Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

16.03.2023

Ogłoszenie konkursów NCN – OPUS i PRELUDIUM

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów na realizację projektów badawczych OPUS 25 i PRELUDIUM 22.

 

OPUS 25 jest skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, w tym osób przed doktoratem. W konkursie można realizować projekty bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem.

 

Kierownikami projektu mogą być naukowcy, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W badania prowadzone w ramach projektów mogą być zaangażowani m.in. badacze na stanowiskach senior researcher, doktoranci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

 

W konkursie OPUS 25 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.

 

 

PRELUDIUM 22 jest skierowany dla naukowców, którzy nie mają stopnia doktora. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową oraz umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, których koszt nie przekracza 30% wartości projektu.

 

Zespół badawczy w projekcie może składać się co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

 

W konkursie można uzyskać finansowanie projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy o wysokości odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, a cały budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

 

 

Ważne! Od tej edycji konkursów obowiązuje ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN.

 

Termin składania wniosków we wszystkich trzech konkursach upływa 15 czerwca 2023 roku, o godz. 16:00. Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku w konkursie prosimy o zgłaszanie się do Działu Wsparcia Grantowego e-mail: granty@umlub.pl tel. 81 448 52 96 najpóźniej do 15 maja 2023 roku

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024