Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

15.12.2015

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 5 stycznia 2016 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko ADIUNKTA:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. Życiorys.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu doktora.
 5. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 7. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie.
 8. Oświadczenie dotyczące nepotyzmu.
 9. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.
 2. Posiadać istotny dorobek naukowy.
 3. Posiadać wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką jednostki, w której ogłoszony jest konkurs.
 4. Posiadać aktualną, pozytywną ocenę okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 5. Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022