Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Program MOSTUM

Program MObilności STudentów Uczelni Medycznych

Program MOSTUM umożliwia wymianę studentów pomiędzy polskimi Uczelniami Medycznymi, które podpisały Porozumienie MOSTUM.

 

Założenia programu określa Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych.

 

W Programie mogą brać udział studenci jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich przez jeden lub dwa semestry jednego roku akademickiego. Studenci zgłaszający się do Programu muszą mieć ukończony drugi semestr na studiach jednolitych magisterskich oraz studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia.

 

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainteresowani wymianą w ramach Programu MOSTUM powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Uczelni przyjmującej.

 

Każda Uczelnia, która przystąpiła do Programu MOSTUM ma na swojej stronie internetowej informacje związane z wymianą.


Rekrutacja studentów do Programu MOSTUM odbywa się w terminie od 1 maja do 1 czerwca (zgłoszenia na semestr zimowy/letni/rok akademicki).

 

Koordynator Programu MOSTUM w UM w Lublinie:
prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
tel./fax.: +48 81 448 72 42
e-mail: monika.wujec@umlub.pl

 

Obsługa administracyjna:

Ośrodek Wymiany Akademickiej i Projektów Edukacyjnych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Aleje Racławickie 1
20-059 LUBLIN

Tel. +48 81 448 53 84

 

 

Dokumenty zgłoszeniowe dla studentów innych uczelni aplikujących o zakwalifikowanie do Programu przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

  1. Wniosek studenta o udział w Programie MOSTUM
  2. Porozumienie o programie zajęć 
  3. Wykaz zaliczeń

 

ZR 59/2022 w sprawie zasad wymiany studentów studiów stacjonarnych w ramach Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM realizowanego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Ośrodek Wymiany Akademickiej i Projektów Edukacyjnych,

Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

 

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie aplikują o zakwalifikowanie do Programu  na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.  Każda z uczelni uczestniczących w Programie udostępnia na swojej stronie internetowej niezbędne informacje  oraz dokumenty zgłoszeniowe.

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2024