Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

13.10.2016

Komunikat Rektora ws. wynagradzania pracowników będących nauczycielami akademickimi za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach Oddziału Anglojęzycznego

KOMUNIKAT

REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

w sprawie wynagradzania pracowników będących nauczycielami akademickimi
za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach Oddziału Anglojęzycznego

 

 

Powołując się na wydane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów „Rekomendacje dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych w jednostkach administracji rządowej”, które jako niepokojące wskazują przypadki zawierania umów zlecenia spełniających warunki umów o pracę, informuję, że dokonano w Uczelni zmiany uregulowań dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi, polegającej na rezygnacji z zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami będącymi nauczycielami akademickimi na rzecz realizacji tych zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych.

 

Za podstawę określenia stawek przyjęto stawkę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe realizowane przez nauczycieli akademickich na studiach polskojęzycznych. Władze Uczelni rozważały zastosowanie przelicznika 2 od stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową realizowaną przez nauczycieli akademickich na studiach polskojęzycznych jednakże po przeprowadzeniu analiz okazało się, że wzrost kosztów wynagrodzeń z tytułu realizacji zajęć ze studentami anglojęzycznymi o ponad 3 miliony złotych byłby zbyt dużym obciążeniem dla Uczelni. Natomiast zastosowanie przelicznika 1,5 oznacza ponoszenie przez Uczelnię kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi na nieco wyższym poziomie w porównaniu z poziomem kosztów rozliczanych na podstawie dotychczas stosowanych umów cywilnoprawnych. Prowadzone symulacje dotyczyły bazowego roku akademickiego 2014/2015, dla którego rozliczenie dydaktyki anglojęzycznej przy zastosowaniu wskaźnika 1,5 stawki za godzinę ponadwymiarową polskojęzyczną (Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zrealizowane przez nauczycieli akademickich na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie) oznaczałoby wzrost kosztów o kwotę około 300.000 złotych w skali roku akademickiego.

 

Zważywszy na to jak ważnym obszarem rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest kształcenie studentów anglojęzycznych, Władze Uczelni podjęły decyzję o wyasygnowaniu dodatkowych środków dających możliwość zastosowania powyższego rozwiązania.

 

Stawki za realizację zajęć dydaktycznych w ramach Oddziału Anglojęzycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2016/2017 przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Stanowisko osoby prowadzącej

Stawka za godzinę ponadwymiarową

anglojęzyczną

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy

108,00 zł

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

99,00 zł

3.

Adiunkt lub starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

93,00 zł

4.

Starszy wykładowca posiadający tytuł naukowy magistra

88,50 zł

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

63,00 zł

 

Jednocześnie informuję, iż w odróżnieniu od rozliczeń wynikających z umów cywilnoprawnych wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych jest składnikiem wynagrodzenia osobowego i co za tym idzie jest podstawą do naliczenia:

  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka),
  • wynagrodzenia urlopowego.

Zaliczenie wynagrodzenia z tytułu realizacji zajęć ze studentami anglojęzycznymi do wynagrodzeń ze stosunku pracy pozwoli również na zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów wynikających z zasad rozliczania wynagrodzeń za pracę o charakterze autorskim.

 

Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zajęć ze studentami anglojęzycznymi będzie się odbywała na takich samych zasadach jak wypłata wynagrodzeń za realizację godzin ponadwymiarowych ze studentami polskojęzycznymi tzn. po zakończeniu roku akademickiego na podstawie rozliczeń zrealizowanych godzin dydaktycznych przedkładanych do Działu Kształcenia.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022