Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.01.2022

Ostatnie wolne miejsca na kursie językowym dla nauczycieli Akademickich – ACADEMIC ENGLISH

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie językowym Academic English.

 

Grupa docelowa: Nauczyciele akademiccy na wszystkich kierunkach kształcenia (należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w grupie pracowników, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz badawczych, którzy prowadzą dydaktykę).

 

Ostatnie wolne miejsca w grupie:

 

 • Poniedziałek – forma zajęć stacjonarna, w godzinach 13.00-15.15 (prowadząca dr Anna Podlewska) – 10 wolnych miejsc

 

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: STYCZEŃ 2022.

 

Uwaga! Wymagany poziom znajomości języka przed przystąpieniem do udziału to B2.

 

 

Wsparcie obejmuje kursy językowe oraz intensywne treningi weekendowe z native speakerem:

 

 • Academic English - zajęcia w grupach 10 osobowych, trwające 140h/grupę, system zajęć – spotkanie 1 raz w tygodniu trwające 3 godziny dydaktyczne
 • Intensywne wyjazdowe treningi weekendowe z native speakerem trwające 20h/grupę dla 30% uczestników (jeden wyjazd w trakcie całego kursu)

 

Kurs będzie obejmował: język konferencyjny, język naukowy (jak pisać prace, przygotować poster, przygotować i wygłosić prezentację na konferencji), jak analizować literaturę naukową, język dyskusji panelowych.

 

 

Kryteria rekrutacji:

 1. formalne tj.:
 • ocena przynależności (kwalifikowalności) kandydata/ki do grupy docelowej
 • ocena kompletności i poprawności złożonych dokumentów projektowych. tj. formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia Uczestnika Projektu,
 1. premiujące - osoby z niepełnosprawnością (+1 pkt.)
 2. merytoryczne tj.
 • liczba punktów uzyskanych w ramach corocznej ewaluacji nauczycieli w obszarze dydaktycznym w systemie SONAR  (jeżeli ze względu na okres zatrudnienia kandydat/ka nie brał/a udziału w corocznej ewaluacji nauczycieli na formularzu zgłoszeniowym umieszcza informację „nie dotyczy”).

 

W przypadku większej liczby osób, Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników według liczby punktów uzyskanych w ramach corocznej ewaluacji nauczycieli i kolejności zgłoszeń.

 

 

UWAGA: Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które NIE BIORĄ I NIE BRAŁY udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”.

 

Jak się zgłosić?

Prosimy o składanie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem uczestnika w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZPR II – Academic English” w recepcji Rektoratu UML w kuwetce przeznaczonej dla Działu Wdrażania Projektów lub przesyłanie pocztą na adres:

Martyna Rucińska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział Wdrażania Projektów

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

 

Kontakt:

Martyna Rucińska, adres e-mail: martyna.rucinska@umlub.pl, tel. (81) 448-53-94

 

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

 

 • Formularz zgłoszeniowy
  • Prosimy o uzupełnienie nazwy wsparcia na 1 stronie i wpisanie „Academic English”
  • Prosimy o dopisanie na formularzu (na pierwszej stronie) preferowanej formy udziału w zajęciach (zdalna, stacjonarna) oraz dnia tygodnia
 • Oświadczenie uczestnika projektu

 

Dokumenty do podpisania po zakwalifikowaniu do projektu (do wglądu):

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulamin projektu.

  

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022