Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizacje Studenckie i Doktoranckie

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

 

Nazwa Koła

Wydział

Opiekun

Przewodniczący

e-mail

liczba członków

Opis Koła

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej WL dr n. med. Dorota Suszek Maciej Dubaj skn. reumatologia@umlub.pl 6 Członkowie Koła działają naukowo poprzez współtworzenie opisów przypadków, prezentowanych na konferencjach i artykułów naukowych, publikowanych w czasopismach z listy MEiN oraz uczestniczą w dyżurach w Klinice Reumatologii. 
Sekcja Diabetologii przy Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych WL lek. Dominik Porada Maciej Dubaj skn.sekcjadiabetologii@umlub.pl 45 Członkowie Sekcji uczestniczą w badaniach naukowych zakończonych publikacjami, współtworzą artykuły naukowe i opisy przypadków, które są prezentowane na konferencjach. Dodatkowo Sekcja oferuje działalność praktyczną poprzez studenckie dyżury w Klinice Endokrynologii.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych WL lek. med. Aneta Szafraniec-Porada Magdalena Kamińska skn.endokrynologia@umlub.pl 26 Działalność naukowa
Internistyczne Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Nefrologii WL dr n. med. Jolanta Szeliga-Król Zuzanna Sadowska skn.internistyczne@umlub.pl 27 Internistyczne Studenckie Koło Naukowe oferuje różne możliwości: działalność naukową, spotkania dydaktyczne, możliwość uczestniczenia w dyżurach czy warsztatach.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową WL prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska dr hab. n. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska Aleksandra Dembowska skn.gastroenterologii@umlub.pl 43 Koło skupia się przede wszystkim na działalności naukowej i dydaktycznej. Członkowie biorą udział w konferencjach oraz publikują prace naukowe w czasopismach, mogąc przy tym liczyć na opiekę merytoryczną na każdym etapie tworzenia pracy. Ponadto na spotkaniach Koła studenci mają możliwość zdobywania aktualnej wiedzy medycznej z zakresu gastroenterologii.
"Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Nefrologii" WL Dr n. med. Agnieszka M. Grzebalska Weronika Buczek skn.nefrologia@umlub.pl 8 SKN przy Katedrze i Klinice Nefrologii opiera się na działalności naukowej- wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferencjach z prezentacją wyników badań oraz publikacji artykułów w czasopismach oraz monografiach.
Studenckie Koło Naukowe Toksykologii Oddziału Toksykologiczno- Kardiologicznego WL lek. Michał Tchórz Krzysztof Antoniak skn.toksykologii@umlub.pl 8  
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii WL dr n. med. Marek Prasał, dr n. med. Bartosz Kondracki Monika Borowiecka  skn.kardiologia@umlub.pl 61 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii oferuje możliwość poszerzania wiedzy na tematy kardiologiczne, tworzenie i uczestnictwo warsztatów obejmujących między innymi interpretacje zapisu EKG oraz branie udziału w akcjach profilaktycznych, które zwiększają świadomość społeczeństwa na temat zdrowia. 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii WL prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, dr hab. n. med. Robert Kieszko Agata Tokarzewska skn.pneumonologia@umlub.pl 45 SKN Pneumonologii, Onkologii i Alergologii oferuje dzałalność naukową poprzez możliwość tworzenia publikacji na najwyższym poziomie, pod nadzorem i ze wsparciem merytorycznym Nauczycieli Akademickich Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii. Działalność naukowa Koła jest realizowana również przez udział naszych członków w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, których referaty niejednokrotnie zostają nagradzane. Dodatkowym aspektem naukowym jest coroczny udział reprezentantów Koła w konferencji specjalistycznej organizowanej przez opiekuna SKN - prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka "Trudne decyzje diagnostyczne i terapeutyczne u chorych na ras płuca". Działalność dydaktyczna realizowana jest poprzez organizowanie warsztatów umiejętności praktycznych z zakresu układu oddechowego.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinicznym Oddziale Kardiochirurgicznym WL dr n. med. Kamil Baczewski; dr n. med. Adam Stadnik Agnieszka Karabin skn.kardiochirurgii@umlub.pl 59 SKN przy Klinicznym Oddziale Kardiochirurgicznym poszerza wiedzę studentów w dziedzinie Kardiochirurgii, Kardiologii oraz Intensywnej Terapii Pooperacyjnej. Głównym celem jest poznanie patogenezy chorób serca oraz możliwości ich chirurgicznego leczenia oraz holistyczne podejście do pacjenta z chorobą serca . Studenci mogą towarzyszyć opiekunom koła podczas pełnienia dyżurów oraz uczestniczyć w operacjach kardiochirurgicznych. Dodatkowo oferowane są warsztaty z wiązania i szycia chirurgicznego.
SNT jest skierowane do studentów wydziału lekarskiego wszystkich lat. Spotkania główne odbywają się raz w miesiącu a warsztaty oraz uczestnictwo w dyżurach w mniejszych grupach w zależności od grafiku dyżurowego. Praca naukowa opierać się będzie głównie na opisach ciekawych przypadków klinicznych operowanych w Klinicznym Oddziale Kardiochirurgicznym. 
Studenckie Koło Naukowe Pracowni Badań Narządu Ruchu WL dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, profesor uczelni Aleksandra Bełżek skn.pracownibadannarzaduruchu@umlub.pl 11 Spotkania studentów z opiekunami koła w celu ponadprogramowych konsultacji w celu pomocy w rozwoju naukowym studentów.
Pomoc w pozyskiwaniu środków oraz sprzętu dla studentów w celu prowadzenia badań naukowych
Organizowanie bezpłatnych warsztatów oraz szkoleń i innych form prowadzenia badań naukowych w celu zwiększenia wiedzy
studentów z zakresu rehabilitacji i ortopedii
Pomoc merytoryczną w zakresie tworzenia prac, prezentacji oraz publikacji
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii WL Dr hab. n. med. Stanisław Przywara Mateusz Jasiński skn.chirurgianaczyn@umlub.pl 15 SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii swoją działalność skupia głównie wokół praktycznego nauczania profesji chirurga, poprzez możliwość udziału w dyżurach w Klinice, czy możliwość udziału w warsztatach organizowanych w ramach Koła. Prowadzimy ponadto prężną działalność naukową, biorąc udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestniczymy w konkursach grantowych i piszemy publikacje.
Studenckie Koło Naukowe Ortopedii i Traumatologii Przy Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie WL prof. dr hab. n. med. Jacek Gągała, dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda Wojciech Zezuliński skn.ortopedia.i.traumatologia@umlub.pl 80  
Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK1 WL dr n. med. Katarzyna Sędłak Katarzyna Chawrylak skn.chirurgiaonkospsk1@umlub.pl 63 Oferujemy możliwość rozwoju naukowego poprzez przygotowywanie wystąpień na konferencje naukowe oraz udział w badaniach prowadzonych w naszej Klinice. Członkowie Koła mają możliwość uczestnictwa w codziennej pracy Kliniki oraz w planowych operacjach, a także warsztatach umiejętności praktycznych, takich jak szycie chirurgiczne.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Zapraszamy studentów kierunku lekarskiego od 3,4,5,6 roku studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania odbywają się raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb, w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK1.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Pelc Z, Skórzewska M, Kurylcio M, Nowikiewicz T, Mlak R, Sędłak K, Gęca K, Rawicz-Pruszyński K, Zegarski W, Polkowski WP, Kurylcio A. A Propensity Score Matched Analysis of Superparamagnetic Iron Oxide versus Radioisotope Sentinel Node Biopsy in Breast Cancer Patients after Neoadjuvant Chemotherapy. Cancers (Basel). 2022 Jan 28;14(3):676. doi: 10.3390/cancers14030676. PMID: 35158944; PMCID: PMC8833727.
Chmiel P, Kłosińska M, Forma A, Pelc Z, Gęca K, Skórzewska M. Novel Approaches in Non-Melanoma Skin Cancers-A Focus on Hedgehog Pathway in Basal Cell Carcinoma (BCC). Cells. 2022 Oct 13;11(20):3210. doi: 10.3390/cells11203210. PMID: 36291078; PMCID: PMC9601130.
Chmiel P, Gęca K, Rawicz-Pruszyński K, Polkowski WP, Skórzewska M. FGFR Inhibitors in Cholangiocarcinoma-A Novel Yet Primary Approach: Where Do We Stand Now and Where to Head Next in Targeting This Axis? Cells. 2022 Dec 5;11(23):3929. doi: 10.3390/cells11233929. PMID: 36497187; PMCID: PMC9737583.
Kurylcio A, Pelc Z, Skórzewska M, Rawicz-Pruszyński K, Mlak R, Gęca K, Sędłak K, Kurylcio P, Małecka-Massalska T, Polkowski W. Superparamagnetic Iron Oxide for Identifying Sentinel Lymph Node in Breast Cancer after Neoadjuvant Chemotherapy: Feasibility Study. J Clin Med. 2021 Jul 16;10(14):3149. doi: 10.3390/jcm10143149. PMID: 34300315; PMCID: PMC8305632.
Skórzewska M, Kurylcio A, Rawicz-Pruszyński K, Chumpia W, Punnanan B, Jirapongvanich S, Jiang T, Mielko J. Impact of Mastectomy on Body Image and Sexuality from a LGBTQ Perspective: A Narrative Review. J Clin Med. 2021 Feb 3;10(4):567. doi: 10.3390/jcm10040567. PMID: 33546220; PMCID: PMC7913342.
Pelc Z, Skórzewska M, Kurylcio A, Olko P, Dryka J, Machowiec P, Maksymowicz M, Rawicz-Pruszyński K, Polkowski W. Current Challenges in Breast Implantation. Medicina (Kaunas). 2021 Nov 7;57(11):1214. doi: 10.3390/medicina57111214. PMID: 34833432; PMCID: PMC8625629.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Planujemy udział członków Koła w badaniach klinicznych i publikację wyników w wysokopunktowanych przez Ministerstwo czasopismach z Impact Factor oraz prezentację ich na studenckich konferencjach naukowych. Członkowie będą mieli okazję uczestniczyć w codziennej pracy Kliniki oraz warsztatach praktycznych organizowanych zarówno przez asystentów jak i innych studentów należących do Koła.
SKN Przy II Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego WL dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs Jan Tomczyk skn.chirurgiaogolnaspsk1@umlub.pl 100 Organizujemy spotkania, podczas których omawiamy zagadnienia teoretyczne z zakresu chirurgii ogólnej oraz warsztaty doskonalące umiejętności praktyczne (np. szycie chirurgiczne, laparoskopia). Członkowie koła mają możliwość prowadzenia działalności naukowej pod naszym patronatem, omawiania przypadków pacjentów Kliniki w swoich pracach, tworzenia prac oryginalnych na materiałach zebranych w Klinice. Zachęcamy również członków Koła do uczestniczenia w dyżurach medycznych w naszej Klinice. 
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii dziecięcej WL dr hab. n. med. Piotr Kamieniak, prof. uczelni Michał Szymoniuk  sknneurochirurgia@umlub.pl 34 W ramach SKN Neurochirurgii studenci mają możliwość poznawać neurochirurgię od strony naukowej, jak i praktycznej. Każdy student ma możliwość zaprezentowania wybranego tematu na comiesięcznym spotkaniu SKN. Ponadto, członkowie naszego SKN wygłaszają prace na konferencjach oraz publikują prace w czasopismach. Istnieje także możliwość oglądania zabiegów neurochirurgicznych
wykonywanych w klinice przy której działamy, a także uczęszczania na dyżury lekarskie. 
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej WL dr n. med. Przemysław Mitura Wanesa Góralczyk skn.urologia@umlub.pl 25 Działalność Koła Naukowego skupia się głównie na poszerzeniu wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu urologii oraz onkologii urologicznej. W ramach działalności Koła istnieje także możliwość prowadzenia badań oraz pisania prac naukowych, które następnie prezentowane są zarówno na ogólnopolskich jak i międzynarodowych konferencji.
Działalność naszego Koła nie skupia się jedynie na zagadnieniach teoretycznych, ale daje również możliwość rozwoju umiejętności praktycznych. Istnieje możliwość uczestnictwa w dyżurach i operacjach w obrębie Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej. 
Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Rehabilitacji i Ortopedii WL dr n. med. Karolina Turżańska Jędrzej Kęsik skn.rehabilitacji@umlub.pl 7

Koło oferuje powyższe cele poprzez:

  • Spotkania studentów z opiekunami koła w formie ponadprogramowych konsultacji w celu pomocy w rozwoju naukowym studentów.
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków oraz sprzętu dla studentów w celu prowadzenia badań naukowych.
  • Organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów, kursów i innych form zwiększania wiedzy studentów z zakresu rehabilitacji i ortopedii. ​
  • Pomoc merytoryczną w zakresie tworzenia prac, prezentacji oraz publikacji.  
Studenckie Koło Naukowe Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej Przy Katedrze Traumatologii i Medycyny Ratunkowej SPSK1 WL dr n. med. Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz Róża Jagiełło  skn.medycynaratunkowa@umlub.pl 185 SKN Medycyny Ratunkowej jest kołem, które nastawione głównie na zajęcia praktyczne. U nas macie możliwość poznania pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz uczestnictwo w procesie diagnostycznym pacjentów „od zera” 
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Medycyny Estetycznej przy Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii SPSK4 w Lublinie WL dr n. med. Marek Majewski, dr n. med. Agnieszka Surowiecka Marcelina Podleśna skn.chirurgiaplastyczna@umlub.pl 10 Działalność naukowa, dydaktyczna, możliwość uczęszczania na dyżury, udział w operacjach jako obserwator, organizacja warsztatów i szkoleń.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Studenci kierunku lekarskiego powyżej III roku.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania raz w miesiącu, w zależności od dyspozycyjności, stacjonarnie/online.
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach, prowadzenie warsztatów dla członków koła.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży WL dr hab. n. med. Anna Semczuk- Sikora, profesor uczelni Wiktoria Garbacz sknginpol@umlub.pl 13 Nasze Koło skupia się na działalności naukowej oraz dydaktycznej. Organizujemy również warsztaty z zakresu położnictwa i ginekologii. Na spotkaniach każdy z członków ma szanse zaprezentować wybrany przez siebie temat i sprawdzić się w roli mówcy przed występami na konferencjach. 
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Członkami naszego Koła są studenci kierunku lekarskiego, lata 4-6.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania Koła odbywają się co miesiąc na platformie Teams. Jednak od semestru letniego planujemy wznowienie spotkań w oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży w SPSK nr 1 w Lublinie. 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Kwiecień 2021 V Ogólnopolska Konferencja szkoleniowo- naukowa „NOMAD- Novel Medical and Diagnostic Procedures” III miejsce „Nowoczesny algorytm oceny ryzyka preeklampsji u kobiet w ciąży” Zuzanna Chilimoniuk, Joanna Borowik, Andrzej Miturski, Anna Semczuk- Sikora. Opiekun: dr n. med. Andrzej Miturski 
Maj 2021 9. Konferencja Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy. MedIQ 2021II miejce „Analiza zachowań seksulanych kobiet w ciąży” Bartłomiej Zaremba, Adrianna Gorecka. Opiekunowie: dr hab. n. med. Anna Semczuk- Sikora, dr n. med. Andrzej Miturski
Lipiec 2021 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby Pandemiczne- epidemiologia, badania kliniczne”III miejsce „Ciężarna z infekcją COVID-19 o ciężkim przebiegu- opis przypadku” Karolina Kaziród, dr n. med. Andrzej Miturski, Mikołaj Porzak, dr hab. n. med. Anna Semczuk Sikora, dr n. med. Paweł Piwowarczyk, prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska, prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar. Opiekun: dr hab. n. med. Anna Semczuk- Sikora
Kwiecień 2022 Ogólnopolska Konferencja  „Ginekologia i położnictwo interdyscyplinarnie”III miejsce „Opinia kobiet ciężarnych i karmiących piersią na temat szczepień przeciw COVID-19” Karolina Kaziród, Magdalena Zapała, Kinga Brzuszkiewicz, Andrzej Miturski, Anna Semczuk- Sikora. Opiekun: dr hab. n. med. Anna Semczuk- Sikora
Czerwiec 2022 21st Century Medicine International Medical Congress for Students and Young DoctorsII miejsce “COVID-19 infection in pregnancy- complications” Adrianna Gorecka, Karolina Kaziród, Anna Semczuk- Sikora. Opiekun: dr hab. N. med Anna Semczuk- Sikora
Listopad 2022 9th Lublin International Medical CongressIII miejsce “Hyperemesis gravidarum- a difficult diagnostic and therapeutic problem” Aleksandra Ziólkiewicz, Wiktoria Garbacz, Anna Semczuk- Sikora. Opiekun: dr hab. n. med. Anna Semczuk- Sikora

Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Tak jak dotychczas planujemy, aby członkowie Koła brali udział w Konferencjach Naukowych, zarówno Ogólnopolskich jak i  Międzynarodowych oraz publikowali swoje prace w czasopismach naukowych.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii WL dr hab. n. med Żaneta Kimber-Trojnar, dr n. med. Magdalena Słodzińska Anna Rekowska  skn.poloznictwoiperinatologia@umlub.pl 36

1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Domeną naszego SKN jest działalność naukowa, jednak jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i pomysły.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Każda osoba zainteresowana Położnictwem, Ginekologią i Perinatologią może dołączyć do naszego SKN, niezależnie od kierunku i roku studiów.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?Spotkania odbywają się regularnie, średnio raz na 1-1,5 miesiąca
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? Publikacje w wysoko punktowanych czasopismach (International Journal of Environmental Research and Public Health, International Journal of Molecular Sciences, Cancers, Vaccines, Life) Nagrody w konferencjach krajowych i zagranicznychRealizacja projektu finansowanego w ramach konkursu “Najlepsi z Najlepszych” (Podnoszenie kwalifikacji studentów dzięki prezentacjom na arenie międzynarodowej wyników badań dotyczących nawyków żywieniowych w ciąży i przydatności impedancji bioelektrycznej u położnic)
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Rozwój kompetencji członków naszego koła, realizacja badań, udział w konferencjach i pisanie publikacji.
6. Facebook STN
 

Studenckie Koło Naukowe Przy I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii WL dr n. med. Krzysztof Kułak Małgorzata Satora skn.ginekologiaonkologiczna@umlub.pl 39 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Nasze Koło skupia się głównie na działalności naukowej – studenci przygotowują wystąpienia prezentowane na konferencjach naukowych, a także mają możliwość tworzenia prac naukowych. Chętne osoby mogą również poszerzać swoją wiedzę poprzez uczęszczanie na dyżury.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło skierowane jest do studentów kierunku lekarskiego >3 roku studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła odbywają się co 1,5-2 miesiące stacjonarnie w I Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK1. Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowych spotkań (na przykład przed wystąpieniem na konferencji) są one organizowane. W wyjątkowych sytuacjach odbywają się też online.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

W ciągu pierwszego roku działalności w ramach naszego Koła zostały opublikowane 3 prace z IF (6.575; 4.614; 8.786). Ponadto ponad połowa zaprezentowanych na Konferencjach prac zdobyła miejsce na podium.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Chcemy nadal rozwijać się naukowo oraz zdobywać nowe umiejętności kliniczne w toku praktycznego kształcenia.
Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Ginekologii WL prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk Jagna Golemo sknginop@umlub.pl 18 Nasze Koło oferuje głównie działalność naukową. Studenci współpracują z opiekunem koła oraz innymi nauczycielami akademickimi pracującymi w II Katedrze i Klinice Ginekologii w SPSK 4 w Lublinie. Możliwe jest również uczęszczanie na dyżury lekarskie.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Nasze Koło skierowane jest dla każdego studenta kierunku lekarskiego zainteresowanego ginekologią i położnictwem. Najbardziej optymalny czas dołączenia to III – V rok.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania Koła odbywają się około raz w miesiącu, indywidualnie z opiekunem koła, wedle potrzeb studentów, w II Katedrze i Klinice Ginekologii SPSK 4 w Lublinie.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Nagrody i wyróżnienia za czynny udział w konferencjach naukowych :

14-16.05.2021 – Łódź - Juvenes Pro Medicina - Asiatic Acid as a part of modern therapy in the treatment of overactive bladder - Jakub Gryta, Karolina Iwan, Maria Kalicka – Andrzej Wróbel – wyróżnienie
27-28.05.2022 – Lublin – XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wejrzenie w nowotworzenie” - Torbiel endometrialna jajnika z cechami atypii (ang. endometriotic cyst with nuclear atypia) - zmiana poprzedzająca raka endometrioidalnego jajnika – Jagna Golemo, Dominika Dzik, Paweł Jerczyński – Andrzej Semczuk - wyróżnienie
          
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Dalsza działalność naukowa i dydaktyczna oraz rozwijanie pasji i zainteresowań członków.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
SKN przy Samodzielnej Pracowni Ginekologii Małoinwazyjnej i Endokrynologii Ginekologicznej WL prof. dr hab. n. med. Grzegorz Polak Karolina Frankowska skn.spgmieg@umlub.pl 15 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Nasze Koło skupia się na działalności naukowej. Na spotkaniach Koła Studenci mają także okazję pogłębić swoją wiedzę kliniczną oraz zapoznać się z bieżącymi rekomendacjami i wytycznymi dotyczącymi endokrynologii ginekologicznej.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Nasze Koło skierowane jest do Studentów kierunku lekarskiego zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu endokrynologii ginekologicznej oraz medycyny rozrodu.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Spotkania organizowane są raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? Nasze Koło w tym roku rozpoczęło swoją działalność.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Członkowie naszego Koła angażują się w tworzenie publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach.
Studenckie Koło Naukowe Przy Samodzielnej Pracowni Ginekologii Dziecięcej WL prof. dr hab. n. med. Anna Torres Zuzanna Chilimoniuk skn.kgd@umlub.pl 4 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Oferujemy działalność naukową (udział w konferencjach, pisanie prac naukowych) oraz możliwość towarzyszenia Pani Profesor w poradni.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Skierowane jest do studentów kierunku lekarskiego, którzy rozpoczęli już zajęcia kliniczne.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania odbywają się on-line, mniej więcej co 1-2 miesiące.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Uzyskanie grantu naukowego „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”, w ramach którego prowadziliśmy badania dotyczące profilu klinicznego pacjentek pediatrycznych z zaburzeniami miesiączkowania.
Udział w licznych konferencjach międzynarodowych.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Planujemy prowadzić dalsze badania dotyczące problemu zaburzeń miesiączkowania u nastoletnich pacjentek m.in. z zaburzeniami odżywiania czy na tle panhipopituitaryzmu.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii Dziecięcej WL dr n. med. Anna Danielewicz Mateusz Trubalski skn.ortopedia.dziecieca@umlub.pl 21 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii Dziecięcej skupia się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności członków w dziedzinie Ortopedii Dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki praktycznej mającej zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej. Organizujemy warsztaty dla członków, bierzemy udział w konferencjach naukowych i dyżurach wolontariackich. Zapraszamy przede wszystkim studentów kierunku lekarskiego od III roku. 
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Propedeutyki Pediatrii I Katedry Pediatrii WL dr n. med. Anna Rakuś- Kwiatosz Martyna Śliwińska skn.propedeutykapediatrii@umlub.pl 10 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Nasze koło naukowe oferuje przede wszystkim możliwość działalności naukowej oraz regularnego uczestnictwa w dyżurach lekarskich.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło skierowane jest głównie dla studentów kierunku lekarskiego, niezależnie od aktualnego roku studiów
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania organizowane są w zależności od potrzeb członków koła.
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
W ostatnich latach członkowie naszego koła z sukcesem opublikowali wiele prac naukowych oraz uczestniczyli czynnie w konferencjach naukowych.
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Planujemy publikację kolejnych prac naukowych, udział w konferencjach, być może organizację warsztatów.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii WL dr n. med. Paulina Krawiec Monika Żybowska  skn.gastroenterologiadziecieca@umlub.pl 16 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Celem członków SKN jest poszerzenie wiedzy z zakresu pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem gastroenterologii dziecięcej. Działalność koła opiera się na dwóch aspektach - prowadzeniu badań naukowych oraz pogłębianiu wiedzy i umiejętności klinicznych. W ramach dotychczasowej działalności koła
realizowano projekty badawcze dotyczące m.in.: wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na stan odżywienia i zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży, etiologii i obrazu klinicznego zapalenia trzustki w wieku rozwojowym; przebiegu klinicznego chemicznych oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci.
Ponadto członkowie koła przygotowywali prace poglądowe, które dotyczyły m.in. przeszczepienia mikrobioty jelitowej, wpływu wczesnych interwencji żywieniowych na ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych; ryzyka rozwoju nowotworów u dzieci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego; roli i odpowiedzialności prawnej pracowników ochrony zdrowia w rozpoznawaniu zespołu dziecka maltretowanego.
Nad doborem tematyki prac badawczych czuwa Opiekun Koła – Pani dr n. med. Paulina Krawiec, która chętnie dzieli się ze studentami swoim doświadczeniem
z pracy naukowej. Opiekun koła nadzoruje przebieg prac badawczych, wspomaga studentów w analizie danych i opracowaniu wyników, przygotowaniu manuskryptów i prac do wystąpień na konferencjach. Pani Doktor organizuje indywidualne spotkania z członkami koła przed wystąpieniem na konferencjach, aby mogli oni doskonalić swoje wystąpienia..
Ponadto, studenci naszego koła stworzyli skrypt obejmujący najważniejsze zagadnienia z zakresu gastroenterologii dziecięcej.

Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Zapraszamy studentów kierunku lekarskiego od 3. roku.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania SKN odbywają się w Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie (ul. Prof. A. Gębali 6 20-093 Lublin) lub online z wykorzystaniem MSTeams.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

SKN przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii rozpoczęło swoją działalność w dniu 17.12.2019r.
Nasze najważniejsze osiągnięcia obejmują:

publikacje wyników badań prowadzonych przez członków koła

The impact of digital screen time on dietary habits and physical activity in children and adolescents. Nutrients [online] 2022 vol. 14 nr 14, [art. nr] 2985, s. 1-13  (Impact Factor: 6,706; Punkty MEiN:140,00)
Dark side of laundry pods: Analysis of exposure to laundry detergent capsules in children. Journal of Paediatrics and Child Health 2021 vol. 57 nr 12, s. 1912-1916. (Impact Factor:1,929; Punkty MNiSW:100,00,)
Aetiology and clinical characteristics of first episode of acute pancreatitis in children. Pediatria Polska 2022 vol. 97 nr 1, s. 7-12,  (Punkty MEiN:100,00):


wyróżnienia podczas konferencji krajowych i międzynarodowych:

I miejsce podczas 8. Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ (23-24.10.2020, Lublin) dla pracy pt. „Jak można zaprogramować zdrowie – wpływ wczesnych interwencji żywieniowych na ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych”
III miejsce podczas 7th Lublin International Medical Congress (LIMC- 26-28.11.2020 Lublin) dla pracy „Clinical characteristic and outcomes of battery ingestion in children”
I miejsce podczas 9. Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych lekarzy MedIQ (14-15.05.2021, Lublin)  dla pracy pt. ,,Ekspozycja na ekrany urządzeń elektronicznych a higiena snu wśród dzieci i młodzieży”
III miejsce podczas 16th Warsaw International Medical Congress (WIMC- 29-30.05.2021r., Warszawa) dla pracy pt. ,,The impact of digital screen time on eating habits and physical activity in children and adolescents”
III miejsce podczas 8th Lublin International Medical Congress (LIMC- 18-20.11.2021, Lublin)  dla pracy pt. ,,Faecal microbiota transplantation as a possible treatment of inflammatory bowel diseases in children: a systematic review”
III miejsce podczas International Medical Congress 21st Century Medicine (03-04.06.2022, Lublin) dla pracy pt. ,,Burning issue of caustic oesophageal injuries in children”
wyróżnienie podczas International Medical Congress 21st Century Medicine (03-04.06.2022, Lublin)  dla pracy pt. ,,The impact of probiotics on behavioral disorders and gastroenterological symptoms in children with autism - a systematic review”
I miejsce podczas konferencji Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej  (04-05.11.2022, Lublin) dla pracy ,,Skuteczność i bezpieczeństwo przeszczepienia mikrobioty jelitowej (FMT) u dzieci z chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD)”

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

- kontynuacja badań naukowych z zakresu pediatrii i gastroenterologii dziecięcej, w tym:
Obraz kliniczny eozynofilowych zapaleń przewodu pokarmowego u dzieci.
Ocena czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci w różnych grupach wiekowych.
Niedokrwistość w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci.
Hepatopatia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci.
Ocena częstości i profilu zatruć lekami, alkoholem oraz innymi substancjami psychoaktywnymi w grupie dzieci i młodzieży.
Programowanie mikrobiotyczne
- doskonalenie umiejętności klinicznych podczas dyżurów w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii
- udział w Lubelskim Festiwalu Nauki
- prowadzenie akcji edukacyjno-prewencyjnych skierowanych do mieszkańców Lublina
SKN przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną WL Prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek Julia Twardowska skn.endodiabdziecieca@umlub.pl 31 opis koła: Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Działalność Koła opiera się przede wszystkim na prowadzeniu prac badawczych, pisaniu publikacji naukowych, a także prezentacji wyników badań na konferencjach naukowych. Członkowie mogą również realizować projekty grantowe przeznaczone dla studentów. Istnieje możliwość doskonalenia umiejętności klinicznych poprzez uczestnictwo w dyżurach.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło jest skierowane głównie dla studentów kierunku lekarskiego od 3 roku studiów.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania odbywają się raz w miesiącu (zwykle w sali seminaryjnej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej).
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Najważniejsze osiągnięcia Koła to przede wszystkim wysoko punktowane publikacje naukowe.
Beń-Skowronek I., Sieniawska J., Pach E., Wróbel W., Skowronek A., Tomczyk Ż., Rosołowska I., Potential therapeutic application of regulatory T cells in diabetes mellitus type 1. (IF: 6,208, 140 pkt. MNiSW)
Kłosińska M., Kaczyńska A., Beń-Skowronek I., Congenital hypothyroidism in preterm newborns - the challenges of diagnostics and treatment: A review. (IF: 6,055, 100 pkt. MNiSW)
Krawczyk S., Urbańska K., Biel N., Bielak M., Tarkowska A., Piekarski R., Prokurat A., Pacholska M., Beń-Skowronek I., Congenital hyperinsulinaemic hypoglycaemia - A review and case presentation. (IF: 4,964, 140 pkt. MNiSW)
Wróbel W., Pach E., Beń-Skowronek I., Advantages and disadvantages of different treatment methods in achondroplasia: a review . (IF: 6,208, 140 pkt. MNiSW)
Beń-Skowronek I., Sieniawska J., Pach E., Wróbel W., Skowronek A., Tomczyk Ż., Młodawska A., Makuch M., Małka M., Cielecki C., Nachulewicz P., Thyroid cancer risk factors in children with thyroid nodules: a one-center study. (IF:4,964, 140 pkt. MNiSW)
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
W przyszłości chcielibyśmy nawiązać współpracę z Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie, a także innymi fundacjami wspierającymi dzieci chore na cukrzycę. Zależy nam również na kontynuowaniu dotychczasowej działalności kliniczno-naukowej.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Studenckie Koło Naukowe Przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii WL dr hab. n. med. Monika Lejman Emilia Nowicka skn.genetyka@umlub.pl 37 opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)


1. Oferujemy działalność naukową, dydaktyczną oraz prowadzimy systematycznie liczne warsztaty.
2. Koło skierowane jest dla wszystkich lat i kierunków: lekarski, biomedycyna oraz analityka medyczna.
3. Spotkania koła odbywają się raz na jeden/dwa miesiące w sali dydaktycznej pracowni genetycznej w DSK.
4. Liczne publikacje w czasopismach o wysokim IF oraz zdobycie grantu naukowego mini-grant studencki.
5. W przyszłości chcemy działać nie tylko w postaci pisania znakomitych publikacji ale zachęcić również studentów do działaności praktycznej/manualnej w pracowni, aby nabyć technicznych umiejętności, które przydadzą się podczas pracy przy przyszłych grantach naukowych, czy w późniejszym zawodzie.
6. Logo w załączniku.
Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej WL dr n. med. Anna Bodajko-Grochowska Natalia Zaj sknreumatologiadziecieca@umlub.pl 105 https://www.facebook.com/groups/pediatrialublin opis koła:

Informacja
o SKN, która zostanie umieszczona na stronie internetowej STN

1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność
naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

2. Dla studentów jakich
kierunków i lat studiów skierowane
jest Państwa Koło?

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce
spotkań jest stałe, proszę je podać)?

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo
dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

 

 

   Studenckie Koło
Naukowe przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej zostało założone w
1998 roku. Jest
kołem zrzeszającym osoby zainteresowane medycyną wieku rozwojowego, ze
szczególnym uwzględnieniem chorób płuc, a także schorzeń reumatologicznych
wśród dzieci.

   Nasze Koło działa
na wielu płaszczyznach (naukowej, dydaktycznej, praktycznej), dzięki czemu
każdy członek może włączyć się w działalność odpowiednią dla siebie.

   Studenci naszego
koło pod okiem specjalistów przygotowują i przeprowadzają projekty badawcze.
Wyniki tych projektów, opisy przypadków oraz prace przeglądowe prezentowane są
na konferencjach naukowych polskich i zagranicznych oraz są publikowane w
renomowanych czasopismach. Corocznie członkowie naszego Koła otrzymują liczne
wyróżnienia i nagrody.  

   Działalność
SKN skupia się również na aspekcie dydaktycznym, Organizujemy cykliczne szkolenia,
seminaria i warsztaty, w tym o tematyce pediatrycznej, reumatologicznej i
pulmonologicznej, na które zapraszamy specjalistów z danej dziedziny.

   Członkowie SKN mają ponadto możliwość
uczestnictwa w dyżurach towarzyszących w Oddziale Chorób Płuc i Reumatologii
Dziecięcej oraz z SOR USzD. Aktywnie angażują się w przygotowanie projektów
naukowych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Umożliwia to nie tylko szerzenie
wiedzy medycznej i edukowanie najmłodszych, lecz również jest okazją do
doskonalenia umiejętności miękkich.

 W 2022 r. po raz drugi studenci z
naszego Koła Naukowego uczestniczyli w Studenckich Targach Kół, promując jego
działalność wśród innych studentów.

Serdecznie zapraszamy!

Link do grupy Koła na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/307257396053489


 
Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego UM w Lublinie WL dr n. med. Agata Tarkowska Agnieszka Kwiatkowska skn.patologianoworodkowiniemowlat@umlub.pl 21 opis koła: Informacja o SKN, która zostanie umieszczona na stronie internetowej STN
Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Działalność Koła opiera się na przygotowywaniu prac naukowych, których autorzy mają potem możliwość zaprezentowania ich na krajowych czy międzynarodowych konferencjach naukowych. Zainteresowaniem studentów cieszą się zarówno prace przeglądowe, jak i analizy przypadków małych pacjentów. Opiekun Koła regularnie udostępnia przykładową tematykę prac, jak również mile widziana jest praca nad tematem własnych zainteresowań. Opiekun Koła wspiera merytorycznie proces przygotowywania prac i udziela cennych wskazówek. Członkowie Koła aktywnie angażują się w coroczne wystąpienia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauk.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Zapraszamy studentów kierunku lekarskiego zainteresowanych neonatologią i pediatrią
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
SKN nie ma regularnych spotkań
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
7.03.2020 Lublin, Konferencja szkoleniowo-naukowa NOMAD. „Hipoglikemia hiperinsulinemiczna- opis przypadku” (referat) Agnieszka Kwiatkowska, Agata Rocka, Faustyna Piędel, Klaudia Szumna, dr n.med. Agata Tarkowska – wyróżnienie 1
2.09.2020 Lublin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa VII Forum Młodych Naukowców „Nauki przyrodnicze i medyczne”. „Późna hipokaliemia u noworodkaopis przypadku” (referat) Agnieszka Kwiatkowska, Magdalena Staniec, dr n.med. Agata Tarkowska – wyróżnienie (nagroda)
9 stycznia 2021- Katowice- Konferencja Przypadków Pediatrycznych „Co się w głowie mieści”- „Padaczka uwarunkowana genetycznie jako rzadka przyczyna drgawek u niemowlęcia- opis przypadku”- Weronika Urbaś, Katarzyna Drabczyńska, Agnieszka Kwiatkowska, Olga Pustelniak, Maciej Małyszek- dr n. med. Agata Tarkowska- III miejsce
16-17 kwietnia 2021- Lublin- V Ogólnopolska Konferencja szkoleniowo-naukowa NOMAD- „Hipotermia- obiecująca metoda w leczeniu encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej u noworodków na podstawie przypadku.”- Weronika Urbaś, Katarzyna Drabczyńska- dr n. med. Agata Tarkowska- I miejsce
"Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii" WL Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, prof. Uczelni Marcelina Kurek  skn.neurologiadziecieca@umlub.pl 47 https://m.facebook.com/groups/730519970651555/?ref=share opis koła: Informacja o SKN, która zostanie umieszczona na stronie internetowej STN
Nasze koło funkcjonuje od grudnia 2018 roku. Od tego czasu udało się nam:
zorganizować wiele praktycznych warsztatów z badania neurologicznego dzieci, w tym dwukrotnie uczestniczyliśmy w Targach Kół Naukowych organizowanych przez nasz Uniwersytet
 opublikować artykuły i rozdziały w monografiach dotyczące m.in. terapii genowej w SMA, powikłań neurologicznych u dzieci z COVID 19 czy mózgowego porażenia dziecięcego
zorganizować dwukrotnie ogólnopolską konferencję „Neuro-Logiczni”
zdobyć sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. LIMC, BIMCO, Nomad)

Nasze koło tworzą przede wszystkim studenci kierunku lekarskiego od III roku wzwyż, zapraszamy jednak także studentów położnictwa, pielęgniarstwa i fizjoterapii, ze względu na to, że wiele jednostek chorobowych z zakresu neurologii dziecięcej wiąże się z powikłaniami okołoporodowymi, długotrwałą rehabilitacją i opieką położniczo-pielęgniarską.

Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?


Spotykamy się raz w miesiącu, w zależności od sytuacji albo online na platformie msTeams albo stacjonarnie w Klinice Neurologii Dzieciecej. Umożliwiamy uczestnictwo w dyżurach oraz chodzenie do poradni.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Oprócz wymienionych wcześniej publikacji  i owocnych udziałów w konferencjach medycznych naszym największym sukcesem jest zorganizowanie własnej konferencji o zasięgu ogólnopolskim we współpracy z kołami neurologii oraz neurochirurgii – „Neuro-logiczni”. Odbyła się 12-13 marca 2022 roku w Collegium Pharmaceuticum oraz Centrum Symulacji Medycznej w ramach przypadającego w te dni Światowego Tygodnia Mózgu. Zgromadziliśmy na niej około 200 uczestników czynnych i biernych z całej Polski, przeprowadziliśmy warsztaty, sesje naukowe oraz wykłady specjalistów, ponadto zorganizowaliśmy webinary.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Na najbliższy rok planujemy przeprowadzenie III Edycji Konferencji „Neuro-Logiczni”. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z kołami położnictwa i psychologii w celu przygotowania prac przeglądowych dotyczących m.in. mózgowego porażenia dziecięcego czy zaburzeń mowy u dzieci. W celu ukazania praktycznych aspektów neurologii dziecięcej chcemy wprowadzić w tym roku comiesięczne wspólne omawianie przypadków klinicznych z Kliniki Neurologii Dziecięcej z możliwością zebrania wywiadu i zbadania pacjenta.

6. Link do konferencji „Neuro-Logiczni” na facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076758156949
"Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej" WL dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, Profesor uczelni Adrian Kowalczyk skn.hematologiadziecieca@umlub.pl 110 https://www.facebook.com/groups/1607491346060171 opis koła:
Informacja o SKN, która zostanie umieszczona na stronie internetowej STNJaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?Członkostwo w SKN przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii daje możliwość: uczestnictwa w warsztatach z: biopsji szpiku, cytometrii przepływowej, analizy przypadków klinicznych, wykonywania nakłucia lędźwiowego i obsługi żylnych cewników centralnych;uczestniczenie w pracy Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USD w Lublinie;uczestnictwa w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, prezentując na nich prace przeglądowe, oryginalne oraz opisy przypadków klinicznych;organizacji corocznej konferencji studenckiej pt. „ Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej”;pisania i publikacji prac naukowych w tym w czasopismach posiadających „Impact Factor”;realizacji grantów badawczych.    Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?Koło skierowane jest głównie dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, biomedycznego i analityki medycznej, a członkiem może zostać student każdego roku.Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?Spotkania odbywają się około raz w miesiącu w sali seminaryjnej Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USD w Lublinie.Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?Do najważniejszych osiągnięć Koła ostatnich lat należy zapewnienie uczestnikom możliwości rozwoju na wielu różnych płaszczyznach m. in. pisanie i publikowanie prac w renomowanych czasopismach, w tym również posiadających Impact Factor, udział w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanie konferencji pt. „Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej”, uczestnictwo w warsztatach o różnorodnej tematyce oraz popularyzacja nauki poprzez prowadzenie projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, organizowanie zajęć w szkołach dla młodszych uczniów, a także współpraca z portalem „onkologia-dziecięca.pl’.Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Nasze Koło planuje kontynuowanie: dotychczasowej działalności naukowej, organizacji warsztatów dla studentów i popularyzacji nauki poprzez prowadzenie projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, organizowanie zajęć w szkołach oraz współpracę z portalem „onkologia-dziecięca.pl”.
Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne):
Link do strony koła w domenie umlub: http://www.sknhematologiidzieciecej.umlub.pl/
Link do fanpage’u koła na Facebook’u: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086684955766 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nefrologii Dziecięcej WL dr n. med. Aleksandra Sobieszczańska-Droździel dr n. med. Karolina Kalicka-Żuk Adam Strzoda skn.nefrologiadziecieca@umlub.pl 19 opis koła: Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Działalność naukowa
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
3-6 kierunku lekarskiego
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Co ok 3 msc
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Prace wyróżnione na konferencjach międzynarodowych, publikacje w czasopismach
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Rozwijanie naukowej działalności członków koła
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WL lek. Rafał Rutyna Mikołaj Jeżak skn.anestspsk4@umlub.pl 12 opis koła: Nasze Koło skupia się głównie na działalności naukowej jednak nie jest pozbawione elementu praktycznego. W ramach działalności Koła możliwe jest  tworzenie prac naukowych, przygotowywanie wystąpień na konferencje, jak również przygotowywanie warsztatów i uczestniczenie w nich. Koło oferuje także możliwość wzięcia w udziału w dwuletnim Rozszerzonym Kursie Anestezjologii i Intensywnej Terapii łączącym w sobie teorię jak i praktykę. Koło skierowane jest dla studentów kierunku lekarskiego lat IV-VI. Spotkania Koła odbywają się nieregularnie poprzez platformę MS Teams. W ostatnich latach najważniejszym osiągnięciem był cykl warsztatów „Case report – jako wystąpienie na konferencji” oraz utworzenie Rozszerzonego Kursu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W przyszłości Koło zamierza kontynuować działalność naukową dotyczącą m. in. udrażniania dróg oddechowych, hipotermii oraz praktyczne aspekty nauczania zawodu lekarza anestezjologa.
Studenckie Koło Naukowe Przy II Klinice Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WL Dr hab. n. med. Michał Borys Joanna Chajec skn2klinikaanestezjologii@umlub.pl 53 https://www.facebook.com/groups/1525083617761976  Opis Koła: SKN przy II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii pozwala na pogłębienie swojej wiedzy przez publikacje prac oryginalnych i ciekawych opisów przypadków, a także prezentowanie na konferencjach studenckich. Dla studentów, którzy bardziej zainteresowani są umiejętnościami praktycznymi, jest możliwość uczestnictwa w dyżurach. SKN organizuje też warsztaty z podstaw wentylacji nieinwazyjnej, echokardiografii i zastosowaniu USG w Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Spotkania Koła odbywają się średnio raz w miesiącu. Na każdym spotkaniu koła są prezentowane są przez członków prezentacje na temat nowych wyzwań w Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Do koła może dołączyć każdy student. W ostatnich latach członkowie publikowali prace oryginalne w czasopismach z Impact Faktorem i zdobywali nagrody na międzynarodowych konferencjach studenckich.
Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji WL prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła- Juchnowicz Zuzanna Wingralek skn.psychiatria@umlub.pl 56 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
W ramach Studenckiego Koła Naukowego przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzimy działalność dydaktyczną poprzez regularne spotkania Koła z udziałem pacjentów w wyżej wspomnianej Klinice oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.
Jednocześnie istotny jest dla nas rozwój naukowy, który realizujemy poprzez publikacje w wysoko punktowanych czasopismach ujętych w aktualnym wykazie MEiN w formie Open Access (mi.in.: Current Problems of Psychiatry – 70 punktów MNiSW, a także wielu innych, które zawierają wskaźnik Impact Factotr). Również Członkowie biorą aktywny udział na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji jest skierowane dla studentów kierunków medycznych oraz młodych lekarzy stażystów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w budynku I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji.
Dwa razy w miesiącu są dodatkowo organizowane spotkania w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Publikacje prac badawczych w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach, które zawierają wysoki wskaźnik Impact Factor m.in. Nutrients ( IF - 6,706),  Molecules ( IF - 4,927) , International Journal of Environmental Research and Public Health (4,614) i Journal of Clinical Medicine (IF - 3,303).

Prezentacja referatów i plakatów na Konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in.
Medical International Conference for Students. MEDICS 2022,
27th International Medical Sciences Student Congress,
30th European Congress of Psychiatry,
18th International and 60th Polish Conference Juvenes Pro Medicina,
Antwerp Medical Students Congress 2021,
3rd International Congress of the World Association for Stress Related and Anxiety Disorders,
8th Lublin International Medical Congress,
21st Century Medicine,
II International Student Neuropsychiatric Conference
I Ogólnopolski Zjazd Kół Psychiatrycznych
Wielokrotnie prelegenci z SKN przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji byli nagradzani za swoje wystąpienia.

Wygranie przez Członków konkursów takich jak: „Najlepsi z najlepszych!”, „Mini-granty studenckie.”

W Rankingu Kół Naukowych w roku akademickim 2021/2022 nasze Koło zajęło VI miejsce.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Chcielibyśmy umożliwić aktualnym i przyszłym Członkom SKN przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dalszy prężny rozwój naukowy poprzez publikacje i prezentacje badań na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jednocześnie zależy nam na doskonaleniu praktycznych umiejętności klinicznych w czasie spotkań SKN.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne) - brak
"Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej" WL dr n. med. Ewelina Soroka; dr n. med. Justyna Pawęzka Magdalena Cyrkler Skn.2klinika@umlub.pl 29 Brak opisu Koła
Studenckie Koło Naukowe Przy II Zakładzie Radiologii Lekarskiej WL dr n. med. Ewa Kurys-Denis Izabela Kopeć skn.2zakladradiologii@umlub.pl 65 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

•        Działalność naukowa
•        Działalność dydaktyczna
•        Warsztaty 

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło
        Dla studentów kierunku lekarskiego, od 3 roku studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania odbywają się dwa razy w semestrze w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej w SPSK1.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Kongresy medyczne:
Zajęcie III miejsca na Konferencji NOMAD w Lublinie za prezentacje case report „Ciężki przebieg Covid-19 u pacjentki w trzecim trymestrze ciąży z powikłaniami u płodu”.
Publikacje:
Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2021 vol. 15 nr 1, s. 40-45, „Pictorial review of COVID-19 from the Lublin region. Imaging disease progression with CXR and CT.” - Ewa Kurys-Denis, Katarzyna Podgórska, Andrzej Prystupa; https://doi.org/10.26444/jpccr/131715

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
       
Dalsza działalność naukowa – udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych; pisanie prac do czasopism naukowych (prace przeglądowe, opisy przypadków, prace oryginalne).
Spotkania SKN, podczas których poszerzamy wiedzę na temat diagnostyki obrazowej.
Warsztaty USG, podczas których możemy wykorzystać pozyskaną wiedzę w praktyce.


