Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2013

19.04.2013

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Nuklearnej

 

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko

kierownika

Katedry i Zakładu Medycyny Nuklearnej UM w Lublinie.                            
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  dpowiadają właściwym kryteriom.
 
Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych;
 • dorobek naukowy w zakresie medycyny nuklearnej;
 • osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo - badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej; 
 • tytuł zawodowy lekarza medycyny;
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny nuklearnej;
 • co najmniej 10 letni staż pracy po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej; 
 • prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • C.V. – formularz
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 • Poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Plan kierowania Katedrą i Zakładem na najbliższe 6 lat.
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki.
 
 
Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 17 czerwca 2013 roku na następujący adres:
Al. Racławickie 1
20 – 059 Lublin
Pok. nr 11
 
 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022