Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Szczegółowe zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 marca 2013 roku.

 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji władz Uniwersytetu. Komisja podejmuje działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale:

 1. Wdrażania obowiązujących w Uczelni procedur służących doskonaleniu wysokiej jakości kształcenia.
 2. Propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia wszystkich poziomów kształcenia prowadzonych na Wydziale.
 3. Stałego monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów obejmujących m. in.:
  1. analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym programów praktyk studenckich,
  2. wspieranie rad programowych w doskonaleniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
  3. zapewnienie udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w określeniu i ocenie efektów kształcenia,
  4. monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów (ECTS),
  5. analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem kształcenia oraz zakładanymi efektami kształcenia,
  6. analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta,
  7. ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu) i oceny prowadzącego, przez studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
  8. zasady i procedury dyplomowania (jeżeli program kształcenia przewiduje taką formę), w tym stosowanie systemu antyplagiatowego,
  9. monitorowanie mobilności studentów i doktorantów.
 4. Zapewnienia jakości kadry dydaktycznej poprzez omawianie wyników badań ankietowych i hospitacji zajęć dydaktycznych na Radzie Wydziału, a także wykorzystywanie ich w okresowej ocenie.

 

 

Skład osobowy Komisji:

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie wchodzą:

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

CZŁONKOWIE:

 1. Prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska,    
 2. Prof. dr hab. n. med. Marek Hus,
 3. Prof. dr hab. n. med. Anna Torres,
 4. Dr hab. n. med. Anna Jamroz-Wiśniewska,
 5. Dr hab. n. med. Żaneta Kimber-Trojnar,
 6. Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz,
 7. Dr n. med. Jacek Baj,
 8. Dr n. med. Kinga Buraczyńska,
 9. Dr n. med. Ewa Domańska-Glonek,
 10. Dr n. med. Anna Hordyjewska,
 11. Dr n. med. Wioleta Kowalska,
 12. Dr n. med. Marek Zadrożniak,
 13. Małgorzata Szypłowska – przedstawiciel studentów,
 14. Daria Żuraw – przedstawiciel studentów,
 15. Mgr Paulina Kwaśnik – przedstawiciel doktorantów,
 16. Agnieszka Pytel – przedstawiciel Dziekanatu.  

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2021