Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

12.02.2015

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Kliniki Pediatrii III Katedry Pediatrii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Kliniki Pediatrii III Katedry Pediatrii UM w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 2. Znaczny dorobek naukowy.
 3. Posiadanie specjalizacji z pediatrii.
 4. Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo – badawczej, znajomość zagadnień związanych z działalnością Katedry i Kliniki.
 5. Doświadczenie organizacyjne i umiejętność kierowania zespołem.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 2. C.V.
   Wzór formularza
 3. Deklaracja przystąpienia do konkursu.
   Wzór formularza
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 5. Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry.
 6. Poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 7. W przypadku cudzoziemców Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 8. Plan kierowania Kliniką na najbliższe 6 lat.
 9. Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki.

 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 11 kwietnia 2015 roku na następujący adres:

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie

ul. W. Chodźki 19 (TBV)

Lublin, 20-093

lub 2dziek.lek@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022