Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opłaty

Rok akademicki 2021/2022

1. Zasady pobierania opłat obowiązujące studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 wskazuje Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne.


2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022.

3. Wniosek o zwolnienie/rozłożenie na raty/przedłużenie terminu opłaty czesnego za semestr.

4. Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2021/2022 (podane stawki dotyczą jednego semestru studiów).

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022