Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

15.12.2015

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 5 stycznia 2016 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko ASYSTENTA:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. Życiorys.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 6. Oświadczenie dotyczące nepotyzmu.
 7. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 1. Posiadać tytuł zawodowy magistra chemii lub magistra farmacji.
 2. Posiadać poszerzoną, udokumentowaną wiedzę z zakresu chemii triazoli.
 3. Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022