Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Potwierdzanie efektów uczenia się

Informacje ogólne

 

Uchwała Nr CCCXC/2015 Senatu z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Uznawania Efektów Uczenia się

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Uznawania Efektów Uczenia się pełni Pan prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki.

 

Koordynator

Funkcję koordynatora w Punkcie Konsultacyjnym pełni Pani mgr Agata Hrycaj.

Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków w ramach potwierdzania efektów uczenia się na następujące kierunki i poziomy studiów:

 

 1. Biomedycyna – studia I stopnia.
 2. Dietetyka – studia I stopnia.
 3. Elektroradiologia – studia I i II stopnia.
 4. Fizjoterapia – studia I i II stopnia.
 5. Higiena stomatologiczna – studia I stopnia.
 6. Kosmetologia – studia I i II stopnia.
 7. Ratownictwo medyczne – studia I stopnia.
 8. Techniki dentystyczne – studia I stopnia.
 9. Zdrowie publiczne – studia I i II stopnia.

 

 

O potwierdzenie efektów uczenia się mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający:

 

 1. Świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia.
 2. Tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.
 1. Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia.

 

 

 

Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się, powinien w szczególności złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Wniosek o weryfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów (załącznik 1)
 2. CV
 3. Świadectwo dojrzałości (w przypadku kandydatów o których mowa w punkcie 1)
 4. Dyplom ukończenia studiów:
  1. licencjackich (w przypadku kandydatów o których mowa w punkcie 2),
  2. magisterskich (w przypadku kandydatów, o których mowa w punkcie 3).
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej,
  2. opinie pracodawcy(ów), rekomendacje,
  3. opis doświadczenia zawodowego,
  4. opis stanowiska pracy, zakres obowiązków.
 6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się:
  1. certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń,
  2. certyfikaty językowe,
  3. potwierdzony zaświadczeniem udział w działalności wolontaryjnej, akcjach społecznych,
  4. inne dokumenty, prace, projekty, artykuły itd. świadczące o nabyciu efektów uczenia się.
 7. Kserokopia dowodu osobistego.
 8. Kserokopia potwierdzająca wniesienie opłaty za weryfikację efektów uczenia się.

 

Opłata nie ulega zwrotowi.

 

 

Wnioski przyjmowane są w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku w Punkcie Konsultacyjnym UM – Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, parter – pokój nr 14, tel. 81 448 50 74; e-mail: agata.hrycaj@umlub.pl

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024