Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

18.10.2021

Bezpłatne warsztaty z komunikacji

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z komunikacji skierowanych do studentów 4 ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków kształcących personel medyczny.

 

 

Tematy warsztatów, grupa docelowa oraz liczba miejsc:

  1. Komunikacja interpersonalna dla personelu medycznego (Jak komunikować się z pacjentem, aby utrzymać jego motywację i w jaki sposób przedstawiać niepomyślną diagnozę?): (3h) – 20 uczestników z różnych kierunków (2 grupy po 10 osób)
  2. Komunikacja w opiece farmaceutycznej (3h) – 20 uczestników z kierunku Farmacja (2 grupy po 10 osób)
  3. Komunikacja w gabinecie stomatologicznym (3h) – 20 uczestników z kierunku Lekarsko-dentystycznego (2 grupy po 10 osób)
  4. Komunikacja z rodziną pacjenta (3h) – 20 uczestników z różnych kierunków (2 grupy po 10 osób)
  5. Komunikacja dla studentów II i III roku I st. na kier., Ratownictwo Medyczne (3h) – 10 uczestników (1 grupa 10-osobowa)
  6. Komunikacja dla studentów kier., Fizjoterapia (3h) – 10 uczestników kierunku Fizjoterapia (1 grupa 10-osobowa)

 

Forma zajęć: stacjonarna

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad/grudzień 2021

 

Kryteria rekrutacji:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

  1. Przynależność do grupy docelowej – studenci 4 ostatnich semestrów I i II stopnia (za wyjątkiem kierunku Ratownictwo medyczne – tylko I stopień) oraz jednolitych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach kształcących personel medyczny.
  2. Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika projektu) wymaganych na etapie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się poniżej lub w zakładce Pliki do pobrania
  3. Pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej.
  4. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i umowy uczestnictwa oraz akceptacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (po zakwalifikowaniu do projektu)

W przypadku większej liczby osób, niż przewidziana dla danej edycji, Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników według średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego i kolejności zgłoszeń.

 

UWAGA: Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które nie biorą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”

  

Jak się zgłosić?

Prosimy o składanie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem uczestnika w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZPR II – komunikacja” w recepcji Rektoratu UML lub przesyłanie pocztą na adres:

 

Wioletta Lipka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział Wdrażania Projektów

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

Kontakt:

Wioletta Lipka, adres e-mail: wioletta.lipka@umlub.pl, tel. (81) 448-52-97

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

 

Dokumenty do podpisania po zakwalifikowaniu do projektu (do wglądu):

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022