Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kredyty studenckie

Zarządzenie Rektora Nr 81/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uprawnionych do składania wniosków o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego

Zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2017 roku

13 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Rozporządzenie zawiera co do zasady analogiczne rozwiązania w stosunku do funkcjonujących w dotychczasowym rozporządzeniu, wprowadzając modyfikacje wynikające ze zmian wprowadzonych w dwóch ustawach o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, tj. z dnia 23 czerwca 2016 r (Dz. U. poz. 1311) oraz z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2169). Nowe rozporządzenie uwzględnia także doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania przepisów dotychczasowego rozporządzenia dotyczących zawieszania spłaty pożyczek i kredytów oraz ich umarzania, a także sugestię środowiska studenckiego co do rozszerzenia zakresu możliwych umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu wyników ukończenia studiów.

W nowym rozporządzeniu m.in.:

 

1) Określono wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego.

2) Poszerzono warunki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu.

3) Zwiększono zakres umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów.

4) Uproszczono i uporządkowano przepisy dotyczące warunków udzielania i możliwości umarzania pożyczek i kredytów oraz uregulowano tryb umarzania pożyczek i kredytów, z pominięciem zniesionej z dniem 1 stycznia 2017 r. Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

5) Doprecyzowano przepisy dotyczące sposobu potwierdzania statusu studenta albo doktoranta w trakcie otrzymywania kredytu.

6) Określono zakres informacji zawartych w zaświadczeniach o odbywaniu studiów dla studentów i doktorantów.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024