Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

05.07.2021

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022

Ilekroć mowa jest o doktorancie rozumie się doktoranta, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 

1. Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2021/2022 o:
 

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 3 września 2021 roku.

 

Termin ten nie dotyczy:

 1. studentów przyjętych na studia od 1 do 17 września 2021 roku, dla których termin składania wniosków upływa 30 września 2021 roku,
 2. studentów przyjętych od 20 do 30 września 2021 roku, dla których termin upływa 5 października 2021 roku,
 3. studentów przyjętych od 1 do 8 października 2021 roku, dla których termin upływa 15 października 2021 roku.

 

 

2. Studenci ubiegający się na rok akademicki 2021/2022 o:
 

 • stypendium rektora dla studentów,

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 30 września 2021 roku.

 

Termin ten nie dotyczy:

 1. studentów przyjętych od 20 do 30 września 2021 roku, dla których termin upływa 1 października 2021 roku,
 2. studentów przyjętych od 1 do 8 października 2021 roku, dla których termin upływa 11 października 2021 roku.

 

 

3. Studenci ubiegający się na rok akademicki 2021/2022 o:
 

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 30 września 2021 roku.

 

Termin ten nie dotyczy:

 1. studentów przyjętych od 20 do 30 września 2021 roku, dla których termin upływa 5 października 2021 roku,
 2. studentów przyjętych od 1 do 8 października 2021 roku, dla których termin upływa 15 października 2021 roku.

 

 

4. Doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2021/2022 o:
 

 • stypendium rektora dla doktorantów,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 30 września 2021 roku.

 

 

Szczegóły dotyczące terminów prac komisji stypendialnych oraz terminów składania dokumentów znaleźć można tutaj (studenci / doktoranci).

 

 

UWAGA: Jeżeli zaszły zmiany w składzie rodziny, dochodach rodziny lub inne zdarzenia, mające wpływ na prawo do przyznania świadczenia, a wniosek (Załącznik nr 1) został złożony przed 1 października 2021 r., student / doktorant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je w DSSS.

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego prosimy o zapoznanie się z nowym systemem obsługi interesantów. Szczegóły w Sposoby składania dokumentów.

 

więcej

 

 

UWAGA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W STOSUNKU DO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Stypendium rektora dla studentów
 

 1. Warunkiem składania wniosku o stypendium rektora z kategorii osiągnięcia naukowe jest średnia ocen z egzaminów za rok akademicki 2020/2021 na poziomie 3.50.
 2. Podwyższono punktację za publikacje naukowe, w przypadku gdy w wykazie publikacji jest publikacja w czasopismach posiadających 140 i 200 punktów MEiN limit zostaje podwyższony do 150 punktów.
 3. Wprowadzono limit zgłaszanych prac z kategorii osiągnięcia naukowe (student może zgłosić max. 7 publikacji naukowych i 7 prezentowanych prac na konferencjach – w kolejnych latach wartości te będą obniżane).
 4. Artykuły opublikowane w czasopismach spoza wykazu MEiN oraz rozdziały i monografie wydane przez wydawnictwa spoza wykazu MEiN można zgłaszać jedynie do stypendium za rok akademicki 2020/2021. W kolejnych latach takie prace nie będą uwzględniane.
 5. Uszczegółowiono i zmodyfikowano punktację prac naukowych.
 6. Dodano, że dane dotyczące publikacji potwierdza Dyrektor Biblioteki Głównej UM wyłącznie na podstawie wykazu z bazy Bibliografia publikacji pracowników UM w Lublinie.
 7. Zmieniono punktację za prezentowanie prac na konferencji w kraju, sympozjum studenckich kół naukowych, studencka konferencja naukowa.
 8. Usunięto punktowanie prac z Konferencji Naukowej Tygiel.
 9. Podwyższono punktację za osiągnięcia sportowe, w przypadku gdy uzyskano osiągnięcie sportowe za zawody międzynarodowe (akademickie i nieakademickie) oraz miejsca I-III w Akademickich Mistrzostwach Polski (w systemie bezpośrednim oraz w finale AMP w systemie eliminacyjnym), miejsca  I-III w  Mistrzostwach Polski (organizowanych przez PZS) limit zostaje podwyższony do 100 punktów.
 10. Zmodyfikowano punktację za osiągnięcia sportowe w zależności od rodzaju zawodów sportowych


Szczegóły w Załączniku nr 11 do Regulaminu świadczeń.

 

 

Stypendium rektora dla doktorantów
 

 1. Modyfikacji uległa punktacja MEiN za publikacje uzyskane przez doktoranta.
 2. W przypadku konferencji hybrydowych do ustalenia punktacji brany będzie pod uwagę charakter prezentacji doktoranta. W przypadku wątpliwości co do charakteru prezentacji brana pod uwagę będzie niższa punktacja.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w dokumentacji, punktacja zostanie przyznana na niekorzyść doktoranta.

 

Szczegóły w Załączniku nr 11 A do Regulaminu świadczeń

 
 
 

Jednocześnie przypominamy o kilku najważniejszych kwestiach z Regulaminu:

§ 4 ust. 3

Studenci/doktoranci mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania w DSSS zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny, dotyczących niepełnosprawności, toku studiów i innych, mających wpływ na prawo, lub wysokość przyznanych świadczeń.

 

§ 4 ust. 5

Utratę lub uzyskanie dochodu stanowi:

 1. Uzyskanie lub zakończenie prawa do urlopu wychowawczego.
 2. Uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
 3. Uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 4. Uzyskanie lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 419).
 5. Rozpoczęcie lub wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej albo wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. Uzyskanie lub utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 7. Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
 8. Uzyskanie lub utrata świadczenia rodzicielskiego.
 9. Uzyskanie lub utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 10. Uzyskanie lub utrata stypendium doktoranckiego.

 

§ 14 ust. 1

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat*;
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

*student składający wniosek o przyznanie świadczeń zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 8) o okresie pobierania świadczeń na wcześniejszych kierunkach studiów (ukończonych jak i nieukończonych)

 

§ 14 ust. 2

Przepisy ust. 1 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

§ 29 ust. 10

Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta/doktoranta.


§ 29 ust. 11

W przypadku, o którym mowa w ust. 10 właściwa komisja wznawia postępowanie w sprawie zgodnie z art. 145 K.p.a. i wzywa studenta / doktoranta do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pod rygorem przekazania sprawy właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.REASUMUJĄC
Przed składaniem dokumentów, należy upewnić się czy nie zaszły żadne zmiany w składzie i dochodach rodziny w 2020 roku oraz w roku bieżącym, zaś w trakcie pobierania stypendium należy niezwłocznie informować DSSS o wszystkich zmianach. Brak zgłoszenia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną w tym usunięciem ze studiów oraz niezależną od niej odpowiedzialnością karną łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 8.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022