Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

20.12.2016

Odpowiedzi na zapytania w konkursie ofert na dzierżawę gruntu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Odpowiedzi na zapytania w konkursie ofert na dzierżawę gruntu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym z dnia 19 grudnia 2016 roku

 

Pyt. 1

Proszę o udzielenie informacji jaki fragment drogi dojazdowej do lądowiska ma zostać objęty monitoringiem. Czy chodzi o cały odcinek, począwszy od szlabanów wjazdowych, czy tylko fragment wzdłuż parkingu nr 3?

Odp.: cały odcinek

 

Pyt. 2

W projekcie umowy Wydzierżawiający powołuje się na załącznik nr 3 do umowy, w którym określone są stawki parkingowe. Prosimy o udostępnienie powyższego załącznika.

Odp.: Zgodnie z pkt.  VIII ust. 7 Regulaminu konkursu, oferta ma zawierać „Proponowany cennik wysokości opłat na parkingu z zastrzeżeniem, że stawka za 1 godz. parkowania nie może być wyższa niż 4,00 zł” , a następnie przedstawiony cennik będzie stanowić Załącznik nr 3 do umowy.

 

Pyt. 3

Prosimy o doprecyzowanie tematu wywozu śmieci z terenu parkingu. Czy dzierżawca ma podpisać umowę ze stosowną firmą w sprawie wywozu śmieci z terenów parkingów, czy też przekazywać je Wydzierżawiającemu w odpowiednie miejsce i następować będzie refakturowanie?

Odp: Dzierżawca zawrze odrębną umowę na wywóz śmieci.

 

Pyt. 4

Prosimy o informacje dotyczące kwoty jaką obecnie płaci operator za energię elektryczną, wodę i wywóz śmieci.

Odp.: Uczelnia nie posiada informacji o ponoszonych obecnie opłatach za media. Dzierżawca rozlicza się z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym.

 

Pyt. 5

Prosimy o podanie stawki podatku od gruntu za m2

Odp.: Uczelnia ponosić będzie koszt podatku od nieruchomości wg stawki obowiązującej na 2017 rok: 0,89 zł za 1 m2 gruntu rocznie.

 

Pyt. 6

Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za użytkowanie budki parkingowej i pomieszczenia technicznego? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

Odp.: Uczelnia nie będzie pobierała osobnej opłaty za udostępnienie budynku technicznego, opłata za ewentualne korzystanie z „budek wjazdowych” do uzgodnienia z właścicielami urządzeń.

 

Pyt. 7

Prosimy o informacje ile obecnie jest wydanych kart dla pracowników?

Odp.: 450

 

Pyt. 8

Czy dzierżawca jest zobowiązany zapewnić każdemu posiadającemu kartę abonamentową miejsce parkingowe? Jeśli tak, to w jaki sposób ma to wykonać skoro miejsc parkingowych jest na całym terenie 232 szt., a w regulaminie konkursu jest informacja, ze ilość wydanych kart może być 450 szt.?

Odp: Dzierżawca nie zapewnia miejsc parkingowych, ale zgodnie z pkt. IV ust. 6 Regulaminu konkursu, zobowiązany jest do wydania 450 szt. kart wjazdowych dla pracowników oraz 40 szt. dla rodziców dzieci obłożnie chorych. Specyfiką funkcjonowania Szpitala jest zmianowość zatrudnionych w nim osób.

 

Pyt. 9

Czy Zamawiający mógłby określić czy pracownicy zatrudnieni przy obsłudze parkingu mają być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy z jednoczesną gwarancją niższego wynagrodzenia za pracę określonego odrębnymi odpowiednimi przepisami?

Odp: Uczelnia nie ingeruje w zatrudnienie pracowników Dzierżawcy, wymaga jedynie wprowadzenia obsługi co najmniej 1 osoby całodobowo przy: budce wjazdowej.

Pliki do pobrania

odpowiedzi_na_zapytania_w_konkursie_ofert_19.12..pdf

Odpowiedzi na zapytania w konkursie ofert na dzierżawę gruntu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022