6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Brak

 
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii WL prof. dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja Eryk Mikos skn.radiologiazabiegowa@umlub.pl 109 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? " zastąpiono wartością "Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozwala na rozwój studentów rozpoczynających działalność naukową, a także budowanie dorobku naukowego przez bardziej doświadczonych członków. Swoje cele Koło realizuje pod opieką prof. dr hab. n. med. Anny Drelich-Zbroja oraz lek. Maryli Kuczyńskiej. W przeciągu ostatniego roku zorganizowaliśmy cykl spotkań poświęconych formom prezentacji wyników prac naukowych, podczas których studenci mogli nauczyć się, jak właściwie przygotować streszczenie pracy, wystąpienie konferencyjne czy publikację naukową. O wysokim poziomie przygotowanych przez członków naszego Koła prac naukowych świadczą wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach (m.in. Antwerpia, Belgia; Lizbona, Portugalia; Chicago, Nowy Jork, Stany Zjednoczone), wyróżnione licznymi nagrodami. Nasze Koło może się również poszczycić wieloma publikacjami w czasopismach znajdujących się na Liście Ministerialnej, z przyznanym współczynnikiem wpływu Impact Factor. Poza działalnością naukową, dla członków Koła prowadzimy również liczne warsztaty praktyczne: badania ultrasonograficznego, interpretacji badań rezonansu magnetycznego oraz podstaw radiologii zabiegowej. Nierzadko w rolę instruktorów wcielają się uznani specjaliści z całej Polski. Ważnym wydarzeniem w życiu Koła jest coroczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “NOMAD- Novel Medical and Diagnostic Procedures”. Tegoroczna, szósta edycja odbyła się w dniach 18-19 marca br. W harmonogramie NOMAD znalazło się 9 sesji tematycznych, podczas których reprezentanci pięciu ośrodków naukowych w Polsce zaprezentowali przeszło 60 prac naukowych. Konferencji towarzyszyło aż 27 warsztatów tematycznych, stwarzających możliwość uczestnictwa ponad 150 osobom. Nową inicjatywą, w którą angażują się członkowie SKN są Ogólnopolskie Warsztaty Ultrasonograficzne SonoTEAM, organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) (więcej informacji na stronie www.sonoteam.pl). Oprócz działalności naukowej studenci z naszego koła naukowego angażują się w prace w ramach wolontariatu, stale współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (MOPR). W tym roku zorganizowaliśmy zbiórkę prezentów na Święta Bożego Narodzenia dla siedmiorga dzieci z rodzinnego domu dziecka w Lublinie. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii zrzesza studentów wszystkich lat i kierunków studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu w formie warsztatowej/ seminaryjnej. Dodatkowo organizowane są spotkania w mniejszych grupach dedykowane rozwojowi praktycznych umiejętności ultrasonograficznych. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? Pod okiem Opiekunek Koła każdego roku powstaje około 50 referatów prezentowanych podczas najbardziej prestiżowych europejskich i światowych kongresów specjalistycznych (WFUMB, EUROSON, CIRSE, AIUM, ECR, GEST, RSNA) oraz studenckich zjazdów naukowych (LIMC, Antwerp Medical Students' Congess). Studenci Profesor Drelich-Zbroja osiągają czołowe miejsca w konkursach na najlepszą prezentację ustną. Rok rocznie publikowanych jest przeszło kilkanaście monografii naukowych i artykułów w renomowanych czasopismach medycznych o wysokich wskaźnikach wpływu (Impact Factor, punktacja MNiE). W roku 2019 decyzją Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Nasze Koło zostało laureatem konkursu “Diamentowy Promień” - jako najbardziej aktywne, radiologiczne, studenckie koło naukowe w latach 2016-2018 r. W 2019 roku kilkoro członków koła zostało laureatami konkursu dla wybitnych studentów “Najlepsi z Najlepszych 4.0” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinasowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i otrzymali dotację w wysokości 315 026,25 PLN na badania poświęcone “Opracowaniu algorytmu diagnostycznego z zastosowania najnowszych technik obrazowych, takich jak enterografia rezonansu magnetycznego, elastografia oraz ultrasonograficzne środki kontrastujące w ocenie aktywności i zaawansowania procesu chorobowego u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) ze szczególnym uwzględnieniem choroby Crohna - stworzenie rekomendacji”. Do pracy badawczej zakwalifikowanych zostało 150 pacjentów z IBD. U wszystkich pacjentów wykonane zostały badania USG w prezentacji B, opcji Dopplera, techniki CEUS i elastografii, a następnie badanie enterografia rezonansu magnetycznego. Studenci, pod okiem Pani Profesor uczestniczą w badaniach USG oraz w analizie badań MR. W ramach projektu powstały liczne referaty naukowe, prezentowane przez studentki na wielu zjazdach o zakresie międzynarodowym m.in.: Autin, Texas, USA; Amsterdam,Holandia; Wiedeń, Austria; Barcelona, Hiszpania czy Busan, Korea, Melbourne, Australia, Orlando, USA. Uczestniczki projektu doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w kursach dotyczących ultrasonografii (“Contrast Enhanced Ultrasound in Clinical Practice”, “Ultrasound Based Elastography-Clinical Applications” oraz “International Course in Contrast Enhanced Ultrasound Hepatic and Extraheptaic Indications”), statystyki (“Statystyka w medycynie-metody podstawowe” oraz “Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych”), a także w kursach języka angielskiego - organizowanym przez International House London w formie online oraz przez w szkołę SprachCaffe w formie stacjonarnej na Malcie oraz w kursie „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”. W 2021 roku po raz kolejny student z naszego koła został laureatem konkursu „Najlepsi z Najlepszych 4.0” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinasowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i otrzymał dotację w wysokości 37 000 PLN na badania poświęcone „Leczeniu niepłodności metodami radiologii zabiegowej”. Głównym założeniem projektu jest prezentacja doniesień naukowych dotyczących zastosowania metody selektywnej salpingografii w diagnostyce i terapii niepłodności u kobiet. Selektywna salpingografia to zabieg polegający na wybiórczym zacewnikowaniu ujścia macicznego jajowodu i podaniu środka cieniującego. Pozwala to na stwierdzenie niedrożności oraz podjęcie prób udrożnienia jajowodu. W ramach projektu powstały liczne referaty naukowe, które zostały prezentowane na prestiżowych konferencjach w Antwerpii, Belgia, Chicago, USA. Uczestnik projektu doskonalił swoje umiejętności biorąc udział w kursie statystycznym „Data Science”, kursie „Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego - jama brzuszna i tarczyca. Elementy USG sutka i płuc.” oraz w indywidualnym szkoleniu z języka angielskiego na poziomie C2 Medical English. Dodatkowo, co roku członkowie naszego koła zostają laureatami w konkursach na projekty badawcze organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W roku 2021 grupa studentów otrzymała grant w wysokości 10 000 PLN na badania poświęcone analizie „Stężenia hormonów płciowych i parametrów zapalnych w żyłach jajnikowych i krążeniu systemowym u kobiet z zespołem przekrwienia biernego miednicy”. Opracowane wyniki zostały zaprezentowane na prestiżowych konferencjach ogólnopolskich (I miejsce sesji ginekologicznej 8. edycji Lublin International Medical Congress) oraz opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. W kolejnej edycji grantu, grupa studentów otrzymała środki w wysokości 10 000 PLN na projekt o tytule: "Ocena morfologii i unaczynienia blaszek miażdżycowych zlokalizowanych w obrębie zewnątrzczaszkowych odcinków tętnic domózgowych z wykorzystaniem ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym (CEUS) w stratyfikacji ryzyka udaru niedokrwiennego”. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na konferencjach ogólnopolskich, jak również opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Co roku członkowie koła zostają stypendystami Funduszu Własnego JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność Pani prof. dr. hab. n. med. Anny Drelich-Zbroi została wyróżniona w konkursie StruNa w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2020, zaś samo Koło otrzymało wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2021 w tym samym konkursie. SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UMLub w roku akadamickim 2020/21 oraz 2021/22 uplasowało się na 3 miejscu w rankingu Najlepszych Studenckich Kół Naukowych wśród kół działających na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W roku 2021 dzięki działalności w ramach naszego koła 3 studentów otrzymała tytuł „Orła Nauki”, przyznawany dla najbardziej zasłużonych studentów na naszej Alma Mater. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? W nadchodzącym czasie SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii planuje kontynuować rozpoczęte projekty oraz brać udział w nadchodzących edycjach grantów. W najbliższym czasie zbliża się kolejna, VII edycja konferencji NoMAD organizowanej przez SKN. Dodatkowo członkowie Koła angażują się w przygotowanie ogólnopolskich warsztatów SonoTEAM, w czasie których studenci z wielu miast pod okiem wybitnych specjalistów ultrasonografii szkolą umiejętności praktyczne podstaw badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i szyi. 6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne) Grupa na Facebook’u: https://www.facebook.com/groups/290266682409875/ "
"Studenckie Koło Naukowe Przy I Zakładzie Radiologii Lekarskiej" WL prof. dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab Wiktoria Sielwanowska skn.radiologialekarska@umlub.pl 67 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Spotkania, na których omawiane są ciekawe przypadki kliniczne, organizowanie warsztatów, w szczególności z USG.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Studenci kierunków medycznych.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
I Zakład Radiologii Lekarskiej SPSK4 w Lublinie, średnio raz na 1-2 meisiące
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
https://www.facebook.com/groups/171715636251238

 
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Radiologii Dziecięcej WL dr hab. n. med. Magdalena Woźniak Katarzyna Drelich skn.radiologiadziecieca@umlub.pl 49 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
- planujemy regularne spotkania koła o wymiarze dydaktycznym poruszające różne tematy diagnostyki obrazowej
- organizacja warsztatów z USG, rezonansu magnetycznego oraz z pisania prac naukowych oraz streszczeń na konferencje
- oferujemy również pomoc oraz materiały potrzebne do działalności naukowej


2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
- dla studentów wszystkich kierunków medycznych oraz wszystkich lat studiów


3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
- spotkania koła odbywają się raz w miesiącu


4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
- uczestnictwo studentek SKN przy Zakładzie Radiologii Dziecięcej w projekcie badawczym pn. „Zastosowanie zaawansowanych technik segmentacji centralnego układu nerwowego w oparciu o wolumetryczne sekwencje 3D rezonansu magnetycznego do oceny zmian objętości struktur anatomicznych u pacjentów z padaczką w grupie pediatrycznej i młodych dorosłych” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Najlepsi z Najlepszych 4.0”

- uczestnictwo studentek SKN przy Zakładzie Radiologii Dziecięcej w projekcie badawczym pn. „Różnicowanie zmian naciekowych jelita w populacji pacjentów pediatrycznych w korelacji z obrazem klinicznym - zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania mikroprzepływów i elastografii w badaniach ultrasonograficznych celem ograniczenia ekspozycji pacjentów na środki kontrastujące w radiologii.” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Najlepsi z Najlepszych 4.0”

- uczestnictwo studentek SKN przy Zakładzie Radiologii Dziecięcej w projekcie badawczym pn. „Ocena objętości struktur centralnego układu nerwowego z zastosowaniem nowoczesnych technik segmentacji wykorzystujących wolumetryczne obrazy 3D rezonansu magnetycznego u pacjentów pediatrycznych z padaczką” finansowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach konkursu „Mini-granty studenckie”.

- uczestnictwo oraz reprezentacja Uniwersytetu Medycznego w wielu prestiżowych konferencjach na arenie międzynarodowej takich jak:
•        Crohn’s & Colitis Congress – Las Vegas, USA
•        EUROSON 2022 – Timisoara, Rumunia
•        ECIM – Malaga, Hiszpania
•        Zagreb Internationam Medical Summit – Zagrzeb, Chorwacja
•        International Pediatric Radiology Congress (IPR) 2021 – Rzym, Włochy
•        European Congress of Radiology (ECR) 2021 – Wiedeń, Austria
•        The Swiss Congres of Radiology (SCR) 2021 – Davos, Szwajcaria
•        EAPS 2020 – Barcelona, Hiszpania
•        ASMRM&ICMRI 2020 – Korea
•        AOCC 2020, The 8th Annual Meeting of Aasian Organisation for Crohn's & Colitis – Busan, Korea
•        AIUM 2021 – Chicago, USA
•        ESGAR 2021 – Paryż, Francja
•        Yes Meeting 2021 – Porto, Portugalia
•        AMSC - ANTWERP MEDICAL STUDENTS' CONGRESS – Antwerpia, Belgia
•        Europaediatrics 2021 – Zagrzeb, Chorwacja
•        Gastro Prague 2021 – Praga, Czechy

-        Publikacje w czasopismach posiadających Impact Factor

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Reprezentowanie Uniwersytetu Medycznego na konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą. Poszerzanie wiedzy studentów kierunków medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej. Realizacja projektu badawczego rozpoczętego w 2022 roku i zrealizowanie założonych w nim celów.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Nie posiadamy profili w social mediach
Studenckie Koło Naukowe Pracowni Toksykologii Sądowej przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej WL prof. dr hab. n. med. Grzegorz Buszewicz Barbara Turczyńska skntoksykologiisadowej@gmail.com 11 https://www.facebook.com/groups/927897344027861/?mibextid=oMANbw Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Naszym celem jest poszerzanie wiedzy o ksenobiotykach, ich metabolitach oraz popularyzacja toksykologii sądowej. Skupiamy się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności praktycznych.
Jako członkowie realizujemy samodzielnie własne prace badawcze oraz bierzemy czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczymy się obsługi sprzętu używanego podczas analiz toksykologicznych. Ponadto, zdobywamy umiejętność pracy z różnymi materiałami biologicznymi (krew, mocz oraz inne matryce). Poznajemy także techniki stosowane rutynowo w diagnostyce toksykologicznej. W ramach koła członkowie uczestniczą również w certyfikowanych szkoleniach.
Członkowie, według własnych zainteresowań dobierają się w grupy zadaniowe, które realizują pracę min. z zakresu przestępstw seksualnych, zatruć śmiertelnych lekami i analizy post-mortem oraz analizy narkotyków.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło kierowane jest do studentów i studentek, którzy posiadają podstawowe umiejętności pracy laboratoryjnej (np. umiejętność pipetowania, przygotowywania rozcieńczeń, znajomość matryc biologicznych). Nie ograniczamy się do konkretnych lat studiów, wiedzę nabywamy w trakcie prowadzonych prac ☺

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Członkowie Koła spotykają się wspólnie na początku każdego semestru w celu omówienia spraw organizacyjnych na platformie MS Teams. Cotygodniowe spotkania nie są organizowane. Wszelkie sprawy są rozwiązywane na bieżąco, informacje są przekazywane przez komunikator na social mediach. Nad właściwą organizacją pracy każdej z grup zadaniowych czuwa pracownik Katedry. W porozumieniu z pracownikiem Katedry każda z grup ustala godziny przyjścia na Pracownię.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

W 2019 roku członkowie koła zajęli pierwsze miejsce podczas międzynarodowej konferencji „6th Lublin International Medical Congress” za pracę dotyczącą oznaczeń katynonów w wodzie ściekowej. Zostali także wyróżnieni na VII Ogólnopolskiej Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej. Członkowie koła zaprezentowali plakat naukowy podczas XVIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
W 2020 roku udało się powtórzyć sukces zajmując pierwsze miejsce podczas konferencji „7th Lublin International Medical Congress”  za pracę na temat przestępstw seksualnych wspomaganych lekami (DFSA) oraz zdobywając wyróżnienie za inną pracę.
W roku 2022 członkowie koła zajęli pierwsze miejsce podczas jednego z paneli konferencji „NOMAD-Novel medical and diagnostic procedures”. Tego samego roku koło uzyskało dofinansowanie z projektu Mini-Grant Studencki na realizację pracy pt. „Przestępstwa seksualne- ocena stabilności ksenobiotyków zabezpieczonych w suchych plamach krwi z odzieży wierzchniej”.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Planujemy dalej rozwijać swoje umiejętności manualne z zakresu toksykologii sądowej. Liczymy, że realizacja naszych własnych prac badawczych wniesie nowe informację i w przyszłości poszerzy ogólną wiedzę w zakresie toksykologii.


6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Link:  https://www.facebook.com/people/SKN-Pracowni-Toksykologii-S%C4%85dowej-UM-Lublin/100063883397030/

 
"Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze I Zakładzie Medycyny Sądowej" WL dr n. med. Jacek Baj, Profesor uczelni Adam Brachet sknmedycynasadowa@umlub.pl 19  https://www.facebook.com/groups/sknmsumlub Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Koło oferuje działalność naukową, regularne spotkania z przedstawianiem ciekawych aspektów medycyny sądowej. Będąc członkiem koła jest również możliwość brania udziału w różnorodnych warsztatach.


2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Jako koło nie ograniczamy się co do kierunku i roku studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania będą odbywać co miesiąc w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

1 miejsce w konkursie na najlepsze Koło naukowe Uczelni za rok 2020.
2 miejsce w konkursie na najlepsze Koło Naukowe Uczelni za rok 2021.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Prężna działalność pod kątem naukowym (prace naukowe, publikacje, udział w zjazdach i konferencjach), dydaktycznym podczas spotkań i warsztatowym.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Grupa na facebook’u: https://www.facebook.com/groups/304890783713541
Logo dołączone w załączniku.
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych WL dr n. med. Justyna Stempkowska-Rejek Katarzyna Drabczynska skn.choroby.zakazne@umlub.pl 22 Opis Koła: 1.        Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
       
Koło naukowe oferuje możliwość prowadzenia działalności naukowo-badawczej, oraz dydaktycznej poprzez udział członków w dyżurach w Klinice.

2.        Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło kieruje swoją ofertę do wszystkich studentów UMLubu zainteresowanych tematyką chorób zakaźnych.

3.        Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania koła odbywają się nieregularnie w udostępnionych salach dydaktycznych SPSK1.

4.        Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

W ostatnich latach koło naukowe skupione było na publikacji artykułów poświęconych studium przypadku.

5.        Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Koło planuje kontynuować dotychczasową działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną.

6.        Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

https://www.facebook.com/groups/800978681783873/members/?notif_id=1698524795804487&notif_t=groups_invite_more_people&ref=notif
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Wirusologii z Laboratorium SARS WL dr n. med. Łukasz Świątek Inga Wasilewska skn.wirusologia@umlub.pl 10 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Koło oferuje możliwość prowadzenia badań naukowych. Tematyka prowadzonych badań obejmuje:
•        Prowadzenie hodowli komórek in vitro.
•        Badanie wpływu (cytotoksyczność, właściwości przeciwzapalne) różnych substancji na hodowle komórek.
•        Badanie aktywności przeciwwirusowej różnych substancji z wykorzystaniem hodowli komórek in vitro.
•        Poznawanie oraz stosowanie metod serologicznych i molekularnych w diagnostyce wirusologicznej

Opiekunowie koła służą pomocą w doborze tematyki prac naukowych, prowadzeniu badań, opracowywaniu wyników i redagowaniu prac naukowych.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło jest otwarte dla wszystkich studentów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania koła odbywają się w miarę potrzeb osób zaangażowanych. Istnieje możliwość indywidualnych spotkań członków koła z opiekunami prowadzonych badań.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
1. The use of 3d printing technology in the development of a prosthetic thumb. [AUT.] JAKUB REZMER, INGA WASILEWSKA, ŁUKASZ ŚWIĄTEK. J. Educ. Health Sport [online] 2022 vol. 12 nr 7 s. 405-409, bibliogr. sum, [przeglądany 25 sierpnia 2022]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/38983. DOI: 10.12775/JEHS.2022.12.07.039
2. Diabetes mellitus and COVID-19: current state of knowledge. [AUT.] INGA WASILEWSKA, JAKUB REZMER, ŁUKASZ ŚWIĄTEK. J. Educ. Health Sport [online] 2022 vol. 12 nr 8 s. 1170-1175. bibliogr, [przeglądany 6 września 2022]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/39559. DOI: 10.12775/JEHS.2022.12.08.101
3. Use of 3d printing technology in the treatment of microtia and other outer ear deformities. [AUT.] JAKUB REZMER, INGA WASILEWSKA, ŁUKASZ ŚWIĄTEK. J. Educ. Health Sport [online] 2022 vol. 12 nr 9 s. 381-387, bibliogr, [przeglądany 6 września 2022]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/39623. DOI: 10.12775/JEHS.2022.12.09.042
4. Biological activities and chemical profile of Spathodea campanulata extracts. [AUT.] ŁUKASZ ŚWIĄTEK, ELWIRA SIENIAWSKA, INGA WASILEWSKA, JAKUB REZMER, GOKHAN ZENGIN, MAGDALENA MACIEJEWSKA-TURSKA, BARBARA RAJTAR, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ. W: 6th International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (6 ISMPF). Hangzhou, August 5-13, 2022. Abstr s. 196.
5. Studies on the anticancer potential of plants belonging to the genus Caesalpinia and Oenanthe. [AUT.] JAKUB REZMER, INGA WASILEWSKA, ŁUKASZ ŚWIĄTEK, ELWIRA SIENIAWSKA, GOKHAN ZENGIN, BARBARA RAJTAR. W: MSF Asia Scientific Days & International Conference on Medical Sciences (ICM) 2022 "Innovation. Experiences. Research”. [B. m.], 4th August 2022. [Abstr.] s. 57.
6. Stan wiedzy studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego na temat profilaktyki poekspozycyjnej HBV i HCV. [AUT.] INGA WASILEWSKA, JAKUB REZMER. W: VIII Konferencja Naukowa : Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich. Lublin, 13-14 maja 2022. Streszcz s. 15.
7. Evaluation of antiviral and anticancer properties of propolis. [AUT.] INGA WASILEWSKA. W: 8th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 18th-20th November 2021. [online] [Abstr.] s. 12, [przeglądany 14 września 2022]. Dostępny w: https://ppm.umlub.pl/info/book/UML0e508fa75c134183881f222743b82f25/?fbclid=IwAR3TCcrYrsfRl26aw1wvvKlfWO8JN1jKoxiowTmMr_e6JDyhW5_5GodujWc. Lublin 2021, Student's Scientific Society of the Medical University of Lublin.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Planujemy kontynuować prowadzone badania

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radioterapii Katedry Onkologii WL lek. Mateusz Bilski Jakub Klas skn.radioterapii@umlub.pl 32 https://www.facebook.com/groups/653183526433867 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radioterapii oferuje studentom możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej. Przede wszystkim skupiamy się na działalności naukowej: udział w konferencjach (międzynarodowych, międzynarodowych w kraju i krajowych) oraz pisanie publikacji naukowych do wysoko punktowanych czasopism (w przeciwieństwie do innych kół, priorytetem są dla nas czasopisma posiadające 100 i 140 MNiSW, do niżej punktowanych czasopism publikujemy w ostateczności).
W roku 2023 planowana jest  także możliwość wejścia na oddział radioterapii, tak aby pokazać Członkom Koła jak wygląda standardowy dzień pracy radioterapeuty onkologicznego.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło Naukowe jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunku lekarskiego późniejszych lat studiów (4-6), ale wszyscy studenci niezależnie od kierunku i roku studiów, którzy są zainteresowani tematami onkologii i radioterapii onkologicznej są u nas mile widziani.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła odbywają się 3 razy w semestrze zdalnie na kanale Koła na MS Teams.


4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

W konferencjach naukowych nasi członkowie zajmowali czołowe miejsca (dla przykładu należy wymienić:
I miejsce zdobyte na konferencji MedIQ w 2022 roku za wygłoszenie referatu Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w oligometatstycznej fazie rozsiewu raka pęcherza moczowego
II miejsce zdobyte na konferencji Wejrzenie w Nowotworzenie w roku 2021 za referat konferencyjny Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej (SBRT) w leczeniu zaawansowanego raka trzustki - przegląd najnowszych doniesień.).

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu pisania prac naukowych rozpoczętym w obecnym roku akademickim: w planach projektu jest napisanie ok 10 prac naukowych do czasopism 140 pkt MNiSW oraz prezentacja tych prac w postaci referatów na stacjonarnych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Na efekty projektu trzeba będzie jednak poczekać do następnego sprawozdania Koła.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Tak jak wspomniano wcześniej, pozyskane fundusze na funkcjonowanie Koła Naukowego przeznaczymy na udział w czołowych konferencjach studenckich w kraju i zagranicą, wyjazdy na zjazdy towarzystw onkologicznych oraz dokończenie ww. projektu pisania prac naukowych. Nasze Koło ma stanowić przyjazne miejsce do podszkolenia swojego warsztatu naukowego.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Facebook: https://www.facebook.com/groups/653183526433867
Przed wyrażeniem prośby o dołączenie do Koła, Przewodniczący prosi o kontakt przez mail Koła podany na stronie STN.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej WL dr Katarzyna Skórka Hubert Warda skn.hematoonkologiados@umlub.pl 12 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Praca Koła opierać się będzie na pisaniu prac poglądowych między innymi na temat nowoczesnych terapii w hematoonkologii, udziale w zadaniach badawczych i grantach wykonywanych przez jednostkę, organizacji stoiska piknikowego podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz organizacji stoiska promującego kierunek Biomedycyna w ramach dni otwartych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Dla studentów kierunków lekarskiego, analityki medycznej, biomedycyny, którzy ukończyli przedmiot immunologia.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Spotkania koła odbywają się raz na 2 tygodnie/miesiąc. Zazwyczaj termin następnego spotkania jest ustalany na poprzednim spotkaniu. Spotkania mają format zdalny lub w postaci kontaktowej w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej w Collegium Universum na parterze.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Zrealizowanie zadań badawczych i grantów wykonywanych przez jednostkę:
grant OPUS-NCN UMO: 2018/31/B/NZ6/03361 pt. „Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu” oraz OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ5/02706 pt. „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej, a także projekt realizowany w ramach działalności statutowej pt. „Ocena skuteczności szczepionki przeciw
covid-19 u chorych na rozrostowe choroby układu limfoidalnego”. Efektem realizacji projektów są również publikacje w renomowanych czasopismach.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Pogłębianie wiedzy z zakresu hematoonkologii, realizacja nowych projektów wykonywanych przez jednostkę oraz pisanie i publikacja prac poglądowych
w renomowanych czasopismach, udział w Dniach Otwartych oraz Lubelskim Festiwalu Nauki, udział w konferencjach naukowych.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Studenckie Koło Naukowe Przy Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów WL Prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel Katarzyna Niedziela skn.pracowniadiagnonowotworow@gmail.com 15 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Udział w wykonywaniu eksperymentów medycznych w zakresie wymienionej tematyki, przygotowywanie wystąpień na konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, udział w promocji na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie np. w piknikach naukowych czy festiwalu nauki redagowanie monografii i publikacji w czasopismach z listy MNiSW.  Pani Profesor zawsze służy pomocą i wsparciem wszystkim zainteresowanym członkom koła.

