Uniwersytet Medyczny w Lublinie

WL

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

 

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie:

 

Kandydat przed rozpoczęciem procesu nostryfikacji powinien zapoznać się z treścią powyższych dokumentów. 

 

1. Wymagane dokumenty

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Dziekana właściwego Wydziału, za pośrednictwem Dziekanatu następujące dokumenty:
  1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik nr 1);
  2. dyplom ukończenia studiów;
  3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów (sylabusy, suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument);
  4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia;
  5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;
  6. zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie złożenia tego dokumentu przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu, Uniwersytet wystąpi do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o wydanie przedmiotowego zaświadczenia lub informacji.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4) mogą być złożone w postaci oryginałów bądź kopii poświadczonych przez notariusza, upoważnionego Dziekana lub innego upoważnionego pracownika właściwego Dziekanatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Po przeprowadzeniu oceny formalnej i przekazaniu wniosku Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4).

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 3) sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu

mgr Marta Jakimiak,
+48 81 448 6309

marta.jakimiak@umlub.pl

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Chodźki 19, w godzinach: 7.15 - 15.15.

 

I Termin składania dokumentów : 1 - 15 września.

II Termin składania dokumentów : 1 - 15 lutego

 

2. Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne

 

Dziekan przekazuje wniosek do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może podjąć decyzję w formie uchwały o konieczności złożenia przez kandydata określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia. W celu uzupełnienia różnic kandydat obowiązany jest zdać egzamin w formie testu lub w innej formie ustalonej przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Próg zdawalności egzaminu wynosi 60%. 

Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uznaniu dyplomu albo o wydanie decyzji administracyjnej o odmowie uznania dyplomu.

Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wydaje zaświadczenie o uznaniu dyplomu albo wydaje decyzję administracyjną o odmowie uznania dyplomu.

 

3. Opłaty

 

Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi 4.685 zł.

Kandydat wpłaca na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w terminie wskazanym w wezwaniu do uiszczenia opłaty. Wezwanie do zapłaty przygotowuje pracownik Dziekanatu po wstępnej weryfikacji dokumentacji przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną i przed ustaleniem różnic programowych.

Brak uiszczenia opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024