Uniwersytet Medyczny w Lublinie

IIWLzOA

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych

Informacja w sprawie nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą przeprowadzanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym.

 

Na podstawie Uchwały nr 27/II/2012 §1, II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym, uzależnia się wszczęcie procedury nostryfikacyjnej na kierunku lekarskim od złożenia egzaminu weryfikującego wiedzę w formie testu. 

 

Test składa się z dyscyplin podstawowych

 1. Po 5 pytań:
  1. biologia medyczna,
  2. anatomia prawidłowa człowieka,
  3. patomorfologia kliniczna,
  4. dyscyplin klinicznych.
 2. Po 20 pytań:
  1. interna,
  2. ginekologia,
  3. pediatria,
  4. chirurgia.

 

Egzamin można zdawać jeden raz w roku. Egzamin trwa 120 minut, za jego przeprowadzenie nie pobiera się opłat.

 

Warunkiem dopuszczenia do testu weryfikującego wiedzę jest złożenie:

 1. Podania do Dziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 2. Kserokopii dyplomu ukończenia studiów przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

W razie pozytywnego złożenia egzaminu (uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi) wszczyna się procedurę nostryfikacyjną dyplomu. Kandydat zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień przedstawienia wniosku Radzie Wydziału.

 

Wniosek o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej składa się wraz z następującymi załącznikami:

 1. Oryginał dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego za granicą – do wglądu.
 2. Kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).
 3. Życiorys w języku polskim.
 4. Oświadczenie, że stopień naukowy, o który kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni.

 

Postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia przez kandydata wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

W razie stwierdzenia różnic w programie lub czasie trwania studiów Rada Wydziału może podjąć uchwałę o konieczności zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub zdania określonych egzaminów.

 

W wypadku tym postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie miesiąca od dnia wpływu dokumentów potwierdzające wykonanie tej uchwały przez kandydata.

 

 Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą Rady Wydziału w sprawie:

 1. Uznania dyplomu uzyskanego za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w kraju.
 2. Odmowy uznania dyplomu uzyskanego za granicą.

 

Od postanowienia tej uchwały przysługuje kandydatowi odwołanie do Senatu uczelni.

 

Kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postępowaniem. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego, w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Dokumenty należy składać na adres Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2022