Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

29.01.2024

Komunikat JM Rektora do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,

 

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu społeczności akademickiej naszej Uczelni udało się zakończyć pierwszy etap diagnozy organizacyjnej obejmujący funkcjonowanie administracji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Chciałbym podziękować wielu osobom, które pomogły zrealizować to trudne zadanie, w szczególności kierownikom jednostek administracyjnych, których zaangażowanie, otwartość i odwaga w rozpoznaniu towarzyszących naszej pracy wyzwań pozwoliły na zidentyfikowanie obszarów koniecznych zmian. Każdy proces leczenia rozpoczyna rozpoznanie symptomów dolegliwości i ich przyczyn. W najbliższych miesiącach będziemy kontynuowali prace zmierzające do stworzenia pełnego obrazu organizacyjnego i zarządczego naszej Uczelni, mając odwagę nazywać pojawiające się problemy po imieniu. W międzyczasie Rada Uczelni na mój wniosek przyjęła zasady tworzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2024, ukierunkowane na uzyskanie lepszego wyniku finansowego, który wciąż, choć nie zagraża bezpieczeństwu funkcjonowania Uczelni pozostaje poniżej naszych aspiracji i możliwości.

 

Zasady te obejmują:

 1. Zamrożenie nakładów inwestycyjnych, w tym zakupu środków trwałych, finansowanych ze środków własnych i z subwencji.
 2. Ograniczenie kosztów remontów, napraw i konserwacji do pozycji niezbędnych dla utrzymania obiektów, w tym aparatury, w sprawności i zgodności z obowiązującymi wymaganiami.
 3. Założenie współdzielenia i optymalnego wykorzystania aparatury badawczej i odczynników oraz weryfikacji zakupów aparaturowych na podstawie list dostępnego wyposażenia.
 4. Ustalenie nowych, wyższych stawek opłat za usługi edukacyjne (opłata podstawowa) na wszystkich studiach niestacjonarnych oraz zwiększenie liczby kierunków i liczby studentów (studia niestacjonarne).
 5. Racjonalizację zarządzania parkingami uczelnianymi.
 6. Koncentrację na pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów na przedsięwzięciach, w których naliczane są koszty pośrednie. Utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie wysokości pozyskiwanych środków z tych źródeł.
 7. Angażowanie uczelni w projekty zewnętrzne, które mają istotny wpływ na ocenę parametryczną lub obniżają koszty funkcjonowania uczelni.
 8. Racjonalizację zasad naliczania i wypłaty wynagrodzeń z kosztów pośrednich za pozyskanie środków zewnętrznych.
 9. Weryfikację wielkości zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń, w szczególności zasad i wysokości przyznawanych dodatków oraz zawieranych umów cywilno-prawnych z pracownikami.
 10. Utrzymanie liczby i wartości zadań badawczych finansowanych z subwencji w części przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego na dotychczasowym poziomie.
 11. Zmniejszenie limitów przyjęć w szkole doktorskiej oraz ograniczenie kosztów prowadzenia szkoły doktorskiej, w tym kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora.
 12. Ograniczenie wydatków na artykuły spożywcze i wydatków reprezentacyjnych.
 13. Wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny przy uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów, przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

Przyjęcie powyższych zasad rozpoczyna proces racjonalizacji zarządzania i polityki finansowej. Chcemy zidentyfikować nieefektywności, lepiej wykorzystać potencjał Uczelni, skorygować tam, gdzie to konieczne, decyzje które pozwoliły nam obronną ręką przejść trudny okres pandemii, utrzymać uprawnienia, zwiększyć oddziaływanie publikacyjne i potencjał naukowo-badawczy oraz podnieść jakość oferty dydaktycznej, a które dziś z racji zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym wymagają naturalnych korekt. Zmiany te będą ukierunkowane na jeszcze lepsze wykorzystanie naszego potencjału, wbrew pojawiającym się pogłoskom, ich celem nie jest redukcja personelu, ale poprawa warunków i środowiska pracy.

Zachęcam Państwa do włączenia się w proces pozytywnych zmian naszej Uczelni i zapraszam do zgłaszania propozycji usprawnień, które moglibyśmy włączyć do tworzonego planu działania. W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres mailowy usprawnienia@umlub.pl, na który możecie Państwo przesłać swoje zgłoszenia.

Jeszcze raz dziękuję za Państwa zaangażowanie i życzę wielu sukcesów w Nowym 2024 Roku.

 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024