Tematyka badań:
Biologia i immunologia nowotworów
Mikrośrodowisko nowotworów narządu rodnego kobiet i jego rola w indukcji immunosupresji
Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne nowotworów
Mikrobiom i jego rola w patogenezie nowotworów
Uwarunkowania genetyczne nowotworów
Analiza przypadków klinicznych
 

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Od 2 roku kierunku lekarskiego oraz studentów analityki medycznej i biomedycyny.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania odbywają się indywidualnie z Panią Profesor.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Wyniki badań opublikowane w recenzowanych czaspopismach: Cancers, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Immunology Research, Case Reports in  Oncology, Journal of Education, Health and Sport, Wiadomości Lekarskie, Current Gynecologic Oncology
1. Znaczenie szlaku PD-1/PD-L1 w patogenezie raka jajnika.(The meaning of PD-1/PD-L1 pathway in ovarian cancer pathogenesis.).Patrycja Piętak, Natalia Pietrzyk, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Iwona Wertel. Wiad. Lek. 2018 t. 71 nr 5 s. 1089-1094.
2. Rola monocytów z ekspresją receptora Tie - 2 w angiogenezie nowotworowej. Anna Pawłowska, Klaudia Kwiatkowska, Dorota Suszczyk, Iwona Wertel. W: Współczesne problemy medycyny - przegląd zagadnień [online]. Red. Kamil Maciąg, Monika Maciąg Lublin 2018, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 142-150.
3. Czy endometrioza może być podłożem raka jajnika? Iwona Wertel, Dorota Suszczyk. Anal. Przyp. Ginekol. Położ. 2018 nr 1 s. 8-12.
4. Wybrane stymulatory angiogenezy i terapie anty-angiogenne w leczeniu raka jajnika.  Karol Wiśniewski, Anna Pawłowska, Karolina Okła, Marcin Bobiński, Jan Kotarski, Iwona Wertel  Wiad Lek. 2018; 71,8: 1603-1607.
5. 18.09.2019 – Journal of Education, Health and Sport - The effect of hormonal contraception on   symptoms associated with the menstrual cycle.- Anna Sobstyl, Małgorzata Sobstyl, Zuzanna Chilimoniuk, Magdalena Łakota-Sipa, Aleksandra Borkowska, Aleksandra Chałupnik, Iwona Wertel.
6. 18.09.2019 - Journal of Education, Health and Sport - Health benefits of hormonal contraception used by symptoms associated with acne vulgaris and hirsutism. Anna Sobstyl, Zuzanna Chilimoniuk, Aleksandra Chałupnik, Magdalena Łakota-Sipa, Maciej Dobosz, Aleksandra Borkowska, Małgorzata Sobstyl
7. 5.09.2019 – Wiadomości Lekarskie - Wybrane mechanizmy indukujące oporność na immunoterapię u chorych na raka jajnika - Natalia Pietrzyk, Patrycja Piętak, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Agata Chudzik, Jan Kotarski, Iwona Wertel
8. 18.09.2019 - Journal of Education, Health and Sport - Nonstandard treatment of endometrial cancer in patient in a procreative age wishing to keep fertility - case report. - Agnieszka Kwiatkowska, Dominika Krawczyk, Krzysztof Kułak, Iwona Wertel.
9. 6.09.2019 - Journal of Education, Health and Sport - What is currently known about endometrial cancer in Lynch syndrome? - review. - Agnieszka Kwiatkowska, Dominika Krawczyk, Krzysztof Kułak, Sylwester Makuch, Klaudia Sapko.
10. 4.02.2019- Current Gynecologic Oncology- Rola wybranych populacji komórek układu immunologicznego w patogenezie endometriozy.- Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Karolina Okła, Klaudia Parafiniuk, Grzegorz Polak, Jan Kotarski, Iwona Wertel- Opiekun Iwona Wertel
11. 30.10.2020- Journal of Immunology Research - ,,Prognostic and Clinical Value of Interleukin 6 and CD45+CD14+ Inflammatory Cells with PD-L1+/PD-L2+ Expression in Patients with Different Manifestation of Ovarian Cancer”- Iwona Wertel, Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Monika Bilska, Agata Chudzik, Wiktoria Skiba, Roman Paduch, Jan Kotarski. Punkty ministerialne: 100
12. 2020- Case Rep. Oncol. 2020 vol. 13 s. 1330-1336, Gender dysphoria disrupting the course of treatment of a recurrent juvenile granulosa cell tumor in an adolescent female: a case report-Agnieszka Kwiatkowska, Krzysztof Kułak -Iwona Wertel Punkty ministerialne: 40
13. 2022- Cancers- ,,The dual blockade of the TIGIT and PD-1/PD-L1 pathway as a new hope for ovarian cancer patients.”  Anna Pawłowska, Wiktoria Skiba, Dorota Suszczyk, Weronika Kuryło, Joanna Jakubowicz-Gil, Roman Paduch, Iwona Wertel
14. 2022- International Journal of Molecular Sciences- ,,Clinical value of the PD-1/PD-L1/PD-L2 pathway in patients suffering from endometriosis.” Dorota Suszczyk,Wiktoria Skiba, Witold Zardzewiały, Anna Pawłowska, Karolina Włodarczyk, Grzegorz Polak, Rafał Tarkowski, Iwona Wertel
15. 2022- International Journal of Molecular Sciences- ,,γδ T lymphocytes as a double-edged sword - state of the art in gynecological diseases.” Anna Pawłowska, Yelizaveta Natochina, Witold Zardzewiały, Wiktoria Skiba, Karolina Włodarczyk, Aleksandra Maciejczyk, Dorota Suszczyk, Iwona Wertel
Nagrody za udział w konferencjach:
 
1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii”: 17 listopada 2018 – Lublin.
II miejsce w sesji Onkologia urologiczna i ginekologiczna: „Rola monocytów z ekspresją Tie-2 w rozwoju raka jajnika” Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Małgorzata Piekarska, Iwona Wertel
 
2. 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors:
30 listopada-1 grudnia 2018- Lublin
I miejsce: ‘Immunological mechanisms in ovarian cancer: the role of PD-1 and its Ligands.’ Katarzyna Kozak, Agnieszka Wdowiak, Anna Pawłowska, Iwona Wertel
 
3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana: Genom-niepełnosprawność-edukacja-pacjent-technologie, 27-28 listopada 2018-Lublin
 
III Nagroda w Sesji Studenckiej:  „Jakość życia pacjentek w obliczu nowotworu jajnika. (Quality of patients’ life in face of ovarian cancer.)”
Agnieszka Wdowiak, Katarzyna Kozak, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Klaudia Parafiniuk, Iwona Wertel. W:Streszcz. Red. Marcin Czop, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski, Natalia Przesmycka s. 172. Lublin 2018, Wydawnictwo Polihymia.
 
4. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością. 13-15 września 2018- Warszawa-
 
Wyróżnienie: Czy endometrioza może być źródłem raka jajnika?
Anna Sobstyl, Małgorzata Piekarska, Małgorzata Sobstyl, Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Iwona Wertel. - Opiekun: dr hab. n. med. Iwona Wertel
 
 
 
5. I. miejsce za wystąpienie pt „Endometrioza jako czynnik zwiększający ryzyko raka jajnika” – Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Anna Sobstyl, Agnieszka Wdowiak, Iwona Wertel na III. sesji aspekty ogólnomedyczne podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Wejrzenie w Nowotworzenie”
 
6. I. miejsce za referat „Rola ekspresji ligandu PD-L1 w patogenezie raka jajnika”- Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk., Agata Chudzik, Marcelina Kaleta, Klaudia Parafiniuk, Iwona Wertel w sesji „Ginekologia i położnictwo” 11.05.2019, podczas konferencji „Minimalizm i precyzja w medycynie: Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Udział w konferencjach zagranicznych:

1. 2022- Sofia, Bułgaria ,, Evaluation of myeloid and plasmacytoid dendritic cells with PD-L1 expression in patients suffering from endometriosis.’’ Kamil Czerwiak, Magdalena Cyrkler, Dorota Suszczyk, Wiktoria Skiba, Anna Pawłowska, Weronika Kuryło, K. Włodarczyk, Iwona Wertel
2. 2022- Kyrenia, Cypr ,, Evaluation of the concentration of the soluble form of programmed cell death-lıgand 1(SPD-L1) in patients with endometrial cancer.” Weronika Kuryło, Wiktoria Skiba, Iwona Wertel
3. 2022- Berlin, Niemcy ,, Evaluation of the concentration of the soluble form of programmed cell death-ligand 2 in patients with endometrial cancer” Weronika Kuryło, Kamil Czerwiak, Magdalena Cyrkler, Agnieszka Kwiatkowska-Makuch, Dorota Suszczyk, Wiktoria Skiba, Anna Pawłowska, Karolina Włodarczyk, Aleksandra Maciejczyk, Agata Chudzik, Patrycja Ziober-Malinowska, Rafał Tarkowski, Bartłomiej Barczyński, Iwona Wertel5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Wykonywanie badań naukowych z wykorzystaniem: cytometrii przepływowej, technik biologii molekularnej (Realtime PCR), ELISPOT, ELISA. Udział w eksperymentach medycznych w zakresie wymienionej tematyki, przygotowywanie wystąpień na konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, udział w promocji na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie np. w piknikach naukowych czy festiwalu nauki redagowanie monografii i publikacji w czasopismach z listy MNiSW. 

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Nie

 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Onkologii Klinicznej i Chemioterapii WL lek. med. Katarzyna Szklener Anna Rudzińska skn.onkologiakliniczna@umlub.pl 80 https://www.facebook.com/groups/2710222899241551 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Koło oferuje zarówno działalność naukową - w formie pisania prac naukowych (zarówno opisy przypadków, jak również prac przeglądowych) oraz prezentowania podczas konferencji naukowych, jak również działalność praktyczną - możliwość „prowadzenia” przypisanego sobie pacjenta- odwiedzając go podczas kolejnych wizyt celem podania leczenia i tym samym obserwując przebieg procesu terapeutycznego.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Do Koła najlepiej dołączyć po zapoznaniu z podstawowymi klinikami (3 rok i wzwyż), aby posiadać podstawową wiedzę kliniczną, przydatną w kontakcie z pacjentem, aczkolwiek młodsi członkowie są również mile widziani; koło otwarte jest na studentów różnych kierunków, aczkolwiek  z natury jego funkcjonowania członkami są głównie studenci  kierunku lekarskiego

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania odbywają się około raz w miesiącu, zwykle w formie hybrydowej bądź online

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
W ostatnich latach w ramach koła zostało opublikowanych kilka wysoko punktowanych prac oraz uzyskało wysokie wyniki prezentując prace na konferencjach, w tym  także na zjeździe Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Obecnie koło ma w planach kontynuować rozwój w formie publikacji oraz wystąpień, a także utrzymaniu aspektu praktycznego Koła w formie obecnej. W najbliższej przyszłości planowane jest rozpoczęcie projektów naukowych przy Zakładzie, w których członkowie Koła będą mogli uczestniczyć

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/2710222899241551/

 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku WL prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka Sara Moqbil skn.hematoonkologia@umlub.pl 16 Opis Koła:1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
SKN Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku oferuje swoim studentom rozwój w zakresie działalności naukowej – m.in. poprzez pisanie prac poglądowych w renomowanych czasopismach o tematyce hematoonkologicznej.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło skierowane jest zwłaszcza dla studentów, którzy ukończyli zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej/hematologii.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania Koła odbywają się 2-3 razy na semestr w formie online/w Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku (SPSK1, ul. Staszica 11).

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Publikacja „Adverse events of monoclonal antibodies use in therapy of hematological malignancies” w czasopiśmie Hematology in Clinical Practice.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Koło planuje kontynuować prace nad publikacjami naukowymi o tematyce związanej m.in.:  z nowymi terapiami celowanymi w chorobach limfoproliferacyjnych, opcjami terapeutycznymi w zespołach mielodysplastycznych wysokiego ryzyka, terapeutycznym zastosowaniem inhibitorów punktów kontroli w hematologii.
Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów Przy Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną" WL prof. dr hab. n. med. Agata Filip Barbara Pieniążek skn.genetyka.nowotworow@umlub.pl 19 https://www.facebook.com/groups/833909213943808 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
        Przede wszystkim działalność naukowa (zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne), również organizacja konferencji naukowej.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
        Dla studentów wszystkich kierunków, przede wszystkim lekarskiego, biomedycyny, farmacji.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
        Minimum 3 razy do roku. Spotkania odbywają się w sali dydaktycznej Zakładu Genetyki Nowotworów, znajdującej się na parterze Collegium Medicum (Ul. Radziwiłłowska 11, Lublin)
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
        Od 11 lat organizujemy Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wejrzenie w Nowotworzenie”. W 2021 roku Członkowie naszego Koła zdobyli dwa granty studenckie o łącznej wartości 20.000 zł.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
        Organizowanie następnych edycji Konferencji oraz rozwój naukowy Koła – publikacje naukowe, granty badawcze i wystąpienia na Konferencjach Naukowych.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
        https://www.facebook.com/wejrzenie.w.nowotworzenie
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej WL dr n. med. Grzegorz Mizerski Paulina Drożak skn.medycynarodzinna@umlub.pl 12 Opis Koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Metaanaliza i obserwacje kliniczne dotyczące pacjentów z cukrzycą oraz wybranymi schorzeniami układu krążenia i przemiany materii. Obserwacja skuteczności wybranych grup leków, określanie zależności pomiędzy leczeniem a obecnością powikłań. Wybór tematyki pracy jest ustalany pomiędzy realizującymi go członkami koła i opiekunem.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło jest skierowane dla studentów wszystkich lat i kierunków.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania odbywają się przy użyciu zdalnych technik komunikacji w razie potrzeby. Osobista obecność studentów ma miejsce w przypadkach rozwoju umiejętności praktycznych.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Udział w licznych konferencjach naukowych, tj. XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 7th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 8. Konferencja Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ 2020, a także nagrody na nich uzyskane.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Kontynuacja pracy naukowej w postaci publikacji naukowych w czasopismach umieszczonych na liście ministerialnej oraz prac konferencyjnych.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej WL dr n. med. Agnieszka Gerkowicz, prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska Zuzanna Kabała skn.dermatologia@umlub.pl 94 Działalność naszego Koła opiera się na trzech filarach. Z pomocą Opiekunów Koła prowadzimy badania naukowe w dziedzinie dermatologii, zaś wyniki badań publikowane są w uznanych czasopismach medycznych. Członkowie naszego Koła biorą aktywny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach dermatologicznych, w zjazdach towarzystw naukowych oraz w innych konferencjach specjalistycznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Celem pogłębiania kompetencji i umiejętności praktycznych regularnie organizowane są warsztaty (np. z zakresu dermatoskopii i trichoskopii) prowadzone przez Opiekunów Koła, zaś członkowie Koła biorą udział w licznych akcjach profilaktycznych i charytatywnych. Link do grupy Koła: https://www.facebook.com/groups/1673975576202816 
"Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego" WL dr hab. n. o zdr. Marzena Furtak-Niczyporuk, profesor uczelni Agnieszka Kwiatkowska zdrowie.publiczne@umlub.pl 14 Opis koła: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego prowadzi działalność naukową (udział w konferencjach naukowych, publikacje w czasopismach naukowych, również posiadających Impact Factor).  Do uczestnictwa w naszym SKN zapraszamy studentów wszystkich kierunków i lat studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w szczególności kierunku lekarskiego oraz zdrowie publiczne. Spotkania SKN ustalane są na bieżąco. Nasi Studenci w ostatnich latach zajmowali wysokie miejsca oraz wyróżnienia za wystąpienia i referaty na konferencjach krajowych.
W przyszłości planujemy rozszerzyć działalność o publikacje posiadające IF.

 
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej WL prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak Piotr Więsyk skn.okulistykiogolnej@umlub.pl 48 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Czynny udział w konferencjach, pisanie publikacji naukowych, możliwość przychodzenia na dyżury/zabiegi operacyjne
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Lekarski: IV-VI rok
3. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Przeprowadzenie badań przesiewowych krótkowzroczności wśród studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Publikacje naukowe w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Przeprowadzenie badań krótkowzroczności wśród studentów innych uczelni w ramach grantu ZUL
Zwiększenie zaangażowanie członków koła w działalność naukową
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Neurologii WL prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak Weronika Kleczyńska skn.neurologia@umlub.pl 33 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Działalność naukowa, dydaktyczna, warsztaty
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? Kierunek lekarski, biomedycyna (4.-6. rok)
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Spotkania odbywają się z asystentem, z którym współpracuje student, z częstotliwością zależną od indywidualnych ustaleń
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? Organizacja cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Neurologiczno-Psychiatrycznej „Neuro-Logiczni”, publikacje artykułów w prestiżowych czasopismach z Impact Factor
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Organizacja II edycji konferencji „Neuro-Logiczni”, publikacja artykułów i prowadzenie badań w obszarze m.in. chorób naczyniowych, demielinizacyjnych, zespołów otępiennych i chorób rzadkich układu nerwowego
Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Przy Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej WL dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. uczelni, prof. dr hab. n. med. Kamil Torres Andrzej Zuzak  sknsm@umlub.pl 121 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
W kole zajmujemy się działalnością naukową. Tworzone przez nas prace naukowe obejmują wiele dziedzin medycyny. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z działalnością naukową oraz tych, którzy chcą ją udoskonalać prowadzone są warsztaty naukowe, na których uczymy się jak napisać dobrą pracę.
Dla członków koła organizowane są liczne warsztaty, podczas których możemy nabyć praktyczne umiejętności medyczne. Również członkowie mają możliwość wcielenia się w rolę nauczycieli i prowadzenia zajęć dla innych studentów. W ramach spotkań koła organizowane są spotkania „CeEM-owe Meetingi Fachowe”, na których prowadzący omawiają interesujące zagadnienia. Nową działalnością są dyżury symulacyjne – są to zajęcia z zastosowaniem symulacji wysokiej wierności, kiedy to studenci mają możliwość wcielenia się w lekarzy dyżurnych różnych oddziałów i pod opieką specjalistów mogą ćwiczyć postępowanie w wybranych sytuacjach medycznych. Od lat w naszym kole organizowane są ćwiczenia w ramach drużyn symulacyjnych, polegające na wykonywaniu zróżnicowanych scenariuszy medycznych w warunkach symulacyjnych. W tej dziedzinie organizowane są zawody na szczeblu wewnątrzuczelnianym oraz ogólnopolskim.
Organizujemy także konferencję naukową „MedIQ”.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło skierowane jest do studentów kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa. Zróżnicowana działalność koła pozwala na uczestnictwo studentów wszystkich lat studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania koła dla wszystkich członków odbywają się kilka razy w roku, natomiast spotkania w postaci warsztatów, dyżurów, spotkań odbywają się ok. 2 razy w miesiącu w CSM.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Zorganizowaliśmy 10 edycji Konferencji MedIQ cieszącej się dużą popularnością, wśród studentów różnych kierunków medycznych naszej uczelni.
Drużyny symulacyjne wielokrotnie zdobywały miejsce na podium w zawodach SimChallenge:
2017 rok – 3 miejsce na ogólnoświatowych zawodach w Paryżu
2018 rok - 1 miejsce na zawodach ogólnopolskich
2019 rok - 1 miejsce na zawodach ogólnopolskich
2022 rok - 3 miejsce na zawodach ogólnopolskich

Organizujemy we współpracy z innymi organizacjami TUPy – Tygodnie umiejętności praktycznych, zajęcia w postaci warsztatów, dzięki którym wielu studentów naszej uczelni może nauczyć się umiejętności praktycznych.
 
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Pragniemy dalej się rozwijać, udoskonalać działalność naszego koła oraz rozszerzać jej zakres.

 
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej WL dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak, profesor uczelni Natalia Lehman skn.immunologiakliniczna@umlub.pl 13 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej skupia się na działalności naukowej, umożliwiając studentom poznanie podstaw EBM oraz metodologii prac naukowych.


2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Zapraszamy studentów wszystkich kierunków naszego Uniwersytetu, których pasją jest immunologia, a praca laboratoryjna stanowiłaby dla nich ciekawe oderwanie od codziennych zajęć. W szczególności mile widziane są osoby, które ukończyły już kurs zajęć Immunologii Klinicznej przewidziany w programie danych studiów.


3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
W naszym SKNie nie są organizowane cykliczne spotkania. Dla nowych członków Koła prowadzimy spotkania wprowadzające, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z charakterystyką pracy w laboratorium oraz przybliżone zostają podstawowe metody obejmujące cytometrię przepływową.


4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
W ciągu ostatnich lat aktywni członkowie naszego Koła zostali zwyciężcami licznych konkursów. W poprzednich dwóch edycjach troje laureatów Mini-grantów studenckich realizowało w ramach działalności w SKN Immunologii Klinicznej swoje projekty naukowe. Ponadto, studenci otrzymali wyróżnienie za swoją pracę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Edukacji “Najlepsi z Najlepszych! 4.0”. Dodatkowo, dwóch członków naszego Koła zapracowało na tytuł Orła Nauki. Warto dodać, że wyniki projektów realizowanych przez aktywnych studentów naszego SKNu są prezentowane na licznych konferencjach branżowych zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Belgii, Francji.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
W nadchodzącym roku chcielibyśmy skupić się na dalszym rozwoju i kontynuacji rozpoczętych już projektów prowadzonych przez studentów, które dotyczą niekonwencjonalnych komórek T, a także subpopulacji monocytów. Ponadto, naszym celem na nadchodzący rok jest rozpoczęcie badań dotyczących metabolicznej funkcjonalności limfocytów Tγδ w przebiegu cukrzycy typu II i rozwoju stopy cukrzycowej. 
Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Medycznej Przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych WL dr n. hum. Katarzyna Karska; mgr Katarzyna Szczekala Joanna Upchurch skn.komunikacji.medycznej@umlub.pl 18 Opis koła: Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Oferujemy działalność naukową oraz dydaktyczną.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Kołojest skierowane do wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Raz w miesiącu, spotkania odbywają się w Collegium Academicum lub online.
Jakie są najważniejsze osiągnięciaPaństwa Koła w ostatnich latach?
Koło istnieje od października 2022 i dotychczas wzieliśmy wyłącznie udział w Konferencji Geriatrycznej.
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Publikacja artykułów naukowych, udział w konferencjach, spotkania dydaktyczne, współpraca ośrodkami kultury w Lublinie.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej WL dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik Julia Zarychta Opis koła: Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Link do strony:  http://www.skngenetykiklinicznej.umlub.pl/
Zapraszamy wszystkich studentów do podjęcia działalności w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej.
Czym się zajmujemy?
Prowadzimy badania ekspresji genów w komórkach nowotworowych.
Prowadzimy badania nad komórkami macierzystymi.
Organizujemy warsztaty dla członków Koła z cytogenetyki, kariotypowania i NGS (Next Generation Sequencing).
Realizujemy granty badawcze.
Piszemy prace naukowe - oryginalne, przeglądowe oraz opisy przypadków.
Corocznie wydajemy monografię.
Organizujemy Konferencję "Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich"
Bierzemy czynny udział w licznych Konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Organizujemy akcje popularnonaukowe - "Nauka przez zabawę", "Pogadanki Maturalne"
Corocznie bierzemy udział w Lubelskim Festiwalu Nauki.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Działalność w SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej może podjąć każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, niezależnie od kierunku i roku studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła organizowane są w formie online z wykorzystaniem platformy Teams, odbywają się co 1 – 2 miesiące.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

W latach 2021 – 2022 członkowie SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej otrzymali i realizowali 3 grant badawcze:
Analiza fenotypu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Wharton’a  w korelacji z danymi klinicznymi dotyczącymi przebiegu ciąży i porodu.
Ocena przeciwzapalnego białka TSG-6 oraz cytometryczna analiza markera multipotencji CD146 w mezenchymalnych komórkach macierzystych.
Potencjalne biomarkery diagnostyczne i prognostyczne raka jelita grubego.
Studenci należący do SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej występują na licznych Konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikują prace oryginalne i przeglądowe. Lista osiągnięć Koła w latach 2015 – 2022 dostępne na stronie: http://www.skngenetykiklinicznej.umlub.pl/osiagniecia/


5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Prowadzenie badań nad ekspresją genów w komórkach nowotworowych, poszukiwanie potencjalnych biomarkerów miRNA w chorobach nowotworowych.
Prowadzenie badań nad mezenchymalnymi komórkami macierzystymi.
90 Opis koła: Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Link do strony SKN, która przedstawia działalność Koła z ostatnich lat:  http://www.skngenetykiklinicznej.umlub.pl/
Zapraszamy wszystkich studentów do podjęcia działalności w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej.
Czym się zajmujemy?
Prowadzimy badania ekspresji genów w komórkach nowotworowych.
Prowadzimy badania nad komórkami macierzystymi.
Organizujemy warsztaty dla członków Koła z cytogenetyki, kariotypowania i NGS (Next Generation Sequencing).
Realizujemy granty badawcze.
Piszemy prace naukowe - oryginalne, przeglądowe oraz opisy przypadków.
Corocznie wydajemy monografię.
Organizujemy Konferencję "Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich"
Bierzemy czynny udział w licznych Konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Organizujemy akcje popularnonaukowe - "Nauka przez zabawę", "Pogadanki Maturalne"
Corocznie bierzemy udział w Lubelskim Festiwalu Nauki.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Działalność w SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej może podjąć każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, niezależnie od kierunku i roku studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła organizowane są w formie online z wykorzystaniem platformy Teams, odbywają się co 1 – 2 miesiące.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

W latach 2021 – 2022 członkowie SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej otrzymali i realizowali 3 grant badawcze:
Analiza fenotypu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Wharton’a  w korelacji z danymi klinicznymi dotyczącymi przebiegu ciąży i porodu.
Ocena przeciwzapalnego białka TSG-6 oraz cytometryczna analiza markera multipotencji CD146 w mezenchymalnych komórkach macierzystych.
Potencjalne biomarkery diagnostyczne i prognostyczne raka jelita grubego.
Studenci należący do SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej występują na licznych Konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikują prace oryginalne i przeglądowe. Lista osiągnięć Koła w latach 2015 – 2022 dostępne na stronie: http://www.skngenetykiklinicznej.umlub.pl/osiagniecia/


5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Prowadzenie badań nad ekspresją genów w komórkach nowotworowych, poszukiwanie potencjalnych biomarkerów miRNA w chorobach nowotworowych.
Prowadzenie badań nad mezenchymalnymi komórkami macierzystymi.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii Człowieka WL dr n. med. Iwona Homa-Mlak Karol Bigosiński skn.fizjologia@umlub.pl 24 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Działalność naukowa
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? Każdy, niezależnie od roku studiów oraz kierunku może do nas dołączyć.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Spotkania ustalane są przez nas na bieżąco poprzez kontakt z Panią Doktor
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? Uczestnicy koła uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych zajmując kilkukrotnie miejsca 1-3, stworzyli wiele publikacji naukowych w czasopismach punktowanych przez MEiN oraz uczestniczyli w projektach badawczych.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Pisanie publikacji w oparciu o propozycje tematów opiekuna koła
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii Człowieka WL dr n.med. Jacek Baj, profesor uczelni Mateusz Podkul skn.anatomiaczlowieka@umlub.pl 103 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Koło Anatomii Człowieka oferuje prowadzenie działalności naukowej w postaci pisania prac. Oferujemy również możliwość wolontariatu na zajęciach z anatomii w celu samokształcenia i pomocy studentom 1 roku. Prowadzimy warsztaty dla uczniów szkół średnich, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? Nasze koło jest skierowane do studentów  wszystkich kierunków którzy ukończyli kurs anatomii.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Spotkania koła odbywają się regularnie, raz w miesiącu.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięciaPaństwa Koła w ostatnich latach? Najważniejsze osiągnięcia naszego koła w ostatnich latach:
Rozbudowanie wolontariatu( coraz więcej studentów jest chętnych do działania w wolontariacie), rozbudowanie programu dla szkół( w tym promocja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? W planach mamy organizację warsztatów dla studentów naszego koła oraz dla szkół. Chcemy doskonalić naszą działalność dydaktyczną.
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WL dr hab. n. med. Mariusz Świąder Katarzyna Jurkiewicz skn.fdik@umlub.pl 4 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Działaność naukowa 2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? dla wszystkich lat studiów kierunku Lekarskiego, Lekarsko-Dentystycznego i Farmaceutycznego 3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Spotkania umawiane są indywidualnie ze studentem. 4.Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? Udział w konferencjach naukowych. 5 Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Studenckie Koło Naukowe zrzesza studentów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu medycyny, farmakoterapii oraz postaci leku. Nasze cele: Czynny udział w konferencjach naukowych, czynny udział w przygotowaniu i realizacji projektów festiwalowych, oraz przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w periodykach naukowych o tematyce medycznej i farmaceutycznej.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WL Prof. dr hab. n. med. Alina Olender Bartosz Borowski skn.mikrobiologialekarska@umlub.pl 36 Opis koła: Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie, zajmuje się problematyką zakażeń w aspekcie klinicznym, terapeutycznym i diagnostycznym. Działalność Koła skupia się na pracy naukowej – udział w konferencjach (doniesienia badawcze i przeglądowe), pomoc w organizacji wydarzeń popularno-naukowych, planowanie eksperymentów i przygotowaniu laboratoryjnym. SKN daje wsparcie w rozwoju umiejętności poprawnego pisania, prezentacji i publikacji prac naukowych.

Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Oferujemy możliwość dołączenia do SKN Studentom zainteresowanym tematyką mikrobiologiczną, którzy ukończyli i zaliczyli kurs z mikrobiologii, tj. Studentom od III roku kierunku Lekarskiego, od II roku/I° (semestr letni) kierunku Biomedycyna oraz pozostałym chętnym z innych kierunków, (istnieje ograniczona liczba miejsc).

Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Praca w SKN zorganizowana jest w małych 2-3 osobowych grupach. Każdy zespół zajmuje się określonym tematem uzgodnionym z opiekunem grupy- pracownikiem Katedry, który prowadzi nadzór naukowy, merytoryczny. Spotkania Koła jak i poszczególnych zespołów oraz indywidulane konsultacje odbywają się w zależności od potrzeb w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej (Collegium Universum) oraz na platformie TEAMS (omawianie wyników badań i pisanych prac). Wszelkie ogłoszenia o bieżących wydarzeniach, konferencjach, planowanych warsztatach wewnętrznych/zewnętrznych i spotkaniach umieszczane są na platformie TEAMS (zespół: SKN_Mikrobiologii Lekarskiej).

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Studenci biorący udział w pracach Koła mogą pochwalić się licznymi wystąpieniami na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, na których uzyskiwali wyróżnienia i zajmowali I, II, III miejsca za prezentowane prace. Angażowanie w pisanie artykułów pozwoliło na rozwój rzetelności naukowej oraz tworzeniu własnych projektów. Studenci Koła w ostatnich latach, za przedstawione do realizacji projekty naukowo-badawcze, otrzymywali stypendia w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Zakres działalności Koła jest bardzo szeroki dzięki współpracom z różnymi jednostkami. Prace skupiają się m.in. na analizie drobnoustrojów biorących udział w zakażeniach szpitalnych; serokonwersji poszczepiennej w aspekcie profilaktyki zakażeń przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych; badaniach w kierunku tworzenia struktury biofilmu wybranych gatunków bakterii - szczepów izolowanych ze środowiska i materiałów klinicznych; wpływie mikrobioty na zdrowie i chorobę, czy badaniu parametrów immunologicznych w przebiegu infekcji.
"Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej w Lublinie" WL Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Korolczuk Oksana Breslavska skn.patomorfologia@umlub.pl 12 Opis koła: Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
        Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej w Lublinie         zajmuje się działalnością naukową. Członkowie Koła poszerzają i ugruntowują         wiedzę z zakresu patomorfologii, uczą się jak przygotowywać, a następnie         prezentować prace naukowe, prowadzą również prace w oparciu o dane         dostępne w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej UM. Uczestnicy         mogą wybrać temat pracy spośród zaproponowanych przez opiekuna koła lub         zgłosić własny pomysł. Prace te publikowane są w  czasopismach, w formie         plakatów, prac poglądowych czy opisów przypadków prezentowanych na         konferencjach krajowych i zagranicznych.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
        Lekarski III-VI
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania członków koła z opiekunem odbywają się w umówionym wcześniej terminie - każdy problem związany z poszukiwaniem tematu pracy naukowej czy opracowaniem danych rozwiązywany jest indywidualnie. Koło nie prowadzi zorganizowanych okresowych spotkań.
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Udział czynny w konferencjach naukowych – z wyszczególnieniem: referat/plakat
Referat: 27-28.05.2022 - Lublin - XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wejrzenie w nowotworzenie” - „Odosobniony guz włóknisty jamy opłucnej - pezentacja przypadku i przegląd piśmiennictwa” - Pola Bakalczuk - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Korolczuk
Plakat:28.05.2021 - Lublin - Ogólnopolskia Konferencja Naukowa „Wejrzenie w nowotworzenie” - "Diagnostyka cytologicznego rozpoznania ASCH – standardy postępowania i prezentacja przypadku." - Justyna Korolczuk - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Korolczuk
Referat:19.11.2021 - Lublin – 8th Lublin International Medical Congress - The role of molecular studies in the diagnosis and treatment of melanoma – Gabriela Chmielewska - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Korolczuk
Referat:19.11.2021 - Lublin – 8th Lublin International Medical Congress - Challenges in diagnosis of Spitz melanocytic tumours - Gabriela Chmielewska, Justyna Korolczuk - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Korolczuk
Referat:19.11.2021 - Lublin – 8th Lublin International Medical Congress - Melanocytic lesions of uncertain malignant potential - diagnostic approach in the routine practice. - Justyna Korolczuk, Gabriela Chmielewska - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Korolczuk
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
        Dalszy rozwój zainteresowań i opracowywanie wybranych zagadnień         naukowych oraz analiza przypadków pacjentów na podstawie materiałów         zgromadzonych w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
Studenckie Koło Naukowr przy Katedrze i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii WL dr n. med. Patrycja Chylińska-Wrzos Kamil Górecki  sknhistologia@umlub.pl 11 -
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych WL prof. dr hab. Agata Smoleń, dr n. med. Halina Piecewicz -Szczęsna Anna Brzyska skn.eimbk@umlub.pl 70 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych ma na celu poszerzenie zainteresowań studentów w obszarze epidemiologii i metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania czynników ryzyka, przyczyn zmian patologicznych oraz nowoczesnych metod leczenia, profilaktyki chorób i problemów zdrowotnych w społeczeństwie.
W naszym Kole skupiamy się na rozwijaniu kreatywności, działalności naukowej, której wynikiem są publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach poświęconych tematyce epidemiologicznej i klinicznej oraz organizacja konferencji naukowych i realizacja projektów wg zainteresowań studentów.
Naszym celem jest rozwój osobisty, podnoszenie kwalifikacji w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, promowanie zdrowia i udział w akcjach promujących Uczelnię. Opiekunowie aktywnie wspierają uczestników Koła, nadzorując prace, pomagając w doborze tematów i realizacji zaplanowanych działań.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Nasze Koło cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów kierunku głównie lekarskiego, aczkolwiek są w naszym SKN studenci z kierunku lekarsko-dentystycznego, farmacji i innych.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania są organizowane zależnie od potrzeb Koła w formie on-line oraz stacjonarnie, członkowie pozostają z opiekunami Koła w stałym kontakcie stacjonarnym, e-mailowym, telefonicznym.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Realizacja projektów - Laureaci konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” z dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki- projekt: „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w ocenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2”
Corocznie organizacja/ współorganizacja konferencji naukowej.
Udział czynny w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
Przygotowanie publikacji - więcej - Link do biblioteki: https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Katedra-i-Zaklad-Epidemiologii/

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Ostatnie lata pokazały, że należy na bieżąco reagować na zapotrzebowania rozwijania wiedzy w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, społeczną i demograficzną. Co zamierzamy realizować.
W przyszłości planujemy na koncentrować się na następujących tematach:
Sieci neuronowe a ryzyko zakażenia SARS- CoV-2
Szczepienia ochronne przeciwko wybranym chorobom zakaźnym.
Ruchy antyszczepionkowe
Epidemiologia COVID-19.
Choroby pandemiczne.
Badania kliniczne w tworzeniu szczepionek, leków.
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zakaźnych.
Analiza stylu życia dzieci i młodzieży.
Ocena czynników ryzyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Epidemiologiczna analiza występowania czynników ryzyka chorób nowotworowych, badania kliniczne w onkologii
Epidemiologia cukrzycy i syndromu metabolicznego w Polsce
 
SKN Przy Zakładzie Elektroradiologii WLD prof. Radosław Pietura Bartosz Świerk skn.elektroradiologiaspsk1@umlub.pl 11 Opis koła: 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury,
warsztaty)?
Nasze koło ukierunkowane jest na działalność naukową.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Nasze koło skierowane jest dla studentów Elektroradiologii I i II stopnia.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania koła odbywają sie w Auli P Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w
Lublinie. Częstotliwość spotkań jest zależna od aktualnych potrzeb.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Członkowie naszego koła planują brać czynny udział w konferencjach
naukowych, tworzyć skrypty oraz spotkania z działaczami naukowymi.
Studenckie Koło Naukowe Przy Pracowni Stomatologii Przedklinicznej Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej" WLD dr n. med. Joanna Zubrzycka Natasza Jankowska skn.preclinicaldentistry@umlub.pl 15 Opis koła: 1.Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna,
dyżury, warsztaty)?
Nasze koło obecnie skupia się głównie na działalności naukowej oraz dydaktycznej, w ramach której we współpracy z lubelskim oddziałem PTSS edukujemy uczniów szkół podstawowych w zakresie higieny jamy ustnej i profilaktyki.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Stomatologii Przedklinicznej Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej jest skierowane dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, głównie lat 1-3, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem stomatologii, jednak jesteśmy otwarci również dla starszych studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania koła odbywają się w miarę potrzeby za pośrednictwem platformy MSTeams. Sprawy, które nie wymagają obecności wszystkich członków koła konsultujemy ze sobą na bieżąco na naszej grupie.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Nasze koło powstało pod koniec 2021 roku, dlatego lista naszych osiągnięć dopiero się zapełnia. Na chwilę obecną możemy pochwalić się wystawieniem trzech naszych prac podczas sesji plakatowej na X Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ, podczas której zajęliśmy I miejsce z pracą „Symulacja jako klucz do sukcesu w pracy klinicznej". Zajęliśmy również III miejsce w VIII Konferencji Naukowej Zachowania Prozdrowotne Studentów i Uczniów Szkół Średnich z pracą „, Czy symulatory są w stanie zastąpić zajęcia kliniczne z pacjentami? Analiza opinii studentów”. Ponadto udało nam się przeprowadzić akcję profilaktyczną we współpracy z PTSS Lublin, podczas której wyedukowaliśmy około 70 uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, odnośnie higieny jamy ustnej i profilaktyki.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Chcemy nadal zgłębiać tematykę symulacji w stomatologii oraz jej wpływu na kształcenie studentów naszej uczelni, jednakże nie chcemy zamykać się jedynie w tym wąskim zakresie. Wśród tematów prac przewidzianych na kolejny rok jest m.in. zbadanie wpływu stosowania probiotyków na występowanie próchnicy, czy analiza porównawcza kształcenia studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu w Sienie. Ponadto chcemy kontynuować naszą współpracę z PTSS w zakresie edukacji profilaktycznej dzieci w wieku szkolnym.


 
SKN przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii WLD dr n. med. Anna Surtel Karol Paradowski skn.perio@umlub.pl 26 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
W Kole naukowym przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii szczególny naciski będzie położony na działalność naukową (badania periodontologiczne wspierające diagnostykę różnicową oraz monitorowanie pacjentów z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi), a także doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez czynny udział w warsztatach i asystowanie w procedurach klinicznych.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło naukowe przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii jest skierowane do studentów kierunku Lekarsko-dentystycznego (III, IV i V roku studiów), a także do studentów kierunku Higiena Stomatologiczna (II i III roku studiów).
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania w Koła naukowego będą odbywać się raz w miesiącu w formie stacjonarnej (w Katedrze i Zakładzie Periodontologii) bądź w formie zdalnej na platformie zoom.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
I. Rozpoczęcie prac zmierzających do opracowania algorytmu badania periodontologicznego wspierającego diagnostykę różnicową oraz monitorowanie pacjentów z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi
(m. in.: miażdżyca - zespoły metaboliczne – CVD,)
II. Nawiązanie współpracy z wybranymi Klinikami UM (analiza dokumentacji medycznej, klasyfikacja i ocena potrzeb periodontologicznych pacjentów); wskazanie ograniczeń badania przyłóżkowego w ocenie stanu jamy ustnej.
 
Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracownii Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia WLD lek. dent. Marcin Wójcicki dr n. med. Monika Litko-Rola Monika Wójcik skn.zaburzen@umlub.pl 4 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?- działalność naukowa

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?- studenci kierunku lek-dent, wszystkie lata od 2 roku studiów

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?- brak regularnych spotkań

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?- brak

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?- tworzenie prac naukowych
SKN Przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją WLD dr n. med. Monika Sitarz, prof. Uczelni Katarzyna Gliwa skn.zachowawcza@umlub.pl 30 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło?
 - działalność naukowa, dydaktyczna, warsztaty

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? – Dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, każdy rok studiów (1-5)

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
- Spotkania odbywają się aktualnie raz na 2 miesiące, online lub stacjonarnie

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
- wyróżnienie na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Środowisko a stan jamy ustnej"
- 1 miejsce na XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Środowisko a stan jamy ustnej"
- 1 miejsce na 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
- Organizowanie warsztatów, akcji profilaktycznych, pisanie prac naukowych, wyjazdy na konferencje, a także zorganizowanie konferencji
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WLD dr n. med. Magdalena Piskórz Weronika Miazek skn.radiologiastomatologiczna@umlub.pl 35 1. Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej oferuje działalność naukową i dydaktyczną.
2. Koło skierowane jest dla kierunków lekarsko-dentystyczny, elektroradiologii oraz higiena stomatologiczna od 1 do 5 roku studiów.
3. Ze względu na liczną grupę członków koła spotkanie odbywają się indywidualnie.
4. Najważniejszym osiągnięciem w ostatnich latach było stworzenie aplikacji mobilnej Dent-X do nauki radiologii, nagrody i wyróżnienia na konferencjach międzynarodowych, publikacje w czasopismach z punktami IF oraz czasopism punktowanych MNiSW.
5. Głównymi planami na przyszłość jest rozwój działalności dydaktycznej w postaci rozbudowania aplikacji poprzez dodanie nowych wersji językowych, czynne udziały w konferencjach międzynarodowych oraz kontynuacja publikowania prac w czasopismach z IF oraz punktowanych MNiSW.
6. Brak profilu w social-mediach.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej WLD "Dr n. med. Karolina Thum-Tyzo Prof. dr hab. n. med. Renata Chałas" Emanuela Bis skn.oralmedicine@umlub.pl 38 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej ma na celu poszerzenie zainteresowań oraz umiejętności praktycznych w obszarze chorób jamy ustnej, a także podnoszenie kwalifikacji w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej poprzez prowadzenie prac badawczych, przeglądowych oraz ich publikacji podczas konferencji naukowych oraz w czasopismach naukowych.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej skierowane jest dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego wszystkich lat studiów (1-5).

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania są organizowane zależnie od potrzeb Koła w formie on-line na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Katedrze i Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii na ul. Doktora Witolda Chodźki 6 w Lublinie.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Najważniejsze osiągnięcia naszego Koła w ostatnich latach to:

Publikacja w J Pre Clin Clin Res - The impact of piercing on various aspects of oral health. Alicja Srebrna, Paulina Sutkowska, Klaudia Szwaj, Natalia Puzio, Justyna Szałkowska, Aleksandra Strączek, Karolina Thum-Tyzo

Publikacja w Journal of Pre-Clinical and Clinical Research - Symptoms of selected parasitic diseases in the oral cavity - Natalia Puzio, Maria Sikora, Alicja Srebrna, Aleksandra Strączek, Natalia Węglarz, Klaudia Lewandowska, Grzegorz Mazurek, Karolina Thum-Tyzo.


II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Wczesna diagnostyka raka płaskonabłonkowego błony śluzowej jamy ustnej – Klaudia Lewandowska, Grzegorz Mazurek, Karolina Thum-Tyzo - I miejsce w sesji wystąpień ustnych studentów.

VII Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych"  - czynny udział w sesji ustnej

The use of I-PRF as an alternative treatment of oral mucosa lesions - Grzegorz Mazurek, Mirella Czapska, Klaudia Lewandowska, Karolina Thum-Tyzo
 
The use of narrow-band imaging (NBI) in diagnosingoral squamous cell carcinoma - Alicja Srebrna, Natalia Puzio, Paulina Sutkowska, Karolina Thum-Tyzo

The efficacy of using photodynamic therapy in the treatment of oral lichen planus – Klaudia Lewandowska, Justyna Szałkowska, Aleksandra Strączek, Grzegorz Mazurek, Karolina Thum-Tyzo

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej” – czynny udział w sesji ustnej Wpływ odżywiania na stan błony śluzowej jamy ustnej osób starszych – Emanuela Bis, Karolina Thum-Tyzo

VIII Konferencja zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół

Wpływ odżywiania na stan błony śluzowej jamy ustnej - Karol Paradowski, Jan Błaszczyk, Karolina Thum-Tyzo

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

W przyszłości planujemy poszerzyć umiejętności w zakresie diagnostyki i leczenia zmian grzybiczych oraz suchości w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, a także pogłębić wiedzę na temat zastosowania naturalnego kolagenu w leczeniu chorób błon śluzowych.
 
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Ortopedii Szczękowej WLD dr n med. Monika Tymczyna-Sobotka Julia Kozłowska skn.ortopediaszczekowa@umlub.pl 18 Nasze Koło oferuje działalność naukową
Koło skierowane jest do studentów wszystkich lat kierunku lekarsko-dentystycznego.
Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 14, po wcześniejszym ustaleniu z opiekunką koła, a bezpośredni kontakt następuje przez grupę na Messangerze.
Nasze osiągnięcia w ostatnim roku:
- Praca pt. „Rola diagnostyki radiologicznej w profilaktyce zaburzeń wyrzynania drugich trzonowców stałych szczęki u pacjentów ortodontycznych”  zajęła III miejsce podczas sesji RADIOLOGIA 2 na VI Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowo-naukowej „NoMAD – Novel Medical and Diagnostic Procedures”, która miała miejsce 18-19.03.2022r. w Lublinie
- Praca pt. „Rodzaje zdejmowanych aparatów ortodontycznych stosowanych przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy bez specjalizacji na podstawie badania ankietowego” zajęła III miejsce podczas sesji CHIRURGIA I ORTOPEDIA na VI Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowo-naukowej „NoMAD – Novel Medical and Diagnostic Procedures”, która miała miejsce 18-19.03.2022r. w Lublinie
- Praca pt. „Znaczenie profilaktyki próchnicy w zapobieganiu wadom zgryzu a świadomość rodziców” zajęła II miejsce podczas XIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia”, która miała miejsce 09.05.2022r. w Nowym Targu
- Praca pt. „Dysfunkcje i parafunkcje u dzieci jako czynnik etiologiczny wad zgryzu a świadomość rodziców”  zajęła I miejsce podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, która miała miejsce 12.05.2022r. w Lublinie
Poszerzanie projektów badawczych, prezentowanie wyników podczas konferencji naukowych oraz publikowanie w czasopismach branżowych.

https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Przy-Katedrze-i-Zak%C5%82adzie-Ortopedii-Szcz%C4%99kowej-104864719152636/
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Stomatologii Cyfrowej WLD dr n. med. Leszek Szalewski Magdalena Ungiert skn.cyfrowa.stom@umlub.pl 12 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? działalność naukowa, warsztaty
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Dla studentów wszystkich lat kierunku lekarsko-dentystycznego
3. Jak często odbywają się spotkania Koła? Raz w miesiącu
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Nasze koło działa dopiero od 2 miesięcy, dlatego nie mamy jeszcze zbyt wielu osiągnięć. Nie mniej jednak tworzymy cykl artykułów naukowych o tematyce fotografii stomatologicznej w Magazynie Stomatologicznym.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
tematy prac przewidzianych na rok 2023:
1) Psychologia uśmiechu – analiza jak parametry fotografii wpływają na ocenę uśmiechu
2) Wpływ długości ogniskowej na obliczenia złotej proporcji na podstawie zdjęć
3) Wpływ różnych systemów do polerowania na efekt końcowy wypełnień kompozytowych
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WLD dr n. med. Wojciech Świątkowski Karolina Wypych skn.chirustom@umlub.pl 10 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Działalność naukowa, dydaktyczna oraz warsztaty
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? Kierunek lekarsko-dentystyczny, lata studiów 3-5
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Raz w miesiącu lub w razie potrzeby w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? Prezentacja wyników pracy oryginalnej na konferencji LIMC, publikacja w czasopiśmie
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Działanośc naukowa oraz warsztaty i zawody na konferencji Lublin International Students’ Surgical Congress w kwietniu 2023
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WLD dr n. med. Anna Łukasiewicz-Gawęda Karolina Usowska skn.chirurgii.sz.t@umlub.pl 6 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
NAUKOWA

Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
STUDENCI KIERUNKU LEKARSKO-DENSTYSTYCZNEGO ORAZ LEKARSKEIGO
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?  BRAK ODGÓRNIE NARZUCONEGO HARMONOGRAMU SPOTKAŃ  KOŁA
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? WYSTĄPIENIA Z PREZENTACJAMI PRZYPADKÓW KLINICZNYCH NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? DALSZY ROZWÓJ NAUKOWY
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne) BRAK
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej WLD dr hab. n. med. Janusz Borowicz, dr n. med. Dorota Wójcik Ola Adamiak skn.protetyki@umlub.pl 3 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)? Działalność naukowa, warsztaty
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło? III-V rok
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)? Elastycznie, w razie potrzeby
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Znaczenie witaminy D w hipomineralizacji trzonowcowo - siekaczowej (MIH) - przegląd piśmiennictwa. (The importance of vitamin D in molar-incisor hypomineralization (MIH) - literature review.).  Klaudia Lewandowska, Grzegorz Mazurek, Dorota Wójcik, Janusz Borowicz. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko, a stan zdrowia jamy ustnej”. Lublin, 13.05.2021 [online]. [Streszcz.], [b. pag.], SIV_05.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? Uzyskanie nowych członków, którzy chcieliby pracować naukowo
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne) brak
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej WF dr hab. n. farm. Tomasz Baj Tomasz Karabin skn.farmakognozja@umlub.pl 26 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Nasze Koło Naukowe zajmuje się analizą fitochemiczną roślinnych surowców leczniczych, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod ekstrakcji i analizy, w tym spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) czy chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS), pod okiem Pana Profesora Tomasza Baja.
Celem naszych badań jest wykorzystanie powyższych metod w określaniu aktywności farmakologicznej substancji czynnych.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Działalność naszego Koła, ze względu na swoją specyfikę, skierowana jest głównie do studentów Wydziału Farmaceutycznego, którzy chcą kontynuować rozpoczętą na zajęciach przygodę z Farmakognozją.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła odbywają się na Katedrze, w razie potrzeby z prowadzącymi, którzy czuwają nad przebiegiem badań.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami zewnętrznymi, na których zlecenie wykonywano badania oraz uczestnictwo w zagranicznych oraz krajowych konferencjach, gdzie prezentowaliśmy wyniki naszych badań.

