Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

08.12.2014

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 29 grudnia 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 2. Posiadania ukończonej lub otwartej specjalizacji z otolaryngologii.
 3. Znajomości problematyki związanej z działalnością Katedry i Kliniki.
 4. Czynnej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi i czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Certyfikat potwierdzający czynną znajomość języka obcego.
 6. Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.
 7. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 8. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
 2. Zaświadczenie o wszczętym lub zakończonym przewodzie doktorskim.
 3. Zaświadczenie o średniej  ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.
 4. Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.
 5. Zaświadczenie o odbytej praktyce zagranicznej w ramach stypendium zagranicznego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego
 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2021