Uniwersytet Medyczny w Lublinie

IWLzOS

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów za granicą

 

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1881).

 

Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami:

1) wzór wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego;

2) dyplom ukończenia studiów;

3) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks, sylabusy lub inne dokumenty);

4) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, została przyjęta na studia;

5) oświadczenie osoby  ubiegającej się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi, o miejscu i dacie urodzenia;

6) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

7) dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w wysokości 3.205,- zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięć złotych) na konto nr 94 1020 3147 0000 8302 0084 6188 w PKO Bank Polski S.A. o/Lublin z dopiskiem „nostryfikacja, imię i nazwisko, opłata za nostryfikację dyplomu”.

 

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca wyznaczy termin egzaminu lub odbycia praktyk zawodowych.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym przy ul. Chodźki 19 w Lublinie.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 lutego 2019 roku. Za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień ich wpływu do Dziekanatu.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2021