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Obecnym planem na przyszłość jest rozwój rozpoczętych współprac z przemysłem farmaceutycznym oraz żywieniowym.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii WF dr hab. n. farm. Mariola Herbet, prof. UM Bartosz Twarowski skn.toksykologia@umlub.pl 31 -
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką WF dr hab. n. farm., Ewa Kędzierska, profesor uczelni Sara Hmaidan skn.synapsa@umlub.pl 26 -
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii WF dr n. farm. Leszek Borkowski, prof. uczelni Agnieszka Grzelak skn.bib@umlub.pl 10 W naszym kole istnieje możliwość prowadzenia badań w szerokim zakresie m.in. nad materiałami przeznaczonymi dla medycyny regeneracyjnej lub związkami pochodzenia roślinnego. Wykorzystujemy metody biochemiczne, mikrobiologiczne oraz liczne techniki obrazowania. Koło skierowane jest do wszystkich Studentów.
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej i Społecznej WF dr n. farm Katarzyna Świąder Sara Wojtuń  skn.farmacjastosowanaispoleczna@umlub.pl 35 plik w formie skanu- prośba o przesłanie pliku w formacie .doc
Studenckie Koło Naukowe "mikroGRAM" Przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej WF dr inż. Sylwia Andrzejczuk, dr Martyna Kasela Małgorzata Tomczak skn.mikrobfarm@student.umlub.pl 25 W ramach działalności dydaktycznej przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe “mikroGRAM”, założone w 2002 roku. Bezpośredni opiekunowie prac naukowych realizowanych w ramach koła naukowego to: prof. dr hab. Anna Malm, dr hab. Urszula Kosikowska, prof. UM, dr hab. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM, dr Anna Biernasiuk, prof. UM, dr Agnieszka Grzegorczyk, prof. UM, dr Sylwia Andrzejczuk, dr Martyna Kasela, dr Marek Juda, dr Beata Chudzik-Rząd. Obecnie Koło liczy 25 członków, w tym studentów różnych roczników kierunków farmacji, analityki medycznej, biomedycyny oraz kierunku lekarskiego. Działalność Koła koncentruje się na zagadnieniach związanych z diagnostyką mikrobiologiczną, naukami farmaceutycznymi oraz współczesną kosmetologią. Działalność badawcza członków Koła obejmuje: izolowanie i identyfikację drobnoustrojów wchodzących w skład mikrobioty człowieka, pochodzących z różnych materiałów klinicznych i próbek środowiskowych; poszukiwanie czynników związanych z patomechanizmem i wirulencją drobnoustrojów, ich lekoopornością oraz zdolnością wzrostu w strukturze biofilmu; ocenę aktywności przeciwdrobnoustrojowej substancji naturalnych, izolowanych z różnych źródeł, w tym roślinnych, oraz związków chemicznych, w tym nowo zsyntetyzowanych. Członkowie SKN aktywnie uczestniczą w konferencjach krajowych i zagranicznych, chętnie podejmują wszelkie inicjatywy proedukacyjne, m.in. angażują się w realizację projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w inicjatywach szerzących wiedzę nt. mikroorganizmów w Katedrze poprzez prowadzenie prezentacji dla szkół podstawowych w ramach wykładów otwartych. Link do strony koła: www.facebook.com/groups/1060090121240108/
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Chemii Leków WF prof. dr hab. Anna Gumieniczek Daria Pitra chemialekow.stn@umlub.pl 6 W naszym kole naukowym studenci są uczestnikami badań prowadzonych przez pracowników katedry. Pracownik opiekujący się bezpośrednio studentem wskazuje temat badawczy, doradza w zakresie doboru literatury, nadzoruje prowadzenie eksperymentów. Z tego względu czas pracy w kole oraz terminy spotkań ustalane są indywidualnie pomiędzy bezpośrednim opiekunem i studentem.
Ze względu na profil katedry, studenci pracujący w kole naukowym nabierają umiejętności i doświadczenia w stosowaniu metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości leków, np. wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej, spektrometrii w zakresie UV/VIS, poczerwieni i dichroizmu kołowego. Problematyka badawcza obejmuje różne aspekty analizy farmaceutycznej, w tym ocenę stabilności leków i materiałów medycznych.
Osiągnięcia koła z ostatnich lat to czynny udział członków koła w kilku konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, w tym wygłoszenie kilku referatów. Wyniki większości badań prowadzonych w kole naukowym zostały opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF oraz kilku monografiach.
Celem naszej działalności jest rozwój studenckiej aktywności naukowej, prowadzenie aktualnych badań i upowszechnianie ich wyników.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej WF dr n. farm. Edyta Stefaniszyn Bartłomiej Paluch skn.farm.organ@umlub.pl 14 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opiera się przede wszystkim na rozwijaniu praktycznych umiejętności swoich członków, dotyczących syntezy nowych związków, pochodnych układów heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.
Członkowie koła pod opieką opiekunów, mają możliwość prowadzenia własnych badań oraz publikacji własnych wyników w czasopismach oraz na konferencjach naukowych.

Do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszamy studentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna. Członkami Koła mogą być studenci wszystkich lat studiów.

Ponieważ w naszym kole naukowym studenci są uczestnikami badań prowadzonych przez pracowników Katedry spotkania członków koła naukowego odbywają się na zasadzie indywidualnych zajęć z poszczególnymi prowadzącymi.

OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
Czynny udział w konferencjach naukowych:
27.06.2022r. - Lublin, X Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie,,, Wykorzystanie metod in silico do poszukiwania mechanizmu działania liganda o potencjalnej aktywności wobec czerniaka. Paweł Kozyra, Danuta Krasowska, Aleksandra Szymczyk, Monika Pitucha; opiekun pracy: dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni, PLAKAT
25-28.03.2021r. – Lublin – XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”– Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych pochodnych 1-(3-trifluorometylenofenylo)-4-podstawionego tiosemikarbazydu – Patryk Lasek, Monika Wujec – opiekun pracy: prof. dr hab. Monika Wujec – PLAKAT
28.05.2021r. – Lublin – X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wejrzenie w nowotworzenie” - Poszukiwanie aktywności przeciwnowotworowej in silico w grupie pochodnych semikarbazydu - Adrian Borzęcki, Paweł Kozyra, Monika Pitucha - opiekun pracy: dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni – REFERAT
28.06.2021r. – Lublin - IX Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” - Aktywność biologiczna pochodnych 1,3-benzotiazyn-4-onu – Gabriela Juszczyk, Łukasz Popiołek – opiekun pracy: dr hab. Łukasz Popiołek – REFERAT
28.06.2021r. – Lublin - IX Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” - Badania struktury pochodnych 1,2,4-triazolin-5-tionu w kontekście inhibitorów kinazy tyrozynowej CK1γ– Adrian Borzęcki, Paweł Kozyra, Monika Pitucha – opiekun pracy: dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni – REFERAT
Publikacje:
Publikacje w czasopismach posiadających Impact Factor
18.01.2022r., Biomolecules, Potential Anticancer Agents against Melanoma Cells Based on an As-Synthesized Thiosemicarbazide Derivative, Paweł Kozyra, Agnieszka Korga-Plewko, Zbigniew Karczmarzyk, Anna Hawrył, Waldemar Wysocki, Michał Człapski, Magdalena Iwan, Marta Ostrowska-Leśko, Emilia Fornal, Monika Pitucha, (IF = 6.064, 100 pkt MNiSW)
04.11.2022r., Molecules, Synthesis and anticancer activity of 1,3,4-thiadiazoles with 3-methoxyphenyl substituent. Sara Janowska, Dmytro Khylyuk, Agnieszka Gornowicz, Anna Bielawska, Michał Janowski, Robert Czarnomysy, Krzysztof Bielawski, Monika Wujec. [online] 2022 vol. 27 nr 20 , s. 1-19, DOI: 10.3390/molecules27206977
14.02.2020r. – Biomolecules (2020 vol. 10 nr 2, art. nr 296, DOI: 10.3390/biom10020296) - 2,4-dichlorophenoxyacetic thiosemicarbazides as a new class of compounds against stomach cancer potentially intercalating with DNA - Monika Pitucha, Agnieszka Korga-Plewko, Paweł Kozyra, Magdalena Iwan, Agnieszka A. Kaczor – opiekun: dr hab. n. farm. Monika Pitucha, prof. uczelni
(IF = 4,082, 100 pkt MNiSW).
Rozdziały w monografiach i referaty zjazdowe
29.09.2021r. – Lublin - „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” - Badania struktury pochodnych 1,2,4-triazolin-5-tionu w kontekście inhibitorów kinazy tyrozynowej CK1γ– Adrian Borzęcki, Paweł Kozyra, Monika Pitucha – opiekun pracy: dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni – ROZDZIAŁ W MONOGRAFII
29.09.2021r. – Lublin - „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” - Aktywność biologiczna pochodnych 1,3-benzotiazyn-4-onu – Gabriela Juszczyk, Łukasz Popiołek – opiekun pracy: dr hab. Łukasz Popiołek – ROZDZIAŁ W MONOGRAFII
01.09.2020r. – Lublin – Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa. Pod red. Doroty Kołodyńskiej Lublin 2020, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Synteza nowych pochodnych kwasu
4-hydroksybenzoesowego - Łukasz Popiołek, Katarzyna Tuszyńska, Sylwia Szeremeta, Daria Sondej, Kinga Paruch (Rozdział w monografii) – opiekun pracy: dr hab. n. farm. Łukasz Popiołek
2. 01.09.2020r. – Lublin – Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie: praca zbiorowa. Pod red. Doroty Kołodyńskiej Lublin 2020, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Analiza możliwości syntezy kompleksów jonów bizmutu (III) z wybranymi ligandami organicznymi – Paweł Kozyra, Patrycja Działak, Monika Pitucha (Rozdział w monografii) – opiekun pracy: dr hab. n. farm. Monika Pitucha, prof. uczelni
Nagrody i wyróżnienia:
1. 26-28.11.2020r. – Lublin – 7th Lublin International Medical Congress - In Silico Study On New Urea Derivative As A Vegfr 1 And 2 Inhibitor - Paweł Kozyra, Karolina Walaszek, Monika Pitucha - opiekun pracy: dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni – REFERAT – WYRÓŻNIENIE
2. 28.05.2021r. – Lublin – X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wejrzenie w nowotworzenie” - Poszukiwanie aktywności przeciwnowotworowej in silico w grupie pochodnych semikarbazydu - Adrian Borzęcki, Paweł Kozyra, Monika Pitucha - opiekun pracy: dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni – REFERAT – NAGRODA – I MIEJSCE

Tematyka badań na 2022/2023
Synteza nowych związków organicznych na nośniku stałym z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej.
Modyfikacja struktury chemicznej heteroaromatycznych i aromatycznych kwasów karboksylowych.
Synteza nowych związków organicznych o aktywności przeciwpasożytniczej i przeciwdrobnoustrojowej.
Synteza nowych związków organicznych o potencjalnym działaniu biologicznym.
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej WF dr n. farm. Maciej Korpysz Aleksandra Ozygała skn.zdb@umlub.pl 8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083332841345 Data założenia Koła: 1. października 2021 roku

Informacja o SKN, która zostanie umieszczona na stronie internetowej STN
Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

SKN Zakładu Diagnostyki Biochemicznej oferuje:
-działalność dydaktyczną związaną z możliwością publikacji na stronie internetowej artykułów popularnonaukowych powiązanych z popularyzacją medycyny laboratoryjnej wśród społeczności.
- działalność naukową, poprzez możliwość współpracy przy prowadzonych w Zakładzie projektach.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Aktywności podejmowane przez SKN Diagnostyki Biochemicznej skierowane są dla studentów zainteresowanych działalnością oraz diagnostyką laboratoryjną. Będą to studenci kierunków analityka medyczna, biomedycyna na każdym etapie studiów.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła odbywają się na platformie Teams, co trzy miesiące w celu podsumowania dotychczasowych działań.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

otwarcie strony internetowej i publikacja pierwszych artykułów popularnonaukowych,
stworzenie ogólnodostępnej, darmowej broszury ,,poradnik sumiennego pacjenta’’, który jest wskazówką dla pacjentów jak prawidłowo przygotować do badań laboratoryjnych,
- wzięcie czynnego udziału w przygotowaniu i realizacji projektu festiwalowego „Szybko, łatwo i ... profesjonalnie - testy antygenowe w praktyce laboratoryjnej”

5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Poszerzenie możliwości rozwoju działalności Koła, zależeć będzie od zaopatrzenia w zasoby ludzkie. Przede wszystkim zależy nam na zwiększeniu odsetka studentów angażujących się w swoje pierwsze próby wystąpień na konferencji czy pisania swoich pierwszych prac naukowych.

Zależy nam na zadbaniu o nieustanne propagowanie diagnostyki laboratoryjnej wśród społeczeństwa poprzez warsztaty, artykuły i zaangażowanie w akcje społeczne.6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Link do platformy Facebook: https://www.facebook.com/people/SKN-przy-Zak%C5%82adzie-Diagnostyki-Biochemicznej/100083332841345/?paipv=0&eav=AfaTuXJHjmrK3Q11Rr6SQWaePTzQkXjFa2h9Zfdb44uwro8XAekaXsr5FhfqKIl7P5k&_rdr

Link do aplikacji Instagram: https://www.instagram.com/skn_zdb/

Link do strony internetowej: http://www.knzdb.umlub.pl/strona/artykuly-popularnonaukowe/biochemia-w-diagnostyce-laboratoryjnej-czesc-1-/?fbclid=IwAR0rvYe4UkfmnquRzuOqQIr7dgae7wn6bmNx5JLoK9CBdOONm4QATFqwD3U
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Badań Przedklinicznych WF dr n. farm. Sylwia Wośko Ewelina Stadnik skn.pracowniabadanprzedklinicznych@umlub.pl 3 Informacja o SKN, która zostanie umieszczona na stronie internetowej STN
Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Nasze koło oferuje działalność naukową. Prowadzimy badania doświadczalne na zwierzętach w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej (OMD).  Głównym celem naszych badań eksperymentalnych na zwierzętach jest poznanie zachowań i reakcji zwierząt na różne substancje, głównie o potencjalnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Badania te, stanowią podstawę w poznawaniu właściwości leków lub substancji nowozsyntetyzowanych i wykonywane są w specjalnych pomieszczeniach, za zgodą Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Do naszego koła zapraszamy studentów III, IV i V roku - kierunek – Farmacja

Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
- spotkania umawiane są indywidualnie ze studentami, w dniach i godzinach dogodnych dla studenta.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
- udział w Festiwalu Nauki
- udział w konferencjach naukowych
- współautorstwo w publikacjach

Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Nasze koło dedykowane jest studentom, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu badań przedklinicznych.
Nasze plany na najbliższy rok akademicki to:
         - czynny udział w konferencjach naukowych,
         - czynny udział w przygotowaniu i realizacji projektów festiwalowych, - przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w periodykach naukowych.
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Chemi Analitycznej WF dr n. farm. Jan Sawicki, profesor uczelni Agata Dyś skn.chemianalityczna@umlub.pl 15 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Działalność naukowa oraz warsztaty w ramach prowadzonych prac badawczych.
Dla studentów jakich kierunkówów i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Zakres prac prowadzonych w ramach Koła kierowany jest głównie do studentów Wydziału Farmaceutycznego drugiego i późniejszych lat studiów, jednakże tematyka badań naukowych jest szeroka i może zainteresować także studentów innych Wydziałów.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania Koła odbywają się w ramach prowadzonych prac badawczych,
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Studenci biorą aktywny udział w prowadzonych badaniach naukowych, efekty pracy prezentowane są na konferencjach naukowych takich jak Zjazdy PTChem.s
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Badania naukowe w ramach prac badawczych:
Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów z porostów wykorzystywanych w kosmetykach,
Wyznaczanie aktywności przeciwwolnorodnikowej wybranych surowców i preparatów pochodzenia naturalnego,
Badanie właściwości antyoksydacyjnych ziołowych preparatów leczniczych,
Badanie właściwości antyoksydacyjnych płynnych preparatów kosmetycznych,
Ocena rozpuszczalności wybranych polifenoli roślinnych w mieszaninach eutektycznych tymolu i borneolu,
Analiza HPLC-DAD próbek otrzymanych techniką ABS,
Analiza ilościowa wybranych składników suplementów diety techniką spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
Potencjał cieczy jonowych w ekstrakcji wybranych substancji aktywnych.
Suplementacja podłoży hodowlanych wybranych kultur in vitro nanocząsteczkami metali szlachetnych w aspekcie bioakumulacji pierwiastków.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WF mgr farm. Joanna Lachowicz dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, prof. UM Aleksandra Pazera skn.farm.klin@umlub.pl 42 https://www.facebook.com/groups/3247729505488072/?mibextid=oMANbw Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej oferuje działalność zarówno naukową, jak i dydaktyczną. W ramach regularnych spotkań z Członkami SKN prowadzone będą także warsztaty. Do uczestnictwa w pracach SKN zapraszamy studentów III, IV, V i VI roku kierunku Farmacja, kierunku Lekarskiego oraz kierunku Lekarsko-Dentystycznego. Termin, czas trwania oraz miejsce spotkań SKN ustalane są indywidualnie ze studentami. Spotkania w zależności od tematyki będą odbywać się w Centrum Symulacji Medycznej, Ośrodku Medycyny Doświadczalnej lub innych pomieszczeniach UM. Spotkania SKN odbywać się będą raz w tygodniu. Koło swoją działalność rozpocznie z początkiem 2023 r. Studenci należący do SKN będą mieli możliwość wyboru profilu swojej działalności naukowej/dydaktycznej:
-Udział w badaniach przedklinicznych (z wykorzystaniem myszy Albino Swiss oraz Zebrafish) prowadzonych w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej.
-Rozwijanie nowych metod dydaktycznych wykorzystywanych na kierunkach medycznych.
-Doskonalenie umiejętności związanych ze sprawowaniem opieki nad pacjentem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności stosowanej przez pacjenta terapii oraz indywidualizację farmakoterapii i działań edukacyjnych.
"Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej" WF prof. dr hab. n. farm. Renata Nowak, dr Anna Och Mateusz Gajos skn.biologiazgenetyka@umlub.pl 7 Tematy prac przewidzianych na rok 2023:
- Analiza składu oraz aktywności biologicznej ekstraktów roślinnych oraz produktów i półproduktów pochodzenia roślinnego.
-Optymalizacja procesów ekstrakcji związków polifenolowych, sterolowych, terpenowych oraz polisacharydów z surowców naturalnych. 
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej WF Dr n. o zdr. Ewelina Firlej Emilia Paterek skn.cosmeticum@umlub.pl 37 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063236499742 Koło oferuje działalność naukową, dydaktyczną oraz warsztaty. Koło skierowane jest do studentów wszystkich kierunków i lat studiów. Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu. Do najważniejszych osiągnięć koła należą: Konferencja naukowa „Kosmetologia Holistycznie”, udział w badaniach dotyczących trądziku, wyróżnienia uczestników koła na konferencjach naukowych. Plany koła na przyszłość:-Udział w konferencjach naukowych
-Prowadzenie webinarów we współpracy z innymi SKN
-Rozwój działalności w social mediach
-Tworzenie postów edukacyjnych
-Warsztaty podczas różnych eventów
"Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej" WF dr n. farm. Dariusz Duma, Profesor uczelni Paweł Skóra skn.diagnostykilab@umlub.pl 25 https://instagram.com/skn_diagnostyki_laboratoryjnej?igshid=YmMyMTA2M2Y= Celem działania SKN przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej jest poszerzanie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej w zakresie medycyny laboratoryjnej. Członkowie koła mają możliwość przygotowywania artykułów do czasopism i monografii naukowych. Studenci mają również możliwość wykonywania własnych badań naukowych, które mogą wykorzystać w różnego typu pracach badawczych.Koło skierowane jest dla wszystkich studentów analityki medycznej. Spotkania odbywają się minimum 1 w miesiącu. Nasze plany na przyszłość:
wzrost aktywności członków Koła w środowisku studenckim poprzez organizację wykładów, prezentacji i warsztatów popularyzyjących dzidzinę medycyny laboratoryjnej
nawiązanie współpracy w zakresie prowadzonych badań naukowych z innymi, działającymi na UM w Lublinie Studenckimi Kołami Naukowymi
aktywizacja członków Koła – zwiększenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej
"Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Chemii Nieorganicznej" WF dr n. farm. Kamila Kasprzak-Drozd Karolina Opoka skn.chemiinieorganicznej@umlub.pl 13 Koło Chemii Nieorganicznej koncentruje się na badaniach w zakresie żywności funkcjonalnej. Przeprowadziliśmy m.in. analizę zawartości polifenoli w wybranych owocach i warzywach. Spotkania członków Koła nie mają narzuconego harmonogramu. Staramy się pracować w wolnym czasie od zajęć. Nasze Koło może przyjąć osoby ze wszystkich kierunków i lat studiów. Naszym obecnym planem jest kontynuowanie rozpoczętych badań.
Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Molekularnej przy Zakładzie Biofarmacji WF dr n. med. Justyna Kawka  Robert Kosteki  skn.biofarmacja@umlub.pl 4  Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
W Zakładzie Biofarmacji prowadzone są badania naukowe z zakresu modelowania oddziaływań molekularnych zachodzących pomiędzy cząsteczką leku  a miejscem aktywnym białka, czyli celem molekularnym leku. Badania te wymagają interdyscyplinarnego podejścia łączącego wiedzę z zakresu: chemii leków, farmakologii, bioinformatyki, biologii molekularnej. W efekcie możliwe jest opracowanie i proponowanie nowych substancji chemicznych jako potencjalnych przyszłych leków.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Badania naukowe są realizowane w trzech współpracujących ze sobą zespołach tematycznych (chemiczny, bioinformatyczny i biologiczny), w związku z czym działalność w Kole mogą rozpocząć wszyscy studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Praca w Kole Naukowym jest dostosowana do ilości zaplanowanych badań
oraz do możliwości czasowych obu stron. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Studenci pracują indywidualnie lub zespołowo pod opieką prowadzącego.
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Podczas drugiego Ogólnopolskiego Sympozjum Młodych Naukowców ProDoc, które odbyło się 12 kwietnia 2019 roku w Lublinie, Pani Agata Wolczyk, studentka III roku Biomedycyny, zaprezentowała poster pt.: „Wpływ doksorubicyny i pochodnych fenoterolu na żywotność mysich komórek raka jelita grubego linii CT26”. Niezmiernie miło jest poinformować, że Pani Agata zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy poster konferencji.
Kolejny sukces studentów Koła Naukowego funkcjonującego przy Zakładzie Biofarmacji. Kinga Bednarz i Jakub Rusinek, studenci III roku Biomedycyny, przygotowali pod opieką mgr farm. Moniki Maciąg i dr. Artura Wnorowskiego poster pt. „Zebrafish as a model organism to evaluate the toxicity of beta-adrenergic receptor agonists”, który zaprezentowali podczas I Biomedical Symposium "Interdisciplinarity in Biomedicine". Wyniki badań zaprezentowane na posterze przykuły uwagę prelegentów, którzy przyznali autorom drugą nagrodę w konkursie na najlepszy plakat.
Jakub Wójcik, student Szkoły Doktorskiej, wraz z Robertem Kosteckim, członkiem Koła Naukowego funkcjonującego przy Zakładzie Biofarmacji, podczas 5th Central European Biomedical Congress. Future trends in health interventions (29 maja – 1 czerwca 2023, Kraków) zaprezentowali plakat pt. „Novel fenoterol analogs as potent inhibitors of MAPK signaling in melanoma cells”. Wystąpienie zostało wyróżnione nagrodą The Best Paper and Poster Award. Zaprezentowane wyniki wskazują, że receptor β2-adrenergiczny stanowi interesujący cel dla potencjalnych leków przeciwnowotworowych, a działające nań pochodne fenoterolu skutecznie hamują aktywność kinaz ERK, które odpowiadają za proliferację komórek czerniaka. Badania realizowano w ramach grantu Sonata NCN pt.: „Wielocelowe ligandy selektywne funkcjonalnie w badaniu aktywności receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach nowotworowych” (2018/31/D/NZ7/01350).
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
- stałe włączanie studentów w realizowane projekty badawcze
Możliwość uczestnictwa w:
- konferencjach i wykładach tematycznych
- Lubelskim Festiwalu Nauki
- seminariach i zebraniach naukowych Zakładu Biofarmacji, podczas których studenci prezentują wyniki swoich badań.
Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu
w formacie png (jeśli obecne)
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia Przy Katedrze Dietetyki i Bioanalityki WB dr n.med. Joanna Popiołek-Kalisz Klaudia Mikołajczyk skn.medycynastyluzycia@umlub.pl 11 https://www.instagram.com/sknmedycynystyluzycia_umlub/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100088716597470 W kole oferujemy działalność przede wszystkim naukową – tworzenie wspólnych publikacji, monografii, przygotowanie do czynnego udziału w konferencjach. Jesteśmy również otwarci na działalność dydaktyczną,prowadzenie webinarów lub warsztatów w zależności od pomysłów członków koła. Koło skierowane jest do wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego już od pierwszego aż do ostatniego roku studiów. Spotkania odbywają się zazwyczaj zdalnie – z racji tego, że jest to koło interdyscyplinarne, ciężko jest znaleźć wspólny wolny termin i salę na spotkanie stacjonarne, jednak jeżeli zachodzi taka potrzeba zawsze można takowe ustalić. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeby – raz na 2 miesiące lub rzadziej/częściej. Do najważniejszych osiągnięć koła należą:Liczne udziały czynne członków w konferencjach. Obecnie zaczynamy działać nad pisaniem publikacji naukowych. Plany koła na przyszłość: Chcielibyśmy stworzyć grupę studentów, którzy wspólnie będą dzielić się wiedzą i zaangażowaniem do Medycyny Stylu życia i dzięki temu będą w stanie znaleźć partnerów do tworzenia publikacji i prac naukowych ale i nie tylko. Liczymy również na interdyscyplinarne współprace z innymi kołami pod wieloma względami – naukowymi, dydaktycznymi oraz warsztatowymi.
Studenckie Koło Naukowe Immunologii Doświadczalnej Przy Katedrze Nauk Biomedycznych - Zakład Immunologii Doświadczalnej WB dr n.med. Sebastian Mertowski Filip Koszałka skn.immunologii.doswiadczalnej@umlub.pl 10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088736530538 https://www.instagram.com/immunologiadoswiadczalna_umlub/ Koło oferuje swoim członkom szeroki wachlarz możliwości, m.in. naukę pracy w laboratorium immunologicznym, szlifowania zdolności pisania prac naukowych oraz ich prezentacji pod kątem wystąpień na konferencjach a także wsparcie w badaniach nad tematami oryginalnymi. Koło skierowane jest dla studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jego absolwentów oraz pracowników zainteresowanych dziedziną immunologii. Dyżury koła odbywają się cotygodniowo. Zgrupowania wszystkich członków odbywają się raz w miesiącu, w terminie ustalonym wewnętrznie. Do najważniejszych osiągnięć koła należą:
-Zdobycie I miejsca w sesji prac oryginalnych konferencji MedIQ 2022.
-Zdobycie II miejsca oraz dwóch wyróżnień na ogólnopolskiej konferencji NATURE Polish Scientific Conference 2022
Planujemy kontynuować pracę nad aktualnymi badaniami koła oraz wypełniać nasze cele statutowe.
SKN Dietetyki Klinicznej WB mgr Karolina Goral Martyna Szczygielska skn.dietetykakliniczna@umlub.pl 29 https://www.instagram.com/dietetyka_umlub/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064662072781 https://www.tiktok.com/@skn.dietetyki?_t=8YJFjqPmItS&_r=1  SKN Dietetyki Klinicznej oferuje zarówno działalność naukową.  SKN Dietetyki Klinicznej skierowane jest dla studentów każdego roku, niezależnie od kierunku
studiów. Spotkania odbywaja się raz w miesiącu I są uzależnione od potrzeb. Terminy nie są ustalone odgórnie. Do najważniejszych osiągnięć koła należą:
organizowanie webinarów, branie udziału w konkursach typu: Nutriada, akcje zewnętrze w galeriach. Plany koła na przyszłość:
-Edukacja żywieniowa w szkołach I przedszkolach
- Działalność naukowa, badawcza
- Organizowanie webinarów, konferencji
- Współpraca z innymi kierunkami
Interdisciplinary Biomedical Science Club Przy Samodzielnej Pracowni Genetyki Molekularnej WB prof. dr hab. n. biol. Przemysław Tylżanowski Elżbieta Kot interdisciplinarybiomedicalscienceclub@umlub.pl 34 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Interdisciplinary Biomedical Science Club oferuje szereg działań, w których można wziąć udział. Do najczęstszych należą spotkania w formie Journal Club’ów, na których w języku angielskim omawiane są prace naukowe w formie prezentacji, a następnie dyskusji pozwalające członkom koła podszkolić się w tej dziedzinie. Dodatkowo można zyskać doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju eventów oraz warsztatów naukowych (np. sympozjum naukowe, dni otwarte, targi kół i wiele innych). Od tego roku planujemy rozszerzyć działalność również w zakresie spotkań w formie debat z udziałem doświadczonych osób oraz udostępnić członkom laboratorium.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Jak sama nazwa wskazuje, koło jest przeznaczone dla studentów wszystkich kierunków, nawet tych anglojęzycznych. W naszych progach znaleźli już miejsce studenci biomedycyny, farmacji, medycyny, również z english division.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania koła odbywają się raz na dwa-trzy tygodnie i trwają one zazwyczaj 45-90 minut w zależności od tematów oraz dyskusji mających miejsce. Przeważnie są one prowadzone w formie stacjonarnej.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Najważniejszym osiągnięciem Interdisciplinary Biomedical Science Club w ostatnich latach jest samodzielna organizacja licznych sympozjum z udziałem studentów oraz znamiennych osób w świecie nauki.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Oprócz spotkań w formie Journal Club’ów planujemy od tego roku rozszerzyć działalność o zajęcia w laboratorium oraz spotkania w formie debat z udziałem doświadczonych w tej dziedzinie osób. Planujemy również zorganizować w kolaboracji z Uniwersytetem Jagiellońskim Sympozjum Naukowe.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
strona internetowa: http://biomedycyna.umlub.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/biomedycynaumlub
Instagram: https://www.instagram.com/biomed_umlub/
""Studenckie Koło Naukowe Badań Behawioralnych Przy Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry Nauk Biomedycznych""  WB mgr Łukasz Kurach Justyna Grymuza sknbehawior@umlub.pl 5 W naszym kole naukowym studenci uczestniczą w badaniach prowadzonych przez pracowników Pracowni. Działalność Koła koncentruje się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (w tym Danio rerio) w badaniach nad:
· mechanizmami działania substancji psychoaktywnych;
· patomechanizmami i poszukiwaniem nowych substancji w leczeniu wybranych chorób układu nerwowego oraz zaburzeń metabolicznych.
Ponadto współpraca Pracowni z wieloma Katedrami Uniwersytetu Medycznego oraz jednostkami zewnętrznymi zapewnia możliwość uczestniczenia w zróżnicowanych tematycznie projektach. Studenci pracujący w Kole Naukowym nabierają umiejętności w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zwierząt, badań behawioralnych oraz badań molekularnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Interdyscyplinarne Koło Medycyny Sportowej Przy Zakładzie Medycyny Sportowej Katedry Fizjoterapii Klinicznej WNoZ dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda Nikola Kurtok ikms@umlub.pl 64 https://www.instagram.com/ikms.umlub/ https://www.facebook.com/ikms.umlub Koło oferuje:- działalność naukowa – pomagamy zarówno w stawianiu pierwszych kroków w badaniach naukowych, jak i rozwijaniu zdobytych wcześniej umiejętności. Prowadzimy warsztaty naukowe, m.in. z pisania prac oryginalnych i przeglądowych, analizy statystycznej, czy oceny jakości prac naukowych. W zakładzie istnieje możliwość uczestnictwa w projektach naukowych. Posiadamy dostęp do Laboratorium Analizy Ruchu Zakładu Medycyny Sportowej, w którym znajdują się takie sprzęty jak elektromiograf powierzchniowy, dynamometr, inklinometry, platforma stabilometryczna, system analizy ruchu, bieżnia czy ergometr.
-działalność dydaktyczna – prowadzimy warsztaty zawodowe nakierowane głównie na diagnostykę, profilaktykę i leczenie urazów sportowych. Studenci mają możliwość praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w ramach „Pokoju odnowy biologicznej” podczas Akademickich Mistrzostw Polski oraz Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego organizowanych na naszej uczelni. Prowadzimy również spotkania cykliczne Koła, polegające na przeglądzie interesujących publikacji z zakresu medycyny sportowej.
-społeczna – prowadzenie social mediów Koła nakierowanych na promocję aktywności fizycznej oraz doniesienia naukowe z medycyny sportowej.
Koło skierowane jest głównie do studentów fizjoterapii i lekarskiego, od pierwszego roku studiów, jednak zapraszamy również studentów innych kierunków. Cykliczne spotkania odbywają się co miesiąc, na sali konferencyjnej Hali sportowo-widowiskowej UML. Dodatkowo, co ok. miesiąc prowadzimy warsztaty naukowe i dydaktyczne.
Od początku działania Koła (2020 rok) nasze Koło znajduje się w pierwszej 10 rankingu kół naukowych UML. W ramach działalności koła powstało kilkadziesiąt artykułów naukowych, w tym prac opublikowanych w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor, oraz liczne wystąpienia konferencyjne. Koło jest także współorganizatorem projektu „Świadoma aktywność sportowa, czyli jak wytrenować zdrowie”, finansowanego w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W tym roku rozpoczynamy spotkania cykliczne Koła, które będą miały formę forum dyskusyjnego. Spotkania te będą miały na celu połączenie działań dydaktycznych i naukowych Koła – co miesiąc studenci będą prezentowali wyniki artykułu naukowego z zakresu medycyny sportowej, który zwrócił ich uwagę w ostatnim czasie. Po prezentacji artykułu odbędzie się dyskusja na temat przeprowadzonego badania i implikacji klinicznych wyników. Z jednej strony, spotkania te pozwolą studentom na uzyskanie najnowszej wiedzy opartej na Evidence Based Medicine. Z drugiej strony, studenci będą mieli okazję zgłębić temat badań naukowych, zaznajomić się ze strukturą artykułu, nauczyć się oceniać jego jakość oraz zwiększyć swoje umiejętności prezentacji wyników badań.
Planujemy także rozszerzyć działanie „Pokoju odnowy biologicznej”, który w zeszłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem podczas Akademickich Mistrzostw Polski we wspinaczce sportowej. Studenci mieli możliwość wykorzystania nabytych na warsztatach umiejętności z zakresu odnowy biologicznej oraz kinesiotapingu i terapii manualnej urazów sportowych typowych dla wspinaczy.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Położnictwa i Ginekologii WNoZ dr n. med. Grzegorz Bakalczuk Pola Bakalczuk skn.pig@umlub.pl 11 Działalność koła opiera się na pracach badawczych oraz przeglądowych, których wyniki prezentowane są podczas konferencji naukowych w formie wystąpień ustnych.
Opiekunowie koła pomagają z doborem tematu prac naukowych. Koło jest dla studentów wszystkich kierunków i lat, którzy są zainteresowani położnictwem i ginekologią.
Koło nie prowadzi spotkań. Planem koła na przyszłość jest rozwój naukowy. 
SKN przy Zakładzie Promocji Zdrowia WNoZ dr hab. n. o zdrowiu Anna Bednarek Filip Pastuszuk skn.promocjazdrowia@umlub.pl 11 Działa w nowej strukturze Uczelni od 1 października 2021 roku. Członkowie Koła spotykają się na indywidualnych lub grupowych spotkaniach z opiekunami w Zakładzie Promocji Zdrowia w budynku Collegium Maximum przy ul. Staszica 4/6, pokój 9 i 10. Każdy ze studentów ma możliwość realizacji własnego lub zespołowego projektu badawczego ustalonego wspólnie z opiekunami. Uczestnikami Koła mogą być studenci studiów I i II stopnia oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, na wszystkich latach studiów, z różnych kierunków medycznych oraz doktoranci. Główne założenia pracy naszego Koła:
-Wyzwalanie aktywności, samodzielności i twórczej postawy studentów różnych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
-Kształtowanie poczucia identyfikacji z przyszłym zawodem medycznym.
-Wspieranie rozwoju naukowego oraz zainteresowań studentów w obszarze promocji zdrowia w populacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów (np.: udział w konferencjach/sympozjach naukowych oraz publikacje naukowe).
-Udział w projektach festiwalowych i piknikowych (np.: podczas Lubelskich Festiwali Nauki).
-Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (kontakt z wybranymi szkołami, samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć/warsztatów o tematyce prozdrowotnej).
SKN Przy Zakładzie Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego WNoZ dr hab. n. o zdr. Bożena Baczewska, profesor uczelni Julia Tajchreber skn.interna@umlub.pl 9 SKN przy Zakładzie Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego oferuje działalność naukową i dydaktyczną. SKN „Interna” skierowane jest przede wszystkim do studentów Pielęgniarstwa, zarówno I, jak i II stopnia. Spotkania Koła odbywają się w Zakładzie Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, mieszczącym się w Collegium Academicum (II piętro), w terminach odpowiadających bieżącym potrzebom członków Koła, co około 2 tygodnie. Plany koła na przyszłość:
-Rozwój i promocja Koła wśród Studenckich Kół Naukowych i Uczelni.
-Realizacja nowych pomysłów badawczych.
-Aktywny udział członków Koła w Konferencjach Studenckich.
-Prowadzenie webinarów, propagujących wiedzę i zachowania prozdrowotne w społeczeństwie.
-Udział w Zawodach Sim Challange w maju 2023 r.
"Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej" WNoZ dr n.med. Piotr Olcha Natalia Kaleta  skn.giniginendokryno@umlub.pl 6 Koło oferuje działalność naukową. Skierowane jest do studentów kierunku lekarskiego, każdego roku.
Spotkania Koła odbywają się w zależności od potrzeby i aktywności. 
"Studenckie Koło Naukowe „Edukatorów Zdrowia” Przy Zakładzie Edukacji Zdrowotnej" WNoZ dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Profesor Uczelni   edukatorzdrowia@umlub.pl 13 Działalność naukowa:
-Ocena realizacji programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina.
-Satysfakcja pacjentów z realizacji programów profilaktycznych w mieście Lublin.
-Wiedza studentów uczelni wyższych na temat zasad zdrowego żywienia.
Działalność dydaktyczna:
-Realizacja edukacji zdrowotnej dotycząca zdrowego stylu życia oraz czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i społecznych.
Koło skierowane jest do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Spotkania odbywają w zależności od potrzeb członków Koła. Najczęściej raz lub dwa razy w miesiącu. Do najważniejszych osiągnięć koła należą:
-Wyróżnienia prac studenckich prezentowanych na Kongresach Zdrowia Publicznego organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
-Publikacje realizowanych badań naukowych w renomowanych periodykach naukowych.
Plany koła na przyszłość:
-Aktywny udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych krajowych i międzynarodowych.
-Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lubelskie Dni Promujących Zdrowie.
-Organizacja Sympozjum Naukowego na temat Sytuacji zdrowotnej społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19.
"Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Położnictwa przy Zakładzie Koordynowanej Opieki Położniczej" WNoZ "dr. hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni; opiekun pomocniczy: dr. n. o zdr. Agnieszka Pieczykolan" Monika Flis skn.poloznictwo@umlub.pl 17 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064322243861 https://www.instagram.com/skn.poloznictwo.umlub/ Nasza działalność jest wielokierunkowa. Aktywnie uczestniczymy w konferencjach, piszemy prace naukowe. Oprócz działalności naukowej bardzo prężnie działamy podczas akcji profilaktycznych na terenie Lublina. Naszą misją jest określenie wielowymiarowego i holistycznego modelu opieki nad kobietą i rodziną oraz pogłębianie wiedzy z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej. Koło jest skierowane głównie do studentów na kierunku Położnictwo, natomiast mile widziani są studenci innych kierunków.
Spotkania koła odbywają się co 2-3 miesiąca. Forma i miejsce spotkań jest publikowane na Naszych mediach społecznościowych.
Do najważniejszych osiągnięć koła należą: Organizacja wykładów otwartych ,,Okiem położnej…”; Organizacja spotkania dla studentów pierwszego roku położnictwa pt. ,,Chodź pokażę Ci świat na UMLUBie”. W Naszych planach jest ciągły rozwój. Planujemy spotkania wewnątrz koła z doświadczonymi specjalistami. 
"Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej" WNoZ mgr Dorota Staniak Rudolf Blicharski skn.zaklad.fizjoterapii@umlub.pl 8 Koło prowadzi działalność naukową, od przyszłego roku zamierzamy rozszerzyć o warsztaty i organizację konferencji.  Koło przeznaczone dla studentów Fizjoterapii wszystkich roczników. Do najważniejszych osiągnięć koła należą: -Udział w kilku konferencjach naukowo-szkoleniowych.
-Nawiązanie współpracy z Geodezyjnym Kołem Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Plany koła na przyszłość: Kontynuacja pracy naukowej. Organizacja konferencji naukowo-szkoleniowej. Organizacja warsztatów szkoleniowych. 
"SKN Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa „Po Drugiej Stronie Strzykawki”" WNoZ dr n. o zdr. Aneta Kościołek, prof. UM, dr n. med. Iwona Adamska-Kuźmicka, prof. UM Wiktoria Konaszczuk skn.pielegniarstwo@umlub.pl 39 https://www.facebook.com/PDSSumlub https://www.instagram.com/po.drugiej.stronie.strzykawki/ Nasze koło działa na wielu różnych płaszczyznach, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Prowadzimy bowiem działalność:
·Naukową (piszemy artykuły naukowe, uczestniczymy w konferencjach naukowych i festiwalach nauki),
·Filmową (nagrywamy filmiki instruktażowe),
·Edukacyjną (prowadzimy warsztaty nie tylko dla członków naszego koła, ale także dla szkół i Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich).
Aktywność w naszym Kole to świetny sposób na uzupełnienie wiedzy akademickiej  i wykorzystanie jej w praktyce. Koło umożliwia także doskonalenie umiejętności pielęgniarskich na różnych wydarzeniach, a panująca tutaj miła atmosfera sprzyja rozwojowi wszystkich naszych członków.
 Nasze koło jest głównie skierowane do wszystkich studentów pielęgniarstwa I i II stopnia, ale ze względu na szeroki obszar działania, jesteśmy otwarci także na studentów innych kierunków. W naszych członkach są również obecne osoby z kierunku lekarskiego i ratownictwa medycznego. Terminy spotkań ustalamy na bieżąco i zazwyczaj są one organizowane w Collegium Maximum w Pracowniach Umiejętności Pielęgniarskich przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, ale mogą również odbywać się zdalnie, na platformie Microsoft Teams. Do najważniejszych osiągnięć koła należą: •        Uczestniczyliśmy czynnie w konferencjach naukowych organizowanych nie tylko w Lublinie, ale także w Warszawie, Siedlcach, Chełmie, Płocku
i Głogowie.
•Pomogliśmy w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”, Lublin, 15 listopada 2022 r.
•Artykuły naszych członków były pozytywnie recenzowane, dzięki czemu opublikowano je w czasopismach naukowych, takich jak: Journal of Education, Health and Sport, Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej, Gerontologia Polska.
•Prowadziliśmy warsztaty i projekty naukowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców (m.in. warsztaty: „Od Maluszka do Staruszka - ogród praktyki pielęgniarskiej” i „Z profilaktyką na TY - badam gruczoły piersiowe wygrywam życie!” na Lubelskim Festiwalu Nauki, warsztaty z pierwszej pomocy, warsztaty „Symulacja zdarzenia masowego” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku).
•W roku 2022 nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich, z którym spotkania umożliwiają nam na szerzenie naszej wiedzy oraz włączanie się do pomocy w różnorodnych wydarzeniach w miejscach publicznych (np. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony 1 października).
Nasze Koło ma w planach kontynuować działalność naukową, filmową i edukacyjną. Planujemy współpracować ze szkołami, różnymi organizacjami i wolontariatami (np. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, fundacja DKSM), a także z innymi Kołami Naukowymi. Mamy zamiar przygotowywać i uczyć się tworzenia prac badawczych (opracowywanie metodologii i analiza wyników), referatów konferencyjnych oraz projektów naukowych. 
"Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego" WNoZ Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, prof. uczelni; opiekunowie pomocniczy: dr n. med. Grzegorz Nowicki, dr n. o zdr. Agnieszka Chrzan-Rodak  Wiktoria Mazurek koisoz@umlub.pl 15 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088710564127 Cele działalności SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
1. Budowanie platformy rozwoju naukowego i zawodowego studentów,
2. Poszerzanie specjalistycznej wiedzy studentów z zakresu opieki skoncentrowanej na pacjencie i rodzinie w środowisku zamieszkania,
3. Poszerzanie specjalistycznej wiedzy studentów z zakresu opieki nad pacjentem w wieku geriatrycznym,
4. Poszerzanie specjalistycznej wiedzy studentów z zakresu koordynowanej opieki w podstawowej opiece zdrowotnej,
5. Promowanie edukacji onkologicznej, kardiologicznej, diabetologicznej zwiększającej skuteczność działań w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych w środowisku zamieszkania pacjnetów
6. Tworzenie mobilnych narzędzi oceny pacjenta do wykorzystania w praktyce dydaktyki zawodowej studentów pielęgniarstwa i w praktyce klinicznej pielęgniarek,
6. Tworzenie koalicji współpracy ze środowiskowymi instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi potrzeby pacjentów z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów w środowisku zamieszkania.
6. Wsparcie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowych członków Koła,
7. Wspomaganie ścieżki własnego rozwoju i dorobku naukowego (konferencje, publikacje naukowe),
Priorytety działalności na rok 2023:
1.Finalizacja działań w ramach projektu: “Diagnostic nurse”- aplikacja mobilna- wsparcie kompetencji diagnostycznych pielęgniarki – w II edycji konkursu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje
2. Promocja pielęgniarstwa środowiskowego i geriatrycznego wśród uczelni wyższych w Polsce.
3.Udział w konferencjach naukowych, przedstawienie zagadnień związanych z aplikacją mobilną i jej wykorzystaniem w pielęgniarstwie środowiskowym i geriatrycznym.
4. Przygotowanie materiału do publikacji w czasopismach naukowych.
5.Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla studentów kieruku pielęgniarstwo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Diagnostic Nurse.
Koło skierowane jest do studentów I i II stopnia kierunków:
-pielęgniarstwo
-położnictwo,
-ale, także studenci Szkoły Doktorskiej oraz innych kierunków zainteresowani problematyką opieki w środowisku zamieszkania pacjentów.
Spotkania koła odbywają się średnio co 1-3 miesiące, jednak w zależności od priorytetów zadaniowych mogą być dostosowywane do oczekiwań członków SKN.
Siedziba SKN znajduje się w Zakładzie  Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, Collegium Maximum, ul Staszica St. 4/6, p. 219 Lublin. Do najważniejszych osiągnięć koła należą: Realizacja projektu: “Diagnostic nurse”- aplikacja mobilna- wsparcie kompetencji diagnostycznych pielęgniarki – w II edycji konkursu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Plany koła na przyszłość: Współpraca ze studentami SKN z innych uczelni wyższych prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo w celu doskonalenia i rozwoju aplikacji mobilnej Diagnostic Nurse
SKN Przy Zakładzie Psychiatrii i Pielęgniarstwa Psychiatrycznego WNoZ dr. hab. Renata Anna Markiewicz Wiktoria Mazurek skn.pielegniarstwopsychiatryczne@umlub.pl 75 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Działalność Koła opiera się na zgłębianiu zagadnień dot. uzależnień narkotykowych, opieki i terapii osób uzależnionych i popularyzowanie zdobytej wiedzy na konferencjach naukowych, wystąpieniach i pogadankach.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Nasze koło jest skierowane do studentów III roku studiów na kierunku Pielęgniarstwo.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania koła będą odbywały się 4 razy w miesiącu z podziałem uczestników na mniejsze grupy na terenie Zakładu Psychiatrii i Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach? -
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło? -
Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne) -
SKN Historyków i Etyków Pielęgniarstwa i Położnictwaprzy Zakładzie Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie WNoZ mgr Michał Machul mgr Magdalena Dziurka Kamila Krasucka skn.nursingethics@umlub.pl 25 1.        Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Działalność Koła opiera się przede wszystkim na działalności badawczej. Studenci włączają się także w działania promujące zdrowie, a także wspierające budowanie prestiżu i tożsamości zawodowej pielęgniarek i położnych.

2.        Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło zrzesza studentów pielęgniarstwa i położnictwa.

3.        Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła odbywają się przynajmniej raz w miesiącu - Collegium Maxiumum/platforma Microsoft Teams.

4.        Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

v        Czynny udział w budowaniu Europejskiego Networku Studentów Pielęgniarstwa, zrzeszającego studentów pielęgniarstwa z państw: Polska, Niemcy, Słowenia, Chorwacja, UK, Finlandia
v        Czynny udział w VI Europejskiej Konferencji Studentów Pielęgniarstwa „Adolescent Wellbeing: Cross CulturalComparisons” odbywającej się w Lincoln (Wielka Brytania) w dniach 25-29 listopada 2019 roku. I udział w projekcie Erasmus Youth, który zakładał organizację konferencji oraz warsztatów.
v        2019-2020 – projekt finansowany przez MNiSW, Projekt Najlepsi z Najlepszych 4.0. Temat projektu:Pielęgniarstwo przyszłości – promocja aktywności naukowej studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na arenie międzynarodowej.
v        Czynny udział w Trinity Health and Education International Research Conference 2020, Dublin, Irlandia (prezentacja ustna)- marzec 2020 rok
v        Czynny udział w 53rd Annual Communicating Nursing Research Conference, Portland, Stany Zjednoczone (poster) – kwiecień 2020 rok
v        Udział w ICN - International Council of Nurses Congress "Nursing Around the World" w dniach 2-4 listopada 2021 roku (online) – “Determinants of the level of cultural competence of Polish nurses working in hospitals. Preliminary study. (poster).
v        24.02.2021 – 09.06.2021 - Udział w międzynarodowych warsztatach „International Nursing Ethics Cross Cultural Comparisons”, w których uczestniczyli studenci Z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Chorwacji, Finlandii i Polski - Anna Obuchowska, Michał Kotowski, Aleksandra Pydyś, Aleksandra Grzegorczyk, Justyna Kasperek, Julia Ćiklak, opiekun: dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, profesor uczelni, mgr Michał Machul.
v        01.06.2021 – 31.01.2022 – Grant w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Temat projektu: „Praktyka pielęgniarska oparta na wartościach – wsparcie międzynarodowej aktywności  naukowej młodych liderów pielęgniarstwa” – Anna Obuchowska, Michał Kotowski, opiekun: dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, profesor uczelni, mgr Michał Machul.
v        08.06.2021 – 30.06.2022 – Wygrana w konkursie „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” z projektem pt. „Pielęgniarstwo oparte na wartościach – rozwój studenckiej międzynarodowej współpracy naukowej” – Aleksandra Grzegorczyk, Anna Obuchowska, Michał Kotowski, Baran Adrianna, Magdalena Dziurka, Michał Machul, Anna Obuchowska, Patrycja Ozdoba, Aleksandra Pydyś, Kamila Krasucka, Natalia Olszewska, opiekun: dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, profesor uczelni.

v        Publikacja artykułów naukowych:
v        Machul M, Bieniak M, Chałdaś-Majdańska J, Bąk J, Chrzan-Rodak A, Mazurek P, Pawłowski P, Makuch-Kuśmierz D, Obuchowska A, Bartoszek A, Karska K, Jurek K, Cardenas C, Dobrowolska B. Lifestyle Practices, Satisfaction with Life and the Level of Perceived Stress of Polish and Foreign Medical Students Studying in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(12):4445. https://doi.org/10.3390/ijerph17124445.
v        Machul M, Dziurka M, Gniadek A, Gotlib J, Gutysz-Wojnicka A, Kotowski M, Kozieł D, Krasucka K, Obuchowska A, Ozdoba P, Panczyk M, Pydyś A, Uchmanowicz I, Dobrowolska B. Caring Ability and Professional Values of Polish Nursing Students—A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(18):11308. https://doi.org/10.3390/ijerph191811308.
v        Dziurka M, Machul M, Ozdoba P, Obuchowska A, Kotowski M, Grzegorczyk A, Pydyś A, Dobrowolska B. Clinical Training during the COVID-19 Pandemic: Experiences of Nursing Students and Implications for Education. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(10):6352.https://doi.org/10.3390/ijerph19106352.


