Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2021

08.12.2021

Nabór wniosków o Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

W okresie od 14 do 31 stycznia 2022 roku odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o stypendium jest osoba będąca studentem, spełniająca łącznie następujące kryteria:

 

 • zamieszkuje lub studiuje w województwie lubelskim,
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia,
 • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub zaliczyła rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia  w uczelni macierzystej albo kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium.

 

Rodzaje punktowanych działalności:

 

 1. Praca w kole naukowym/organizacji naukowej zarejestrowanym w uczelni macierzystej.
 2. Działalność popularnonaukowa – organizacja lub współorganizacja imprez popularnonaukowych.
 3. Praca naukowo-badawcza – program, grant, projekt, z wyłączeniem badań prowadzonych w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej tj.:licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej.
 4. Odbyte studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych.
 5. Studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów.
 6. Studia międzydziedzinowe.
 7. Publikacje  w czasopiśmie  wpisanym  na  wykaz  czasopism  naukowych  i recenzowanych  materiałów z konferencji  międzynarodowych  prowadzony  przez  Ministra  właściwego  ds.  nauki  i szkolnictwa wyższego.
 8. Publikacje  naukowe  i publikacje  w czasopiśmie  uczelnianym/specjalistycznym  nie wpisanym  na  wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonych przez Ministra  właściwego  ds.  nauki  i szkolnictwa  wyższego.
 9. Czynny udział w konferencji naukowej, seminarium naukowym poprzez wygłoszenie referatu, wykładu, komunikatu, prezentacji, wystąpienie z posterem.
 10. Patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków.
 11. Osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe.
 12. Działalność/świadczenia w wolontariacie.
 13. Aktywna działalność za granicą na rzecz języka polskiego lub kultury polskiej, lub polskiej mniejszości narodowej.
 14. Aktywna działalność na rzecz Polaków mieszkających za granicą.

 

Student powinien udokumentować swoje osiągnięcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopii dokumentów określonych w Uchwale nr XXX/471/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim (http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/4531/).

 

Wymagane dokumenty: formularz wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego oraz oświadczenie dla celu wypłaty dostępne są na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie pod numerem tel. 81 441 67 76.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Marzec 2023