Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2018

20.11.2018

Informacja o sprzedaży budynku przy ul. Karmelickiej 7

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin ul. Karmelicka 7

oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin Al. Racławickie 1

 

OGŁASZAJĄ

 

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej wraz z dokumentacją projektową. Nieruchomość położona jest w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7, działka nr 75/7 o pow. 5.026 m2, zabudowana: budynkiem składającym się z: bloku A (4-piętrowy, całkowicie podpiwniczony z częściową piątą kondygnacją – maszynownią dźwigów i wentylatornią) oraz bloku B (1-piętrowy, niepodpiwniczony, połączony w poziomie parteru i 1 piętra z blokiem A) o powierzchni użytkowej 4.159,11 m2 i kubaturze 19.775 m3, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00266934/6.

 

Nieruchomość stanowi własność Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dokumentacja projektowa stanowi własność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta Lublina, na obszarze zabudowy mieszanej i użytkowej, ograniczonym ulicami: Karmelicką, Staszica, Zieloną i Świętoduską.

Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Karmelicką, od strony ul. Staszica.

Budynek użytkowany jest na cele medyczne i dydaktyczne.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną (do kanalizacji miejskiej), gazową, grzewczą, sieć teleinformatyczną oraz telefoniczną do sieci zewnętrznej. Szczegółowy opis budynku znajduje się w operacie szacunkowym dostępnym w siedzibach Sprzedających.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Szczegółowe informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości znajdują się w Regulaminie Zbycia Nieruchomości.

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które wykażą się  zdolnością finansową lub kredytową na kwotę minimum 5.000.000,00 zł.

 

Warunki zbycia:

 1. Wydanie nieruchomości zabudowanej nastąpi do końca 2020 roku, z zastrzeżeniem, iż o ile SCK UM tego zażąda nabywca będzie zobowiązany do zawarcia na okres do 6 miesięcy umowy najmu budynku.
 2. Sprzedający wyda część nieruchomości gruntowej w kierunku ulicy Świętoduskiej określoną załącznikiem graficznym do Regulaminu, w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez nabywcę.
 3. Cena zakupu zostanie w całości uiszczona przez nabywcę przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
 4. Nabywca zostanie zobowiązany do złożenia w umowie sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego zobowiązania, że w żaden sposób nie będzie ograniczać prowadzenia statutowej działalności SCK UM w budynkuw okresie przed wydaniem całej nieruchomości.
 5. Bieżące naprawy w budynku przez okres przed wydaniem całej nieruchomości wykonywane będą bez potrzeby uzyskiwania zgody właściciela.
 6. Do czasu wydania budynku nabywcy, SCK UM będzie prowadził w nim działalność statutową ponosząc koszty związane z eksploatacją budynku oraz podatki od nieruchomości bez obowiązku uiszczania czynszu, z zastrzeżeniem punktu 1.

 

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości zabudowanej wynosi 11.133.000,00 zł,a dokumentacji projektowej: 369.000,00 zł.

 

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł za nieruchomość zabudowaną i 3.300,00 zł za dokumentację projektową należy wpłacić na konto SCK UM w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie nr 16 1130 1206 0028 9173 2620 0006. Data wpływu wadium na rachunek bankowy SCK UM do dnia 10.12.2018 r. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia bez odsetek.

 

Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i kosztów aktów notarialnych dotyczących transakcji kupna.

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg nieograniczony na zakup nieruchomości zabudowanej wraz z dokumentacją projektową. Nie otwierać do dnia 11.12.2018 r. do godz. 11:30”, należy składać w siedzibie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Karmelicka 7, sekretariat IV piętro, do dnia 11.12.2018 r. do godz. 11:00.

 

Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę na zakup nieruchomości zabudowanej,
 • oferowaną cenęna zakup dokumentacji projektowej,
 • imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę, NIP, REGON, KRS (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • kopię dowodu złożenia wadium.
 • Wadium zostanie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli łącznie wynosić będzie 1.003.300,00 zł,
 • oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
 • informację z  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 5.000.000,00 zł,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, o ile prawo do reprezentacji nie wynika z przepisów prawa,
 • inne dokumenty potwierdzające prawo oferenta do złożenia zobowiązania do nabycia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową, wynikające z przepisów prawa (jeżeli dotyczy).

 

W przypadku zaistnienia braków formalnych komisja może zwrócić się do oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Część jawna przetargu z udziałem oferentów odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 11:30 w budynku Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zobowiązany do podpisania aktu notarialnego projektu umowy przenoszącej własność nieruchomości celem jego przedłożenia Prokuratorii Generalnej pod rygorem utraty wadium.

Umowa przenosząca własność nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zgody Prokuratorii Generalnej na sprzedaż nieruchomości.

Umowa przenosząca własność dokumentacji zostanie zawarta z Uniwersytetem Medycznym niezwłocznie po zawarciu przez SCK UM umowy przenoszącej własność nieruchomości. Odmowa podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości i dokumentacji skutkować będzie utratą wadium.

Sprzedający zastrzegają prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Nieruchomość zabudowaną, można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu indywidualnie ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod nr tel. 81 528 79 00, 81 528 79 48.

 

Z dokumentacją projektową można się zapoznać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu indywidualnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie pod nr tel. 81 448 55 70 w godz. 9:00-14:00. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem zbycia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową, dostępną w siedzibie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego oraz na stronach internetowych www.sck.lublin.pl i www.umlub.pl, który określa warunki udziału w postępowaniu oraz przebieg procedury przetargowej.

Pliki do pobrania

regulamin_zbycia_nieruchomosci.pdf

Regulamin zbycia nieruchomości

odpowiedzi_28.11.2018.pdf

Treść zapytań uczestników postępowania wraz z odpowiedziami

odpowiedzi_05.12.2018.pdf

Treść zapytań uczestników postępowania wraz z odpowiedziami

uniewaznienie.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. sprzedaży nieruchomości SCK UM przy ulicy Karmelickiej 7

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022