Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

08.12.2016

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu na prowadzenie parkingu

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

ogłasza konkurs ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

 

 

Ogłoszenie

 

  1. Opis dzierżawionego terenu

Grunt położony przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, zlokalizowany przy ul. prof. A. Gębali, składający się z miejsc parkingowych, prowadzących do nich ciągów komunikacyjnych, przeznaczony na prowadzenie parkingu.

Przedmiot dzierżawy wynosi: 5451 mpowierzchni gruntu i obejmuje parkingi usytuowane na działkach: 5/9, 32/17, 32/18 i 32/10 – łącznie 232 miejsca parkingowe.

 

Szczegółowy opis dzierżawionego gruntu określają załączniki graficzne nr 1 i nr 2.

 

  1. Cena wywoławcza

Stawka wywoławcza 1m2 dzierżawy gruntu wynosi: 5,46 zł netto. 

Oferta musi zawierać oferowaną miesięczną stawkę wynikającą z ceny za 1m2 (netto) dzierżawionego terenu nie mniejszą niż 5,46 zł netto.

 

  1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1, pokój nr 8, do dnia 28 grudnia 2016 roku do godz. 11:40.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 12:00 w pok. nr 21.

 

  1. Okres obowiązywania dzierżawy

Umowa zawarta będzie na okres 5-u lat, od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

 

  1. Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr:

68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Wadium zostanie uznane za złożone, z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Wydzierżawiającego.

 

Oferentowi, który wygra konkurs, wadium zalicza się na poczet kaucji, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, powstałych z tytułu zaległości czynszowych. Pozostałym osobom, wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia postępowania konkursowego. Organizator konkursu zawiadomi dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca, który wygrał konkurs odmówi podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

  1. Warunki  udziału

Pełna treść ogłoszenia, szczegółowy regulamin konkursu ofert, wzór umowy, formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 Regulaminu i załączniki graficzne nr 1 i 2, znajduje się na stronie internetowej www.umlub.pl w zakładce: Komunikaty.

 

Osoby zainteresowane obejrzeniem terenu, lub uzyskaniem dodatkowych informacji, proszone są o kontakt pod nr tel. 81 448 56 02, 81 448 56 04 lub na adres e-mailowy Działu Administracyjno-Gospodarczego: dag@umlub.pl. Zapytania drogą e-mailową mogą wpływać do dnia 16 grudnia 2016 roku. Pytania zadane po wskazanym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu/konkursu ofert bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu/konkursu ofert z tego tytułu.

 

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_konkursie.pdf

Ogłoszenie o konkursie w pdf.

regulamin_konkursu_ofert.pdf

Regulamin konkursu ofert

zalacznik_graficzny_nr_1.pdf

Załącznik graficzny nr 1

zalacznik_graficzny_nr_2.pdf

Załącznik graficzny nr 2

formularz_oferty_konkursowej.docx

Formularz oferty konkursowej

projekt_umowy_dzierzawy.pdf

Projekt umowy dzierżawy

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022