Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

03.01.2020

Zaproszenie od złożenia oferty na usługę wykonywania pieczątek i elementów z nimi związanych

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

zaprasza do złożenia oferty

na usługę wykonywania pieczątek i elementów z nimi związanych

 

 

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 j.t.)

 

 

I. Przedmiotowy opis usługi:

 

Usługa wykonywania pieczątek i elementów z nimi związanych.

 

Termin obowiązywania umowy: 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, tj. 120 000,00 zł netto.

 

 

 

II. Szczegółowy opis usługi:

 

 1. Wykonywanie:
 • pieczątek w automatach samotuszujących wraz z płytkami tekstowymi,
 • stempli,
 • automatów do pieczątek,
 • płytek tekstowych- laserowe grawerowanie,
 • poduszek wymiennych do automatów,
 • datowników,
 • pieczątek niestandardowych.

 

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Collegium Novum, Aleje Racławickie 1 w Lublinie na własny koszt, w terminie jednego dnia od daty otrzymania zlecenia lub w terminie ustalonym przez Strony oraz realizacji zamówienia w dniu jego złożenia.
   
 2. Usuwania wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt oraz w terminie dwóch dni od ich ujawnienia.

 

 

III. Kryteria oceny ofert:

 

Oferty będą oceniane pod względem wysokości oferowanej stawki netto za następującą usługę:
 

 • automat samotuszujący o wymiarach:
 • 14/38 mm
 • 18/47 mm
 • 23/59 mm
 • 30/69 mm
 • datownik wpływowy
 • mini datownik
 • cena jednego wiersza na płytce

 

Kryterium oceny oferty:

Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowania przez Zamawiającego poniższego wzoru:

P = (Cn/Cb) x 10

 

Gdzie:

P - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą usługę z oferty

Cn - najniższa cena usługi netto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Cb - cena netto usługi z oferty ocenianej

Im niższa cena oferty tym korzystniej. Najniższa średnia suma uzyskanych punktów zdecyduje o wyborze danej oferty.

 

Do oferty należy dodatkowo dołączyć aktualny cennik oferowanych usług, informacje o osobie do kontaktu z numerem telefonu i adresem e-mail.

 

 

IV. Dodatkowe informacje:

 

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego, Al. Racławickie 1, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, pod nr telefonu: (81) 448-56-00 w godzinach 715-1515.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Dział Administracyjno- Gospodarczy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dopiskiem „Oferta na usługę wykonywania pieczątek” w  Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Aleje Racławickie 1 do dnia 10 stycznia 2020 roku, do godziny 1100.

 

Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia br. o godz. 1115 w pok. nr 20 w Collegium Novum, Al. Racławickie 1.

 

O wyborze oferty Zleceniodawca poinformuje drogą elektroniczną najpóźniej do 15 stycznia 2020 roku.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może unieważnić konkurs bez wyboru którejkolwiek oferty.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022