Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

11.02.2015

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 3 marca 2015 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 2. Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Posiadania specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej.
 4. Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 5. Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym ze studentami anglojęzycznymi.
 6. Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 7. Preferowane posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 6. Poświadczona kserokopia specjalizacji.
 7. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 8. Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym ze studentami anglojęzycznymi.
 9. Zaświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego.
 10. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 11. Kserokopia dyplomu doktora nauk medycznych – jeśli dotyczy kandydata.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego.

Załącznik nr 1.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022