Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

04.10.2021

Bezpłatne szkolenia certyfikowane dla studentów Uniwersytetu Medycznego, kierunku Analityka Medyczna

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach certyfikowanych:

 

  1. Od pomysłu do realizacji zastosowanie metod molekularnych i proteomiki w projektowaniu i tworzeniu oraz dystrybucji testów i odczynników wykorzystywanych w diagnostyce – 12 godz.  – wykłady (w tym specjalisty z USA)
  2. Zastosowanie nowoczesnych technik w pozyskiwaniu i przekazywaniu wiadomości na temat zapotrzebowania i możliwości projektowania oraz wykorzystania nowych produktów diagnostycznych. – 14 godz. – warsztaty i seminaria
  3. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych otrzymywanych w związku z projektowaniem, modyfikowaniem i wytwarzaniem testów oraz odczynników diagnostycznych z użyciem metod molekularnych i proteomiki. – 14 godz. – warsztaty i seminaria

Łącznie 40 godzin dydaktycznych

 

Korzyści z udziału w szkoleniach:

- tematyka wykraczająca poza program studiów.

- kompetencje nabyte po szkoleniach przez Uczestników/czki projektu wpisują się w potrzeby rynku pracy

- zajęcia w weekendy

- bardzo doświadczeni prowadzący, praktycy, również z zagranicy

- szkolenia certyfikowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego

- dodatkowo 4 osoby z grupy będą mogły wziąć udział w 2- dniowej wizycie studyjnej oraz w  5-dniowych warsztatach w krajowym ośrodku zajmującym się modyfikowaniem i wytwarzaniem testów diagnostycznych, odczynników i materiałów diagnostycznych

 

Liczba miejsc w bieżącej edycji: 20,

Forma zajęć: stacjonarna lub zdalna (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2021 (weekendy)

 

Kryteria rekrutacji:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

  1. Przynależność do grupy docelowej – studenci UM czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych magisterskich kierunku Analityka Medyczna
  2. Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika projektu) wymaganych na etapie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się w linkach umieszczonych poniżej.
  3. Pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej.
  4. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i umowy uczestnictwa oraz akceptacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (po zakwalifikowaniu do projektu)

W przypadku większej liczby osób, niż przewidziana dla danej edycji, Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników według średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego i kolejności zgłoszeń.

 

UWAGA: Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które nie biorą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”

  

Jak się zgłosić?

Prosimy o składanie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem uczestnika w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZPR II – analityka medyczna” w recepcji Rektoratu UML w kuwetce przeznaczonej dla Działu Wdrażania Projektów lub przesyłanie pocztą na adres:

Wioletta Lipka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział Wdrażania Projektów

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

Kontakt:

Wioletta Lipka, adres e-mail: wioletta.lipka@umlub.pl, tel. (81) 448-52-97

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

 

Dokumenty do podpisania po zakwalifikowaniu do projektu (do wglądu):

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022