpracy z UM w Lublinie.

Pobyt profesorów wizytujących z krajowych i zagranicznych środowisk akademickich oraz naukowych przynosi korzyści rozwoju zarówno kadrze dydaktyczno-naukowej jak i studentom oraz otwiera ścieżki do szerszej współpracy. 

Podstawowe informacje dla kandydata

 • Jesteś pracownikiem lub emerytowanym pracownikiem uczelni zagranicznych lub instytutów badawczych
 • Posiadasz stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora lub jesteś zatrudniony na stanowisku profesora uczelni lub
 • Posiadasz stopień naukowy doktora habilitowanego oraz znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej

MOŻESZ PEŁNIĆ FUNKCJĘ PROFESORA WIZYTUJĄCEGO NA PODSTAWIE JEDNEJ Z PONIŻSZYCH UMÓW

UMOWA O PRACĘ

Dziekan jednostki przyjmującej konsultuje nowe stanowisko z Radą Naukową Kolegium lub Radą ds. Kształcenia.

Wniosek o pracę w niepełnym wymiarze godzin musi zostać zatwierdzony przez Radę Naukową Kolegium lub Radę ds. Kształcenia. Następnie następuje nawiązanie stosunku pracy* i nadanie statusu visiting professor.

Podanie o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres powyżej 3 miesięcy należy złożyć do Rektora Uczelni na konkurs na stanowisko, który trwa 30 dni. Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu następuje zatrudnienie* i nadanie statusu visiting profesor.

 * Warunki zostaną szczegółowo przedstawione przez jednostkę przyjmującą.

UMOWA CYWILNO-PRAWNA

Kierownik jednostki przyjmującej składa na 2 miesiące przed planowanym podjęciem zatrudnienia wniosek o zatrudnienie profesora wizytującego na podstawie umowy cywilnoprawnej do właściwego Dziekana i po uzyskaniu opinii przekazuje do Sekcji ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji w celu uzyskania zgody Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki. Po pozytywnym zatwierdzeniu następuje zatrudnienie i nadanie statusu profesora wizytującego.

W CELU REALIZACJI DYDAKTYKI

Profesor wizytujący zobowiązany jest do:

 • przeprowadzenia wykładów lub innych zajęć dydaktycznych dla studentów lub doktorantów, w wymiarze co najmniej 60 godzin w danym roku akademickim
 • w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż 4 miesiące, podzielonym na nie więcej niż 2 wizyty

W CELU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

Profesor wizytujący zobowiązany jest do:

 • przeprowadzenia szkoleń “Problem based learning, methods of assessing and standardising and evaluating the teaching process dla nauczycieli akademickich w wymiarze co najmniej 80 godzin w okresie jednego roku akademickiego
 • nie mniej niż 2 wizyt, z których każda trwa nie mniej niż 5 dni roboczych

Uczelnia zapewnia profesorowi wizytującemu:

 • pomoc w sprawach administracyjnych i organizacyjnych
 • zakwaterowanie, zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz dietę podczas wizyty

Obowiązkiem jednostki występującej o zatrudnienie profesora wizytującego jest rezerwacja miejsc noclegowych oraz przygotowanie zlecenia wypłaty zaliczki na diety.

Zasady przyjmowania profesora wizytującego sprecyzowane są szczegółowo w Zarządzeniu Nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 roku

Przyjmowanie gościa zagranicznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest otwarty na wizyty gości z zagranicy w ramach umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz w ramach programu międzynarodowego. Pobyt gości z międzynarodowych środowisk akademickich oraz naukowych przynosi korzyści rozwoju zarówno kadrze dydaktyczno-naukowej jak i studentom oraz otwiera ścieżki do szerszej współpracy.

Wizyty gości zagranicznych, choć na krótki okres czasu, zawsze owocowały pogłębianiem współpracy, wspólnymi publikacjami czy organizowaniem przez jednostkę wizytującą dłuższego pobytu dla gościa jako Profesora Wizytującego.

Zamierzając zaprosić gości zagranicznych do naszej Uczelni, należy odpowiednio wcześniej uzyskać akceptację zaproszenia przez właściwego przedstawiciela władz Uczelni.

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie zasad przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych istnieje możliwość sfinansowania wizyty (diety, zakwaterowania) z różnych źródeł Uniwersytetu Medycznego poprzez złożenie formularza wniosku do Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji. We wniosku należy określić cel i okres pobytu, miejsce zakwaterowania oraz źródła i zakres finansowania pobytu.

Obowiązkiem jednostki przyjmującej gościa zagranicznego jest rezerwacja noclegów oraz przygotowanie zlecenia wypłaty zaliczki na diety dla gościa zagranicznego.

Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić nie później niż 14 dni po wizycie gościa.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia zaliczki:

 • Formularz pokwitowania podpisany przez gościa zagranicznego, opisany z tyłu przez jednostkę i opieczętowany wg wzoru.
 • Formularz rozliczenia zaliczki.
 • Faktura VAT związana z zakwaterowaniem gościa (jeżeli dotyczy).