Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Jego całkowity budżet wynosi 26,2 mld euro. Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz Europejskim programie na rzecz umiejętności. Pomaga wcielić w życie Europejski filar praw socjalnych, wdraża strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 i rozwija europejski wymiar sportu. 

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Do 34 krajów uczestniczących w programie należy: 

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;

  • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania

Więcej informacji na stronie: 

erasmus.umlub.pl

Short Term Exchange

Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje studentom oraz pracownikom zagranicznych uczelni staż naukowy w wybranej jednostce Uniwersytetu.

Partner, czyli zagraniczna uczelnia wyższa oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach wzajemnej współpracy umożliwiają Stażyście uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medyczny w Lublinie.

Staż naukowy to nie tylko odbycie praktyki w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych z określonej dziedziny, ale również transfer wiedzy, innowacji i wymiana doświadczeń pomiędzy Stronami.

Jednostka uczelni organizująca staż kontaktuje się z Sekcją ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, gdzie przygotowywana jest umowa określająca warunki stażu.

Wyznaczony opiekun Stażysty w jednostce goszczącej odpowiedzialny jest za dostarczenie niezbędnych danych do umowy, przekazanie stażyście kopii umowy oraz pomoc stażyście w zakwaterowaniu, jeśli zaistnieje taka jest potrzeba.

Obowiązkiem Stażysty jest organizacja ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa koszty leczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na okres pobytu na stażu.

Koszty związane z przyjazdem i pobytem w Polsce, takie jak koszty podróży, zakwaterowania czy wyżywienia, leżą po stronie Stażysty i Partnera.

UMLub