Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

16.12.2016

Odpowiedzi na zapytania w konkursie ofert na dzierżawę gruntu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Pyt. 1

Prosimy o podanie liczby łóżek jaką dysponuje Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Odp.: liczba łóżek: 405 + 6 na SOR

 

Pyt. 2

a) ilu pracowników zatrudnia Wydzierżawiający?

b) ilu pracowników zatrudnia Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie?

c) ilu pracowników (lekarze + obsługa techniczna) pracuje na jednej zmianie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie?

Odp.:

a) 2265 (na dzień 30.11.2016 r.) w tym 73 osoby – świadczą pracę w szpitalu jako nauczyciele akademiccy,

b) 1017 osób (na dzień 30.11.2016 r.)

c) 235 lekarzy; 195 osób: farmaceuci, diagności, technicy medyczni, statystycy, sanitariusze; 20 osób obsługi technicznej; 60 osób administracji; ponadto w systemie równoważnym zatrudnionych jest 452 pielęgniarki

 

Pyt. 3

Ile miejsc postojowych wykorzystywanych jest codziennie przez pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie? Prosimy o podanie średniej liczby miejsc parkingowych zajętych przez pracowników szpitala każdego dnia)

Odp: Uczelnia nie prowadzi statystyki powyższych danych

 

Pyt. 4

Prosimy o udostępnienie wykazu oznakowania poziomego i pionowego obecnie znajdującego się na parkingu, oraz informacji jaki jest stan tego oznakowania, i czy Wydzierżawiający jest właścicielem oznakowania?

Odp.: Parking z zał. Nr 2 brak oznakowania poziomego i pionowego,

Parkingi opisane w Zał. Nr 1

– oznakowanie poziome:

wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych i miejsce dla straży - namalowane koperty farbą chlorokauczukową,

– oznakowanie pionowe:

B-2, B-35, B-36, B-39, T-29, T-24, D-18, D-18a.

Znaki są własnością Uczelni

 

Pyt. 5

Jaka firma zajmuje się obsługą płatnych miejsc postojowych i do kiedy obowiązuje umowa z obecnym dzierżawcą?

Odp.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maciej Stachyra Competo Plus, umowa do dnia 28 lutego 2017 roku

 

Pyt. 6

Prosimy o przedstawienie wykazu i specyfikacji technicznej obecnie używanego sprzętu do obsługi parkingu przez firmę dzierżawiącą teren. Pytanie argumentujemy przedstawioną propozycją ewentualnego odkupienia/dzierżawienia sprzętu od obecnego Operatora.

Odp.: brak informacji; kwestię możliwości odkupienia zainstalowanego sprzętu należy uzgodnić z obecnym Dzierżawcą

 

Pyt. 7

Prosimy o podanie kwot czynszu netto płaconej co miesiąc przez Operatora parkingów przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu oraz październiku 2016 roku.

Odp.: Czynsz netto w miesiącach od lipca do października 2016 r. wynosił: 32 910,87 zł miesięcznie

 

Pyt. 8

Jakie są miesięczne przychody z płatnych parkingów na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie? Proszę o przedstawienie przychodów w rozłożeniu na miesiące – w roku 2015 i roku 2016 do miesiąca października tego roku.

Odp: Przychody Dzierżawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uczelnia nie posiada powyższych informacji.

 

Pyt. 9

Czy zabezpieczenie umowy (kaucja) może być wnoszone w innej formie niż pieniężna, np. w formie gwarancji bankowej?

Odp: nie

 

Pyt. 10

Jaki jest stan techniczny budki parkingowej, która jest własnością Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, prosimy również o informację czy budka będzie do wykorzystania przez nowego dzierżawcę oraz na którym parkingu (wg mapek) się ona znajduje?

Odp.: Budka parkingowa należąca do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego znajduje się na Załączniku graficznym Nr 1 – opisana jest jako: „stanowisko poboru opłat”; istnieje możliwość jej wykorzystania; stan techniczny można określić przeprowadzając wizję lokalną

 

Pyt. 11

Prosimy o informację w jakim stanie technicznym jest pomieszczenie techniczne murowane, które będzie do wykorzystania dla potrzeb oferenta oraz o jakiej wielkości jest to pomieszczenie (m2).

Odp.: stan techniczny można określić przeprowadzając wizję lokalną.

 

Pyt. 12

Czy Wydzierżawiający potwierdza, iż osoby niepełnosprawne będą zwolnione z opłat tylko w momencie kiedy ukażą podczas wyjazdu kartę osoby niepełnosprawnej, zgodną z obowiązującymi przepisami, a osoba niepełnosprawna będzie znajdować się w pojeździe?

Odp.: Tak.

 

Pyt. 13

Czy do budki parkingowej oraz do budynku murowanego (pomieszczenie techniczne) są doprowadzone media (prąd, telefon, internet)?

Odp.: Do budynku technicznego i do budki doprowadzony jest prąd. Istnieje możliwość przyłączenia wody do budynku technicznego.

 

Pyt. 14

Czy Uniwersytet (Wydzierżawiający) jest właścicielem instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej, służących do obsługi urządzeń parkingowych na wszystkich parkingach będących przedmiotem dzierżawy w tym konkursie? Pytanie jest zasadne, bowiem zależnie od odpowiedzi, Oferent musiałby przyjąć w kalkulacjach oferty koszt wykonania prac instalatorskich, podłączeń prądu, przekopów itd.?

Odp.: Uczelnia nie jest właścicielem instalacji zasilających.

 

Pyt. 15

Prosimy o podanie lokalizacji (wskazanie na mapce) rozdzielni elektrycznych do których są obecnie wpięte (podłączone) urządzenia parkingowe na parkingach będących przedmiotem dzierżawy (wg Załącznika 1 i 2 do konkursu)

Odp. Rozdzielnia znajduje się w budynku technicznym .

 

Pyt. 16

Proszę o informację czy dopuszczalny jest system parkometrowy (lub system mieszany na części parkingów szlabany na części parkometry) Jest on bardziej wydajny nie powoduje zatoru przy szlabanach oraz jest dużo tańszy, przez co operator parkingowy jest w stanie więcej płacić szpitalowi za dzierżawę.

Odp. Dopuszczalny jest system mieszany z wymogiem obsługi co najmniej 1 osoby całodobowo.

Pliki do pobrania

odpowiedzi_na_zapytania_w_konkursie_ofert_15.12..pdf

Odpowiedzi na zapytania w konkursie ofert na dzierżawę gruntu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022