5.        Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Zainteresowania badawcze członków SKN koncentrują się wokół następującej tematyki:
v        Historia pielęgniarstwa w kraju i na świecie oraz jej znaczenie dla współczesnego pielęgniarstwa.
v        Tożsamość zawodowa pielęgniarek. Analiza czynników wpływających na wizerunek zawodowy pielęgniarek
v        Etyka zawodowa pielęgniarek i położnych – zagadnienia dotyczące klauzuli sumienia w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej; etyka troski i dylematy związane z jej aplikacją do praktyki klinicznej.
v        Etyka zawodowa pielęgniarek i położnych: zagadnienia dotyczące dylematów etycznych/praw pacjentaw więziennej opiece zdrowotnej.
v        Budowanie prestiżu i tożsamości zawodowej pielęgniarstwa i położnictwa w społeczeństwie: doświadczenia pielęgniarek i położnych pracujących w więzieniu, na oddziałachpsychiatrii sądowej.


6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Profil na Facebook - „Przepis na pielęgniarstwo”https://www.facebook.com/przepisnapielegniarstwo/
SKN przy Zakladzie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej WNoZ "dr n. med, Zdzisława Szadowska-Szlachetka mgr Bożena Krzysiak-Rydel" Marta Stawecka skn.opiekadlugoterminowa@umlub.pl 10 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Działalność naukowa, dyżury.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Studenci wszystkich lat kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.
3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Raz na 2 miesiące. Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Collegium Academicum, pokój 214.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Koło działa od niespełna roku ( nowa struktura zakładu)
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Udział w konferencjach naukowych.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego "Uśmiech Proszę!" WNoZ dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka, Profesor uczelni; mgr Aleksandra Fornal Katarzyna Adamska skn.zppp@umlub.pl 30   Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Koło oferuje działalność naukową (prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie i prezentacja referatów na konferencjach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach i konkursach) oraz promującą wiedzę (popularyzowanie wiedzy z zakresu pediatrii w mediach społecznościowych, udział w wydarzeniach naukowych, organizacja warsztatów, promowanie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło skierowane jest do studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w których kręgu zainteresowań znajduje się opieka nad dzieckiem. Nie istnieją ograniczenia w zakresie roku/kierunku studiów.

Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania mają charakter zdalny lub stacjonarny, w zależności od aktualnych preferencji uczestników. Członkowie Koła spotykają się zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu. Często spotkania organizowane są dla grup tematycznych.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Koło dopiero powstało, o osiągnięciach będziemy informować na bieżąco.

Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Obecnie Koło stawia na szeroko pojęty rozwój. Członkowie aktywnie pracują nad dorobkiem naukowym, realizują swoje pasje oraz planują przyszłą aktywność Koła, między innymi udział w zbliżających się konferencjach naukowych czy tegorocznym Lubelskim Festiwalu Nauki. Planują konferencję wspierającą i popularyzującą Bank Mleka Kobiecego działający przy SPSK-1. Pełni pomysłów, integrując się, nie obawiają się wyzwań.

Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551923466679&mibextid=LQQJ4d https://www.instagram.com/skn_usmiechprosze/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr&fbclid=IwAR2Gc-eFR1UNWKxUuzGvgnfSXc4eijHOlG7a7M92sd-de8GSVfKmnDLLa38  
"Studenckie Koło Naukowe "Pasjonatów Sztuki Położniczej" przy Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego" WNoZ dr hab. n. o zdrowiu Anna B. Pilewska-Kozak, prof. UM; dr n. med Katarzyna Kanadys, prof. UM Angelika Doroszewska poloznictwomojapasja@umlub.pl 40 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083136408655    Student Scientific Club of Midwifery Enthusiasts  OPIS KOŁA: Studenckie Koło Naukowe "Pasjonatów Sztuki Położniczej" przy Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego powstało w 2022 roku. Założycielem oraz Opiekunem Koła jest Pani dr hab. n. o zdrowiu Anna Pilewska-Kozak. Mimo iż, jesteśmy nowo utworzonym Kołem, dokładamy wszelkich starań, by intensywnie się rozwijać.
Działalność Koła opiera się głównie na pracy naukowo-badawczej w zakresie rozwoju położnictwa (pisanie artykułów, przygotowywanie materiałów i wystąpień na konferencje,
prowadzenie badań własnych). Członkowie Koła doskonalą swoje umiejętności miękkie np. przemawianie przed większą publicznością, nawiązywanie kontaktu z pacjentem. Studenci
włączają się często w działania promujące zdrowie. Organizujemy seminaria naukowo-szkoleniowe, webinary, warsztaty, bierzemy aktywny udział w Festiwalu Nauki oraz
w licznych akcjach profilaktycznych.
Profesja położnej obejmuje wiele współzależnych dziedzin, stąd też bardzo chętnie zapraszamy do współpracy rozpoznawalnych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych.
Ponadto działalność Koła kształtuje adeptów położnictwa, stawiając na ich rozwój, kreatywność i innowacyjność. Szukamy możliwości realizacji zainteresowań i doskonalenia
kompetencji zawodowych położnych, nieustannie się doszkalając (planujemy m.in. praktyczne warsztaty USG dla położnych, warsztaty alternatywnych metod prowadzenia
porodu). Każdy może realizować tutaj swoje pasje.
Idąc z duchem czasu, prowadzimy również social media (Facebook, Instagram), gdzie na bieżąco można obserwować nas i naszą działalność.
Opiekunowie Koła Pani dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak i Pani dr n. med. Katarzyna Kanadys, prof. UM dzięki swojej otwartości, ogromnemu zaangażowaniu oraz
bogatemu doświadczeniu w pracy zarówno naukowej, jak i dydaktycznej nieustannie wspierają nas - o każdej porze dnia i nocy służąc pomocą w wyborze tematyki, a następnie
realizacji różnorakich działań badawczych na każdym etapie.
Koło liczy obecnie blisko 40 aktywnych członków, są to studenci kierunku POŁOŻNICTWO, studiów I i II stopnia, kierunku PIELĘGNIARSTWO II stopnia i kierunku lekarskiego.
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji I Fizjoterapii WNoZ "dr n. o zdr. Justyna Chmiel, profesor uczelni dr n. o zdr. Kamil Chołuj, profesor uczelni" Jakub Cieślik sknf@umlub.pl 38 Działania Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii ukierunkowane są zarówno na działalność naukową (realizacja projektów badawczych z zakresu fizjoterapii osób w wieku podeszłym, zastosowania najnowszych narzędzi diagnostyki fizjoterapeutycznej, oceny skuteczności nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych), jak i dydaktyczną - między innymi poprzez organizację fizjoterapeutycznych warsztatów specjalistycznych.
SKNF zrzesza członków będących studentami kierunku fizjoterapia wszystkich lat studiów.
Terminy spotkań Koła uzależnione są od kalendarza wydarzeń, odbywają się w salach dydaktycznych Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w budynku Collegium Maximum.
Najważniejszym osiągnięciem członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Majówka z Fizjoterapią”, która oprócz sesji naukowej, daje możliwość uczestnikom zapoznania się z najnowszymi metodami terapeutycznymi stosowanymi we współczesnej fizjoterapii poprzez udział w warsztatach, prowadzonych przez wybitnych specjalistów.
Plany na przyszłość obejmują m.in.: organizację kolejnych edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Majówka z Fizjoterapią”; współpracę z innymi SKN w oparciu o kompleksowość i interdyscyplinarność procesu leczniczo-terapeutycznego pacjenta; zapoznanie członków SKNF z najnowszymi metodami diagnostyczno-fizjoterapeutycznymi w pracy z pacjentem poprzez udział i organizację warsztatów specjalistycznych; rozwój członków Koła poprzez udział w badaniach naukowych.
Link do profili w social-mediach: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066410147375
www.sknf.umlub.pl
Studenckie Koło Naukowe ,,Pasjonaci Fizjoterapii” przy Katedrze Rehabilitacji i Fizjoterapii WNoZ dr n. o zdr. Michał Grzegorczyk, dr n. med. Agnieszka Karska Marcelina Gębska skn.fizjopasjonaci@umlub.pl 38 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088809120658       https://www.instagram.com/skn.fizjopasjonaci/  opis koła: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Fizjoterapii przy Katedrze Rehabilitacji i Fizjoterapii niedługo będzie obchodzić pierwszą rocznicę założenia - powstało pod koniec 2022 r.  Mogłoby się wydawać, że z tak króciutkim stażem SKN będzie mieć trudności z rozkręceniem działalności, ale wręcz przeciwnie: zarówno aktywni członkowie, jak i opiekunowie w składzie dr n. med. Michał Grzegorczyk, długoletni pracownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, dr n. med. Agnieszka Karska, kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, zapewniają szybki i efektywny rozwój Koła! Nad wszystkim czuwa również kierownik Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii, dr. hab. n. med. Tomasz Blicharski, profesor uczelni. Przewodniczącą Koła jest studentka, Marcelina Gębska. W momencie powstania aktywny udział zgłosiło aż 38 studentów, jednak z uwagi na zainteresowanie tematyką będziemy niedługo poszerzać listę o dodatkowych członków. Głównymi założeniami FizjoPasjonatów są: spotkania studentów stacjonarne i online z opiekunami w celu ponadprogramowych konsultacji dotyczących pomocy w rozwoju naukowym studentów; pomoc w pozyskiwaniu środków oraz sprzętu dla studentów w celu prowadzenia badań naukowych; organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów, kursów i innych form zwiększania wiedzy studentów z zakresu fizjoterapii; pomoc merytoryczną w zakresie tworzenia prac, prezentacji i publikacji. Przede wszystkim skupiamy się na tym, aby każda osoba, która interesuje się fizjoterapią, mogła znaleźć u nas możliwość pogłębiania wiedzy oraz rozwijała swoje zainteresowania. Członkowie koła mają  możliwość uczestniczenia w webinarach i spotkaniach z fizjoterapeutami z całego świata. Możemy również rozwijać się poprzez udział w wielu konferencjach, przygotowując publikacje. Zawsze możemy liczyć na pomoc opiekunów, którzy z chęcią dzielą się z nami swoją wiedzą i pomagają w przygotowaniach do konferencji. Mamy również w planach współpracę z innymi uczelniami. Mamy w planach mnóstwo przedsięwzięć, spotkań i pomysłów do realizacji, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapisania się do nas! Siedziba naszego koła znajduje się przy Katedrze  Rehabilitacji i Fizjoterapii, zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na facebooku czy instagramie, przez które można się z nami skontaktować. Na stronie koła informujemy o terminie spotkań i wydarzeniach, które się odbyły oraz o tych, które mamy w planach. Do koła może dołączyć każdy, kto jest zainteresowany szeroko pojętą fizjoterapią i chce aktywnie uczestniczyć w rozmaitych eventach fizjoterapeutycznych. Zapraszamy zarówno studentów fizjoterapii, ale również osoby z innych kierunków są bardzo mile widziane.
Jeżeli masz jakieś wątpliwości, napisz do nas, udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania!
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie  WNoZ dr n. med. Jadwiga Klukow, dr n. o zdr. Marta Szara Aleksandara Furlepa sknmenadzer@umlub.pl 12 BRAK
Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Przy Katedrze i Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej WNM dr hab. Rafał Patryn, prof. uczelni Agnieszka Kopystecka skn.prawamedycznego@umlub.pl 7 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Koło oferuje działalność naukową i dydaktyczną.

Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Koło jest otwarte na studentów wszystkich kierunków i lat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?

Liczne wystąpienia na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz  publikacje w czasopismach naukowych.

Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Dalszy rozwój naukowy.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
 
Studenckie Koło Naukowe Pierwszej Pomocy przy Samodzielnej Pracowni Medycznych
Czynności Ratunkowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
WNM dr n. med. Patrycja Okońska Krzysztof Grabowski skn.pierwszapomoc@umlub.pl 40 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna,
dyżury, warsztaty)?
Koło Pierwszej Pomocy oferuje działalność związaną z udzielaniem pierwszej
pomocy i edukacją z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Mogą to być m.in.
szkolenia, ćwiczenia praktyczne, pomoc podczas wydarzeń masowych itp.
Celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, aby lepiej przygotować ludzi do sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia.
2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło jest przeznaczone dla studentów wszystkich kierunków chcących rozwijać
swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.
4. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
Konferencja Naukowa ,,First Aid Responder”
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Dydaktyka w zakresie pierwszej pomocy, organizacja warsztatów, szkoleń.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu
w formacie png (jeśli obecne)
Link FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088507684113
Link Instagram: https://www.instagram.com/skn_pierwszej_pomocy/
SKN przy Katedrze i Zakladzie Patofizjologii WNM dr n. med. Paula Wróblewska-Łuczka Justyna Cabaj skn.patofizjologia@umlub.pl 8 1. Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Koło oferuje możliwość rozwoju naukowego w różnych kierunkach w oparciu o posiadane zaplecze naukowe. Członkowie Koła mogą uczestniczyć w badaniach eksperymentalnych, przygotowywać publikacje naukowe oraz uczestniczyć w konferencjach naukowych.

2. Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?

Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza do współpracy chętnych studentów wszystkich wydziałów. Warunkiem udziału w pracy Koła Patofizjologii jest zaliczony kurs patofizjologii.

3. Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?

Spotkania Koła odbywają się w zależności od potrzebw formie stacjonarnej w Zakładzie Patofizjologii w Colegium Pathologicum UM w Lublinie (ul. Jaczewskiego 8B). Jednakże większość pracy w naszym Kole opiera się na indywidualnej współpracy z opiekunami.

4. Jakie są najważniejsze osiągnięciaPaństwa Koła w ostatnich latach?

W ostatnim roku miała miejsce publikacja autorskich badań w czasopiśmie International Journal of MolecularSciences. Czasopismo posiada Impactfactor na poziomie 6,208 oraz 140pkt MNiSW. Tytuł pracy: “Additiveinteractionsbetweenbetulinicacid and twotaxanes in in vitrotestsagainstfourhumanmalignant melanoma cell lines.”

Rok rocznie członkowie naszego Koła stają się autorami publikacji naukowych.
5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?

Głównym celem SKN przy Zakładzie Patofizjologii jest poszerzanie wiedzy z zakresu patofizjologii. W nadchodzącym roku pragniemy kontynuować prowadzenie badań naukowych i laboratoryjnych w ramach współpracy z wybranymi pracownikami naukowymi Zakładu Patofizjologii. W planach są kolejne publikacje i wystąpienia na konferencjach naukowych.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)

Link do grupy na FB: https://www.facebook.com/groups/2449565452027742/
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Humanistycznej przy Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej" WNM dr n. hum. Agnieszka Polak Oliwia Polak humanistyka.medyczna@umlub.p 8 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Oferujemy działalność naukową oraz dydaktyczną.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Kołojest skierowane do wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Raz w miesiącu, spotkania odbywają się w Collegium Academicum lub online.
Jakie są najważniejsze osiągnięciaPaństwa Koła w ostatnich latach?
Koło istnieje od października 2022 i dotychczas wzieliśmy wyłącznie udział w Konferencji Geriatrycznej.
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
Publikacja artykułów naukowych, udział w konferencjach, spotkania dydaktyczne, współpraca ośrodkami kultury w Lublinie.
Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Brak
 
SKN przy Zakładzie Psychologii WNM dr n. o zdr. Joanna Milanowska Piotr Pawłowski skn.psychologia@umlub.pl 120 https://www.facebook.com/profile.php?id=100070930381798  grupa: https://www.facebook.com/groups/1984181075199302/?mibextid=oMANbw opis: https://docs.google.com/document/d/1gPJLoQaac8UkOhehReXaSoactZ1VVu08RD-yq3ZDdx0/edit?usp=sharing      Opis SKN przy Zakładzie Psychologii

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego                   w Lublinie działa już od ponad 10 lat. Koło tworzy blisko 120. pasjonatów tematyki psychologicznej. Z roku na rok działamy coraz prężniej - ma swoje realne przełożenie              w rankingach Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMLub. W roku 2020 zdobyliśmy szóste miejsce, w roku 2021 znaleźliśmy się na pierwszym miejscu z ponad, a w 2022 roku na miejscu szóstym, na ponad 100 konkurujących SKN.

Od ośmiu lat członkowie naszego koła organizują konferencję "Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny". Wydarzenie to stwarza przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń studentów reprezentujących liczne krajowe ośrodki                  i ekspertów w dziedzinach psychologii zdrowia, komunikacji i wsparcia psychospołecznego pacjentów.

Młodzi naukowcy naszego Koła prowadzą liczne prace naukowo-badawcze, a manuskrypty ich autorstwa publikowane są w renomowanych czasopismach indeksowanych w czołowych światowych bazach danych, posiadających wskaźnik IF oraz punkty MEiN. Członkowie Koła otrzymują merytoryczne wsparcie ze strony eksperckiej kadry Zakładu Psychologii,                 na każdym etapie ścieżki naukowego rozwoju - od momentu jej inicjacji aż do prowadzenia wysokospecjalistycznych procesów badawczych i projektów naukowych.

Studenci należący do SKN przy Zakładzie Psychologii podejmują również aktywności społeczne w ramach licznych wolontariatów, prowadzą warsztaty w myśl zasady peer teaching, wspólnie  organizują konferencje oraz wydarzenia naukowe związane z tematyką psychologii w naukach medycznych i naukach o zdrowiu.

W imieniu wszystkich członków i opiekun Koła, dr n. o zdr. Joanny Milanowskiej, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do dołączenia do nas.        

Zapraszam do odwiedzenia naszej strony na Facebooku oraz spotkania Koła. 
"Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy Zakładzie Chemii Medycznej" WNM dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot Natalia Bierdoń skn.isomers@umlub.pl 17 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?

Główne kierunki badań oferowanych członkom SKN ISOMERS dotyczą:
badania właściwości przeciwnowotworowych substancji pochodzenia naturalnego w warunkach in vitro (badania na liniach komórkowych) oraz in vivo (na modelu zwierzęcym – rybce Danio rerio),
znaczenie zaburzeń równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej w stanach patologicznych organizmu,
badanie aktywności metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w stanach fizjologicznych oraz patologicznych organizmu,
badanie zmian składu aminokwasowego płynów ustrojowych oraz tkanek w fizjologii i patologii.
Działalność dydaktyczna Koła opiera się na udziale członków w projektach odbywającego się corocznie Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz na udziale w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach chemicznych organizowanych w Zakładzie Chemii Medycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ponadto dla członków Koła organizowane będą warsztaty dotyczące:
podstaw pisania prac naukowych,
podstaw analizy statystycznej w programach GraphPad i Statistica,
posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym,
podstaw prowadzenia hodowli komórkowych,
prowadzenia oznaczeń metodą zymografii żelatynowej,
metod oznaczania parametrów stresu oksydacyjnego i stężenia wolnych aminokwasów (spektrofotometria, ELISA, chromatografia jonowymienna).

Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Koło przeznaczone jest dla studentów wszystkich kierunków studiów medycznych wszystkich lat studiów.

Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
Spotkania Koła odbywają się dwa razy do roku w sali seminaryjnej Zakładu Chemii Medycznej.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
-Udział w projekcie ,,Najlepsi z najlepszych! 4.0" organizowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki
-Zdobycie MiniGrantu studenckiego na projekt: “Organizm modelowy Danio reiro jako narzędzie do oceny potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych ekstraktu z młodych pędów czosnku w modelu mięsaka prążkowanokomórkowego”,
-uczestnictwo w 16 edycji konferencji YES MEETING organizowanej w Porto w Portugalii
-zdobycie 1 miejsca w sesji przez członka koła i udział w "Grand Prix" konferencji 8th LIMC
-uczestnictwo w 16 edycji konferencji CIMSC organizowanej w Krajowa w Rumunii
-uczestnictwo w konferencji 8th IMedHSC w Paryżu we Francji
-akcja charytatywna- zbiórka darów dla Ukrainy

        5. Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
 Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem linii komórkowych i rybek Danio rerio. Organizowanie warsztatów, udział w projektach w Lubelskim Festiwalu Nauki, pisanie prac naukowych, a także udział w konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne)
Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063550090066
"Studenckie Koło Naukowe Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Przy Klinice Traumatologii i Medycyny Ratunkowej" WNM dr n. med. Jerzy Bednarski Zuzanna Kowalczyk skn.ortopediaspsk1@umlub.pl 5 BRAK W FORMULARZU
"Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Higieny i Epidemiologii" WNM prof. dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka Aleksandra Jaremek skn.higienaiepidemiologia@umlub.pl 13 Jaką działalność oferuje Państwa Koło? (działalność naukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
Nasze koło skupia studentów zainteresowanych poznawaniem warsztatu pisania prac naukowych o tematyce szeroko pojętej profilaktyki i ochrony zdrowia, higieny i epidemiologii.
Dla studentów jakich kierunków i lat studiów skierowane jest Państwa Koło?
Do naszego koła zapraszamy studentów wszystkich kierunków. Nasze hasło” Chcesz codziennie być wesoła/y? Wstąp dziś do naszego koła!”.
Jak często odbywają się spotkania Koła (jeśli miejsce spotkań jest stałe, proszę je podać)?
W związku ze stanem zagrożenia epidemią spotkania organizujemy na MS Teams raz w miesiącu. W razie potrzeby spotykamy się z opiekunem koła w godzinach konsultacji w piątki 16-17.30 w Collegium Academicum p 420.
Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa Koła w ostatnich latach?
W 2022r publikacja The comparison of dexketoprofen and other painkilling medications (review from 2018 to 2021). [AUT.] JOANNA KUCZYŃSKA, [AUT. KORESP.] ANGELIKA PAWLAK, [AUT.] BARBARA NIERADKO-IWANICKA. Biomed. Pharmacother. [online] 2022 vol. 149 [art. nr] 112819, s. 1-6, bibliogr. poz. 37, [przeglądany 16 marca 2022]. Dostępny w: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332222002074. DOI: 10.1016/j.biopha.2022.112819 IF=7,419, 100pkt MNiSW
Testing sand from selected playgrounds in Romania, Hungary, Slovakia and Poland for eggs of nematodes at the time of massive migration of people from Ukraine to these countries - a pilot study. [AUT.] WIKTORIA CHODUN-WRÓBLEWSKA, MAŁGORZATA WITKOWSKA-ZIMNY, [AUT. KORESP.] BARBARA NIERADKO-IWANICKA. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci. 2022 vol. 35 nr 3 s. 129-132, bibliogr. poz. 21. DOI: 10.2478/cipms-2022-0024  70pkt MNiSW
Testing sand and soil from selected playgrounds in Lublin for eggs of nematodes of the genus: Ascaris, Toxocara, Trichuris. [AUT.] WIKTORIA CHODUN-WRÓBLEWSKA, [AUT. KORESP.] BARBARA NIERADKO-IWANICKA, [AUT.] JANUSZ ANDRZEJ IWANICKI. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci. 2022 vol. 35 nr 3 s. 133-136, bibliogr. DOI: 10.2478/cipms-2022-002570pkt MNiSW
1 praca przyjęta do Polish Journal of Public Health
1 praca przyjęta do Reumatologia
Jakie plany na przyszłość ma Państwa Koło?
W roku akademickim 2022/2023 zamierzamy zajmować się różnymi przyczynami niepełnosprawności.
6. Link do profili w social-mediach (jeśli obecne) oraz logo dołączone w mailu w formacie png (jeśli obecne) nie dotyczy
 
Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego przy Pracownii Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego WNM "dr n. o zdr. Magdalena Prylińska prof. uczelni; mgr Mariusz Gawroński" Aleksandra Węgorzewska  skn.ratownictwo@umlub.pl 46 1.        JakądziałalnośćoferujePaństwaKoło? (działalnośćnaukowa, dydaktyczna, dyżury, warsztaty)?
2.       
3.        Kołoprowadzidziałalność w zakresieszkoleńipokazów z zakresupierwszejpomocyorazbierzeczynnyudział w akcjachcharytatywnych,ponadtooferujezabezpieczeniamedyczne np. "BiegNiepodległości", "BiegSolidarności", “OrszakTrzechKróli”.

2. Dlastudentówjakichkierunkówilatstudiówskierowane jest PaństwaKoło?
Studentówratownictwamedycznego
3. JakczęstoodbywająsięspotkaniaKoła (jeślimiejscespotkań jest stałe, proszę je podać)?Raz w miesiącu
4. Jakieplanynaprzyszłość ma PaństwaKoło?Kontynuowaćorazpromowaćnaukępierwszejpomocy
5. Link do profili w social-mediach (jeśliobecne) oraz logo dołączone w mailu w formaciepng (jeśliobecne)
https://www.facebook.com/search/top?q=ko%C5%82o%20naukowe%20ratownictwa%20medycznego%20um%20w%20lublinie

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024