Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

16.12.2015

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 5 stycznia 2016 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadanie ukończonej lub otwartej specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Preferowane posiadanie wszczętego przewodu doktorskiego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 • Poświadczona kserokopia zaświadczenia o ukończonej bądź otwartej specjalizacji
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o wszczętym przewodzie – jeśli dotyczy kandydata.

 

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024