Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przedstawicielem środowiska doktorantów oraz wyrazicielem jego woli. Tworzony jest przez społeczność liczącą 355 doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Podstawowymi celami działalności Samorządu Doktorantów są:

  1. Reprezentowanie doktorantów wobec władz Uczelni, administracji oraz pozostałych organizacji społeczności akademickiej, przede wszystkim występowanie do właściwych organów Uczelni w sprawach dotyczących rozwoju naukowego i sytuacji socjalno-bytowej doktorantów.
  2. Współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności doktoranckiej w przypadkach przewidzianych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie Uczelni, w tym o podziale funduszy pomocy materialnej dla doktorantów.
  3. Opieka nad doktorancką działalnością naukową oraz sportową.

 

Zapraszamy na stronę internetową Samorządu...

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024