Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

07.07.2022

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2022/2023

Ilekroć mowa jest o doktorancie rozumie się doktoranta, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 

1. Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2022/2023 o:

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 2 września 2022 roku.

 

Termin ten nie dotyczy:

 • studentów przyjętych na studia od 1 do 16 września 2022 roku, dla których termin składania wniosków upływa 30 września 2022 roku,
 • studentów przyjętych od 19 do 30 września 2022 roku, dla których termin upływa 5 października 2022 roku,
 • studentów przyjętych od 3 do 7 października 2022 roku, dla których termin upływa 14 października 2022 roku.

 

2. Studenci ubiegający się na rok akademicki 2022/2023 o:

 • stypendium rektora dla studentów,

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 30 września 2022 roku.

 

Termin ten nie dotyczy:

 • studentów przyjętych od 19 do 30 września 2022 roku, dla których termin upływa 3 października 2022 roku,
 • studentów przyjętych od 3 do 7 października 2022 roku, dla których termin upływa 10 października 2022 roku.

 

3. Studenci ubiegający się na rok akademicki 2022/2023 o:

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 30 września 2022 roku.

 

Termin ten nie dotyczy:

 • studentów przyjętych od 19 do 30 września 2022 roku, dla których termin upływa 5 października 2022 roku,
 • studentów przyjętych od 3 do 7 października 2022 roku, dla których termin upływa 14 października 2022 roku.

 

4. Doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2022/2023 o:

 • stypendium rektora dla doktorantów,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 30 września 2022 roku.

 

Szczegóły dotyczące terminów prac komisji stypendialnych oraz terminów składania dokumentów znaleźć można tutaj (studenci / doktoranci).

 

Uwaga:

Jeżeli zaszły zmiany w składzie rodziny, dochodach rodziny lub inne zdarzenia, mające wpływ na prawo do przyznania świadczenia, a wniosek (Załącznik nr 1) został złożony przed 1 października 2022 r., student / doktorant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je w DSSS.

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego prosimy o zapoznanie się z systemem obsługi interesantów. Szczegóły w Sposoby składania dokumentów.

 

 

więcej

 

Uwaga – najważniejsze zmiany dotyczące zasad przyznawania stypendiów w stosunku do roku akademickiego 2021/2022:

 

Stypendium rektora dla studentów:

 1. Warunkiem składania wniosku o stypendium rektora z kategorii osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia sportowe lub osiągnięcia artystyczne jest średnia ocen z egzaminów za rok akademicki 2021/2022 na poziomie 3.75.
 2. Wprowadzono limit zgłaszanych prac z kategorii osiągnięcia naukowe (student może zgłosić max. 6 publikacji naukowych i 6 prezentowanych prac na konferencjach – w kolejnych latach wartości te będą obniżane).
 3. Artykuły opublikowane w czasopismach spoza wykazu MEiN oraz rozdziały i monografie wydane przez wydawnictwa spoza wykazu MEiN nie są punktowane.
 4. Zmodyfikowano rodzaje osiągnięć i punktację w konkursach naukowych.
 5. Wprowadzono nową kategorię osiągnieć naukowych – granty naukowe.
 6. Ujednolicono punktację za czynny udział na Festiwalu Nauki dla pierwszego autora i współautorów.
 7. Podwyższono limit punktów za osiągnięcia sportowe.
 8. Osiągnięcia artystyczne punktowane będą jedynie w przypadku związania ze studiami i reprezentowaniem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Szczegóły w Załączniku nr 11 do Regulaminu świadczeń.

 

Stypendium rektora dla doktorantów:

 1. Zmodyfikowano kryteria osiągnięć dot. zaangażowania w pracę dydaktyczną.

 

Szczegóły w Załączniku nr 11 A do Regulaminu świadczeń.

 

Jednocześnie przypominamy o kilku najważniejszych kwestiach z Regulaminu:

 

§ 4 ust. 3

Studenci/doktoranci mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania w DSSS zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny, dotyczących niepełnosprawności, toku studiów i innych, mających wpływ na prawo, lub wysokość przyznanych świadczeń.

 

§ 4 ust. 5

Utratę lub uzyskanie dochodu stanowi:

 • Uzyskanie lub zakończenie prawa do urlopu wychowawczego.
 • Uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
 • Uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Uzyskanie lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1051).
 • Rozpoczęcie lub wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej albo wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Uzyskanie lub utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
 • Uzyskanie lub utrata świadczenia rodzicielskiego.
 • Uzyskanie lub utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 • Uzyskanie lub utrata stypendium doktoranckiego.

 

§ 14

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

 

2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

3. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 

4. Łączny okres, o którym mowa w ust. 3, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

 

5. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 i 4, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy PSWiN, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

6. Przepisy ust. 1 - 5 stosuje się do studentów / doktorantów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 

7. Student otrzymujący albo ubiegający się o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić DSSS o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie ust. 2 i § 22 ust. 5.

 

8. Student, który rozpoczął studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie, a ich nie ukończył, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o wszystkich okresach wcześniejszej nauki w szkołach wyższych.

 

9. Doktorantowi, który ukończył studia doktoranckie i kontynuuje naukę na innych studiach doktoranckich nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 2.

 

§ 19 ust. 1

Student / doktorant, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. 600,00 zł) jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Nie dołączenie powyższego zaświadczenia bądź dostarczenie zaświadczenia z którego wynika, że student / doktorant lub jego rodzina odmówi przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub zaświadczenia z którego wynika odmienna sytuacja materialna i finansowa niż wykazana w złożonej dokumentacji, skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Wymóg dołączenia zaświadczenia z OPS nie dotyczy jedynie sytuacji złożenia wniosku (Załącznik nr 4), na podstawie którego zgłoszono utratę dochodu połączoną z jego jednoczesnym uzyskaniem, o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.

 

§ 29 ust. 10

Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta/doktoranta.

 

§ 29 ust. 11

W przypadku, o którym mowa w ust. 10 właściwa komisja wznawia postępowanie w sprawie zgodnie z art. 145 k.p.a. i wzywa studenta / doktoranta do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pod rygorem przekazania sprawy właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

 

Reasumując:

Przed składaniem dokumentów, należy upewnić się czy nie zaszły żadne zmiany w składzie i dochodach rodziny w 2021 roku oraz w roku bieżącym, zaś w trakcie pobierania stypendium należy niezwłocznie informować DSSS o wszystkich zmianach. Brak zgłoszenia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną w tym usunięciem ze studiów oraz niezależną od niej odpowiedzialnością karną łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 8.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2024