Uniwersytet Medyczny w Lublinie

WFarm

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1881) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.
 

Procedura Nostryfikowania Dyplomu w oparciu o 

Zarządzenie Nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego W Lublinie

Zarzadzanie Nr  53/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego W Lublinie

 

Kandydat przed rozpoczęciem procesu Nostryfikacji powinien zapoznać się z treścią powyższych dokumentów 

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Dziekana właściwego Wydziału, za pośrednictwem Dziekanatu następujące dokumenty:

 

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik nr 1);
 2. dyplom ukończenia studiów;
 3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  • Dokumenty umożliwiające ocenę uzyskiwanych efektów uczenia się to Sylabusy lub inny dokument informujący o: formie realizowanych zajęć , liczbie godzin kontaktowych, celach kształcenia, treści zajęć, efektach uczenia się, oraz metody weryfikacji efektów.
  • Wykazanie informacji z Sylabusa dotyczy następujących przedmiotów: chemia  leków,  synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, technologia postaci leku, farmakognozja, biofarmacja, farmakokinetyka, farmakologia i farmakodynamika, toksykologia, bromatologia, farmacja praktyczna, opieka farmaceutyczna.
 4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia;
 5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;
 6. zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa;
 7. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 muszą być złożone w postaci oryginałów oraz kopii poświadczonych przez notariusza. Sylabusy nie muszą być poświadczone notarialnie.

I Termin składania dokumentów : 1 - 15 września.

II Termin składania dokumentów : 1 - 15 luty.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Collegium Universum, ul. W. Chodźki 1), w godzinach: 7.15 - 15.15.

Istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Collegium Universum

ul. W. Chodźki 1

20-093 Lublin

 

Osoba wyznaczona do kontaktu – mgr Violeta Miłosz,
+48 81 448 7003, violetamilosz@umlub.pl

 

Dziekan przekazuje wniosek do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.

Wnioski będą rozpatrywane przez Wydziałowe Komisje Nostryfikacyjne 2 razy w ciągu roku.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może podjąć decyzję o konieczności złożenia przez kandydata określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia. W celu uzupełnienia różnic kandydat obowiązany jest zdać egzamin w formie testu lub w innej formie ustalonej przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Próg zdawalności egzaminu wynosi 60%. 

Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o uznanie/odmowę uznania dyplomu albo potwierdzenie/odmowę potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wystawia zaświadczenie o uznaniu dyplomu za równoważny albo zaświadczenie o potwierdzeniu ukończenia studiów na określonym poziomie. 

 

Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi 4685 zł.

Kandydat wpłaca na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty. Wezwanie do zapłaty przygotowuje pracownik Dziekanatu po wstępnej weryfikacji dokumentacji przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną i przed ustaleniem różnic programowych.

Brak uiszczenia opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024