Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów

17.09.2015

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Czwartek 3 w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej podpiwniczonym budynkiem kamienicy o charakterze mieszkalno – użytkowym o łącznej powierzchni ogólnej 1285,26m2 w tym powierzchnia użytkowa lokali 1023,51 m2 powierzchnia piwnic 261,75 m2, na działce gruntowej nr 4 zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Czwartek 3 o powierzchni 0,0996 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00015123/4. Aktualnie dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, a jej granice wyznaczone są w większości przez zewnętrzny obrys budynku i ogrodzenie murowane.

 

Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej i składa się z trzech części. Budynek frontowy, oraz oficyna zachodnia wybudowane były w latach 1904 – 1905, dla oficyny wschodniej podany jest rok ukończenia budowy 1880. Część A frontowa o 4 kondygnacjach naziemnych; część B oficyna prawa o 4 kondygnacjach naziemnych oraz część C oficyna lewa o 2 kondygnacjach naziemnych. Wszystkie części całkowicie podpiwniczone. Budynek posiada uzbrojenie w sieć energetyczną, wodociągową z sieci miejskiej, instalację kanalizacyjną do kanalizacji miejskiej, instalację gazową z sieci miejskiej, ogrzewanie indywidualne piecowe lub elektryczne, telefoniczne do sieci zewnętrznej. Szczegółowy opis budynku znajduje się w wyciągu z operatu szacunkowego dostępnego w siedzibie Sprzedającego.

 

Nieruchomość położona jest w Lublinie przy ul. Czwartek 3, w śródmiejskiej strefie miasta, w rejonie zwartej zabudowy mieszkaniowej i użytkowej.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu skrzyżowania z ul. Lubartowską stanowiącą trasę wylotową w kierunku Lubartowa i Białegostoku a jednocześnie dojazd do centrum miasta i połączenia z Al. Solidarności będącą jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta i trasą przelotową z Warszawy i Kraśnika w kierunku Zamościa i Chełma. Od strony północnej granice nieruchomości stanowi pas drogowy ul. Czwartek a z pozostałych stron graniczy ona z podobnymi do niej nieruchomościami zabudowanymi z istniejącą zabudową mieszkalną i użytkową. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obiektów przemysłowych lub uciążliwych usług, które wpływałyby negatywnie na walory użytkowe nieruchomości.

 

Cena wywoławcza zbywanego prawa własności gruntu i prawa własności nieruchomości budynkowej wynosi 1 917 000,00 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych), (1 873 zł netto/ m2    słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy złote netto).

 

Wadium w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w pieniądzu należy wpłacić na konto w Banku BGK w Lublinie, nr rachunku: 68113012060028909738900004. lub w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie uznane za złożone z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Wadium wpłacone przez Oferenta który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat kosztów aktów notarialnych dotyczących transakcji kupna.

 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg-sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Czwartek 3’’ należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1 do dnia 19 października 2015 roku do godz. 13:00.

 

 

Oferta powinna zawierać:

  • oferowaną cenę na zakup nieruchomości,
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,

Jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna oferta winna zawierać ponadto NIP, REGON lub KRS (jeżeli dotyczy). Jeżeli oferentem jest osoba fizyczna oferta winna zawierać ponadto numer PESEL. W przypadku zamiaru wspólnego nabycia prawa własności nieruchomości przez więcej niż jednego oferenta, należy złożyć wspólną ofertę nabycia prawa własności ,określającą nabywane udziały w tym prawie, a każdy z oferentów dołącza odpowiednio własny NIP, REGON, KRS lub PESEL. Oferta zostanie przyjęta, jeżeli suma nabywanych udziałów wynosić będzie 100%.

  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • kopię dowodu złożenia wadium. W przypadku wspólnego nabycia przez więcej niż jednego oferenta, każdy oferent wnosi wadium proporcjonalne do nabywanych udziałów w prawie własności  nieruchomości.

 

Wadium zostanie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli łącznie wynosić będzie 50 000 PLN.

  • oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
  • pełnomocnictwo osoby/ firmy składających ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu osoby/ firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

 

W przypadku zaistnienia braków formalnych komisja może zwrócić się do oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

 

Oferty i wadia złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

Część jawna przetargu odbędzie się o godz. 13:30 w dniu 19 października 2015 roku w pokoju numer 21 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1 w Lublinie.

 

Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

Umowa przenosząca własność w formie aktu notarialnego zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie zgody Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż nieruchomości wydanej w trybie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa (jt. Dz. U 2012 poz. 1224).

 

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność jest wpłacenie całej oferowanej ceny nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Za datę wpłacenia ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy w Banku PKO BP Oddział w Lublinie nr: 94 1020 3147 0000 8302 0084 W przypadku wygrania przetargu i uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, lub w przypadku wadliwe umocowania jego przedstawicieli do podpisania umowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu z tego tytułu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

 

Przedmiot postępowania przetargowego oglądać można codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu indywidualnie z Organizatorem pod nr tel. 500 290 509, 81 448 56 04 n  w godz. 9:00 – 14:00.

Pliki do pobrania

regulamin_zbycia_nieruchomosci_wrzesien_2015.pdf

Regulamin zbycia nieruchomości

opis_nieruchomosci.pdf

Opis nieruchomości

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022