Uniwersytet Medyczny w Lublinie

„IP.UML – Innowacyjna Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.”

O projekcie

 

Projekt „IP.UML – Innowacyjna Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.” jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: CYFROWE LUBELSKIE, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2021

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-00-06-0038/16-00

 

Całkowita wartość projektu: 7 012 500,00 PLN

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 402 995,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 742 545,75 PLN