Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

12.02.2015

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Klinicznym Oddziałem Dziecięcym Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Klinicznym Oddziałem Dziecięcym Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 5 marca 2015 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 2. Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 3. Posiadania prawa wykonywania zawodu.
 4. Posiadania specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
 5. Znajomości zagadnień związanych z działalnością Katedry i Kliniki.
 6. Posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 7. Posiadania istotnego dorobku naukowego.
 8. Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 9. Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. 
   Wzór formularza
 3. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 6. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie.
 7. Certyfikat potwierdzający czynną znajomości języka obcego; w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 8. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu w ramach stypendium zagranicznego.
 2. Zaświadczenie o uzyskaniu nagród naukowych i dydaktycznych.
 3. Zaświadczenia potwierdzające czynne uczestnictwo w zjazdach, szkoleniach krajowych i zagranicznych.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Klinicznym Oddziałem Dziecięcym Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022