Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

23.01.2015

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Elektroradiologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Elektroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 2. Znaczny dorobek naukowy.
 3. Posiadanie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki;
 4. Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 5. Znajomość zagadnień związanych z działalnością Katedry i Zakładu.
 6. Doświadczenie organizacyjne i umiejętność kierowania zespołem.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Deklaracja przystąpienia do konkursu.
   Wzór formularza
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 5. Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry.
 6. Poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 7. W przypadku cudzoziemców Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 8. Plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat.
 9. Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki.

 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 24 marca 2015 roku na adres:

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie

ul. W. Chodźki 19

20-093 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022