Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

31.08.2022

Propozycja dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników UM oraz emerytów/rencistów w 2022 roku

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku emerytów/rencistów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2022 r.

Ustala się pięć progów dochodowych:

  • I próg dochodowy – do 2.000,00 zł na osobę
  • II próg dochodowy – od 2.000,01 zł do 3.000,00 zł na osobę
  • III próg dochodowy – od 3.000,01 zł do  4.000,00 zł na osobę
  • IV próg dochodowy – od 4.000,01 zł do  5.000,00 zł na osobę
  • V próg dochodowy – powyżej 5.000,00 zł na osobę

 

Dofinansowanie uzależnione jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uzyskanego w roku 2021 obliczonego na podstawie zeznania podatkowego PIT.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

próg dochodowy

Wysokość dopłaty do wypoczynku emeryta/rencisty z maksymalną kwotą graniczną (% faktury/rachunku)

I

90% nie więcej niż 700,00 zł

II

75% nie więcej niż 550,00 zł

III

60% nie więcej niż 450,00 zł

IV

45% nie więcej niż 300,00 zł

V

30% nie więcej niż 200,00 zł

 

Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie w Zespole ds. Socjalnych:

  1. wniosku o przyznanie świadczenia – zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS,
  2. faktury/rachunku z imieniem i nazwiskiem, miejscem i terminem wypoczynku.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku wraz z wymaganymi dokumentami można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022r.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wypłatę na podstawie wniosków złożonych w terminie do 30 września zaplanowano na dzień:

17 października 2022r.

 

 

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2022 r.

Propozycja dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dostępna jest w INTRANECIE.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024